Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara

NN 56/2012 (17.5.2012.), Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1389

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 92/10) ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O RAZVRSTAVANJU GRAĐEVINA U SKUPINE PO ZAHTJEVANOSTI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se građevine koje se prema zahtijevanim mjerama zaštite od požara razvrstavaju u građevine skupine 1 – manje zahtjevne građevine i građevine skupine 2 – zahtjevne građevine.

Članak 2.

Pojmovi koji se rabe u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

stambena zgrada je građevina u kojoj je 50% ili više građevinske (bruto) površine zgrade namijenjeno za stambene svrhe, u koje se uračunavaju i zajedničke prostorije koje koriste vlasnici, odnosno korisnici (hodnici, drvarnice, prostorije za odlaganje otpada, spremišta i slično),

nestambena zgrada je građevina koja nema stambenu površinu ili je manje od 50% građevinske (bruto) površine zgrade namijenjeno za stambene svrhe,

prostori javnog okupljanja su prostori u građevinama ili dijelovi građevine koji su namijenjeni za javnu uporabu.

Pojmovi koji nisu određeni ovim Pravilnikom imaju značenje određeno propisima kojima se uređuje područje gradnje.

Članak 3.

U građevine skupine 1 razvrstavaju se sljedeće građevine:

1. zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i namijenjena je isključivo stanovanju,

2. jednostavne građevine koje su kao takve određene posebnim propisom,

3. građevine razvrstane u građevine skupine 1 navedene u Prilogu 1 ovog Pravilnika,

4. ostale građevine koje ispunjavaju kumulativno sljedeće uvjete:

– ako se u njima ne obavlja skladištenje i promet zapaljivih tekućina, plinova ili eksplozivnih tvari prema posebnom propisu,

– ako se u njima ne zadržava ili ne boravi veći broj ljudi (manje od 100 u nadzemnim odnosno manje od 50 u podzemnim građevinama),

– ako mjere zaštite od požara ne zahtijevaju primjenu stabilnih sustava za gašenje požara,

– ako mjere zaštite od požara ne zahtijevaju primjenu stabilnih sustava za dojavu požara,

– ako mjere zaštite od požara ne zahtijevaju primjenu stabilnih sustava za odvođenje dima i topline.

Članak 4.

U građevine skupine 2 razvrstavaju se sljedeće građevine:

1. građevine razvrstane u građevine skupine 2 navedene u Prilogu 2 ovog Pravilnika,

2. postojeće građevine u kojima se uklanja stabilni sustav za dojavu ili gašenje požara, odnosno plinodetekcija ili sličan sustav za sprječavanje nastanka ili širenja požara,

3. postojeće građevine i postrojenja za koje se utvrđuju objedinjeni uvjeti zaštite okoliša prema posebnom propisu,

4. ostale građevine koje ispunjavaju najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

– ako se u njima obavlja skladištenje ili promet zapaljivih tekućina, plinova ili eksplozivnih tvari prema posebnom propisu,

– ako se u njima zadržava ili boravi veći broj osoba (100 i više u nadzemnim odnosno 50 i više u podzemnim građevinama),

– ako sadrže prostore za javno okupljanje za 50 i više osoba,

– ako mjere zaštite od požara ne zahtijevaju primjenu stabilnih sustava za gašenje požara,

– ako mjere zaštite od požara ne zahtijevaju primjenu stabilnih sustava za dojavu požara,

– ako mjere zaštite od požara ne zahtijevaju primjenu stabilnih sustava za odvođenje dima i topline,

– ako su u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja ili lokacijske dozvole, dani posebni uvjeti gradnje iz područja zaštite od požara.

Članak 5.

Građevine koje ovim Pravilnikom nisu razvrstane u skupine 1 i 2 i nisu navedene na popisu građevina skupine 1 (Prilog 1) i popisu građevina skupine 2 (Prilog 2), razvrstavaju se u skupinu 2.

Prilog 1 i 2 tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-43360-2011
Zagreb, 14. svibnja 2012.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

PRILOG 1

GRAĐEVINE SKUPINE 1

A.

ZGRADE

A1.

STAMBENE ZGRADE

A1.1.

stambene zgrade bez poslovnih prostora do uključujući 10 stanova s podzemnim garažama površine do 100 m².

A2.

NESTAMBENE ZGRADE

A2.1.

zgrade za promet i komunikacije, kao što su:

signalne, skretničarske i naplatne kućice,

spremišta za bicikle,

natkrivena parkirališta,

građevine slične namjene i značajki.

A2.2.

industrijske zgrade i skladišta u kojima je zaposleno manje od 100 osoba, kao što su:

spremnici i tankovi za nezapaljive tekućine i plinove,

skladišta (natkrivena i otvorena) krutih nezapaljivih tvari i zatvorena skladišta do 300 m3 zapremnine,

građevine slične namjene i značajki.

A2.3.

zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, kao što su:

paviljoni za promenadne koncerte,

zgrade u zoološkim i botaničkim vrtovima,

građevine slične namjene i značajki.

A2.4.

zgrade za obrazovnu odnosno znanstveno-istraživačku djelatnost s manje od 50 osoba koje istovremeno koriste građevine, kao što su:

školske zgrade

meteorološke stanice i zgrade opservatorija,

građevine slične namjene i značajki.

A2.5.

nestambene poljoprivredne gospodarske zgrade, kao što su:

staje za krave, konjušnice, svinjci, obori za ovce, štenare, peradarnici,

poljoprivredne pomoćne zgrade, vinarije, vinski podrumi, staklenici,

skladišta (silosi) za pohranu poljoprivrednih proizvoda pri čemu ne dolazi do stvaranja zapaljive i/ili eksplozivne prašine,

građevine slične namjene i značajki.

A2.6.

zgrade za obavljanje vjerskih i drugih obreda, kao što su:

crkve, kapele, džamije, sinagoge, prostorije za ispraćaj, krematoriji u kojima se zadržava ili boravi manje od 100 osoba,

groblja i građevine na grobljima,

građevine slične namjene i značajki.

A2.7.

ostale nestambene zgrade, kao što su:

javni zahodi,

praonice cestovnih vozila,

građevine slične namjene i značajki.

B.

PROMETNE GRAĐEVINE

B.1.

autoceste, ulice i ceste osim tunela i pratećih objekata navedenih u skupini 2, kao što su:

cestovni tuneli do 500 m duljine,

ceste za promet motornim vozilima, ulice, seoske ceste i staze, šumski putovi, pješačke staze, jahaće i biciklističke staze,

raskrižja, čvorišta, obilaznice, kružni tokovi, otvorena parkirališta,

trgovi, pješački putovi i zone,

instalacije za rasvjetu, signalizaciju, sigurnost i parkiranje,

građevine slične namjene i značajki.

B.2.

željezničke pruge i gradske željeznice, kao što su:

glavne željezničke pruge, sporedni kolosijeci, željeznička stajališta i prijelazi,

željeznički tuneli do 500 m duljine,

ranžirni kolodvori,

mreža nadzemne i uzdignute željeznice ili tramvaja,

instalacije za rasvjetu, signalizaciju, sigurnost i elektrifikaciju,

građevine slične namjene i značajki.

B.3.

staze u zračnim lukama, kao što su:

staze za polijetanje, slijetanje ili rulanje,

instalacije za rasvjetu, signalizaciju i sigurnost,

slične građevine.

B.4.

mostovi i uzdignute autoceste, kao što su:

cestovni i željeznički mostovi,

instalacije za rasvjetu, signalizaciju i sigurnost,

građevine slične namjene i značajki.

B.5.

luke, plovni kanali i brane, kao što su:

dokovi, gatovi, molovi,

plovni kanali,

građevine na rijekama i kanalima, ustave, mostovi, pristaništa, izgrađene obale, putovi za tegljenje,

brane i slične konstrukcije za zadržavanje vode za potrebe hidroelektrana, navodnjavanje, regulaciju protoka, sprječavanje poplava,

nasipi i građevine za zaštitu obale,

građevine slične namjene i značajki.

B.6.

akvadukti, hidrograđevinski objekti za odvodnju i navodnjavanje, kao što su:

kanali,

akvadukti,

kanalizacija i otvorene jame za odvodnju,

građevine slične namjene i značajki.

C.

ENERGETSKE I VODNE GRAĐEVINE

C.1.

magistralni cjevovodi, telekomunikacijski i električni vodovi, kao što su:

magistralni plinovodi i naftovodi,

stanice za crpljenje, filtriranje i ustavu vode,

magistralni nadzemni, podzemni ili podmorski telekomunikacijski vodovi,

relejni sustavi radijske i televizijske ili kabelske mreže, relejni tornjevi,

telekomunikacijski stupovi i infrastruktura za radio komunikaciju,

bazne stanice mobilne telefonije na otvorenom,

građevine slične namjene i značajki.

C.2.

lokalni cjevovodi i kabeli, kao što su:

lokalni vodovodi,

lokalni cjevovodi za toplu vodu, paru, tehničke, medicinske, laboratorijske i procesne plinove,

vodotornjevi, izvorišta,

kanalizacijska mreža i kolektori,

električni vodovi distribucijskog područja i telekomunikacijski kabeli (nadzemni ili podzemni),

transformatorske stanice i podstanice niskog napona na otvorenom do uključujući 35 kV,

telegrafski stupovi,

lokalni televizijski kabeli i zajedničke antene,

građevine slične namjene i značajki.

D.

SLOŽENE GRAĐEVINE

D.1.

građevine za rudarstvo i vađenje nafte i plina, kao što su:

objekti postrojenja za rudarstvo, vađenje ugljikovodika, eksploataciju šljunka (stanice za utovar i istovar, tornjevi za prozračivanje),

kamenolomi,

betonare i asfaltne baze,

građevine slične namjene i značajki.

E.

OSTALE GRAĐEVINE

E.1.

građevine za šport i rekreaciju na otvorenom, kao što su:

tereni za nogomet, ragbi, golf, trčanje, automobilske, biciklističke ili konjske utrke,

zabavni parkovi,

skijaški liftovi, vučnice,

uzletišta, pristaništa u marinama, objekti za morske sportove i sportove na plažama,

javni vrtovi i parkovi,

zoološki i botanički vrtovi,

građevine slične namjene i značajki.

E.2.

ostale građevine (osim zgrada), kao što su:

vojne utvrde, stražarnice, bunkeri, streljane,

jednostavni granični prijelazi kontejnerskog tipa,

otvoreni bazeni,

poslovni prostori u stambenim zgradama za namjenu uredskog poslovanja, kozmetičke, frizerske i ostalih uslužnih djelatnosti,

građevine slične namjene i značajki.

PRILOG 2

GRAĐEVINE SKUPINE 2

A.

ZGRADE

A1.

STAMBENE ZGRADE

A1.1.

zgrade za stanovanje sa više od 10 stanova.

A2.

NESTAMBENE ZGRADE

A2.1.

zgrade ugostiteljske djelatnosti, kao što su:

hoteli,

samostojeći restorani, barovi i ostale zgrade za kratkotrajni boravak 50 i više ljudi,

građevine slične namjene i značajki.

A2.2.

uredske zgrade uključujući i konferencijske i kongresne centre.

A2.3.

zgrade za trgovinu na veliko i malo površine poslovnog prostora iznad 100 m².

A2.4.

zgrade za promet i komunikacije, kao što su:

željezničke i autobusne postaje i kolodvori,

lučki terminali,

aerodromi i aerodromske zgrade (hangari, skladišta, kontrolni toranj),

stajališta žičara s pratećim objektima,

zgrade za TV, radijsko emitiranje i s telefonskim centralama,

garaže (nadzemne i podzemne) i parkirališta u zgradama veće od 100 m²,

građevine slične namjene i značajki.

A2.5.

industrijske zgrade, spremnici, silosi i skladišta, kao što su:

tvornice,

radionice površine iznad 100 m²,

pivovare, hale za montažu i dr.,

složeni industrijski objekti i postrojenja (elektrane, rafinerije i dr.),

spremnici i tankovi za zapaljive tekućine,

hladnjače,

građevine slične namjene i značajki.

A2.6.

zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, kao što su:

kino i koncertne dvorane, operne kuće, kazališta,

plesne dvorane i diskoklubovi,

višenamjenske dvorane (igračnice),

građevine slične namjene i značajki.

A2.7.

muzeji, umjetničke galerije i knjižnice uključujući zgrade za čuvanje arhivske građe (arhive) i informacijsko-dokumentacijske centre.

A2.8.

školske, fakultetske zgrade i zgrade za znanstveno-istraživačku djelatnost, kao što su:

zgrade koje se upotrebljavaju za istraživanje ako nisu navedene u točki A.2.4. Priloga 1,

istraživački laboratoriji,

zgrade za predškolsko, osnovno, srednje, više i visoko obrazovanje ako nisu navedene u točki A.2.4. Priloga 1,

specijalne škole za hendikepiranu djecu,

građevine slične namjene i značajki.

A2.9.

bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu i institucionalnu skrb, kao što su:

zgrade institucija medicinskog i kirurškog tretmana te njegu bolesne i ozlijeđene osobe,

sanatoriji, bolnice za dugotrajni boravak i domovi za njegu,

psihijatrijske bolnice, dispanzeri, objekti za socijalnu zaštitu majki i djece,

sveučilišne bolnice za kažnjenike, zatvorenike i oružane snage,

zgrade za termalno liječenje, funkcionalnu rehabilitaciju, transfuziju krvi, prikupljanje majčinog mlijeka, veterinarsko liječenje,

institucionalne zgrade s kombiniranim stambenim i medicinskim sadržajem za starije i hendikepirane osobe,

građevine slične namjene i značajki.

A2.10.

dvorane za sportove koji se održavaju u zatvorenom prostoru i imaju prostore za gledatelje i sudionike (garderobe, tuševe), kao što su:

košarkaška i teniska igrališta, rukomet, odbojka, mali nogomet,

plivališta,

gimnastičke dvorane,

dvorane za klizanje i hokej,

građevine slične namjene i značajki.

A2.11.

ostale nestambene zgrade, kao što su:

kaznionice, zatvori, popravni centri,

vojarne za oružane snage, policiju ili vatrogasce,

složeni granični prijelazi koji nisu kontejnerskoga tipa,

građevine slične namjene i značajki.

B.

PROMETNE GRAĐEVINE

B.1.

tuneli i pothodnici, kao što su:

cestovni i željeznički tuneli duljine veće od 500 m i pothodnici duljine veće od 50 m,

instalacije za rasvjetu, signalizaciju i sigurnost,

građevine slične namjene i značajki.

B.2.

pomorske i riječne luke, pristaništa i slične građevine.

B.3.

brodogradilišta i slične građevine,

B.4.

marine.

C.

ENERGETSKE I VODNE GRAĐEVINE

C.1.

magistralni vodovodi, telekomunikacijski i električni vodovi, kao što su:

međugradski nadzemni ili podzemni vodovi za prijenos, distribuciju električne energije napona iznad 35 kV,

transformatorske stanice i podstanice napona preko 35 kV,

magistralni plinovodi, naftovodi i pripadajuće građevine,

građevine slične namjene i značajki.

C.2.

lokalni cjevovodi i kabeli kao što su:

lokalni (mjesni) nadzemni i podzemni plinovodi,

hidrantska mreža i hidranti,

građevine slične namjene i značajki.

D.

SLOŽENE GRAĐEVINE

D.1.

objekti za proizvodnju gipsa, cementa, cigle i crijepa i slične građevine.

D.2.

objekti i oprema za proizvodnju električne energije, kao što su:

hidroelektrane, termoelektrane, nuklearne elektrane, elektrane na vjetar i solarne elektrane,

toplinske stanice u energetici,

objekti i postrojenja za obradu i preradu nuklearnog materijala,

spalionice smeća,

građevine slične namjene i značajki.

D.3.

građevine i postrojenja za kemijsku i tešku industriju, kao što su:

petrokemijska postrojenja, rafinerije,

terminali za ugljikovodike,

koksare, plinare,

visoke peći, valjaonice čelika, talionice,

građevine slične namjene i značajki.

E.

OSTALE GRAĐEVINE, kao što su:

odlagališta komunalnog i opasnog otpada,

skloništa,

kampovi,

građevine slične namjene i značajki.