Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova dostave u kaznenom postupku

NN 58/2012 (25.5.2012.), Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova dostave u kaznenom postupku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1448

Na temelju članka 169. stavka 4. točke 1. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj 152/08, 76/09 i 80/11) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA DOSTAVE U KAZNENOM POSTUPKU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje trebaju ispunjavati pošta, javne ili privatne organizacije (trgovačko društvo i obrtnici) za obavljanje poslova dostave.

Članak 2.

(1) Obavljanje poslova dostave u kaznenom postupku može obavljati:

– pošta kao davatelj univerzalnih poštanskih usluga koja ispunjava uvjete za obavljanje ovih poslova sukladno Zakonu o poštanskim uslugama.

– trgovačko društvo registrirano za obavljanje univerzalnih poštanskih usluga

– obrtnici koji su pribavili dozvolu za obavljanje univerzalnih poštanskih usluga.

(2) Pošta, trgovačko društvo i obrtnici iz stavka 1. ovoga članka dužni su pribaviti dozvolu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za obavljanje univerzalnih poštanskih usluga.

Članak 3.

Osim uvjeta navedenih u članku 2. ovoga Pravilnika, pošta, trgovačko društvo ili obrtnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– za obavljanje poslova dostave na cijelom području Republike Hrvatske

– raspolagati s potrebnim financijskim sredstvima za uredno i redovno poslovanje

– imati tehničku opremljenost potrebnim sredstvima za obavljanje poslova dostave

– potreban broj radnika s odgovarajućom stručnom spremom

– dozvolu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za obavljanje univerzalnih poštanskih usluga.

– da su upisani u sudski registar ili drugi odgovarajući registar za obavljanje pružanja univerzalnih poštanskih usluga.

Članak 4.

Pošta, trgovačko društvo ili obrtnici dužni su obavljati poslove dostave na način propisan za dostavu odluka, podnesaka i dopisa sukladno Zakonu o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj 152/08, 76/09 i 80/11).

Članak 5.

Pod poslovima dostave u smislu ovoga Pravilnika podrazumijevaju se usluge prijema i uručenja:

– pošiljaka koje se uručuju primatelju osobno na ruke (osobna dostava)

– pošiljaka koje se uručuju primatelju osobno uz mogućnost predaje odraslom članu domaćinstva ili na poslu osobi ovlaštenoj za primanje pošte (posredna dostava)

– pošiljaka pravnim osobama koje se uručuju bilo kojem zaposleniku u sjedištu pravne osobe ili predstavniku pravne osobe osobnom dostavom

– pošiljaka ubrzane pošte

– žurnih pošiljaka.

Članak 6.

Za obavljanje poslova dostave sudovi i državna odvjetništva dužni su provesti postupak javne nabave kako bi se odabrao najpovoljniji ponuditelj za obavljanje ovih poslova i s njime zaključiti ugovor o obavljanju poslova dostave u kaznenom postupku.

Članak 7.

(1) Nadzor nad obavljanjem poslova dostave u kaznenom postupku provodi predsjednik suda koji je zaključio ugovor s poštom, trgovačkim društvom ili obrtnikom za obavljanje poslova dostave u kaznenom postupku.

(2) Državni odvjetnik provodi nadzor nad obavljanjem poslova dostave koju obavlja pošta, trgovačko društvo ili obrtnik s kojim je državno odvjetništvo zaključilo ugovor o obavljanju poslova dostave.

(3) Pošta, trgovačko društvo ili obrtnik dužni su jednom godišnje dostaviti sudu odnosno državnom odvjetništvu izvještaj o kakvoći obavljanja poslova dostave s podacima koliko je ukupno izvršeno usluga dostave odnosno koliko je dostava uspješno obavljeno, neuredno obavljeno dostava i u koliko pokušaja su dostave izvršene i u kojim rokovima sukladno Pravilniku o općim uvjetima za obavljanje poštanskih usluga.

Članak 8.

S poštom, trgovačkim društvom ili obrtnikom raskinut će se ugovor o obavljanju poslova dostave u kaznenom postupku:

– ako više ne ispunjava uvjete iz članaka 2. i 3. ovoga Pravilnika

– ako je isteklo važenje dozvole Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za obavljanje poslova dostave u kaznenom postupku,

– ako neuredno obavlja poslove dostave i zloupotrebljava dopuštenje za obavljanje poslova dostave

– ako se ne pridržava rokova za dostavu pismena sukladno Zakonu o poštanskim uslugama i time nanosi štetu

– ako iz izvještaja o obavljanju poslova dostave u kaznenom postupku proizlazi da se dostava nije obavljala prema pravilima o dostavi.

Članak 9.

Sudovi su dužni provesti postupak javne nabave za obavljanje poslova dostave u kaznenom postupku u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova dostave u kaznenom i prekršajnom postupku (»Narodne novine«, broj 29/03).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/99

Urbroj: 514-03-12-1

Zagreb, 30. travnja 2012.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.