Pravilnik o postupanju s pronađenim i oduzetim predmetima

NN 58/2012 (25.5.2012.), Pravilnik o postupanju s pronađenim i oduzetim predmetima

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1447

Na temelju članka 269. stavak 3. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« br. 152/08, 76/09 i 80/11), donosim

PRAVILNIK

O POSTUPANJU S PRONAĐENIM I ODUZETIM PREDMETIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način i uvjeti pod kojima se čuvaju pronađeni ili oduzeti predmeti koji mogu poslužiti pri utvrđivanju činjenica u kaznenom postupku odnosno kao dokaz do podizanja optužnice (u daljnjem tekstu: Corpore delicti).

Članak 2.

(1) Oduzeti predmeti koji su tijekom kaznenog postupka bili pronađeni ili privremeno oduzeti, a imaju poslužiti kao dokaz do podizanja optužnice, čuvaju se u posebnoj prostoriji državnog odvjetništva, a nakon podizanja optužnice u posebnoj prostoriji suda.

(2) Ako predmete iz stavka 1. ovoga članka nije moguće čuvati u državnom odvjetništvu odnosno sudu, ti predmeti se čuvaju izvan prostorija državnog odvjetništva ili suda sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 3.

(1) Državno odvjetništvo odnosno sud skrbi o nadzoru nad pronađenim ili privremeno oduzetim predmetima iz članka 2. stavak 1. ovoga Pravilnika.

(2) Državni odvjetnik nadležnog državnog odvjetništva odnosno predsjednik suda koji postupa u predmetnom kaznenom postupku ovlastit će posebnom odlukom osobe koje skrbe o nadzoru nad pronađenim ili privremeno oduzetim predmetima.

Članak 4.

(1) Ovlašteni službenik državnog odvjetništva odnosno suda iz članka 3. stavak 1. ovoga Pravilnika obavlja slijedeće poslove:

– preuzima predmete

– vodi brigu o čuvanju predmeta

– izdaje predmete ovlaštenim osobama

– vodi Knjigu oduzetih predmeta sukladno odredbama Poslovnika državnog odvjetništva i Sudskog poslovnika te

– obavlja druge poslove po nalogu predsjednika odjela i predsjednika suda odnosno po nalogu državnog odvjetnika, vezano uz postupanje s pronađenim i oduzetim predmetima.

(2) Ovlašteni službenik suda osim poslova iz stavka 1. ovoga članka sastavlja i zapisnik o uništenju predmeta sukladno i Kv rješenju

Čuvanje predmeta

Članak 5.

(1) Nadležni državni odvjetnik odnosno predsjednik nadležnog suda određuju zgradu i prostoriju u kojoj se čuvaju svi predmeti Corpore delicti.

(2) Izuzetak su oni predmeti za koje je Poslovnikom državnog odvjetništva i Sudskim poslovnikom propisano da se čuvaju u sudskoj blagajni ili koji su neprikladni za čuvanje u državnom odvjetništvu odnosno sudu.

(3) Ključ od prostorije u kojoj se čuvaju predmeti Corpore delicti imaju osobe koje ovlasti državni odvjetnik odnosno predsjednik suda.

(4) U prostorijama koje su određene za čuvanje predmeta Corpore delicti smiju boraviti samo osobe koje su zadužene za obavljanje poslova Corpore delicti te upraviteljica državnoodvjetničke odnosno sudske pisarnice.

(5) Stranke preuzimaju predmete Corpore delicti u državnoodvjetničkoj odnosno sudskoj pisarnici.

Zaprimanje predmeta

Članak 6.

(1) Službenici ovlašteni za postupanje s pronađenim i oduzetim predmetima brinu se da se predmeti Corpore delicti zaprimaju u državnom odvjetništvu odnosno sudu tek nakon što je osnovan spis predmeta.

(2) Manji predmeti, isprave i druge stvari koje se uz spise dostavljaju državnom odvjetništvu odnosno sudu mogu se držati u kaznenom spisu ako je to moguće i ako iz posebnih razloga ne treba s njima drukčije postupati. Službenik koji osniva spis obavijestit će službenika koji obavlja poslove Corpore delicti radi upisa tog predmeta u Knjigu oduzetih predmeta (»Kop«).

(3) Predmeti se zaprimaju od ovlaštene osobe predavatelja (MUP-a, nadležnog državnog odvjetništva itd.) uz popratni dopis na kojem su popisani svi predmeti koji se predaju.

(4) Službenik u prijamnoj pisarnici vrši uvid u podnesak i provjerava da li se predaja predmeta odnosi na već osnovani spis, pa ako da, upućuje predavatelja službeniku koji obavlja poslove Corpore delicti. Ako se predmeti dostavljaju uz prijavu, a još nije osnovan spis, sastavit će se zapisnik o predaji predmeta.

(5) Provjera primljenih predmeta se obavlja isključivo u prostorijama državnoodvjetničke odnosno sudske pisarnice u prisutnosti službenika koji je zadužen za poslove Corpore delicti i predavatelja.

(6) Provjera primljenih predmeta se obavlja usporedbom svakog pojedinog primljenog predmeta po komadu, količini, težini, obliku, marki, boji i sl. s onim opisom kakav je naznačen u popratnom dopisu.

(7) Ako predmet nije pobliže opisan u popratnom dopisu na način da ga je lako razlikovati od drugih takvih predmeta koji se uobičajeno primaju, službenik koji je zadužen za obavljanje poslove Corpore delicti dužan je usporediti zaprimljeni predmet prema potvrdi o pronađenom ili privremenom oduzimanju predmeta u spisu i isto naznačiti na dopisu.

(8) Nakon što je izvršena provjera primljenih predmeta službenik potvrđuje primitak predmeta na način da na popratni dopis stavlja kratku službenu bilješku u kojoj će navesti da su preuzeti predmeti prema popisu, datum preuzimanja i potpis. Bilješku potpisuju službenik i predavatelj.

(9) Ako predmet koji se predaje ne odgovara naznačenom opisu u popratnom dopisu, službenik koji je zadužen za Corporu delicti izvršit će uvid u potvrdu o oduzimanju predmeta u spisu. Ukoliko se ni na taj način ne može sa sigurnošću utvrditi, odbit će se njegovo preuzimanje, a na popratni dopis stavit će se kratka bilješka o odbijanju preuzimanja zbog toga što se opis predmeta ne podudara sa zaprimljenim dopisom. Bilješku potpisuju službenik i predavatelj.

(10) Nakon provjere predmeti se upisuju u »Kop« na način kako je propisano odredbama Poslovnika državnog odvjetništva odnosno Sudskog poslovnika – Upute za popunjavanje knjige oduzetih predmeta, a na korici spisa se olovkom crvene boje stavlja oznaka CD te se upisuje redni broj iz Kop-a (npr. CD-2/11).

Posebne odredbe o preuzimanju i čuvanju

Spisi i isprave

Članak 7.

(1) Spisi i isprave te ostali papiri od vrijednosti koji se privremeno oduzimaju popisuju se navođenjem njihovog svojstva, izdavatelja, datuma i mjesta izdavanja i drugih podataka.

(2) Osoba od koje se privremeno oduzima spis ili isprava može na omot stavit svoj potpis i pečat.

Novac

Članak 8.

(1) Službenik zadužen za poslove Corpore delicti dužan je provjeriti ukupni iznos novca, naziv države u kojoj valuta vrijedi kao zakonsko sredstvo plaćanja, nominalna vrijednost na koju novčanica glasi, serijski broj svake pojedine novčanice, apoenima i prema popratnom dopisu i prema potvrdi o pronađenom ili privremenom oduzimanju predmeta u spisu.

(2) Nakon upisa u »Kop« novac se predaje na čuvanje voditeljici materijalno financijskog poslovanja u državnom odvjetništvu odnosno sudu koja vrši provjeru primljenog novca po iznosu, valuti, apoenu i serijskom broju novčanica, potpisuje primitak novca te upisuje novac u Knjigu pologa. U »Kop« će se kao mjesto čuvanja navesti „polog“ te naznačiti broj stranice i rednog broja iz Knjige pologa.

(3) O predaji novca iz stavka 2. ovoga članka sastavlja se kratki zapisnik koji potpisuje službenik zadužen za poslove corpore ili državni odvjetnik odnosno zamjenik državnog odvjetnika i voditeljica materijalno financijskog poslovanja u državnom odvjetništvu.

(4) Ako je oduzet novac u većoj vrijednosti nakon upisa u Knjigu pologa, voditeljica materijalno financijskog poslovanja može uz suglasnost predsjednika suda odnosno državnog odvjetnika položiti taj novac na poseban račun u banci.

Dragocjenosti

Članak 9.

(1) Primljene dragocjenosti i predmete popisuje Komisija koju čine službenik za vođenje poslove Corpore delicti, upraviteljica državnoodvjetničke odnosno sudske pisarnice, zamjenik državnog odvjetnika koji vodi predmet i službenik računovodstva pravosudnog tijela.

(2) Komisija iz stavka 1. ovoga članka će nakon provjere primljenih predmeta popisati po komadima, serijskom i drugom broju ako postoji na predmetu, kakvoći, količini, težini, obliku, boji i slično (npr. prsten od žutog metala s okruglim crvenim kamenom) te procijenjene vrijednosti predmeta ukoliko se procjena ovlaštenog vještaka nalazi u spisu.

(3) Zapisnik o popisu se sastavlja u dva primjerka od kojih se jedan ulaže u odgovarajući predmet, a drugi u omot u koji se stavljaju popisane vrijednosti. Zapisnik potpisuju svi članovi Komisije i predavatelj predmeta.

(4) Dragocjenosti se čuvaju u sefu u računovodstvu, a ako se radi o predmetima velike vrijednosti može se za njihovu pohranu iznajmiti i sef u banci.

(5) Nakon upisa u Kop predmeti se upisuju u Knjigu pologa redom i na način kako su navedeni u zapisniku. Ukoliko ima više predmeta može ih se radi lakšeg čuvanja podijeliti u više omota koji se svi zajedno čuvaju u jednom omotu.

Vrijednosni papiri

Članak 10.

(1) Vrijednosni papiri primaju se na taj način što se sačinjava popis u kojem se navode slijedeći podaci: država u kojoj je vrijednosni papir izdan, ime i naziv izdavatelja, oznaka serijskog broja vrijednosnog papira. Ako je vrijednosni papir izdan u Republici Hrvatskoj, njegova vrijednost se označava u nominali.

(2) Ako se za vrijednosne papire koji su izdati u inozemstvu ne može odmah utvrditi njihova nominalna vrijednost, kao vrijednost u domaćoj valuti će se privremeno označiti vrijednost od jedne kune.

(3) Vrijednosni papiri iz stavka 2. ovoga članka čuvaju se u blagajni računovodstva suda odnosno državnog odvjetništva.

Računalni podaci

Članak 11.

(1) Na zahtjev državnog odvjetnika podaci pohranjeni u računalima i s njim povezanim uređajima, te uređajima koji služe prikupljanju i prijenosu podataka, moraju se predati državnom odvjetniku, sukladno Zakonu o kaznenom postupku.

(2) Ako na prijedlog državnog odvjetnika sudac istrage rješenjem odredi zaštitu i čuvanje računalnih podataka koji su privremeno oduzeti, ovi podaci čuvaju se u Corpori delicti najdulje šest mjeseci, a nakon toga računalni podaci moraju se vratiti, osim ako Zakonom o kaznenom postupku nije propisano drugačije.

Članak 12.

(1) Predmeti veće vrijednosti koji su tijekom kaznenog postupka bili pronađeni ili privremeno oduzeti, vratit će se vlasniku čim se ustanovi da ne postoje razlozi za njihovo oduzimanje. Službenik za vođenje poslova Corpore delicti na temelju naloga državnog odvjetnika odnosno suca sačinit će zapisnik o vraćanju pronađenih ili oduzetih predmeta i u evidenciji o oduzetim predmetima zabilježiti da su predmeti vraćeni. Zapisnik potpisuje osoba kojoj su predmeti oduzeti ili branitelj.

(2) Ako vlasnik ne preuzme predmete ili novac iz stavka 1. ovoga članka u roku koji mu odredi državni odvjetnik odnosno sud koji su donijeli odluku o vraćanju predmeta, ali ne dulje od jedne godine, predmeti odnosno novac unose se u proračunska sredstva.

(3) Ako vlasnik ne preuzme predmete u roku iz stavka 2. ovoga članka, državni odvjetnik odnosno sud donijeti će rješenje o predaji predmeta u kriminalistički muzej odnosno drugoj ustanovi ili će se uništiti.

(4) Ako se predmeti prodaju dobiveni novac od prodaje predmeta unosi se u proračunska sredstva.

(5) Ako je predmet podložan kvaru ili njegovo čuvanje vezano sa znatnim troškovima, može se i ranije prodati, a ranijem vlasniku predat će se novac dobiven prodajom. O prodaji predmeta odluku donosi Komisija iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

(1) Privremeno oduzeti predmeti čije čuvanje bi bilo opasno ili povezano s nerazmjernim teškoćama, a čije je oduzimanje propisano kaznenim ili drugim posebnim zakonom, mogu se uništiti, ako više nisu potrebni u kaznenom postupku.

(2) Uništavanje takvih predmeta određuje nalogom sud na prijedlog državnog odvjetnika.

(3) Službenik ovlašten za poslove Corpore delicti o uništavanju predmeta iz stavka 1. ovoga članka sastavlja zapisnik.

Članak 14.

Troškovi prijevoza i čuvanja privremeno oduzetih predmeta isplaćuju se iz sredstava suda odnosno upravnog tijela koje vodi prekršajni postupak a naplaćuju se od osoba koje su ih dužne nadoknaditi prema odredbama Zakona o kaznenom postupku.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/97
Urbroj: 514-03-12-1
Zagreb, 30. travnja 2012.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.