Zakon o dopuni Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o.

NN 57/2012 (23.5.2012.), Zakon o dopuni Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o.

HRVATSKI SABOR

1411

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PODJELI TRGOVAČKOG DRUŠTVA

HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o podjeli trgovačkog društva HZ-Hrvatske željeznice d.o.o., koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. svibnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/59

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 15. svibnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O PODJELI TRGOVAČKOG DRUŠTVA HŽ-HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.

Članak 1.

U Zakonu o podjeli trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o. (»Narodne novine«, br. 153/05.) u članku 1. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Trgovačka društva iz stavka 1. ovoga članka mogu se, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, dijeliti, pripajati, spajati te provoditi druge statusne promjene sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-01/12-01/01

Zagreb, 11. svibnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Boris Šprem, v. r.