Pravilnik o načinu rada i postupanja po predstavkama i pritužbama, vođenju Evidencije predstavki i pritužbi te o radu Povjerenstva

NN 58/2012 (25.5.2012.), Pravilnik o načinu rada i postupanja po predstavkama i pritužbama, vođenju Evidencije predstavki i pritužbi te o radu Povjerenstva

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1446

Na temelju članka 5. stavka 5. Zakona o policiji (»Narodne novine« broj: 34/2011) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O NAČINU RADA I POSTUPANJA PO PREDSTAVKAMA I PRITUŽBAMA, VOĐENJU EVIDENCIJE PREDSTAVKI I PRITUŽBI TE O RADU POVJERENSTVA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način rada i postupanja po predstavkama i pritužbama, vođenje Evidencije predstavki i pritužbi, te rad Povjerenstva za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika:

predstavka je svaki čitko napisan i potpisan podnesak u kojem podnositelj ukazuje na nezakonitu ili nepravilnu radnju policijskog službenika ili drugog zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), odnosno ustrojstvene jedinice policije ili druge ustrojstvene jedinice Ministarstva, a koja nije u izravnoj vezi s njim i ne odnosi se na njega osobno.

pritužba je svaki čitko napisan i potpisan podnesak u kojem podnositelj ukazuje na nezakonitu ili nepravilnu radnju policijskog službenika ili drugog zaposlenika Ministarstva, odnosno ustrojstvene jedinice policije ili druge ustrojstvene jedinice Ministarstva, prema njemu osobno, uslijed čega on smatra da su povrijeđena neka njegova prava.

Predstavkom ili pritužbom smatra se i nepotpisan podnesak iz stavka 1. ovoga članka ako sadrži podatke dostatne za provjeru podnositeljeva identiteta.

Predstavka ili pritužba u kojoj se iznova iznose činjenice koje su prethodno bile razmatrane i ocijenjene ne smatraju se predstavkom ili pritužbom u smislu ovog Pravilnika.

Predstavkom ili pritužbom ne smatraju se podnesci koji se odnose na radnje u postupku ostvarivanja prava za čije rješavanje je nadležno Ministarstvo (zahtjevi, žalbe, prigovori i drugi podnesci u upravnom ili prekršajnom postupku).

Članak 3.

Kada pritužbu podnosi zakonski zastupnik ili opunomoćenik, obvezan je uz pritužbu priložiti dokaz o svom statusu.

2. RAD PREMA PREDSTAVKAMA I PRITUŽBAMA

Članak 4.

Predstavke i pritužbe mogu biti podnesene u pisanom obliku ili usmeno neposrednim podnositeljevim iskazom o čemu će se sastaviti zapisnik.

Službenik zadužen za rad prema zaprimljenoj predstavci ili pritužbi obvezan ju je unijeti u Evidenciju predstavki i pritužbi (u daljnjem tekstu: Evidencija) koja se vodi na Informacijskom sustavu Ministarstva (u daljnjem tekstu: IS Ministarstva) u roku od dvadeset četiri sata od njezina zaprimanja u rad.

Članak 5.

Anonimnu usmenu ili pisanu dojavu o nezakonitoj ili nepravilnoj radnji policijskog službenika ili drugog zaposlenika Ministarstva, odnosno ustrojstvene jedinice policije ili druge ustrojstvene jedinice Ministarstva, u kojoj se iznose sumnje na postojanje kaznenog djela, rukovoditelj ustrojstvene jedinice u kojoj je zaprimljena dužan je odmah proslijediti nadležnoj ustrojstvenoj jedinici kriminalističke policije.

Anonimnu usmenu ili pisanu dojavu o nezakonitoj ili nepravilnoj radnji policijskog službenika ili drugog zaposlenika Ministarstva, odnosno ustrojstvene jedinice policije ili druge ustrojstvene jedinice Ministarstva, koja ne sadrži sumnje na postojanje kaznenog djela, rukovoditelj ustrojstvene jedinice u kojoj je zaprimljena dužan je odmah proslijediti ustrojstvenoj jedinici Ministarstva u sjedištu nadležnoj za unutarnju kontrolu. Rukovoditelj ustrojstvene jedinice Ministarstva u sjedištu nadležne za unutarnju kontrolu uputit će zaprimljenu dojavu ustrojstvenoj jedinici Ministarstva nadležnoj za daljnje postupanje prema takvom podnesku.

Članak 6.

Za rješavanje predstavki ili pritužbi o nezakonitoj ili nepravilnoj radnji policijskog službenika ili drugog zaposlenika policijske uprave, odnosno ustrojstvene jedinice policije ili druge ustrojstvene jedinice policijske uprave, nadležan je načelnik policijske uprave.

Rukovoditelj ustrojstvene jedinice Ministarstva u sjedištu nadležne za unutarnju kontrolu, nadležan je za rješavanje predstavki ili pritužbi na nezakonit ili nepravilan rad načelnika policijskih uprava, policijskih službenika i drugih zaposlenika i ustrojstvenih jedinica Ministarstva u sjedištu.

Postupak prema predstavkama ili pritužbama na nezakonit ili nepravilan rad rukovodećih policijskih službenika u Ravnateljstvu policije i načelnika policijskih uprava provest će ustrojstvena jedinica Ministarstva u sjedištu nadležna za unutarnju kontrolu, uz prethodnu obavijest glavnom ravnatelju policije, a postupak prema predstavci ili pritužbi na nezakonit ili nepravilan rad glavnog ravnatelja policije uz prethodnu obavijest ministru.

Za rješavanje predstavki ili pritužbi na nezakonit ili nepravilan rad ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležne za unutarnju kontrolu, odnosno zaposlenika te ustrojstvene jedinice, nadležan je ministar unutarnjih poslova.

Članak 7.

Ako ustrojstvena jedinica Ministarstva koja je zaprimila predstavku ili pritužbu nije nadležna za njezino rješavanje, u što kraćem roku, a najkasnije u roku od sedamdeset dva sata od zaprimanja, proslijedit će je za to nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva.

Članak 8.

Rukovoditelj ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležne za rad prema predstavci ili pritužbi organizira i rukovodi postupkom provjere navoda.

Članak 9.

Prije započinjanja provjere navoda predstavke ili pritužbe, ali i u bilo kojem stupnju već započete provjere, ustrojstvena jedinica Ministarstva u sjedištu nadležna za unutarnju kontrolu će, pod uvjetom da se podnesak ne odnosi na nju, preuzeti daljnji rad ako to procjeni opravdanim i neophodnim.

O svojoj odluci nadležna ustrojstvena jedinica iz stavka 1. ovoga članka će i pisanim putem obavijestiti čelnog rukovoditelja ustrojstvene jedinice koja je do tada postupala po predstavci ili pritužbi.

Članak 10.

Provjera navoda predstavke i pritužbe obavlja se sukladno načelima i pravilima kriminalističke taktike i metodike, a po potrebi i primjenom metoda i sredstava kriminalističke tehnike.

Članak 11.

Policijski službenik, koji je obavio provjeru navoda u predstavci ili pritužbi ili je rukovodio skupinom koja je provjeravala navode, dužan je o provjeri navoda sastaviti završno izvješće s raščlambom poduzetih mjera, utvrđenog stanja i mišljenjem o utemeljenosti svakog navoda.

Izvješće s pripadajućim prilozima u zadanom se roku dostavlja rukovoditelju koji je dao nalog za provjeru.

Članak 12.

S obzirom na rezultate provjere navoda, predstavka ili pritužba može biti ocijenjena kao:

– utemeljena,

– djelomice utemeljena,

– neutemeljena ili

– nepotvrđena.

Članak 13.

Ocjenu utemeljenosti predstavke ili pritužbe, nakon uvida u spis i konzultacija sa službenicima koji su sudjelovali u postupku provjere, donosi rukovoditelj koji je dao nalog za provedbu postupka provjere.

O ocjeni utemeljenosti predstavke ili pritužbe izvijestit će se podnositelj pisanim putem u roku od trideset dana od dana zaprimanja predstavke ili pritužbe.

Ako u roku iz stavka 2. ovoga članka nije moguće izvršiti sve potrebne mjere i radnje, obveza je o tome obavijestiti podnositelja predstavke ili pritužbe, te naznačiti kako će ga se po završetku provjera upoznati s utvrđenim činjenicama i poduzetim mjerama.

Članak 14.

Odgovor podnositelju predstavke ili pritužbe potpisuje rukovoditelj ustrojstvene jedinice po čijem nalogu je provedena provjera navoda.

Odgovor priprema službenik koji je izvršio provjeru ili je rukovodio skupinom koja ju je provodila.

Primjerak odgovora dostavlja se i rukovoditelju ustrojstvene jedinice na čijeg se djelatnika predstavka ili pritužba odnosi.

Članak 15.

Ako podnositelj predstavke iskaže nezadovoljstvo sadržajem odgovora zaprimljenog od policijske uprave, ustrojstvena jedinica Ministarstva u sjedištu nadležna za unutarnju kontrolu razmotrit će utemeljenost prigovora, izvršiti uvid u prikupljenu dokumentaciju, a po potrebi izvršiti i dopunske provjere te o utvrđenim činjenicama, svom stavu i mišljenju pisanim putem obavijestiti podnositelja prigovora.

Prigovor na pisanu obavijest ustrojstvene jedinice Ministarstva u sjedištu nadležne za unutarnju kontrolu neće se razmatrati.

3. RAD POVJERENSTVA

Članak 16.

Ako je podnositelj pritužbe nezadovoljan postupkom provedenih provjera i sadržajem odgovora, može podnijeti prigovor Povjerenstvu, putem ustrojstvene jedinice Ministarstva u sjedištu nadležne za unutarnju kontrolu.

Ustrojstvena jedinica Ministarstva u sjedištu nadležna za unutarnju kontrolu zaprimljeni će prigovor, zajedno sa spisom predmeta, na daljnje postupanje proslijediti Povjerenstvu i o tomu obavijestiti podnositelja.

Članak 17.

Sjedište Povjerenstva je u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 33.

Administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja ustrojstvena jedinica Ministarstva u sjedištu nadležna za unutarnju kontrolu.

Članak 18.

Nakon imenovanja Povjerenstvo će se sastati i održati sjednicu, na kojoj će članovi Povjerenstva između sebe izabrati voditelja Povjerenstva.

Voditelj Povjerenstva saziva i vodi sjednice Povjerenstva.

Povjerenstvo o svome radu donosi Poslovnik.

Povjerenstvo na sjednicama vodi zapisnik kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Članak 19.

Prema podacima koje su saznali tijekom rada u Povjerenstvu, članovi Povjerenstva obavezni su odnositi se u skladu s propisima kojima je uređena zaštita i tajnost podataka.

Članak 20.

Nakon upoznavanja s cjelokupnim predmetom odluku o utemeljenosti prigovora članovi Povjerenstva donose glasanjem.

Rezultat glasanja ustanovljuje se u zapisniku.

Ako to procijeni potrebnim za donošenje konačne odluke, Povjerenstvo od ustrojstvene jedinice Ministarstva u sjedištu nadležne za unutarnju kontrolu može zahtijevati dodatne provjere, poduzimanje konkretnih mjera i radnji te zatražiti mišljenje drugih stručnih službi Ministarstva.

Članak 21.

Prema odluci Povjerenstva prigovor može biti:

– utemeljen,

– djelomice utemeljen,

– neutemeljen.

Članak 22.

O odluci o prigovoru, Povjerenstvo će najkasnije u roku od devedeset dana od zaprimanja prigovora podnositelju uputiti odgovor u pisanom obliku i o tome obavijestiti ustrojstvenu jedinicu Ministarstva u sjedištu nadležnu za unutarnju kontrolu.

Ako je Povjerenstvo u nemogućnosti u roku od devedeset dana donijeti odluku o utemeljenosti prigovora, o razlozima spriječenosti pravodobno će pisanim putem obavijestiti podnositelja.

Odgovor iz stavka 1. ovoga članka potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Prigovor na odgovor Povjerenstva neće se razmatrati.

4. EVIDENCIJA PREDSTAVKI I PRITUŽBI

Članak 23.

Evidencija se vodi u IS Ministarstva, u podsustavu Poslovi unutarnje kontrole.

Članak 24.

Evidencija je podijeljena u tri odvojene cjeline:

1. obrada predstavki ili pritužbi;

2. preuzimanje ili prijenos nadležnosti o radu prema predstavci ili pritužbi;

3. statistička izvješća o radu prema predstavkama ili pritužbama.

Članak 25.

Evidencija sadrži:

– podatke o ustrojstvenoj jedinici u kojoj je predstavka ili pritužba zaprimljena,

– podatke o ustrojstvenoj jedinici na koju se ili na čije se zaposlenike predstavka ili pritužba odnosi,

– podatke o zaposlenicima Ministarstva na koje se predstavka ili pritužba odnosi,

– podatke o podnositelju predstavke ili pritužbe,

– opis događaja,

– podatke o tijeku provjere navoda u predstavci ili pritužbi,

– podatke o završetku rada prema predstavci ili pritužbi,

– podatke o vrsti i načinu povrede službene dužnosti,

– napomenu po završetku rada prema predstavci ili pritužbi.

Članak 26.

Razinu ovlasti za pristup podacima u Evidenciji, na prijedlog čelnog rukovoditelja ustrojstvene jedinice policijskog službenika za kojeg se traži pristup Evidenciji, odobrava rukovoditelj ustrojstvene jedinice Ministarstva u sjedištu nadležne za unutarnju kontrolu.

Članak 27.

Podaci o neutemeljenim ili nepotvrđenim predstavkama i pritužbama brišu se iz IS Ministarstva po proteku pet godina od dana unosa.

Podaci o utemeljenim ili djelomično utemeljenim predstavkama i pritužbama brišu se iz IS Ministarstva po proteku deset godina od dana unosa.

Članak 28.

Ustrojstvena jedinica Ministarstva u sjedištu nadležna za unutarnju kontrolu nadzire način vođenja i korištenja Evidencije.

5. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-44750-2011.

Zagreb, 22. svibnja 2012.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.