Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa

NN 55/2012 (16.5.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA

1365

Na temelju članka 31. stavka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11), ministar graditeljstva i prostornog uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA OBUJMA GRAĐEVINE ZA OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (»Narodne novine« broj 136/06, 135/10 i 14/11) u članku 5. na kraju teksta umjesto točke stavlja se zarez, a iza tog zareza dodaju se nove alineje koje glase:

»– produktovodi, odnosno podzemni i nadzemni vodovi i instalacije (kablovi, kanali, cijevi i sl.) namijenjene prijenosu struje, nafte, plina, vode i otpadnih voda, elektroničkih komunikacijskih signala i druge infrastrukturne namjene,

– solarni kolektori i drugi uređaji zgrade predviđeni za povećanje energetske učinkovitosti.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»U slučaju rekonstrukcije zgrade, odnosno zahvata na postojećoj zgradi predviđenih radi povećanja energetske učinkovitosti, u obujam građevine ne uračunava se:

– nova toplinska izolacija uključivo i završni slojevi (pročelja, krova i/ili drugih dijelova građevine) kojom se poboljšavaju energetska svojstva zgrade,

– kod rekonstrukcije ravnog krova u kosi ili zaobljeni krov, prostor ispod dijela kosog ili zaobljenog krova visine manje od 1,2 m (računavši od kote vanjske površine postojećeg ravnog krova do visine 1,2 m gornje kote vanjske površine projektiranog novog kosog ili zaobljenog krova).«

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 363-01/12-03/3

Urbroj: 531-01-12-1

Zagreb, 10. svibnja 2012.

Ministar
Ivan Vrdoljak, dipl. ing. el., v. r.