Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

NN 57/2012 (23.5.2012.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

HRVATSKI SABOR

1412

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. svibnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/60

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 15. svibnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10., 49/11. i 22/12.) u članku 6. stavku 1. točki 5. riječi: »Zakonu o radu« zamjenjuju se riječima: »posebnim propisima«.

Članak 2.

U članku 13.a stavku 1. iza točke 13. briše se točka i dodaje zarez i točke 14. i 15. koje glase:

»14. osobe iz članka 6. stavka 1. točke 9. ovoga Zakona koje se po posebnom zakonu zapošljavaju na privremenim, odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi,

15. osobe iz članka 6. stavka 1. točke 12., 14., 15. i 17. ovoga Zakona koje se po posebnom zakonu zapošljavaju na privremenim, odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi pod uvjetom da se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.«.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-01/12-01/03

Zagreb, 11. svibnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Boris Šprem, v. r.