Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa

NN 56/2012 (17.5.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1395

Na temelju članka 33., stavka 2. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine« br. 40/07 i 61/11), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donio je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA ZA OBAVLJANJE SIGURNOG TIJEKA ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa (»Narodne novine« br. 133/09 i 14/10) u članku 3., iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Odredbe ovoga pravilnika propisane za zaprežnu i voznu lokomotivu vrijede i za lokomotive pri vožnji u sprezi, pri čemu odredbe propisane za zaprežnu lokomotivu vrijede za vodeću lokomotivu kod vožnje u sprezi, osim ako ovim pravilnikom nije drugačije propisano.«.

Članak 2.

U članku 5., stavku 2., alineji 7. iza zareza, dodaje se tekst u zagradi »(osim za kolodvore koji izrađuju tehnološki proces rada kolodvora)«.

Članak 3.

U članku 6., stavak 1., u točki 30., iza točke dodaje se rečenica koja glasi:

»Zaustavni put za pružna vozila tada kad ih se otprema više od jednoga na zatvorenu prugu ili se otpremaju ususret materijalnom vlaku, za materijalne vlakove te za manevarske sastave iznosi 400 m.«.

Članak 4.

U članku 8., stavak 4., alineja 5. mijenja se i glasi:

»– kolodvor prelaska s dvokolosiječne na jednokolosiječnu prugu; to je kolodvor u kojemu se regulira prelazak željezničkih vozila s dvokolosiječne na jednokolosiječnu prugu i obrnuto«.

Članak 5.

U članku 9., iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Poslove propisane za pojedina radna mjesta u stavku 4. ovoga članka mogu obavljati i drugi radnici, ako su za to stručno osposobljeni te ako zadovoljavaju propisane zdravstvene uvjete.«.

Članak 6.

U članku 11., stavak 1., iza alineje 1. dodaje se alineja 2. koja glasi:

»– EuroNight (EN) vlak«, a dosadašnje alineje 2. do 8. postaju alinejama 3. do 9.

U stavku 3. brišu se alineje 1. i 4., a alineje 2., 3., 5. i 6. postaju alinejama 1. do 4.

U stavku 4., iza alineje 4. dodaje se alineja 5. koja glasi:

»– pokusni vlak«.

Članak 7.

U članku 12., stavak 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Izvanredni vlak može biti:

a) vlak po potrebi – vlak za koji u postojećem voznom redu postoji vozni red, ali se on u promet uvodi po potrebi;

b) podijeljeni vlak – vlak za koji se rabi vozni red nekoga redovnoga ili vlaka po potrebi;

c) posebni vlak – vlak koji vozi povremeno po posebnom voznom redu. Vozni red posebnog vlaka objavljuje se postojećim voznim redom ili se izrađuje za odnosnu situaciju.

d) kontingentni vlak – vlak uveden u promet po posebnom kontingentu brojeva. To može biti izvanredni vlak za prijevoz putnika iz unutarnjeg prometa te izvanredni teretni vlak iz unutarnjeg ili međunarodnog prometa. Za kontingentni vlak rabi se vozni red pogodnoga vlaka na odgovarajućoj voznoj relaciji. Kontingent međunarodnih teretnih vlakova objavljuje se u voznome redu. Kontingent vlakova iz unutarnjeg prometa objavljuje se u općem aktu upravitelja infrastrukture kojim se propisuje označavanje vlakova.

(4) Ako vlak po potrebi, podijeljeni vlak ili posebni vlak ne može voziti pod uvjetima iz prethodnoga stavka, onda se za takav vlak rabi vozni red najpogodnijeg vlaka, a elementi voznog reda koji su drugačiji propisuju se pismenim nalogom.«.

Članak 8.

U članku 13., stavku 1., iza alineje 1. dodaje se alineja 2. koja glasi:

»– EuroNight (EN) vlak«, alineja 12. se briše, a alineje 2. do 11. postaju alinejama 3. do 12.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Agencijskim vlakovima rang se određuje kod ugovaranja trase odnosno kod izrade njegova voznog reda.«.

Članak 9.

U članku 14., u stavku 1., rečenica iza točke se briše.

U stavku 5. riječ »kolodvora« zamjenjuje se riječima »službenog mjesta«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Način označavanja vlakova propisuje se općim aktom upravitelja infrastrukture.«.

Članak 10.

Članci 15., 16.,17., 18., 19. i 20. brišu se.

Članak 11.

U članku 24., iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»Izuzetno od odredbi stavka 4. ovoga članka ambulantna brava postavljena na skretnicu koja se nalazi na otvorenoj pruzi ne skida se za vožnje niz jezičak, ali je osoblje vlaka obavezno prije prelaska preko tako osigurane skretnice provjeriti položaj skretnice na temelju obavijesti dobivene od TK-dispečera odnosno prometnika vlakova.«

Članak 12.

U članku 26., stavak 1., iz točke dodaje se tekst koji glasi:

»Svi spomenuti uređaji moraju biti dio službenoga zatvorenog sustava veza u kojemu je moguće sporazumijevanje isključivo ovlaštenih radnika upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika te nije moguća komunikacija s neslužbenim osobama. Izuzetno, moguća je uporaba i onih uređaja koji omogućuju komunikaciju izvan željezničkoga sustava, ali ti uređaji moraju biti izvedeni tako da su neslužbena i službena komunikacija tehnički razdvojene.«.

Članak 13.

U članku 28., u stavku 4., riječi »vozna lokomotiva« zamjenjuju se riječima »radna lokomotiva nekoga vlaka«.

U stavku 9., u alineji 4. riječ »radio-uređajem« zamjenjuje se riječima »sredstvima sporazumijevanja«.

Članak 14.

U članku 30., stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Lokomotive koje istodobno izlaze ili ulaze u lokomotivski depo moraju biti međusobno zakvačene.«.

Članak 15.

U članku 51., stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ispravnu i djelatnu automatsku kočnicu moraju imati radna vučna vozila i posljednje vučeno vozilo u vlaku. Ako vlak na voznoj relaciji mijenja smjer vožnje onda ispravnu i djelatnu automatsku kočnicu već iz polaznoga kolodvora mora imati i prvo vučeno vozilo u vlaku, osim ako zbog sigurnosnih odnosno tehničkih razloga to nije moguće.«.

Članak 16.

U članku 53., stavak 5. mijenja se i glasi:

»Probu kočenja obavljaju strojovođa i stručno osposobljeni radnik (u daljnjem tekstu: pregledni radnik). U kolodvoru u kojem je organizirana tehničko-pregledna djelatnost poslove preglednog radnika obavlja pregledač vagona. Sve obavijesti važne za sigurnost prometa pregledni radnik i drugi radnici koji sudjeluju u obavljanju prometa moraju razmjenjivati na dokazni način odnosno putem propisanih evidencija.«.

Dosadašnji stavci 8. do 12. postaju stavci 10. do 14., a stavak 6. i 7. zamjenjuje se stavcima 6. do 9. i glase:

»(6) U službenim i drugim mjestima u kojima nije organizirana tehničko-pregledna djelatnost probe kočenja sa strojovođom obavljaju drugi pregledni radnici željezničkog prijevoznika, i to po sljedećem redoslijedu:

– vozni ili popisni vlakovođa,

– kondukter (na vlaku koji prati),

– pomoćnik strojovođe,

– drugi strojovođa

– rukovatelj manevrom,

– drugi izvršni radnik osposobljen za obavljanje probe kočenja.

(7) Izuzetno, u kolodvorima i kod vlaka bez radnika tehničko-pregledne djelatnosti i bez radnika iz stavka 6. ovoga članka, ako se mora obaviti skraćena proba kočenja radi iznenadne neispravnosti odnosno sumnje u neispravnost kočnica, tu probu kočenja obavljaju radnici upravitelja infrastrukture i to po sljedećem redoslijedu:

– popisni vlakovođa,

– rukovatelj manevrom,

– skretničar,

– prometnik vlakova,

– drugi izvršni radnik osposobljen za obavljanje probe kočenja.

(8) Za vlakove koji voze za potrebe upravitelja infrastrukture, u kolodvorima u kojima nije organizirana tehničko-pregledna djelatnost i u kojima nema radnika propisanih stavkom 6. ovoga članka, pregledni radnik može biti izvršni radnik upravitelja infrastrukture, i to po sljedećem redoslijedu:

– popisni vlakovođa,

– vozač,

– rukovatelj manevrom,

– skretničar,

– prometnik vlakova,

– drugi izvršni radnik osposobljen za obavljanje probe kočenja.

(9) Potpunu probu kočenja na vlakovima za prijevoz putnika obavljaju strojovođa i pregledač vagona. Izuzetno, na vlaku za prijevoz putnika sastavljenome od jedne ili više motornih garnitura na kojima postoji elektronsko-računalna dijagnostika za probe kočenja, probe kočenja obavlja strojovođa samostalno. Ako se potpuna proba kočenja obavlja stabilnim postrojenjem, tu probu kočenja na svim vlakovima obavlja pregledač vagona samostalno.«.

Članak 17.

U članku 57., stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kod vlaka za prijevoz putnika koji se sastoji od jedne ili više motornih garnitura na kojima postoji elektronsko-računalna dijagnostika za probe kočenja te kod lokomotivskog vlaka vrijedi potpuna proba kočenja koju strojovođa obavlja prije dolaska na područje kolodvora. Ako je lokomotivski vlak sastavljen od više vučnih vozila, probu kočenja obavlja strojovođa koji upravlja vožnjom vlaka sa strojovođama odnosno pratiteljima ostalih vučnih vozila u sastavu lokomotivskog vlaka. Potpune probe kočenja opisane u ovome stavku ne evidentiraju se u putnome listu, nego samo u primopredajnoj knjizi vučnoga vozila.«.

Članak 18.

U članku 75., stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Kada vlak vozi bez voznoga vlakovođe te ako u usputnim kolodvorima gdje ne postoji popisni vlakovođa radi neispravnosti kočnica dođe do promjene u sastavu i kočenju vlaka, prometnik vlakova ispostavlja izvještaj o sastavu i kočenju vlaka.«.

Članak 19.

Iza članka 79. dodaje se novi članak 79.a koji glasi:

»Kočenje lokomotivskoga vlaka

Članak 79.a

(1) Ovim člankom određuje se u kojem položaju mora biti mjenjač vrste kočnice na vučnom vozilu koje se otprema kao lokomotivski vlak te postupak izvršnog osoblja kod pripremnih radnji za otpremu lokomotivskih vlakova.

(2) Mjenjač vrste kočnice na lokomotivskom vlaku mora biti u položaju najjačega djelovanja na svim vučnim vozilima koja se nalaze u vlaku.

(3) Kod vučnih vozila s mjenjačem vrste kočnice u položaju R/P smatra se da je mjenjač vrste kočnice u položaju R.

(4) Na lokomotivskim vlakovima sastavljenima od više vučnih vozila svaki strojovođa odgovara za ispravnost kočnica na vučnom vozilu na kojem se nalazi. Nakon svake promjene položaja mjenjača vrste kočnice strojovođa provjerava ispravnost kočnica na vučnom vozilu preko manometara i to evidentira u primopredajnoj knjizi vučnog vozila.

(5) Ako se utvrdi da su kočnice na vučnom vozilu neispravne, takvo vučno vozilo ne može se otpremiti u sastavu lokomotivskog vlaka, nego se otprema u skladu s odredbama članka 107. ovoga pravilnika.

(6) Lokomotivski vlak može se otpremati:

– kao redovni lokomotivski vlak,

– kao vlak po potrebi,

– kao posebni vlak,

– kao kontingentni vlak.

(7) Teretni vlak koji u usputnom kolodvoru ostavi sva vučena vozila nastavlja vožnju po istoj trasi, ali kao lokomotivski vlak, uz primjenu odredaba stavka 2. ovoga članka.

(8) Lokomotivski vlakovi predviđeni voznim redom otpremaju se u skladu s elementima određenima tim voznim redom.

(9) Prije otpreme lokomotivskih vlakova koji voznim redom nisu predviđeni da voze kao lokomotivski vlakovi, potrebno je obaviti sljedeće poslove:

– popisni vlakovođa odnosno prometnik vlakova provjerava na temelju stvarnog postotka kočne mase odnosno postotka kočenja lokomotivskoga vlaka kojom najvećom dopuštenom brzinom taj vlak smije voziti na odnosnoj voznoj relaciji;

– kod lokomotivskih vlakova sastavljenih od više lokomotiva mjerodavni stvarni postotak kočne mase određuje se na temelju odredaba članka 84. stavka 22. pod a) ovoga pravilnika;

– ako je brzinu vlaka predviđenu voznim redom potrebno smanjiti, onda je manju brzinu po mogućnosti potrebno uvesti samo na najnepovoljnijoj dionici odnosno dionicama kao što je to propisano člankom 84. stavkom 22. pod a) ovoga pravilnika.

(10) Najveća dopuštena brzina lokomotivskoga vlaka ni u kojem slučaju ne smije biti veća od najveće dopuštene brzine one lokomotive čija je tehnički dopuštena brzina najmanja.

(11) Ako je najveća dopuštena brzina manja od one predviđene voznim redom, prometnik vlakova o najvećoj dopuštenoj brzini obavještava pismenim nalogom strojovođu te raspisom sve kolodvore na svojem rasporednom odsjeku.

(12) O vlaku koji nastavlja vožnju iz usputnoga kolodvora kao lokomotivski vlak, a dotuda je vozio kao teretni vlak, potrebno je o tome raspisom obavijestiti sve sljedeće kolodvore na odnosnome rasporednom odsjeku.

(13) Ako je najveća dopuštena brzina manja od one predviđene voznim redom određena samo za jednu ili za nekoliko dionica na voznoj relaciji vlaka onda se o tome obavještavaju:

– kolodvor u kojemu dionica počinje i svi sljedeći kolodvori na odnosnome rasporednom odsjeku, ako se dionica nalazi na rasporednome odsjeku na kojemu se nalazi kolodvor iz kojega se otprema lokomotivski vlak,

– prvi sljedeći rasporedni odnosno odvojni kolodvor ako se dionica nalazi na nekom od sljedećih rasporednih odsjeka i

– prometni dispečer.

(14) Za lokomotivske vlakove ne ispostavlja se izvještaj o sastavu i kočenju vlaka. Ako lokomotivski vlak vozi po trasi vlaka za prijevoz putnika ili teretnoga vlaka, podaci o sastavu i kočenju upisuju se u skladu s odredbama o evidencijama ovoga pravilnika.«

Članak 20.

»U članku 85., u stavku 9. definicija pojma SKMr mijenja se i glasi:

SKMr – ukupna kočna masa ručnih odnosno pritvrdnih kočnica vučenih vozila s pribrojenih 10 t po jednoj ručnoj zaustavnoj papuči iz opreme vučnoga/vučnih vozila (manevarske lokomotive imaju 2 ručne zaustavne papuče, a sva ostala vučna vozila po 4 ručne zaustavne papuče).«.

Članak 21.

U članku 92., stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako u skupini odbačenih vagona nema ispravne ručne kočnice, a takva skupina vagona nailazi na prije odbačeni vagon ili vagon u mirovanju, tada se moraju postaviti dvije ručne zaustavne papuče usporedno na obje tračnice za vagone označene listicom 'Pozorno manevrirati'.«.

Članak 22.

U članku 95., u stavku 3., umjesto točke koja se briše, stavlja se zarez i dodaje rečenica koja glasi:

»Tu odluku strojovođa upisuje i potpisuje u IV. dijelu putnoga lista.«.

Članak 23.

U članku 101., stavak 1. prvi dio rečenice do zareza, mijenja se i glasi:

»Kod svih vlakova posljednji vagon mora imati ispravnu i djelatnu automatsku kočnicu«.

U stavku 2. brišu se riječi »po voznom redu«, a nakon riječi »dijele« dodaje se tekst koji glasi:

»u skladu s odredbama željezničkog prijevoznika propisanima uz vozni red«.

U članku 101., iza stavka 4., dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Sigurnosne uvjete za otpremu motornoga vlaka s neispravnim zračnim vodom određuje željeznički prijevoznik vlasnik motornoga vlaka, a moraju se primjenjivati i odredbe stavka 4. ovoga članka.«.

Članak 24.

U članku 102., u stavku 2. riječi »propisane voznim redom« zamjenjuju se riječima:

»željezničkog prijevoznika propisane uz vozni red«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Ako je izuzetno potrebno uvrstiti u vlak vozilo zbog kojega se mora smanjiti najveća dopuštena brzina vlaka propisana voznim redom, onda takvome vlaku po potrebi prometni dispečer uz suglasnost željezničkog prijevoznika određuje niži rang.«.

Članak 25.

U članku 106., stavak 1., u alineji 1. dodaje se tekst u zagradi koji glasi:

»(vozna lokomotiva je lokomotiva koja je zakvačena za prvo vučeno vozilo u vlaku ili za radnu lokomotivu izvan službe)«.

Članak 26.

U članku 107., iza stavka 5. dodaju se stavci 6. do 10. koji glase:

»(6) U kolodvoru iz kojega vlak počinje vožnju u sprezi strojovođa vodećega vučnog vozila obavještava prometnika vlakova da se vuča vlaka obavlja vožnjom u sprezi. Prometnik vlakova to upisuje u IV. dijelu putnoga lista na sljedeći način: 'Vožnja vlaka od kolodvora ... obavlja se u sprezi.' potpis prometnika vlakova.

(7) Prometnik vlakova obavještava raspisom sve međukolodvore do prvoga rasporednog kolodvora odnosno do prvoga odvojnog kolodvora ako vlak u odvojnome kolodvoru prelazi na drugi rasporedni odsjek o tome da odnosni vlak vozi u sprezi, a prometnik vlakova rasporednog odnosno odvojnog kolodvora obavještava na isti način sljedeće kolodvore na voznoj relaciji.

(8) Ako u nekome od međukolodvora dođe do promjene zbog koje vožnja u sprezi više nije moguća, prometnik vlakova o tome obavještava sve kolodvore spomenute u stavku 7. ovoga članka te u IV. dijelu putnoga lista upisuje: 'Od kolodvora ... vlak vozi bez sprege.' potpis prometnika vlakova.

(9) Ako vlak vozi s dva radna vučna vozila na čelu, a kolodvori nisu obaviješteni o vožnji toga vlaka u sprezi, onda se smatra da takav vlak vozi sa zapregom.

(10) Spojeni motorni vlakovi za prijevoz putnika voze uvijek u sprezi, osim ako zbog neispravnosti vožnja u sprezi nije moguća, o čemu strojovođa obavještava prometnika vlakova. Nakon toga prometnik vlakova postupa u skladu sa stavkom 8. ovoga članka.«.

Članak 27.

U članku 108., stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Najveća moguća duljina vlaka u metrima i najveći broj osovina uvjetovani su vrstom i brzinom vlaka te vrstom kočenja. Za duljinu vlaka na konkretnoj voznoj relaciji mjerodavna je i korisna duljina glavnih kolosijeka.«.

Članak 28.

U članku 111., u stavku 3. prva rečenica mijenja se i glasi:

»Odredbe poslovnog reda kolodvora II. dio koje se odnose na izvršne radnike željezničkog prijevoznika, upravitelj infrastrukture dostavlja željezničkom prijevozniku na kojeg se to odnosi.«.

Dosadašnji stavci 6. do 8. postaju stavcima 9. do 12., a umjesto stavaka 4. i 5. dodaju se stavci 4. do 8. koji glase:

»(4) Tehnološki proces rada kolodvora je akt kojim se propisuje organizacija rada u kolodvoru u odnosu na vozni red.

(5) Tehnološki proces rada kolodvora izrađuje se za kolodvore koji imaju stalnu kolodvorsku manevru.

(6) Upravitelj infrastrukture izrađuje tehnološki proces rada kolodvora za kolodvore sa svojim manevarskim osobljem, a u kolodvorima u kojima manevarski rad obavlja manevarsko osoblje željezničkog prijevoznika, tehnološki proces rada kolodvora izrađuju željeznički prijevoznici u suradnji s upraviteljem infrastrukture.

(7) Upravitelj infrastrukture dostavlja željezničkom prijevozniku podatke o kolosijecima i vremenu u kojem će željeznički prijevoznik obavljati manevarski rad, na temelju kojih željeznički prijevoznik izrađuje tehnološki proces rada.

(8) Upravitelj infrastrukture usklađuje vrijeme za sastavljanje i rastavljanje vlakova svakog pojedinog željezničkog prijevoznika te odobrava vrijeme i kolosijeke za provedbu tehnološkog procesa rada svakom prijevozniku, a tako usklađeni tehnološki procesi željezničkih prijevoznika predstavljaju tehnološki proces rada kolodvora.«.

U stavku 9. ispred riječi »tehnološki« dodaje se riječ »svoj«.

Članak 29.

U članku 119., u stavku 5., iza točke dodaje se rečenica koja glasi:

»Upisivanje obavlja strojovođa.«.

Članak 30.

U članku 124., u stavku 12. nakon riječi »unikat« dodaju se riječi »i/ili duplikat«.

Članak 31.

U članku 125., iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Kod otpreme izvanrednih vlakova te redovnih vlakova koji se otpremaju prije vremena odnosno u zakašnjenju korisnik trase obavještava prometnog dispečera o tome kada će biti osigurano vučno vozilo i potrebna vlakopratnja, a prometni dispečer obavještava o tome prometnika vlakova.«

Članak 32.

U članku 126., stavku 8. alineja 4. briše se.

Članak 33.

U članku 128., u stavku 2., točka 15. mijenja se i glasi:

»15. o tome da prijelaz s neispravnim uređajem za osiguranje osigurava čuvar prijelaza osobno; to za strojovođu znači da preko prijelaza mora voziti najvećom dopuštenom brzinom 20 km/h do prolaska čela vlaka preko takva prijelaza,«.

U stavku 3., iza riječi »ispostavlja se«, dodaje se riječ »najkasnije«.

Članak 34.

U članku 136., u stavku 2. umjesto točke stavlja se zarez i dodaje tekst koji glasi:

»osim ako ovim pravilnikom nije drugačije propisano.«

Članak 35.

U članku 137., u stavku 2. nakon riječi »polaska« dodaju se riječi »odnosno prolaska«.

Članak 36.

U članku 139., iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Ako nakon kolodvora koji otprema vlak ili bilo koji drugi sastav željezničkih vozila u smjeru vožnje nema zaposjednutoga kolodvora, dopuštenja se niti traže niti daju, osim ako ovim pravilnikom nije drugačije propisano.«

Članak 37.

U članku 140., stavak 9., u alineji 2. brišu se riječi »s prekoračenim tovarnim profilom«.

U stavku 15. brišu se riječi »koja prekoračuje tovarni profil u širinu«.

Članak 38.

U članku 141., stavak 10. mijenja se i glasi:

»Duljina puta proklizavanja određuje se ovisno o dopuštenoj brzini i ta duljina ne smije biti manja od 50 m.«.

Članak 39.

U članku 149., stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Kad se u kolodvoru vlak za prijevoz putnika sastaje s drugim vlakom za prijevoz putnika ili s teretnim vlakom, vlak za prijevoz putnika koji dolazi kasnije odnosno teretni vlak koji dolazi kasnije prima se na kolosijek udaljeniji od kolodvorske zgrade od onoga kolosijeka na koji je primljen vlak za prijevoz putnika koji je stigao prvi u kolodvor. Izuzetno, vlak za prijevoz putnika koji dolazi kasnije odnosno teretni vlak koji dolazi kasnije može se primiti na kolosijek koji je bliži kolodvorskoj zgradi, ali se sigurnost putnika mora osigurati mjerama propisanim ovim pravilnikom i poslovnim redom kolodvora.«

Članak 40.

U članku 151., u stavku 2., nakon riječi »bez izlaznih signala« dodaje se zarez i riječ »za«.

Članak 41.

U članku 164., u stavku 1. riječ »naputkom« se briše, a riječi »Odredbe tih naputaka« zamjenjuje se riječima »Propisane odredbe«.

Stavak 2. briše se.

Članak 42.

U članku 165., u stavku 1., u točki 6. ispred riječi »zaustavljen« dodaje se riječ »izuzetno«.

U stavku 4. rečenica »Ako se prijelaz nalazi na mjestu s dva ili više kolosijeka čuvar prijelaza ne osigurava prijelaz s neispravnim uređajem te se tada postupa u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.«. mijenja se i glasi:

»Ako se prijelaz nalazi na mjestu s tri ili više kolosijeka osiguranje moraju obavljati dvojica čuvara, a ako nema dvojice čuvara prijelaz se ne osigurava te se postupa u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.«.

Članak 43.

U članku 167., stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Poslove vlakovođe opisane u stavku 1. ovoga članka, u kolodvorima u kojima postoji popisni vlakovođa obavlja taj radnik.«.

Članak 44.

U članku 182., iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Kod reguliranja prometa vlakova SS-uređajem za obostrani promet ne primjenjuju se odredbe za vožnju nepravilnim kolosijekom propisane ovim pravilnikom te se primjenjuju odredbe propisane za APB odnosno MO na jednokolosiječnoj pruzi.«.

Članak 45.

U članku 189., iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Strojovođa koji dobije pismeni nalog za vožnju nepravilnim kolosijekom, preko skretničkoga područja vozi ograničenom brzinom propisanom u voznome redu, ali ne više od 50 km/h, osim onda kada je obaviješten o većem smanjenju brzine zbog stanja skretnica.«

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 46.

U članku 191., u stavku 1., iza točke dodaje se rečenica koja glasi:

»Kod obostranog prometa ne primjenjuju se odredbe za vožnju nepravilnim kolosijekom propisane ovim pravilnikom te se primjenjuju odredbe propisane za APB odnosno MO na jednokolosiječnoj pruzi.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Na dvokolosiječnim prugama sa SS-uređajem za obostrani promet redovni kolosijek nalazi se s desne strane pruge u voznome smjeru, a kolosijek pokraj njega zove se susjedni kolosijek. Osoblje vlaka koji se otprema na susjedni kolosijek na dokazan način obavještava se o najvećoj brzini na tome kolosijeku samo ako je najveća brzina za njihov vlak po voznom redu veća od najveće brzine dopuštene za susjedni kolosijek.«

Članak 47.

U članku 192., stavak 20. mijenja se i glasi:

»(20) Materijalni vlak se na međukolodvorski odsjek na kojem radi otprema prema uvjetima iz ovog članka te mora imati vlakopratnju i sve popratne isprave vlaka. Materijalni vlak otprema se isključivo u uvjetima zatvorene pruge, a umjesto broja označava se slovima MV. U vlakopratnji materijalnog vlaka mora biti najmanje vlakovođa, dok u vlakopratnji materijalnog vlaka vučenog motornim vozilom za posebne namjene vlakopratitelj može biti i drugi izvršni radnik koji je osposobljen za obavljanje probe kočenja, a dužnosti vlakovođe tada obavlja vozač. Postupak proračuna učinka kočnica materijalnog vlaka s tako određenim vlakopratiteljem propisuje upravitelj infrastrukture.«

Članak 48.

U članku 196., u stavku 4. sve riječi »brzojavka« zamjenjuje se riječju »brzojav« u odgovarajućem padežu i broju.

Članak 49.

U članku 197., u stavku 2. iza točke dodaje se rečenica koja glasi:

»Izuzetno, kod radova većeg obima (remont, rekonstrukcija i sl.) unaprijed se može planirati rad odnosno vožnja pružnih vozila noću.«

U stavku 3., iza točke dodaje se rečenica koja glasi:

»Na međukolodvorski odsjek zatvoren za promet vlakova mogu se otpremati i pružna vozila i materijalni vlakovi, pod sigurnosnim uvjetima koje propisuje upravitelj infrastrukture.«

U stavku 4., iza točke dodaje se rečenica koja glasi:

»Izuzetno, kod vožnje pružnog vozila koje ispunjava tehničke uvjete za vožnju vlaka upravitelj infrastrukture može propisati rukovanje glavnim signalima.«

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»Motorno vozilo za posebne namjene može se otpremiti kao pružno vozilo s najviše tri vučena vagona, ali moraju biti osigurani uvjeti za možebitno obavljanje probe kočenja na zatvorenoj pruzi te pratnja pružnoga vozila ako se planira guranje vagona. Detaljne odredbe o reguliranju prometa pružnih vozila i materijalnih vlakova propisuje upravitelj infrastrukture.«

Članak 50.

U članku 199., iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»Ako se ulazak ili izlazak vlaka dopušta signalnim znakom "Oprezna vožnja brzinom do 20 km/h" smatra se da signalni znakovi manevarskih signala za zaštitu voznoga puta ne vrijede za vožnju vlaka, ali se oni postavljaju tako da signaliziraju slobodno manevriranje ako je to moguće.«

Članak 51.

U članku 201., u stavku 2. ispred riječi »sredstvima« dodaje se riječ »odnosno«.

Članak 52.

U članku 204., iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»Ako zbog neispravnosti dijela RDU-a koji se nalazi kod prometnoga dispečera nije moguće sporazumijevanje RDU-om, o tome upravitelj infrastrukture mora obavijestiti sve korisnike trasa kojih se to tiče. Po dobivenoj obavijesti korisnici trasa dužni su osigurati pomoćnika strojovođe ili vlakopratitelja na vlakovima koji su voznim redom predviđeni da voze samo sa strojovođom na vučnom vozilu i bez vlakopratnje (SV-bez), osim kod lokomotivskih vlakova iz priloga 6. ovoga pravilnika.«

Članak 53.

U članku 217., u stavku 7., iza točke dodaje se rečenica koja glasi:

»Kod lokomotivskih vlakova, kod vlakova sastavljenih od motornih garnitura za prijevoz putnika s elektroničko-računalnom dijagnostikom za probe kočenja te kod vlakova sastavljenih od jednoga motornog vozila za posebne namjene ne popunjava se dio I. nego se precrtava dvjema dijagonalnim crtama između kojih se upisuje tekst: LV za lokomotivski vlak, MG za motorne garniture te TMD za motorno vozilo za posebne namjene.«

Stavak 19. mijenja se i glasi:

»Po završenoj vožnji vlaka osoblje prijevoznika mora putni list sa svim prilozima predati osoblju upravitelja infrastrukture. Kod vlakova koji voze SV-bez kolodvorsko osoblje preuzima putni list s prilozima kod vučnoga vozila. Način primopredaje putnih listova propisuje upravitelj infrastrukture poslovnim redom kolodvora.«.

Članak 54.

U članku 219., stavak 1. mijenja se i glasi:

»Izvještaj o sastavu i kočenju vlaka, na temelju propisno ispostavljene teretnice i putnoga lista, sastavlja vlakovođa odnosno popisni vlakovođa. Izuzetno, u slučajevima iz članka 53. stavka 7. i 8. ovoga pravilnika, kada u kolodvoru nema radnika željezničkog prijevoznika niti popisnoga vlakovođe upravitelja infrastrukture, izvještaj o sastavu i kočenju sastavlja prometnik vlakova.«.

U stavku 2. nakon riječi »postotka kočenja« dodaju se riječi »propisanog voznim redom«.

Članak 55.

U članku 221., u stavku 1., riječi nakon zareza »a matica je karbonizirana« brišu se, a dodaju se riječi koje glase:

»matica je karbonizirana, a kopija je perforirana«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Ako se pismeni nalog ispostavlja na temelju brzojava druge organizacijske jedinice onda se obavezno upisuje broj toga brzojava na za to predviđenom mjestu.«.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.

Članak 56.

Članak 222. mijenja se i glasi:

»Članak 222.

Plan rada vlaka, EPS-6

(1) Plan rada vlaka vodi se u polaznim i rasporednim kolodvorima. Blok evidencije čuva se kod prometnika vlakova, a evidenciju ispostavlja željeznički prijevoznik.

(2) U plan rada vlaka upisuju se vagoni koji će se ostaviti u međukolodvorima, a zatim se po redoslijedu međukolodvora upisuju vagoni prijavljeni za otpremu.

(3) Plan rada vlaka ispunjava vlakovođa prema predviđenim rubrikama, a prometnik vlakova daje suglasnost.

(4) Plan rada vlaka ispostavlja se u tri primjerka. Matica ostaje u bloku, prvu kopiju preuzima vlakovođa, a drugu predaje strojovođi. Matica je karbonizirana, a kopije su perforirane.

(5) Nakon završetka vožnje vlakovođa prilaže plan rada vlaka putnome listu, a strojovođa svoj primjerak predaje domovnoj jedinici.«.

Članak 57.

U članku 223., u stavku 1. rečenica iza točke mijenja se i glasi:

»Strojovođi se raspored manevriranja ispostavlja kod lokomotivskih vožnji bez pratnje u kolodvorima u kojima se zapovijedi za pojedina manevarska kretanja ne signaliziraju manevarskim signalima za zaštitu voznoga puta odnosno graničnim kolosiječnim signalima.«.

Članak 58.

U članku 225., u stavku 6. riječ »dvije« zamjenjuje se riječju »tri«.

Članak 59.

U prilogu 6. nakon retka za prugu R201 dodaje se novi redak koji glasi:

R202-A

Varaždin – Koprivnica

Varaždin – Koprivnica

Članak 60.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 9. prosinca 2012., osim odredbi članka 58. i 59. koje stupaju na snagu danom objave ovog Pravilnika.

Klasa: 011-01/09-02/53
Urbroj: 530-08-11-32
Zagreb, 8. svibnja 2012.

Ministar pomorstva,
prometa i infrastrukture
mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.