Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati

NN 55/2012 (16.5.2012.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1361

Na temelju članka 8. stavka 7. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05) ministar poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UPUTAMA KOJIH SU SE OBVEZNI PRIDRŽAVATI KORISNICI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA TE UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI

Članak 1.

U Pravilniku o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati (»Narodne novine«, broj 135/08 i 73/10) u članku 10. stavku 3. riječi: »evidencijski list« zamjenjuju se riječju: »evidenciju«.

Stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) U evidenciju se upisuju najmanje sljedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza koncentracija), veličina površine i tretirana kultura odnosno biljni proizvod, objekt, površina neka druga uporaba.

(5) Evidencija se vodi u elektroničkom ili papirnatom obliku i mora sadržavati podatke iz stavka 4. ovoga članka.«

Članak 2.

Prilog 1. Pravilnika o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati (»Narodne novine«, broj 135/08 i 73/10) briše se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/59
Urbroj: 525-09/0018-12-2
Zagreb, 25. travnja 2012.

Ministar poljoprivrede
Tihomir Jakovina, v. r.