Pravilnik o fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama

NN 56/2012 (17.5.2012.), Pravilnik o fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1398

Na temelju članka 21. stavka 3., članka 22. stavka 2., članka 23. stavka 5., članka 24. stavka 4., članka 26. stavka 3., članka 30. stavka 2., članka 31. stavka 4. i članka 44. stavka 4. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O FITOSANITARNOM UPISNIKU I BILJNIM PUTOVNICAMA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za upis u Fitosanitarni upisnik proizvođača, prerađivača, uvoznika i distributera određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta (u daljnjem tekstu: Fitoupisnik); sadržaj i način vođenja Fitoupisnika; obrazac i način podnošenja zahtjeva za upis u Fitoupisnik i dobivanje ovlaštenja za izdavanje biljnih putovnica; obveze obveznika upisanih u Fitoupisnik; mjerila na temelju kojih se određuje tko je mali proizvođač ili prerađivač i definira lokalno tržište; uvjeti i način obavljanja fitosanitarnog pregleda; okolnosti u kojima se primjenjuje ili se ne smije primijeniti pojedina mjera; pojedinosti i uvjeti za svaku od tih mjera; uvjeti kojima moraju udovoljavati ovlaštenici; način izdavanja biljne putovnice; sadržaj, izgled i stupanj standardizacije biljnih putovnica; izgled drugih službenih oznaka koje se smatraju biljnom putovnicom; način i rok izdavanja ovlaštenja za izdavanje biljnih putovnica; obveze ovlaštenika pri izdavanju biljnih putovnica; način ukidanja ovlaštenja za izdavanje biljnih putovnica; te način označavanja pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koja se unosi iz treće zemlje i za koju je dopušteno premještanje do odredišta u unutrašnjosti zemlje.

(2) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktivom Komisije 92/90/EEZ od 3. studenoga 1992. koja utvrđuje obveze kojima podliježu proizvođači i uvoznici bilja, biljnih proizvoda ili drugih nadziranih predmeta i koja utvrđuje pojedinosti u vezi njihovog upisa (SL L 344, 26.11.1992.);

– Direktivom Komisije 92/105/EEZ od 3. prosinca 1992. kojom se utvrđuje stupanj standardizacije biljnih putovnica koje se koriste pri premještanju određenog bilja, biljnih proizvoda ili drugih nadziranih predmeta unutar Zajednice i kojom se utvrđuju podrobni postupci u vezi izdavanja takvih biljnih putovnica te uvjeti i podrobni postupci njihove zamjene (SL L 4, 8.1.1993.);

– Direktivom Komisije 93/50/EEZ od 24. lipnja 1993. koja navodi određeno bilje koje nije navedeno u Prilogu V. dijelu A Direktive Vijeća 77/93/EEZ čiji se proizvođači ili skladišta i distribucijski centri na područjima proizvodnje tog bilja, upisuju u službeni upisnik (SL L 205, 17.8.1993.);

– Direktivom Komisije 2005/17/EZ od 2. ožujka 2005. koja izmjenjuje i dopunjuje određene odredbe Direktive 92/105/EEZ koja se odnosi na biljne putovnice (SL L 57, 3.3.2005.).

Značenje izraza

Članak 2.

Izrazi koji se rabe u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Popisi štetnih organizama i popisi bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta jesu popisi iz Priloga 1., 2., 4. i 5. Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama[1] (»Narodne novine«, br. 74/06, 84/10 i 120/11; u daljnjem tekstu: Pravilnik o štetnim organizmima).

2. Prerađivači su pravne ili fizičke osobe koje prerađuju bilje i biljne proizvode navedene u Popisu IV., dijelu A i Popisu V., dijelu A Pravilnika o štetnim organizmima i drugim provedbenim propisima iz područja biljnog zdravstva.

3. Komercijalni proizvođači i prerađivači jesu pravne ili fizičke osobe koje se profesionalno bave proizvodnjom odnosno preradom bilja i biljnih proizvoda koji su namijenjeni prodaji, a navedeni su u Popisu IV., dijelu A i Popisu V., dijelu A Pravilnika o štetnim organizmima i drugim provedbenim propisima iz područja biljnog zdravstva.

4. Mali proizvođači ili prerađivači jesu fizičke osobe:

– koje proizvode ili prerađuju bilje i biljne proizvode, navedene u Popisu IV., dijelu A i Popisu V., dijelu A Pravilnika o štetnim organizmima i drugim provedbenim propisima iz područja biljnog zdravstva, na zemljištu čija ukupna površina ne prelazi 500 m2 ako se radi o zaštićenom prostoru, odnosno 1500 m2 na otvorenom prostoru i

– koje bilje i biljne proizvode, navedene u Popisu IV., dijelu A i Popisu V., dijelu A Pravilnika o štetnim organizmima i drugim provedbenim propisima iz područja biljnog zdravstva, ne prodaju komercijalnim proizvođačima odnosno prerađivačima.

5. Lokalnim tržištem smatra se prodaja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta, na mjestu proizvodnje, na lokalnoj tržnici ili na maloprodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da kupci nisu komercijalni proizvođači ili prerađivači i ne bave se daljnjom prodajom.

Fitoupisnik

Članak 3.

(1) Upis u Fitoupisnik obvezan je za proizvođače, prerađivače, uvoznike i distributere određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta (u daljnjem tekstu: posjednici bilja) koji obavljaju neku od djelatnosti iz članka 6. ovoga Pravilnika.

(2) Posjedniku bilja iz stavka 1. ovoga članka, pri upisu u Fitoupisnik, nadležna uprava dodjeljuje jedinstveni upisni broj posjednika (u daljnjem tekstu: FITO-broj), koji služi za identifikaciju.

(3) U Fitoupisniku se vode podaci o posjedniku bilja, osobi odgovornoj za zdravstvenu zaštitu bilja, mjestu proizvodnje i vrsti proizvodnje odnosno podaci o drugoj djelatnosti iz članka 6. ovoga Pravilnika, koji su navedeni u Prilogu 1, Obrascu 1 i Prilogu 2, Obrascu 2.

(4) Prilozi 1 i 2 iz stavka 3. ovoga članka tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Mjesto proizvodnje

Članak 4.

(1) Mjesto proizvodnje jest poljoprivredno ili šumsko gospodarstvo te zbirno skladište i distribucijski centar koji djeluju kao organizacijski i operativno zaokružena jedinica s jedinstvenom upravom na kojem se obavlja najmanje jedna od djelatnosti iz članka 6. ovoga Pravilnika.

(2) Mjesto proizvodnje može imati više zasebnih proizvodnih jedinica odnosno lokacija.

(3) Ako posjednik bilja prijavi da najmanje jednu od djelatnosti iz članka 6. za njega obavlja kooperant, gospodarstvo kooperanta ili druga mjesta na kojima kooperant obavlja tu djelatnost smatraju se zasebnim mjestom proizvodnje.

Odgovorna osoba

Članak 5.

(1) Odgovorna osoba jest fizička osoba koja zastupa pravnu osobu ili samostalni poduzetnik, ako ta pravna osoba ili samostalni poduzetnik obavlja neku od djelatnosti iz članka 6. ovoga Pravilnika.

(2) Osoba odgovorna za zdravstvenu zaštitu bilja jest fizička osoba sa stručnim iskustvom u zdravstvenoj zaštiti bilja, koja udovoljava uvjetima propisanim člankom 9. stavkom 2. i 3. ovoga Pravilnika.

(3) Odgovorna osoba iz stavka 1. ovoga članka istovremeno može biti i osoba odgovorna za zdravstvenu zaštitu bilja, ako udovoljava propisanim uvjetima.

II. FITOUPISNIK

Obveznici upisa u Fitoupisnik

Članak 6.

Upis u Fitoupisnik obvezan je za posjednike bilja koji obavljaju sljedeće djelatnosti:

1. proizvodnju, preradu, skladištenje ili distribuciju bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta kada se oni premještaju, a navedeni su u Popisu V., dijelu A, odjeljku I. Pravilnika o štetnim organizmima i drugim provedbenim propisima iz područja biljnog zdravstva;

2. proizvodnju, preradu, skladištenje ili distribuciju bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta navedenih u Popisu V., dijelu A, odjeljku II. Pravilnika o štetnim organizmima, kada se oni premještaju u zaštićeno područje;

3. uvoz bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta navedenih u:

– Popisu V., dijelu B, odjeljku I. Pravilnika o štetnim organizmima i drugim provedbenim propisima iz područja biljnog zdravstva,

– Popisu V., dijelu B, odjeljku II. Pravilnika o štetnim organizmima, kada se oni unose iz trećih zemalja u zaštićeno područje;

4. proizvodnju, otkup ili prikupljanje u skladištu (zbirna ili ostala skladišta sa ili bez pakirnice) u proizvodnom području s namjerom distribucije:

– gomolja konzumnog krumpira Solanum tuberosum L.,

– plodova biljaka iz rodova Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca.

Iznimke od obveze upisa u Fitoupisnik

Članak 7.

(1) Upis u Fitoupisnik nije obvezan za male proizvođače i prerađivače koji se bave proizvodnjom ili preradom iz članka 6., točke 1. i proizvodnjom iz članka 6., točke 4. ovoga Pravilnika, ako je cjelokupna proizvodnja ili prerada bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta namijenjena vlastitim potrebama ili prodaji na lokalnom tržištu fizičkim osobama koje nisu komercijalni proizvođači ili prerađivači i ne bave se daljnjom prodajom.

(2) Upis u Fitoupisnik nije obvezan za one posjednike bilja koji se bave distribucijom, maloprodajom ili skladištenjem bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta iz članka 6. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika ako dalje premještaju bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete koji su spremni za prodaju krajnjem korisniku i već ih prati biljna putovnica pa im nije potrebno izdati novu.

(3) Upis u Fitoupisnik nije obvezan za one posjednike bilja koji uvoze bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete za potrebe izložbi, drugih manifestacija i diplomatskog protokola. Takvu pošiljku treba pratiti izjava uvoznika da će uvezeno bilje koristiti samo za te potrebe.

Obvezan upis malih proizvođača u Fitoupisnik

Članak 8.

Iznimno od odredbe članka 7., stavka 1. ovoga Pravilnika, a zbog opasnosti od širenja štetnih organizama, upis u Fitoupisnik obvezan je i za male proizvođače sjemenskog krumpira i bilja namijenjenog sadnji iz rodova Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., uključujući i njihove križance, Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., Castanea Mill., Camellia L., Rhododendron L. (osim vrste Rhododendron simsii), Viburnum L. i Vitis L. te vrste Photinia davidiana (Dcne.).

Uvjeti za upis u Fitoupisnik

Članak 9.

(1) Posjednik bilja upisuje se u Fitoupisnik ako:

– ima osobu odgovornu za zdravstvenu zaštitu bilja, bilo da je to sam posjednik bilja, osoba u radnom odnosu kod posjednika ili osoba ugovorom vezana s posjednikom bilja, koja u njegovo ime provodi i ispunjava obveze iz članka 14. i 19. ovoga Pravilnika,

– dostavi izjavu na Obrascu 1 iz Priloga 1 ovoga Pravilnika, koja je dio zahtjeva za upis u Fitoupisnik iz članka 10. ovoga Pravilnika, a kojom potvrđuje da je pripravan i sposoban ispunjavati obveze koje preuzima upisom u Fitoupisnik.

(2) U pogledu stručne spreme, osoba odgovorna za zdravstvenu zaštitu bilja mora udovoljavati najmanje sljedećim uvjetima:

1. Kad posjednik bilja proizvodi, prerađuje, distribuira ili uvozi bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete za koje biljna putovnica nije obvezna:

– srednja stručna sprema poljoprivrednog smjera i jedna godina radnog iskustva u proizvodnji, preradi, distribuciji ili uvozu predmetnog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta, ili

– tri godine radnog iskustva u proizvodnji, preradi, distribuciji ili uvozu predmetnog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta;

2. Kad posjednik bilja proizvodi, prerađuje, distribuira ili uvozi bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete za koje je obvezna biljna putovnica i izdaje biljne putovnice za svoje vlastite proizvode:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij poljoprivredne (agronomske) struke ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij poljoprivredne (agronomske) struke i jedna godina radnog iskustva u proizvodnji, preradi, distribuciji ili uvozu predmetnog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta, ili

– srednja stručna sprema poljoprivrednog smjera i tri godine radnog iskustva u proizvodnji, preradi, distribuciji ili uvozu predmetnog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta, ili

– pet godina radnog iskustva u proizvodnji, preradi, distribuciji ili uvozu predmetnog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta;

3. Kad osoba odgovorna za zdravstvenu zaštitu bilja predstavlja posjednika bilja i izdaje biljne putovnice u njegovo ime:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij poljoprivredne (agronomske) struke ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij poljoprivredne (agronomske) struke i jedna godina radnog iskustva u proizvodnji, preradi, distribuciji ili uvozu predmetnog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta.

(3) Osoba odgovorna za zdravstvenu zaštitu šumskog bilja mora imati isti stupanj obrazovanja, ali šumarskog smjera i iste godine iskustva kao što je navedeno u stavku 2. ovoga članka.

Zahtjev za upis u Fitoupisnik i dobivanje ovlaštenja za izdavanje biljnih putovnica

Članak 10.

(1) Posjednik bilja podnosi ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za upis u Fitoupisnik i dobivanje ovlaštenja za izdavanje biljnih putovnica (u daljnjem tekstu: zahtjev) prema Obrascu 1 iz Priloga 1 ovoga Pravilnika.

(2) Posjednik bilja popunjava zahtjev elektronički, putem interneta, koristeći Fitosanitarni informacijski sustav koji je dostupan na internetskoj adresi Ministarstva (http://fis.mps.hr/eObrasci/).

Rješenje o upisu u Fitoupisnik

Članak 11.

(1) Nadležna uprava vodi službeni upisnik zahtjeva za upis u Fitoupisnik i provjerava podatke navedene u zahtjevu.

(2) Ako se tijekom postupka upisa u Fitoupisnik utvrdi da je posjednik bilja obvezan upisati se u Fitoupisnik, u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika i da ispunjava propisane uvjete iz članka 9. ovoga Pravilnika, nadležna će uprava najkasnije u roku od tri mjeseca od dana primitka zahtjeva donijeti rješenje o upisu u Fitoupisnik i dodijeliti posjedniku bilja jedinstveni upisni broj.

(3) Ako nadležna uprava utvrdi da zahtjev nije potpun ili je iz njega vidljivo da uvjeti iz članka 9. ovoga Pravilnika nisu ispunjeni, donijet će rješenje o odbijanju upisa u Fitoupisnik, a podnositelj zahtjeva neće biti upisan sve dok ne udovolji propisanim uvjetima.

(4) Ako nadležna uprava utvrdi da se posjednik bilja ne bavi nijednom od djelatnosti iz članka 6. ovoga Pravilnika ili da udovoljava odredbama članka 7. ovoga Pravilnika, rješenjem će odbaciti zahtjev za upis u Fitoupisnik i izvijestiti posjednika bilja da ga zadržava u evidenciji radi mogućih fitosanitarnih pregleda.

(5) Ako posjednik bilja koji je upisan u Fitoupisnik za određenu djelatnost odluči obavljati i drugu djelatnost iz članka 6. ovoga Pravilnika, podnijet će nadležnoj upravi zahtjev za dopunu ili izmjenu upisa u Fitoupisnik, na Obrascu 1 iz Priloga 1 ovoga Pravilnika. Nadležna će uprava izdati posjedniku rješenje o dopuni ili izmjeni upisa u Fitoupisnik, u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

Brisanje iz Fitoupisnika

Članak 12.

(1) Posjednik bilja koji je upisan u Fitoupisnik, obvezan je u roku od 30 dana nakon prestanka obavljanja djelatnosti iz članka 6. ovoga Pravilnika zbog koje je upisan podnijeti zahtjev nadležnoj upravi za brisanje iz Fitoupisnika.

(2) Nadležna će uprava po službenoj dužnosti brisati iz Fitoupisnika posjednika bilja za kojeg se fitosanitarnim ili inspekcijskim pregledom utvrdi da ne udovoljava ili je prestao udovoljavati uvjetima iz članka 9. ovoga Pravilnika, odnosno da ne ispunjava ili je prestao ispunjavati obveze iz članka 14. ovoga Pravilnika.

Sadržaj i način vođenja Fitoupisnika

Članak 13.

(1) Fitoupisnik uspostavlja i vodi nadležna uprava. Fitoupisnikom se upravlja kao računalnom bazom podataka u sklopu Fitosanitarnog informacijskog sustava.

(2) Fitoupisnik sadrži sljedeće podatke:

– FITO-broj,

– ime, prezime i adresu posjednika bilja ili naziv i sjedište subjekta,

– osobni identifikacijski broj (OIB),

– matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva,

– status posjednika,

– vrstu djelatnosti,

– ime i prezime osobe odgovorne za zdravstvenu zaštitu bilja,

– porezni broj (za strane državljane),

– podatke o mjestu proizvodnje.

(3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka sastavni su dio Obrasca 1 iz Priloga 1 i Obrasca 2 iz Priloga 2 ovoga Pravilnika.

Obveze posjednika bilja upisanih u Fitoupisnik

Članak 14.

Posjednik bilja upisan u Fitoupisnik u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika ili osoba odgovorna za zdravstvenu zaštitu bilja, obvezan je:

1. sve promjene u podacima koji se vode u Fitoupisniku unijeti u Fitosanitarni informacijski sustav u roku od 30 dana od dana njihova nastanka, a osobito pojedinosti vezane uz promjenu:

– vrste bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta,

– osobe odgovorne za zdravstvenu zaštitu bilja,

– mjesta proizvodnje (odnosi se na mjesta proizvodnje koja se prijavljuju na Obrascu 1, stranici 5 »VII. MJESTO SKLADIŠTENJA I/ILI DISTRIBUCIJE«)

– statusa, naziva, sjedišta ili adrese pravne ili fizičke osobe;

2. voditi ažurirani plan posjeda na kojem se bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti uzgajaju, proizvode, prerađuju, skladište, drže ili koriste;

3. voditi evidenciju o bilju, biljnim proizvodima i drugim nadziranim predmetima, koje uzgaja, skladišti ili distribuira i čuvati odgovarajuću dokumentaciju najmanje godinu dana;

4. biti na raspolaganju nadležnom inspektoru, Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo – Zavodu za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: Zavod) i drugim ovlaštenim pravnim osobama za vrijeme obavljanja fitosanitarnog pregleda, osigurati uvid u službenu dokumentaciju i omogućiti uzimanje uzoraka;

5. provoditi redovne vizualne zdravstvene preglede bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta, uključujući i preglede upisanih mjesta proizvodnje. Posjednik bilja obvezan je za svaku vrstu bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta voditi evidenciju koja mora sadržavati barem podatke o njihovu podrijetlu, opsegu i vremenu pregleda, utvrđenom zdravstvenom stanju i primjeni sredstava za zaštitu bilja;

6. o svakoj novoj i neuobičajenoj pojavi štetnog organizma odmah izvijestiti nadležnog inspektora, Zavod ili drugu ovlaštenu pravnu osobu, koji o tome odmah izvješćuju nadležnu upravu;

7. najkasnije do 30. travnja svake godine, ili u slučaju bilja s više od jednog vegetacijskog ciklusa godišnje, najmanje mjesec dana prije početka proizvodnje, dostaviti podatke o predviđenoj godišnjoj proizvodnji svake pojedine vrste bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta prema Obrascu 2 iz Priloga 2 ovoga Pravilnika, radi obavljanja fitosanitarnog pregleda. Posjednik bilja dostavlja podatke o godišnjoj proizvodnji elektronički, putem interneta, koristeći Fitosanitarni informacijski sustav koji je dostupan na internetskoj adresi Ministarstva (http://fis.mps.hr/eObrasci/). Iznimno od navedenih rokova prijava godišnje proizvodnje za sadni materijal vinove loze dostavlja se najkasnije do 31. svibnja svake godine.

III. BILJNA PUTOVNICA

Nadležnost za izdavanje biljnih putovnica

Članak 15.

Biljne putovnice za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete navedene u Popisu V., dijelu A Pravilnika o štetnim organizmima i drugim provedbenim propisima iz područja biljnog zdravstva, uz uvjet da je obavljen fitosanitarni pregled, izdaju:

– posjednici bilja upisani u Fitoupisnik kad ih za to ovlasti nadležna uprava,

– fitosanitarna inspekcija,

– Zavod ili druge pravne osobe s javnim ovlastima.

Naknadni zahtjev za dobivanje ovlaštenja za izdavanje biljnih putovnica

Članak 16.

Ako posjednik bilja pri podnošenju zahtjeva nije istovremeno zatražio i ovlaštenje za izdavanje biljnih putovnica, može ga zatražiti naknadno, na jednak način na koji je to određeno člankom 10. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

Izdavanje biljnih putovnica

Članak 17.

Proizvođač bilja može izdavati biljne putovnice ako posjeduje:

– ovlaštenje nadležne uprave za izdavanje biljnih putovnica,

– zapisnik nadležnog inspektora, Zavoda ili druge ovlaštene pravne osobe o obavljenom fitosanitarnom pregledu, kojim se potvrđuje da proizvedeno bilje nije zaraženo određenim štetnim organizmima, to jest da udovoljava uvjetima iz članka 21. ovoga Pravilnika, te da su ispunjeni uvjeti u odnosu na tip, izgled i sadržaj biljnih putovnica, sukladno člancima 22., 24., 25., 26. i 27. ovoga Pravilnika.

Ovlaštenje za izdavanje biljnih putovnica

Članak 18.

(1) Nadležna uprava izdaje posjedniku bilja ovlaštenje za izdavanje biljnih putovnica u roku od tri mjeseca od dana primitka zahtjeva.

(2) Nadležna će uprava po službenoj dužnosti ukinuti ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka ako se fitosanitarnim ili inspekcijskim pregledom utvrdi da posjednik koji je ovlašten za izdavanje biljnih putovnica (u daljnjem tekstu: ovlaštenik) ne udovoljava ili je prestao udovoljavati uvjetima iz članka 9. ovoga Pravilnika, odnosno da ne ispunjava ili je prestao ispunjavati obveze iz članka 14. ovoga Pravilnika.

(3) Ovlaštenje se može ukinuti i na zahtjev ovlaštenika, ako je prestao proizvoditi, prerađivati ili distribuirati bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete za koje je ovlašten izdavati biljne putovnice.

Obveze ovlaštenika pri izdavanju biljnih putovnica

Članak 19.

Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 14. ovoga Pravilnika, ovlaštenik je obvezan:

– najmanje 14 dana prije namjeravanih promjena vezanih uz tip, izgled i sadržaj biljnih putovnica o tome izvijestiti nadležnog inspektora,

– tri godine čuvati dokumentaciju i voditi evidenciju o svim tipovima izdanih biljnih putovnica,

– u slučaju odsutnosti osobe odgovorne za zdravstvenu zaštitu bilja osigurati nazočnost druge osobe s odgovarajućim stručnim iskustvom koja može preuzeti odgovornost za zdravstvenu zaštitu bilja i o tome obavijestiti nadležnog inspektora.

Obveze izdavanja biljne putovnice

Članak 20.

(1) Biljna putovnica izdaje se i mora pratiti bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete koji se premještaju do krajnjeg korisnika, ako su navedeni u:

– Popisu V., dijelu A, odjeljku I., točki 1. Pravilnika o štetnim organizmima,

– Popisu V., dijelu A, odjeljku II., točki 1., istog propisa, kad je pošiljka namijenjena premještanju u određeno zaštićeno područje i

– drugim provedbenim propisima iz područja biljnog zdravstva.

(2) Biljna putovnica izdaje se i mora pratiti bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete koji se premještaju do komercijalnih proizvođača radi daljnjeg uzgoja, ako su navedeni u:

– Popisu V., dijelu A, odjeljku I., točki 2. i 3. Pravilnika o štetnim organizmima,

– Popisu V., dijelu A, odjeljku II., točki 2., istog propisa, kad je pošiljka namijenjena premještanju u određeno zaštićeno područje i

– drugim provedbenim propisima iz područja biljnog zdravstva.

(3) Biljna putovnica se izdaje i za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete, navedene u Popisu V., dijelu A Pravilnika o štetnim organizmima i drugim provedbenim propisima iz područja biljnog zdravstva, koji se unose iz trećih zemalja i premještaju u skladu sa stavkom 1. i 2. ovoga članka i člankom 28. ovoga Pravilnika.

Uvjeti za izdavanje biljne putovnice

Članak 21.

(1) Biljna putovnica izdaje se prije premještanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta sukladno članku 20. ovoga Pravilnika, pod uvjetom da bilje, biljni proizvodi i njihov supstrat za rast:

– nisu zaraženi štetnim organizmima navedenim u Popisu I., dijelu A i Popisu II., dijelu A, Pravilnika o štetnim organizmima i drugim provedbenim propisima iz područja biljnog zdravstva navedenim u Prilogu 4 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio i

– udovoljavaju posebnim fitosanitarnim zahtjevima navedenim u Popisu IV., dijelu A, odjeljku II. Pravilnika o štetnim organizmima i drugim provedbenim propisima iz područja biljnog zdravstva navedenim u Prilogu 4 ovoga Pravilnika.

(2) Bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti iz stavka 1. ovoga članka, kao i njihov supstrat za rast, namijenjeni premještanju u zaštićeno područje, moraju, osim uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, udovoljavati i sljedećim uvjetima:

– ne smiju biti zaraženi štetnim organizmima navedenim u Popisu I., dijelu B i Popisu II., dijelu B Pravilnika o štetnim organizmima, zbog kojih su pojedina zaštićena područja uspostavljena i

– moraju udovoljavati posebnim fitosanitarnim zahtjevima navedenim u Popisu IV., dijelu B istog propisa, zbog kojih su određena zaštićena područja uspostavljena.

Tipovi biljnih putovnica

Članak 22.

(1) Tri su tipa biljnih putovnica:

1. Standardna biljna putovnica, koja se izdaje:

– za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete koji se premještaju s mjesta proizvodnje, a navedeni su u Popisu V., dijelu A Pravilnika o štetnim organizmima i drugim provedbenim propisima iz područja biljnog zdravstva, ili

– za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji se unose iz trećih zemalja, ako su osim u Popisu V., dijelu B navedeni i u Popisu V., dijelu A Pravilnika o štetnim organizmima te drugim provedbenim propisima iz područja biljnog zdravstva, sukladno odredbi članka 28. ovoga Pravilnika, ili

– u slučaju kad pošiljku već prati biljna putovnica, ali se pošiljka nalazi na primateljevu mjestu proizvodnje toliko dugo da je moglo doći do promjene razvojnog stadija bilja, pa se takva situacija smatra daljnjim uzgojem ili promjenom mjesta proizvodnje. Daljnjim uzgojem smatra se sadnja, presađivanje, cijepljenje, ukorjenjivanje ili aktivni rast bilja u zaštićenom prostoru u trajanju od najmanje četiri tjedna, odnosno dvanaest tjedana na otvorenom prostoru.

2. Zamjenska biljna putovnica, koja nosi oznaku »ZBP« i izdaje se u slučaju daljnjeg premještanja pošiljke koju već prati biljna putovnica, i to:

– kad se takva pošiljka razdjeljuje u više pojedinačnih pošiljaka ili se više pojedinačnih pošiljaka ili njihovih dijelova združuje u jednu pošiljku, ili

– kad je došlo do promjene zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta, pod uvjetom da je ponovno obavljen zdravstveni pregled bilja.

3. Biljna putovnica za zaštićeno područje, koja nosi oznaku »BPZP« i izdaje se za pošiljku koja se premješta u zaštićeno područje ili unutar zaštićenog područja u kojem nema zaraze određenim štetnim organizmom.

(2) Standardna biljna putovnica iz stavka 1. točke 1. ovoga članka izdaje se i u slučaju kad se pošiljka premješta:

– kroz zaštićeno područje, uz uvjet da nema opasnosti od širenja štetnih organizama, ili

– iz zaštićenih područja.

(3) Standardna biljna putovnica iz stavka 1., točke 1. ovoga članka izdaje se za premještanje bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta navedenih u:

– Popisu V., dijelu A, odjeljku I., točki 1. Pravilnika o štetnim organizmima i drugim provedbenim propisima iz područja biljnog zdravstva i

– Popisu V., dijelu A, odjeljku I., točki 2. i 3. Pravilnika o štetnim organizmima i drugim provedbenim propisima iz područja biljnog zdravstva, ako ih premještaju proizvođači ili prerađivači upisani u Fitoupisnik i ako su namijenjeni prodaji komercijalnim proizvođačima, pod uvjetom da je proizvodnja tog bilja i biljnih proizvoda jasno odvojena od proizvodnje bilja za druge namjene, a kojima se mogu prenijeti isti štetni organizmi. Smatra se da je proizvodnja bilja jasno odvojena ako je proizvodna jedinica odnosno lokacija na kojoj se proizvodi bilje namijenjeno sjetvi ili sadnji fizički ili vremenski odvojena od proizvodnje bilja za druge namjene.

(4) Zamjenska biljna putovnica može se, radi čuvanja poslovne tajne, izdati i u slučaju kad se pošiljka za koju je već izdana biljna putovnica, nepromijenjena premješta dalje.

(5) U slučaju iz stavka 1., točke 2., alineje 2. ovoga članka, zamjensku biljnu putovnicu izdaje nadležni inspektor, Zavod ili druga ovlaštena pravna osoba nakon ponovnog zdravstvenog pregleda.

(6) Ako se zamjenska biljna putovnica izdaje za pošiljku koja se premješta u zaštićeno područje, mora nositi obje oznake: »ZBP« i »BPZP«.

Iznimke od izdavanja biljnih putovnica

Članak 23.

(1) Biljne putovnice ne izdaju se za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete navedene u Popisu V., dijelu A i Popisu IV., dijelu A Pravilnika o štetnim organizmima i drugim provedbenim propisima iz područja biljnog zdravstva, ako ih premještaju proizvođači odnosno prerađivači za koje sukladno članku 7. ovoga Pravilnika nije obavezan upis u Fitoupisnik.

(2) Biljne putovnice ne izdaju se za plodove Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca s lišćem i peteljkama te za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete navedene u Popisu V., dijelu A, odjeljku I., točki 2. i 3. Pravilnika o štetnim organizmima i drugim provedbenim propisima iz područja biljnog zdravstva, ako ih premještaju proizvođači odnosno prerađivači bilja namijenjenog sadnji, upisani u Fitoupisnik, pod uvjetom:

– da ih premještaju na lokalnom tržištu proizvođačima koji nisu komercijalni proizvođači, ili

– da je bilje pripremljeno za prodaju krajnjem korisniku (pakirano i označeno za konačnu uporabu), a premješta se pravnim osobama, komercijalnim proizvođačima ili fizičkim osobama izvan lokalnog tržišta.

(3) Posjednici bilja koji su upisani u Fitoupisnik, a koji se bave i distribucijom odnosno prodajom na malo ili skladištenjem iz članka 6. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika i koji dalje premještaju bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete navedene u Popisu IV., dijelu A i Popisu V., dijelu A Pravilnika o štetnim organizmima i drugim provedbenim propisima iz područja biljnog zdravstva, a koje već prati biljna putovnica i spremno je za prodaju krajnjem korisniku, ne moraju izdati zamjensku biljnu putovnicu ako navedeno bilje premještaju na lokalnom tržištu.

Izgled i pričvršćivanje biljne putovnice

Članak 24.

(1) Biljna putovnica sastoji se samo od službene etikete ili od službene etikete i prateće isprave.

(2) Službena etiketa pričvršćuje se na svaku pojedinu biljku, biljni proizvod i drugi nadzirani predmet, ili na njihovo zbirno pakiranje, ili na prijevozno sredstvo, i to na takav način da je isključena mogućnost ponovne uporabe biljne putovnice.

(3) Službena etiketa ne smije biti prethodno upotrebljavana i mora biti načinjena od prikladnog materijala u pogledu izdržljivosti, otpornosti na vodu i druge vanjske utjecaje.

(4) Način uporabe samoljepljive službene etikete određuje nadležna uprava.

(5) Pratećom ispravom smatra se bilo koji dokument koji se uobičajeno upotrebljava u trgovačke svrhe uz uvjet da sadržava podatke propisane člankom 26. ovoga Pravilnika.

Poseban izgled i pričvršćivanje biljne putovnice
za određeno bilje

Članak 25.

(1) Za određene skupine bilja nadležna uprava može propisati uporabu obveznog i jednoobraznog izgleda i izvedbe biljne putovnice, u pogledu njenog oblika, veličine i boje, uzimajući u obzir odredbe propisa kojima je uređeno stavljanje na tržište poljoprivrednoga sjemena i sadnog materijala.

(2) Službena etiketa izdana za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete navedene u Popisu V., dijelu A, odjeljku I., točki 1. Pravilnika o štetnim organizmima i drugim provedbenim propisima iz područja biljnog zdravstva, mora biti pričvršćena za svaku pojedinačnu biljku ili svežanj bilja, odnosno na najmanju moguću jedinicu pakiranja namijenjenu maloprodaji.

Sadržaj biljne putovnice

Članak 26.

(1) Ovisno o tipu biljne putovnice ili podrijetlu pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta, biljna putovnica mora sadržavati sljedeće podatke:

1. oznaku: »Biljna putovnica Republike Hrvatske«,

2. oznaku zemlje: »HR«,

3. naziv Ministarstva ili njegovu specifičnu kraticu,

4. FITO-broj,

5. individualni serijski broj, ili broj tjedna u godini, ili broj partije, ili oznaku drugog pratećeg dokumenta, ili neku drugu karakterističnu oznaku po kojoj se bilje može identificirati,

6. botanički naziv,

7. količinu,

8. ako je pošiljka namijenjena određenom zaštićenom području: specifičnu oznaku »BPZP« za biljnu putovnicu koja vrijedi za određeno zaštićeno područje i naziv ili kraticu za to područje, odnosno nazive ili kratice za određena zaštićena područja za koja pošiljka ispunjava uvjete, ili serijske brojeve štetnih organizama iz Popisa zaštićenih područja za koja pošiljka ispunjava uvjete,

9. ako se za pošiljku mora izdati zamjenska biljna putovnica: specifičnu oznaku »ZBP« za zamjensku biljnu putovnicu i upisni broj izdavatelja izvorne biljne putovnice. Radi čuvanja poslovne tajne, umjesto upisnog broja izdavatelja izvorne biljne putovnice, izdavatelj zamjenske biljne putovnice može koristiti vlastite brojčane oznake dobavljača, uz uvjet da mu je nadležna uprava odobrila njihovo korištenje prilikom izdavanja ovlaštenja iz članka 18. ovoga Pravilnika. O korištenju vlastitih brojčanih oznaka dobavljača izdavatelj je obvezan voditi evidenciju.

10. ako su bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti podrijetlom iz trećih zemalja: naziv zemlje podrijetla.

(2) Sastoji li se biljna putovnica samo od službene etikete, ona mora sadržavati sve podatke iz stavka 1. ovoga članka i tada prateća isprava nije potrebna.

(3) Sastoji li se biljna putovnica od službene etikete i prateće isprave, službena etiketa mora sadržavati barem podatke iz stavka 1. točke 1. do 5., ovoga članka, a na pratećoj ispravi moraju biti navedeni svi podaci iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ako je za izdavanje biljne putovnice ovlašten Zavod ili druga ovlaštena pravna osoba, umjesto naziva iz stavka 1. točke 3. ovoga članka navodi se naziv Zavoda ili druge ovlaštene pravne osobe koja je obavila fitosanitarni pregled.

(5) Kad biljna putovnica zamjenjuje fitosanitarni certifikat, umjesto naziva iz stavka 1. točke 3. ovoga članka navodi se naziv nadležne ustrojstvene jedinice fitosanitarne inspekcije koja je izdala biljnu putovnicu.

(6) Podaci određeni propisima kojima se uređuje područje stavljanja na tržište sjemena i sadnog materijala i drugi podaci važni pri trgovini sjemenom i sadnim materijalom mogu se navesti na biljnoj putovnici, ali moraju biti jasno odvojeni od podataka iz stavka 1. ovoga članka.

Unošenje podataka u biljnu putovnicu

Članak 27.

(1) Podaci u biljnoj putovnici moraju biti u cijelosti otisnuti velikim tiskanim slovima. Ako je službena etiketa unaprijed tiskana, podaci koji nedostaju moraju biti otisnuti ili unijeti ručno velikim tiskanim slovima.

(2) Botanički naziv bilja ili biljnih proizvoda u biljnoj putovnici mora biti otisnut ili upisan latinicom.

(3) Svaki naknadni ispravak ili brisanje podataka čine biljnu putovnicu nevažećom.

Izdavanje biljne putovnice za bilje koje se unosi iz trećih zemalja

Članak 28.

(1) Kad se bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti navedeni u Popisu V., dijelu B Pravilnika o štetnim organizmima unose iz trećih zemalja, a navedeni su i u Popisu V., dijelu A istog propisa te drugim provedbenim propisima iz područja biljnog zdravstva i ako je na mjestu ulaska fitosanitarnim pregledom utvrđeno da udovoljavaju fitosanitarnim uvjetima, fitosanitarni inspektor će zadržati fitosanitarni certifikat i izdati biljnu putovnicu na obrascu iz Priloga 3 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(2) Kad se odredište pošiljke iz stavka 1. ovoga članka nalazi u Republici Hrvatskoj, a pošiljka se ne razdjeljuje i ne združuje s drugim pošiljkama, fitosanitarni inspektor na mjestu ulaska može dopustiti njeno premještanje do odredišta u unutrašnjosti s fitosanitarnim certifikatom zemlje izvoznice, na kojem će označiti da zamjenjuje biljnu putovnicu.

(3) Kad se fitosanitarni pregled pošiljke iz stavka 2. ovoga članka ne obavlja u cijelosti na mjestu ulaska, nadležni će fitosanitarni inspektor zadržati kopiju fitosanitarnog certifikata i dopustiti premještanje pošiljke do službeno odobrenog odredišta ili krajnjeg odredišta sukladno postupku propisanom Pravilnikom o minimalnim uvjetima za obavljanje provjera identiteta i zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji se unose iz trećih zemalja, kad se te provjere obavljaju na mjestima koja nisu mjesta ulaska (»Narodne novine«, br. 100/07). U tom će slučaju fitosanitarni inspektor koji je mjesno nadležan za službeno odobreno odredište ili krajnje odredište dopustiti daljnje premještanje bilja s fitosanitarnim certifikatom zemlje izvoznice, na kojem će označiti da zamjenjuje biljnu putovnicu.

Posebni slučajevi izdavanja biljnih putovnica

Članak 29.

(1) U slučaju premještanja pošiljaka sjemenskoga krumpira Solanum tuberosum L., sjemena suncokreta Helianthus annuus L., sjemena rajčice Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., sjemena graha Phaseolus L. i sjemena lucerne Medicago sativa L., može se umjesto biljne putovnice izdati službena etiketa u skladu s propisima kojima je uređeno stavljanje na tržište poljoprivrednoga sjemena i sadnog materijala, uz uvjet da etiketa sadrži oznake: Biljna putovnica Republike Hrvatske, HR, specifičnu kraticu naziva Ministarstva, FITO-broj te naziv zemlje podrijetla.

(2) U slučaju unošenja pošiljke sjemenskog krumpira u zaštićeno područje ili premještanja unutar zaštićenog područja u kojem nema organizama štetnih za sjemenski krumpir, na biljnoj putovnici mora, u skladu sa člankom 26. stavkom 1. točkom 8. ovoga Pravilnika, biti naznačeno da pošiljka udovoljava uvjetima pod kojima je dopušteno unošenje sjemenskog krumpira u to zaštićeno područje ili premještanje unutar njega.

Obveze kupaca

Članak 30.

(1) Kupci bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji se kao krajnji korisnici profesionalno bave biljnom proizvodnjom obvezni su najmanje godinu dana čuvati pripadajuće biljne putovnice i podatke o njima unositi u svoju evidenciju.

(2) Kad se biljna putovnica sastoji od službene etikete i prateće isprave, čuva se samo prateća isprava.

IV. FITOSANITARNI PREGLED

Fitosanitarni pregled

Članak 31.

(1) Fitosanitarni pregled obavljaju nadležni inspektori, Zavod ili druge ovlaštene pravne osobe.

(2) Fitosanitarni pregledi obavljaju se kod posjednika bilja upisanih u Fitoupisnik redovito, u odgovarajuće vrijeme i to najmanje jednom godišnje.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, za upisane posjednike bilja iz članka 6., točke 4. ovoga Pravilnika, fitosanitarni pregledi obavljaju se po potrebi, ali najmanje jednom u tri godine.

(4) Fitosanitarni pregled obavlja se u nazočnosti osobe odgovorne za zdravstvenu zaštitu bilja, a sastoji se od provjere isprava, provjere identiteta i provjere zdravstvenog stanja bilja, u skladu s fitosanitarnim propisima. O obavljenom pregledu sastavlja se zapisnik. Zapisnik se sastavlja za svako prijavljeno mjesto proizvodnje zasebno.

Provjera isprava i provjera identiteta

Članak 32.

(1) Provjera isprava i provjera identiteta obavljaju se kod upisanih posjednika bilja najmanje jednom godišnje.

(2) Provjerom isprava provjeravaju se:

– rješenje o upisu u Fitoupisnik i ovlaštenju za izdavanje biljnih putovnica,

– evidencija o podrijetlu i načinu nabave bilja namijenjenog sjetvi ili sadnji,

– izvještaji o rezultatima laboratorijskih analiza zdravstvenog stanja bilja,

– podaci o početku, tijeku i završetku proizvodnje, prerade ili distribucije,

– podaci o mjerama poduzetim za sprječavanje pojave i širenja štetnih organizama i

– pripremljene biljne putovnice u skladu s važećim ovlaštenjem.

(3) Provjerom identiteta provjerava se da li posjednik:

– proizvodi bilje ili biljne proizvode u skladu s važećim upisom,

– proizvodi bilje ili biljne proizvode u skladu s količinama koje su prijavljene za godišnju proizvodnju,

– upotrebljava i pričvršćuje biljnu putovnicu u skladu sa člankom 24. ovoga Pravilnika.

Provjera zdravstvenog stanja

Članak 33.

(1) Provjera zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta obavlja se najmanje vizualnim pregledom i ne dovodeći u pitanje odredbe članka 31. stavka 2. ovoga Pravilnika, najmanje tako često kako je navedeno u Popisu IV., dijelu A., odjeljku II. Pravilnika o štetnim organizmima i drugim provedbenim propisima iz područja biljnog zdravstva navedenim u Prilogu 4 ovoga Pravilnika, ili ovisno o vrsti proizvodnje, najmanje u sljedećim vremenskim razmacima:

– u proizvodnji sjemena: dva puta godišnje tijekom vegetacijskog ciklusa,

– u proizvodnji voćnog, loznog i šumskog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica, te reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica višegodišnjeg ukrasnog bilja: dva puta godišnje tijekom vegetacijskog ciklusa,

– u proizvodnji reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća i sadnog materijala jednogodišnjih ukrasnih biljaka, uključujući lukovice i gomolje ukrasnog bilja: jedanput tijekom proizvodnog ciklusa.

(2) Iznimno, kod proizvođača čija je proizvodnja i prodaja namijenjena krajnjim korisnicima na lokalnom tržištu provjera zdravstvenoga stanja bilja iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka ne mora se obaviti tijekom svakoga proizvodnog ciklusa, ali se mora obaviti najmanje jednom godišnje, uz uvjet da je proizvodnja bilja namijenjena krajnjim korisnicima na lokalnom tržištu jasno odvojena od proizvodnje namijenjene osobama koje se profesionalno bave proizvodnjom bilja.

Posljednji zapisnik o fitosanitarnom pregledu

Članak 34.

(1) Nakon obavljenog posljednjeg fitosanitarnog pregleda kod posjednika bilja fitosanitarni inspektor, Zavod ili druga ovlaštena pravna osoba sastavljaju posljednji zapisnik o pregledu.

(2) Biljna putovnica izdaje se na temelju zapisnika iz stavka 1. ako je njime potvrđeno da bilje namijenjeno sadnji ili biljni proizvodi:

– nisu zaraženi štetnim organizmima navedenim u Popisu I., dijelu A i Popisu II., dijelu A Pravilnika o štetnim organizmima i drugim provedbenim propisima iz područja biljnog zdravstva navedenim u Prilogu 4 ovoga Pravilnika i

– ako ispunjavaju posebne fitosanitarne zahtjeve navedene u Popisu IV., dijelu A Pravilnika o štetnim organizmima i drugim provedbenim propisima iz područja biljnog zdravstva navedenim u Prilogu 4 ovoga Pravilnika.

Izdavanje biljne putovnice za nezaraženi dio bilja

Članak 35.

(1) Ako se provjerom zdravstvenog stanja iz članka 33. ovoga Pravilnika utvrdi da je dio bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta te korištenog supstrata za rast zaražen štetnim organizmima navedenim u Popisu I., dijelu A ili Popisu II., dijelu A Pravilnika o štetnim organizmima i drugim provedbenim propisima iz područja biljnog zdravstva navedenim u Prilogu 4 ovoga Pravilnika, ili u slučaju bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta namijenjenih za određeno zaštićeno područje, navedenih u Popisu I., dijelu B ili Popisu II., dijelu B Pravilnika o štetnim organizmima, biljne putovnice mogu se izdati za preostalo bilje ako nema osnove za sumnju na zarazu i ne postoji opasnost od širenja štetnih organizama.

(2) Nadležni inspektor zabranit će premještanje zaraženog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta iz stavka 1. ovoga članka, sve dok ne budu ispunjeni propisani uvjeti, naložiti odgovarajuće mjere u skladu s Pravilnikom o štetnim organizmima i drugim provedbenim propisima iz područja biljnog zdravstva navedenim u Prilogu 4 ovoga Pravilnika te o tome izvijestiti nadležnu upravu.

Postupci u slučaju neispunjavanja obveza

Članak 36.

(1) Ako nadležni inspektor, Zavod ili druga ovlaštena pravna osoba, pri provjeri isprava ili provjeri identiteta utvrdi da posjednik bilja upisan u Fitoupisnik ne ispunjava obveze iz članka 32. ovoga Pravilnika, upozorit će ga na uočene nepravilnosti i, ako je to moguće, odrediti rok za otklanjanje nepravilnosti.

(2) Ako posjednik iz stavka 1. ovoga članka ne otkloni nepravilnosti u određenom roku, nadležni inspektor, Zavod ili druga ovlaštena pravna osoba može nadležnoj upravi predložiti da se posjedniku bilja ukine ovlaštenje za izdavanje biljnih putovnica.

(3) Ako se pri pregledima iz članka 23. stavka 4. i članka 29. stavka 2. Zakona o biljnom zdravstvu[2] (u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 31. ovoga Pravilnika utvrdi da bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti predstavljaju opasnost za širenje štetnih organizama ili ako se utvrdi da nisu ispunjeni zahtjevi glede njihovog premještanja, nadležni će inspektor, Zavod ili druga ovlaštena pravna osoba upoznati posjednika bilja s utvrđenim nepravilnostima i u zapisniku o pregledu navesti te nepravilnosti.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka nadležni će inspektor rješenjem odrediti način postupanja s neodgovarajućim biljem, biljnim proizvodima i drugim nadziranim predmetima, da bi se spriječio doticaj s drugim biljem i odrediti druge mjere u skladu sa Zakonom.

(5) Ako preglede iz članka 23. stavka 4. i članka 29. stavka 2. Zakona te članka 31. ovoga Pravilnika obavlja Zavod ili druga ovlaštena pravna osoba i pritom utvrdi nepravilnosti iz stavka 3. ovoga članka, zapisnik o pregledu dostavit će nadležnom inspektoru, koji će postupiti u skladu sa stavkom 4. ovoga članka.

Nadzor nad proizvodnjom šumskog bilja

Članak 37.

Poslove i zadatke iz članka 31. – 36. ovoga Pravilnika, koji se odnose na šume, šumske rasadnike i šumski reprodukcijski materijal, obavlja Hrvatski šumarski institut ili druga ovlaštena pravna osoba.

Naputci za obavljanje fitosanitarnog pregleda

Članak 38.

(1) Fitosanitarni inspektori obvezni su pri obavljanju fitosanitarnog pregleda, uz odredbe ovoga Pravilnika, primjenjivati i naputke koje donosi Ministarstvo.

(2) Naputci iz stavka 1. ovoga članka dio su Priručnika za fitosanitarne inspektore.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Premještanje

Članak 39.

Do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji premještanjem se smatra premještanje unutar Republike Hrvatske, a od dana pristupanja Europskoj uniji premještanje unutar država članica Europske unije.

Biljne putovnice

Članak 40.

Od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, biljna putovnica iz članka 26. stavka 1. i članka 29. stavka 1. ovoga Pravilnika, nosit će oznaku: »Biljna putovnica EU«.

Naputak za posjednike bilja

Članak 41.

Postupak upisa u Fitoupisnik i izdavanja biljnih putovnica, popis bilja i biljnih proizvoda koje mora pratiti biljna putovnica te način prijavljivanja godišnje proizvodnje bit će objašnjen naputkom koji donosi Ministarstvo.

Propisi koji prestaju važiti

Članak 42.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama (»Narodne novine«, br. 54/07 i 107/10).

Stupanje Pravilnika na snagu

Članak 43.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na zaštićena područja stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/11-01/175
Urbroj: 525-02-2-0024/12-6
Zagreb, 4. svibnja 2012.

Ministar poljoprivrede
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1

ZAHTJEV ZA UPIS U FITOUPISNIK I DOBIVANJE OVLAŠTENJA ZA
IZDAVANJE BILJNIH PUTOVNICA


PRILOG 2

PRIJAVA GODIŠNJE PROIZVODNJE


PRILOG 3

BILJNA PUTOVNICA REPUBLIKE HRVATSKE


PRILOG 4

Popis ostalih provedbenih propisa iz područja biljnog zdravstva koji se odnose samo na pojedine štetne organizme, kako one navedene u Popisu I. i II. Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama, tako i one regulirane samo tim provedbenim propisima

1. Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja borove nematode Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (»Narodne novine«, br. 108/10), koji je usklađen s Odlukom Komisije 2006/133/EZ, 2008/340/EZ, 2008/378/EZ, 2008/684/EZ, 2008/790/EZ, 2008/954/EZ, 2009/420/EZ, 2009/993/EU;

2. Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja kestenove ose šiškarice – Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (»Narodne novine«, br. 124/08), koji je usklađen s Odlukom Komisije 2006/464/EZ;

3. Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja gljive Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld. sp. nov. (»Narodne novine«, br. 64/08), koji je usklađen s Odlukom Komisije 2002/757/EZ, 2004/426/EZ, 2007/201/EZ;

4. Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja crvene palmine pipe – Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (»Narodne novine«, br. 35/09 i 103/11), koji je usklađen s Odlukom Komisije 2007/365/EZ, 2008/776/EZ, 2010/467/EU;

5. Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja uzročnika bolesti vretenastog gomolja krumpira – Potato spindle tuber viroida (»Narodne novine«, br. 38/09), koji je usklađen s Odlukom Komisije 2007/410/EZ;

6. Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja gljive Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell (»Narodne novine«, br. 55/09), koji je usklađen s Odlukom Komisije 2007/433/EZ;

7. Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja Pepino mosaic virusa (»Narodne novine«, br. 46/11), koja je usklađena s Odlukom Komisije 2004/200/EZ;

8. Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma – Anoplophora chinensis (Forster) (»Narodne novine«, br. 59/10 i 62/11), koji je usklađen s Odlukom Komisije 2008/840/EZ;

9. Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma – Thrips palmi Karny iz Tajlanda (»Narodne novine«, br. 55/09), koja je usklađena s Odlukom Komisije 98/109/EZ.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o mjerama zaštite od unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i njihova širenja unutar Zajednice

[2] Zakonom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o mjerama zaštite od unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i njihova širenja unutar Zajednice.