Pravilnik o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje plovidbe

NN 56/2012 (17.5.2012.), Pravilnik o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje plovidbe

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1397

Na temelju članka 77. stavka 2. i članka 244. stavka 3. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« br. 109/07, 132/07) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O DODJELJIVANJU IMENA, OZNAKE I JEDINSTVENOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se načini dodjeljivanja imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila (u daljnjem tekstu ENI broj - Unique European Vessel Identification Number).

Članak 2.

(1) Ime, oznaku i ENI broj plovila dodjeljuje Ministarstvo nadležno za unutarnju plovidbu (u daljnjem tekstu Ministarstvo).

(2) Dva plovila, ne mogu imati isto ime, oznaku i ENI broj.

II. IME PLOVILA

Članak 4.

(1) Ime se dodjeljuje plovilima s vlastitim porivnim uređajem te plovilima s ugrađenim radnim strojem (jaružala, elevatori, bušilice, dizalice i dr.) koja će biti upisana u upisnik plovila unutarnje plovidbe.

(2) Plutajućem objektu može se, na zahtjev vlasnika, dodijeliti ime.

(3) Plovilima upisanim u upisnik plovila unutarnje plovidbe dodjeljuju se imena samo na hrvatskom jeziku.

(4) Ime plovila može sadržavati najviše tri riječi i ne može se sastojati od kratica riječi. Ime plovila ne smije upućivati na vrstu i namjenu plovila te u pravilu ne može sadržavati brojeve.

(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, rimski broj se može dodijeliti uz ime samo u slučaju kada se radi o plovilu istoga vlasnika i iste namjene. Ime je odvojeno od rimskog broja razmak-nicom.

Članak 5.

(1) Plovilima upisanim u upisnike plovila unutarnje plovidbe ne može se dodijeliti ime koje je iz povijesnih i kulturnih razloga nije prikladno ili je suprotno interesima Republike Hrvatske.

(2) Plovilima mogu se dodijeliti imena istaknutih osoba iz područja hrvatske kulturne, znanstvene i političke povijesti, uz njihov pristanak, odnosno uz pristanak nasljednika ako je ta osoba umrla.

(3) Za dodjeljivanje imena plovila po istaknutim osobama iz dalje hrvatske povijesti nije potrebno tražiti pristanak njenih nasljednika.

III. OZNAKA PLOVILA

Članak 6.

(1) Oznaka se dodjeljuje plovilima bez vlastitog porivnog uređaja ili ugrađenog radnog stroja, namijenjenog za prijevoz tereta ili za posebne namjene.

(2) Oznaka iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od:

a) dvoslovne kratice naziva plovila koji upućuje na njegovu namjenu:

TZ –tegljenica zatvorena,

TO –tegljenica otvorena,

TT –tegljenica za tekući teret – tanker,

TS –tegljenica za specijalni teret i posebnu namjenu,

PZ –potisnica zatvorena,

PO –potisnica otvorena,

PT –potisnica za tekući teret – tank,

PS –potisnica za specijalni teret i posebnu namjenu.

b) brojčanog dijela koji se sastoji od arapskog broja koji označava desetine tona nosivosti i dvoznamenkastog broja koji označava redni broj plovila unutar iste vrste i nosivosti pod kojim je plovilo upisano u upisnik plovila u Republici Hrvatskoj.

(3) Slovni dio oznake odvojen je od brojčanog dijela oznake razmaknicom.

Članak 7.

(1) Oznaka se dodjeljuje plutajućim objektima, a sastoji se od velikog slova »P« i rednog broja iz evidencije Ministarstva.

(2) Slovni dio oznake odvojen je od brojčanog dijela oznake crticom.

IV. ENI BROJ

Članak 8.

(1) ENI broj se dodjeljuje svim plovilima iz članka 4. stavka 1. i članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(1) ENI broj se sastoji od osam arapskih brojeva, i to:

– troznamenkastog koda dodijeljenog za Republiku Hrvatsku i

– peteroznamenkastog serijskog broja koji određuje tehničko nadzorno tijelo, (Dodatak I ovoga Pravilnika).

(2) Plovilu može biti dodijeljen samo jedan ENI broj koji se dodjeljuje samo jedanput i ostaje nepromijenjen tijekom cijelog vijeka trajanja plovila.

(3) ENI broj može biti dodijeljen plovilu upisanom u Upisnik plovila unutarnje plovidbe, odnosno, plovilu koje će biti upisano. Ukoliko plovilo u trenutku upisa već ima određen ENI broj, zadržava postojeći.

(4) ENI broj mora biti upisan u Upisnik plovila unutarnje plovidbe i Svjedodžbi o sposobnosti za plovidbu.

(5) Ministarstvo je dužno dostaviti podatke o određivanju svakog novog ENI broja i podatke o identifikaciji plovila kojima je odredilo ENI broj iz Dodatka II ovoga Pravilnika svim nadležnim tijelima drugih država članica EU i stranaka Mannheimske konvencije.

V. POSTUPAK DODJELJIVANJA

Članak 9.

(1) Postupak dodjeljivanja imena/oznake i ENI broja je upravni postupak.

(2) Vlasnik plovila dužan je podnijeti zahtjev za dodjelu imena/oznake i ENI broja.

(3) Uz zahtjev za dodjeljivanje imena/oznake i ENI broja plovila potrebno je priložiti potvrdu o tehničkim podacima plovila izdanu od Tehničkog nadzornog tijela.

(4) U zahtjevu za dodjelu imena plovila, vlasnik plovila predlaže tri imena. Ministarstvo će od predloženih imena izabrati ime koje će odrediti riješenjem.

(5) Ako Ministarstvo procijeni da ni jedno od predloženih imena nije prikladno ili da je suprotno interesima Republike Hrvatske ili ako utvrdi da je predloženo ime već dodijeljeno drugom plovilu, zatražit će od vlasnika da predloži tri nova imena.

Članak 10.

(1) Nakon prvog upisa plovila u Upisnik plovila unutarnje plovidbe, lučka kapetanija je dužna dostaviti Ministarstvu potvrdu o izvršenom upisu plovila kojem je prethodno dodijeljeno ime/oznaka i ENI broj.

(2) Nakon obavljenog brisanja plovila iz Upisnika plovila unutarnje plovidbe lučka kapetanija je dužna dostaviti Ministarstvu potvrdu o izvršenom upisu brisanja plovila.

(3) U postupku ponovnog upisa plovila, ranije brisanom plovilu Ministarstvo može dodijeliti ime/oznaku koju je plovilo ranije imalo.

VI. POPIS IMENA, OZNAKA I ENI BROJEVA

Članak 11.

(1) Popis imena, oznaka i ENI brojeva vodi Ministarstvo.

(2) Popis imena, oznaka i ENI brojeva sadrži sljedeće podatke:

a) ime/oznaka,

b) ENI broj,

c) vrsta plovila i namjena

d) nosivost plovila

e) status plovila (luka upisa i luka brisanja).

(3) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka je javna.

VII. ISTICANJE IMENA, OZNAKE I ENI BROJA

Članak 12.

(1) Vlasnik je dužan istaknuti ime, oznaku i ENI na plovilu.

(2) Ime, oznaka i ENI broj ističu se na način propisan odredbama Pravilnika o plovidbi na unutarnjim vodama.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Ministarstvo je dužno danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika uskladiti evidenciju imena i oznaka plovila s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Upisanim plovilima čija imena ili oznake nisu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, Ministarstvo će po službenoj dužnosti dodijeliti novo ime ili oznaku. Ako dva plovila imaju dodijeljeno isto ime ili oznaku, prednost zadržavanja imena/oznake ima plovilo ranije upisano u Upisnik plovila unutarnje plovidbe. Vlasnici takvih plovila mogu se drugačije dogovoriti.

Članak 14.

(1) Ministarstvo će po službenoj dužnosti dodijeliti ENI broj plovilima upisanim u Upisnike plovila unutarnje plovidbe do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Hrvatski registar brodova će Ministarstvu dostaviti podatke iz članka 11. stavka 2. ovoga Pravilnika za sva plovila iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ENI broj neće se dodijeliti onim upisanim plovilima za koje je izvjesno da su uništena, propala, odnosno, da stvarno više ne postoje.

Članak 15.

(1) Lučke kapetanije će po službenoj dužnosti upisati u Upisnike plovila i Upisne listove plovila dodijeljene ENI brojeve plovila iz stavka 1. članka 14. ovoga Pravilnika.

(2) Do ustrojavanja upisnika plovila unutarnje plovidbe, dodijeljeni ENI brojevi će se upisivati pored imena ili oznake plovila u Upisniku brodova unutarnje plovidbe, odnosno, Očevidniku plutajućih objekata.

Članak 16.

Krajnji rok za usklađivanje imena/oznaka i dodjelu ENI brojeva svim plovilima upisanim u Upisnike plovila unutarnje plovidbe je 31. prosinac 2012. godine.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o određivanju imena, oznaka i pozivnih znakova prepoznavanja brodova unutarnje plovidbe (»Narodne novine« br. 80/00).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-02/64

Urbroj: 530-05-12-7

Zagreb, 27. travnja 2012.

Ministar
mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

DODATAK I

Model ENI broja

definiran je Direktivom 2008/87/EC člankom 2.18 i Dodatkom III, i to na način kako slijedi:

A

A

A

x

x

x

x

x

[kodovi dodijeljeni nadležnim tijelima za izdavanje ENI broja]

[Serijski broj]

»AAA« predstavlja troznamenkasti kod dodijeljen nadležnim tijelima za izdavanje ENI broja sukladno sljedećem rasponu brojeva:

001-019 Francuska

020-039 Nizozemska

040-059 Njemačka

060-069 Belgija

070-079 Švicarska

080-099 rezervirano za plovila iz zemalja koje nisu stranke Mannheimske konvencije i za koja su bili izdani certifikati za plovidbu rijekom Rajnom prije travnja 2007. godine

100-119 Norveška

120-139 Danska

140-159 Ujedinjeno Kraljevstvo

160-169 Island

170-179 Irska

180-189 Portugal

190-199 rezervirano

200-219 Luksemburg

220-239 Finska

240-259 Poljska

260-269 Estonija

270-279 Litva

280-289 Latvija

290-299 rezervirano

300-309 Austrija

310-319 Lihtenštajn

320-329 Češka Republika

330-339 Slovačka

340-349 rezervirano

350-359 Hrvatska

360-369 Srbija

370-379 Bosna i Hercegovina

380-399 Mađarska

400-419 Ruska Federacija

420-439 Ukrajina

440-449 Bjelorusija

450-459 Republika Moldova

460-469 Rumunjska

470-479 Bugarska

480-489 Gruzija

490-499 rezervirano

500-519 Turska

520-539 Grčka

540-549 Cipar

550-559 Albanija

560-569 Republika of Makedonija

570-579 Slovenija

580-589 Crna Gora

590-599 rezervirano

600-619 Italija

620-639 Španjolska

640-649 Andora

650-659 Malta

660-669 Monako

670-679 San Marino

680-699 rezervirano

700-719 Švedska

720-739 Kanada

740-759 Sjedinjene Američke Države

760-769 Izrael

770-799 rezervirano

800-809 Azerbajdžan

810-819 Kazahstan

820-829 Kirgistan

830-839 Tadžikistan

840-849 Turkmenistan

850-859 Uzbekistan

860-869 Iran

870-999 rezervirano,

»xxxxx« predstavlja peteroznamenkasti serijski broj koji određuje Hrvatski registar brodova.

DODATAK II

Podaci za identifikaciju plovila

A) Sva plovila

1.

Jedinstveni identifikacijski broj plovila (ENI broj)

2.

Ime/oznaka plovila

3.

Vrsta plovila

4.

Duljina plovila preko svega

5.

Širina plovila preko svega

6.

Gaz plovila

7.

Izvor podataka o plovilu (Potvrda o tehničkim podacima plovila unutarnje plovidbe radi upisa u Upisnik)

8.

Nosivost plovila (za teretna plovila)

9.

Istisnina plovila (za ostala plovila koja nisu teretna)

10.

Ime/Naziv i sjedište vlasnika

11.

Nadležno tijelo za izdavanje (Potvrde o tehničkim podacima plovila unutarnje plovidbe radi upisa u Upisnik)

12.

Broj Svjedodžbe o sposobnosti za plovidbu

13.

Nadnevak isteka Svjedodžbe o sposobnosti za plovidbu

14.

Osoba koja je sastavila podatke

B) Prema raspoloživosti

1.

Nacionaln broj

2.

Vrsta plovila u skladu s tehničkim specifikacijama za Elektronsko medunarodno izvješćivanje (ERI)

3.

Jednostruka dvostruka oplata u skladu s ADN/ADNR-om

4.

Visina plovila

5.

Bruto tonaža (za pomorske brodove)

6.

IMO broj (za pomorske brodove)

7.

Pozivni znak (za pomorske brodove)

8.

MMSI broj

9.

ATIS broj

10.

Vrsta, broj, nadležno tijelo koje ih je izdalo i nadnevak isteka za ostale svjedodžbe i certifikate