Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi i objavljivanju voznoga reda u željezničkom prometu

NN 56/2012 (17.5.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi i objavljivanju voznoga reda u željezničkom prometu

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1396

Na temelju članka 31., stavka 3. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine« br. 40/07 i 61/11) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donio je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZRADI I OBJAVLJIVANJU VOZNOGA REDA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU

Članak 1.

U Pravilniku o izradi i objavljivanju voznoga reda u željezničkom prometu (»Narodne novine« br. 128/09) u članku 6., stavku 2., iza točke dodaje se rečenica koja glasi:

»Točan krajnji rok predaje zahtjeva objavljuje se za svaki vozni red u Izvješću o mreži.«.

Članak 2.

U članku 8., u stavku 6. brojka »4« zamjenjuje se brojkom »3«.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Točni krajnji rokovi propisani u stavku 1, 4. i 6. ovoga članka objavljuju se za svaki vozni red u Izvješću o mreži.«.

Članak 3.

U članku 15., stavku 6. dodaju se sljedeće alineje:

»dd+ – vozi dva dana prije blagdana

(dd+) – ne vozi dva dana prije blagdana

+dd – vozi dva dana nakon blagdana

(+dd) – ne vozi dva dana nakon blagdana.«.

U stavku 8., u retku 11. tablice, tekst uz oznaku kolodvorskog razmaka mijenja se i glasi:

»dva puna kruga povezana debljom uspravnom linijom oznaka je za reguliranje prometa vlakova u kolodvorskom razmaku«.

U retku 12. tablice, tekst uz oznaku međukolodvorske ovisnosti mijenja se i glasi:

»uspravna linija s više povezanih kosih križića oznaka je za reguliranje prometa vlakova u međukolodvorskoj ovisnosti«.

U retku 13. tablice, tekst uz oznaku odjavnog razmaka mijenja se i glasi:

»podebljana vodoravna linija u ravnini službenog mjesta povezana uspravnom linijom oznaka je za reguliranje prometa vlakova u odjavnom razmaku«.

U retku 14. tablice, tekst uz oznaku automatskog pružnog bloka mijenja se i glasi:

»uspravna linija s više povezanih kružnica oznaka je za reguliranje prometa vlakova uređajem automatskog pružnog bloka«.

U retku 15. tablice, tekst uz oznaku telekomande mijenja se i glasi:

»uspravna linija s više povezanih crnih kružnica oznaka je za reguliranje prometa vlakova uređajem telekomande«.

U retku 16. tablice tekst uz oznaku ETCS uređaja mijenja se i glasi:

»uspravna linija s više povezanih kvadrata oznaka je za reguliranje prometa vlakova uređajem ETCS«.

U stavku 10., iza zadnje alineje dodaje se nova kratica koja glasi »kl – klizište«, a objašnjenje za kraticu ns mijenja se i glasi »način i uvjeti signaliziranja«.

Članak 4.

U članku 16., stavak 37. briše se.

Članak 5.

U članku 19., stavak 31. mijenja se i glasi:

»(31) Kada je u koloni 2 upisan kilometarski položaj željezničko-cestovnog prijelaza s oznakom ‘žcp’ ispred i preko kojega vlak mora voziti u skladu s prometnim odredbama za vožnju vlaka preko prijelaza čijim se uređajem za osiguravanje ne rukuje, u kolone 6 i 7 upisuje se velikim tiskanim slovima ‘STOP’.«.

Članak 6.

U članku 20., u stavku 10. briše se oznaka ‘ETCS’, a u tablici »Uzorak 8.« briše se stupac 6, stupci 7 do 10 postaju stupcima 6 do 9.

U stavku 11., umjesto riječi ‘prostorni razmak’, u tekstu i tablici »Uzorak 9.« upisuju se riječi ‘način reguliranja prometa’.

Članak 7.

U članku 22., u stavku 8. druga rečenica mijenja se i glasi:

»Ispred naziva odvojnog kolodvora upisuju se u zagradi priključne veze s vremenom odlaska priključnog vlaka iz polaznog kolodvora.«.

Članak 8.

U članku 25., u stavku 2. alineja 7. mijenja se i glasi: »popis operativnih brojeva teretnih vlakova iz međunarodnog prometa«.

Članak 9.

U članku 27., stavku 1., iza alineje 3. dodaje se alineja 4. koja glasi:

»– izvanrednim vlakom uvedenim po posebnom kontingentu brojeva (kontingentni vlak).«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Rokovi za podnošenje izvanrednih zahtjeva za prijevoz i postupanje po njima propisuju se za svaki vozni red u Izvješću o mreži.«.

U stavku 3. alineja 2. mijenja se i glasi:

»– pisanom zapovijedi ili izvještajem o promjenama u prometu vlakova.«.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 9. prosinca 2012.

Klasa: 011-01/09-02/56
Urbroj: 530-08-11-3
Zagreb, 8. svibnja 2012.

Ministar pomorstva,
prometa i infrastrukture
mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.