Pravilnik o naknadi troškova u kaznenom postupku

NN 58/2012 (25.5.2012.), Pravilnik o naknadi troškova u kaznenom postupku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1449

Na temelju članka 152. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08, 76/09 i 80/11) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O NAKNADI TROŠKOVA U KAZNENOM POSTUPKU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o naknadi troškova u kaznenom postupku (u daljnjem tekstu: Pravilnik) određuje se visina i način isplate naknade troškova svjedocima, vještacima, tumačima, stručnim i drugim osobama, nagrada i nužni izdaci branitelja, kao i ostali troškovi u svezi kaznenog postupka pod uvjetima propisanim Zakonom o kaznenom postupku.

Članak 2.

(1) Naknada troškova obuhvaća:

1. troškove za svjedoke, vještake, tumače i druge stručne osobe

2. troškove tehničkog snimanja, troškove prepisivanja zvučnih snimki i troškove očevida, troškove kopiranja ili snimanja spisa ili dijela spisa,

3. podvozne troškove okrivljenika,

4. izdatke za dovođenje okrivljenika ili uhićene osobe,

5. podvozne i putne troškove službenih osoba,

6. troškove liječenja okrivljenika koji nema pravo na zdravstvenu zaštitu dok se nalazi u pritvoru ili istražnom zatvoru ili zdravstvenoj ustanovi na temelju odluke suda ili državnog odvjetništva, te troškove porođaja,

7. nagradu i nužne izdatke branitelja, nužne izdatke privatnog tužitelja i oštećenika kao tužitelja i njihovih zakonskih zastupnika te nagradu i nužne izdatke njihovih opunomoćenika

8. nužne izdatke oštećenika i njegova zakonskog zastupnika te nagradu i nužne izdatke njegova opunomoćenika.

(2) Troškovi prevođenja na jezike manjina u Republici Hrvatskoj koji nastanu primjenom odredbi zakona kojima se određuje pravo nacionalnih manjina na uporabu svog jezika u postupku neće se naplaćivati od osoba koje su prema Zakonu o kaznenom postupku dužne nadoknaditi troškove postupka već iz proračuna suda ili državnog odvjetništva.

Članak 3.

(1) Naknada troškova i nagrada određuje se na zahtjev osobe koja ima pravo na naknadu troškova odnosno nagradu.

(2) Tijelo koje vodi postupak poučit će osobe o pravu na naknadu troškova odnosno nagradu koja im po zakonu pripada i upozorit će ih na gubitak prava ako zahtjev ne podnesu u propisanom roku.

(3) Upozorenje i izjave osoba u vezi sa zahtjevom za naknadu troškova odnosno nagradu ubilježit će se u zapisnik.

Članak 4.

Svjedoku, vještaku, tumaču ili stručnoj osobi koja je istog dana kod istog državnog odvjetnika odnosno suda koji vodi kazneni postupak sudjelovala u više predmeta u toj ulozi pripada naknada u visini jednostrukog iznosa podvoznih troškova, dnevnice i izgubljenog osobnog dohotka odnosno izgubljene zarade. Ta će se naknada podijeliti na sve predmete razmjerno vremenu provedenom radi svjedočenja, vještačenja ili davanja stručnog objašnjenja u svakom pojedinom predmetu, a ako se to ne može, podijelit će se na jednake dijelove.

Članak 5.

Ako je svjedoku uslijed bolesti, tjelesnih mana ili godina starosti potreban pratitelj, pripada mu naknada troškova i za pratitelja, po odredbama članka od 6. do 13. ovog Pravilnika.

II. NAKNADA TROŠKOVA SVJEDOCIMA, VJEŠTACIMA, TUMAČIMA I STRUČNIM OSOBAMA

1. Putni troškovi

Članak 6.

(1) Putni troškovi obuhvaćaju naknadu za prijevoz sredstvima javnog prometa.

(2) Troškovi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju izdatke za dolazak iz mjesta prebivališta odnosno boravišta do mjesta gdje se treba obaviti ispitivanje, vještačenje, tumačenje ili neka druga radnja kao i za povratak u prebivalište odnosno boravište. Ovi troškovi obu-hvaćaju i izdatke za prijevoz sredstvima javnog prometa u mjestu prebivališta odnosno boravišta.

Članak 7.

(1) Naknada za prijevoz pripada za putovanje obavljeno najkraćim putem i najekonomičnijim prometnim sredstvom.

(2) Visina naknade za prijevoz utvrđuje se na osnovi putne karte ili na drugi odgovarajući način.

Članak 8.

(1) Na relacijama na kojima ne prometuju sredstva javnog prometa ili ne prometuju u pogodno vrijeme ili je iz drugih razloga bilo neophodno da se ne koristi sredstvo javnog prometa, svjedocima, vještacima, tumačima i stručnim osobama pripada naknada troškova u vidu obračuna prijeđenog kilometra kod upotrebe vlastitog prijevoznog sredstva.

(2) Visina naknade se obračunava prema broju prijeđenih kilometara po propisima koji vrijede za suca odnosno državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika.

Članak 9.

Ako je putovanje obavljeno vlastitim prijevoznim sredstvom visina naknade za prijevoz utvrđuje se na način propisan u članku 6. ovog Pravilnika.

2. Troškovi za hranu i smještaj (dnevnica)

Članak 10.

(1) Troškovi za hranu i smještaj (u daljnjem tekstu: dnevnica) obuhvaćaju nužne izdatke za hranu i smještaj za vrijeme zadržavanja svjedoka, vještaka, tumača i stručne osobe izvan mjesta prebivališta odnosno boravišta u trajanju duljem od 8 sati računajući i vrijeme potrebno za dolazak u mjesto gdje treba obaviti svjedočenje, vještačenje, tumačenje ili davanje stručnog objašnjenja, kao i za povratak u mjesto prebivališta odnosno boravišta.

(2) Za vrijeme zadržavanja izvan mjesta prebivališta ili boravišta preko 8 do 12 sati, svjedoku, vještaku, tumaču i stručnoj osobi pripada naknada u visini 1/2 dnevnice, a za vrijeme provedeno preko 12 do 24 sata cijela dnevnica, koju imaju suci.

3. Naknada za izgubljeni osobni dohodak odnosno izgubljenu zaradu

Članak 11.

(1) Osobama u radnom odnosu pripada pravo na naknadu za izgubljeni osobni dohodak za vrijeme odsustvovanja s rada zbog odazivanja na poziv u svojstvu svjedoka, vještaka, tumača ili stručne osobe.

(2) Poljodjelcima, obrtnicima i drugim osobama koje samostalno obavljaju djelatnost osobnim radom sredstvima u vlasništvu građana ili drugu profesionalnu djelatnost pripada naknada za izgubljenu zaradu zbog odazivanja na poziv u svojstvu svjedoka, vještaka, tumača i stručne osobe.

Članak 12.

(1) Osobama u radnom odnosu naknadu izgubljenog osobnog dohotka isplaćuje poslodavac, državno tijelo u kojem su zaposleni ili osoba koja samostalno obavlja djelatnost osobnim radom sredstvima u vlasništvu građana ili drugu profesionalnu djelatnost.

(2) Poslodavac iz stavka 1. ovoga članka ima pravo na refundiranje isplaćene naknade osobnog dohotka od suda ili državnog odvjetništva.

Članak 13.

Naknadu za izgubljenu zaradu poljoprivrednicima, obrtnicima i drugim osobama koje samostalno obavljaju djelatnost osobnim radom sredstvima u vlasništvu građana ili drugu profesionalnu djelatnost određuje sud odnosno državni odvjetnik ovisno od izgubljenog vremena i zanimanja, time da iznos dnevne naknade ne može biti manji od iznosa prosječne mjesečne neto plaće ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj za prethodno tromjesečje prema podacima Državnog zavoda za statistiku, podijeljene s 30 dana, a niti veći od dvostrukog iznosa te naknade.

III. NAGRADA ZA RAD VJEŠTAKA, TUMAČA I STRUČNIH OSOBA

Članak 14.

Kada je vještačenje povjereno pravnoj osobi ili ustanovi, a osoba kojoj je u pravnoj osobi ili ustanovi povjereno da obavi to vještačenje u ime pravne osobe, odnosno ustanove, a ne u svoje ime, nagrada za obavljeno vještačenje pripada toj pravnoj osobi, odnosno ustanovi.

Članak 15.

Vještaku pripada nagrada za dani nalaz i mišljenje. Sud odnosno državni odvjetnik će vještaku odrediti nagradu sukladno cjeniku koji je sastavni dio Pravilnika o stalnim sudskim vještacima (»Narodne novine«, broj 88/08).

Članak 16.

Kada za pojedine vrste vještačenja koje obavljaju pravne osobe ili ustanove postoji cjenik o tome, sud odnosno državni odvjetnik koji vodi kazneni postupak odredit će nagradu za obavljeno vještačenje prema cjeniku iz članka 15. ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Ako je za poduzimanje očevida, vještačenja ili neke druge radnje u postupku potrebno obaviti posebne radnje (prijenos stvari i sl.) osobi koja ih obavlja isplaćuje se nagrada prema posebno sklopljenom ugovoru.

IV. TROŠKOVI TEHNIČKOG SNIMANJA, TROŠKOVI PREPISIVANJA ZVUČNIH SNIMKI, TROŠKOVI KOPIRANJA ILI SNIMANJA SPISA ILI DIJELA SPISA

Članak 18.

Troškovi tehničkog snimanja, troškovi prepisivanja zvučnih snimki i troškovi kopiranja ili snimanja dijela spisa naplaćuju se prema posebnoj odluci koju donosi ministar pravosuđa.

V. TROŠKOVI OČEVIDA

Članak 19.

Troškovi očevida i rekonstrukcije za sve osobe čija je nazočnost na očevidu ili rekonstrukciji događaja obvezna ili nužna isplaćuju se iz sredstava tijela koje vodi kazneni postupak odnosno upravnog tijela koje vodi prekršajni postupak a naplaćuju se kasnije od osoba koje su dužne naknaditi ih prema odredbama Zakona o prekršajnom postupku.

VI. TROŠKOVI PRIJEVOZA I DOVOĐENJA OKRIVLJENIKA ILI UHIĆENE OSOBE I PODVOZNI I PUTNI TROŠKOVI SLUŽBENIH OSOBA

Članak 20.

(1) Troškovi prijevoza i dovođenja okrivljenika ili uhićene osobe podmiruju se iz sredstava suda ili državnog odvjetništva. Okrivljeniku pripada naknada za prijevoz pod uvjetima predviđenima u ovom Pravilniku.

(2) Okrivljeniku koji se svojom krivnjom ne odazove pozivu, pa se zbog toga odredi prisilno dovođenje, snosi troškove bez obzira na rezultat kaznenog postupka.

Članak 21.

Naknada troškova za prijevoz i dnevnice sucima odnosno državnim odvjetnicima i njihovim zamjenicima i drugim službenim osobama za službena putovanja utvrđuje se po posebnim propisima o putnim troškovima za službena putovanja koja važe za taj sud odnosno državno odvjetništvo koje vodi kazneni postupak.

VII. TROŠKOVI LIJEČENJA

Članak 22.

(1) Troškovi liječenja okrivljenika obuhvaćaju:

1. troškove liječenja u zdravstvenoj ustanovi za okrivljenika koji nije zdravstveno osiguran, dok se nalazi u zadržavanju;

2. troškove liječenja okrivljenika koji je upućen na promatranje u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu za duševno bolesne osobe;

3. troškove poroda okrivljenice koja je u zadržavanju, a nije zdravstveno osigurana;

4. troškove prijevoza okrivljenika do zdravstvene ustanove i natrag.

(2) Naknada troškova iz točke 1. do 3. stavka 1. ovog članka utvrđuje se na osnovi računa zdravstvene ustanove, a naknada troškova iz točke 4. na način propisan ovim Pravilnikom.

(3) Troškovi iz točke 1. do 3. stavka 1. ovog članka isplaćuju se iz sredstava suda odnosno državnog odvjetništva koje je okrivljenika uputilo u zdravstvenu ustanovu osim kada je to posebnim propisima drukčije regulirano.

VIII. TROŠKOVI I NAGRADE BRANITELJIMA I OPUNOMOĆENICIMA

Članak 23.

(1) Naknada troškova i nagrada branitelju i opunomoćeniku koji je odvjetnik, određuje se po Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

(2) Nagrada branitelju po službenoj dužnosti određuje se prema Pravilniku o visini nagrade odvjetniku određenom za branitelja po službenoj dužnosti (»Narodne novine«, broj 44/11).

Članak 24.

Privatni tužitelj i oštećenik kao tužitelj i njihov zakonski zastupnik imaju pravo na nužne izdatke nastale u svezi kaznenog postupka isplaćuju se iz sredstava tijela koje vodi kazneni postupak.

IX. TROŠKOVI OŠTEĆENIKA U KAZNENOM POSTUPKU

Članak 25.

Kad oštećeniku i oštećeniku podnositelju zahtjeva za pokretanje kaznenog postupka odnosno njihovim zakonskim zastupnicima ili opunomoćenicima pripada naknada za nužne izdatke po odredbama Zakona o kaznenom postupku, ova naknada obuhvaća putne troškove, dnevnice i izgubljenu plaću odnosno zaradu, a određuju se prema odredbama ovog Pravilnika.

X. TROŠKOVI OVLAŠTENIH PODNOSITELJA ZAHTJEVA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA

Članak 26.

(1) U troškove kaznenog postupka spadaju i izdaci ovlaštenih podnositelja zahtjeva za pokretanje kaznenog postupka učinjeni u povodu kaznenog postupka od njegova pokretanja do završetka, uključivši i izdatke za poduzete radnje i prije pokretanja kaznenog postupka, odnosno do izdavanja kaznenog naloga.

(2) Ovlašteni podnositelji zahtjeva za pokretanje kaznenog postupka dužni su sve izdatke iz stavka 1. ovog članka unijeti u popis troškova kaznenog postupka koji se prilažu spisu i dostavlja sudu odnosno državnom odvjetništvu koje vodi kazneni postupak.

XI. ISPLATA TROŠKOVA

Članak 27.

U postupku troškove za svjedoke, vještake, tumače, stručne osobe, službene osobe, branitelja kojeg odredi sud, izdatke za liječenje i prijevoz okrivljenika kao i njegovo dovođenje, isplaćuje sud odnosno tijelo koje vodi postupak.

Članak 28.

(1) Kad je svjedočenje, vještačenje ili druga radnja obavljena pred zamoljenim sudom, državnim odvjetništvom odnosno drugim tijelom, o zahtjevu za naknadu troškova i nagradu odlučuje taj sud odnosno tijelo koje vodi postupak, te vrše i isplatu.

(2) Ako sud odnosno državno odvjetništvo pred kojim se vodi postupak nisu zamoljenom sudu odnosno državnom odvjetništvu unaprijed dostavili potrebnu svotu za pokriće troškova, naknadu odnosno nagradu isplaćuju zamoljeni sud odnosno državno odvjetništvo iz svojih sredstava, a sud odnosno državno odvjetništvo pred kojim se vodi postupak dužni su na zahtjev suda odnosno državnog odvjetništva koji su izvršili isplatu naknaditi isplaćenu svotu.

(3) Ako je pred zamoljenim sudom odnosno državnim odvjetništvom koje vodi postupak svjedočila, vještačila, tumačila ili davala objašnjenje osoba u radnom odnosu, sud odnosno državno odvjetništvo će u potvrdi, koja se izdaje prema članku 31. stavak 2. ovoga Pravilnika, naznačiti sud odnosno državno odvjetništvo pred kojim se vodi postupak i upozoriti da zahtjev za refundiranje isplaćene naknade izgubljene plaće treba dostaviti tom sudu odnosno državnom odvjetništvu.

Članak 29.

Svi troškovi isplaćeni unaprijed iz sredstava suda odnosno državnog odvjetništva koje vodi postupak unose se u poseban popis troškova koji se prilaže u spisu.

Članak 30.

Svjedoci, vještaci, tumači i stručne osobe mogu tražiti da im se unaprijed isplati potreban iznos sredstava za putne troškove, a vještaci mogu tražiti i predujam za materijalne troškove u vezi s vještačenjem.

XII. ROKOVI

Članak 31.

(1) Svjedoci, vještaci, tumači, stručne osobe i osobe koje su pomagale pri vještačenju dužne su staviti zahtjev za naknadu troškova odnosno isplatu nagrade odmah po obavljenom svjedočenju, vještačenju, tumačenju odnosno davanju objašnjenja ili najkasnije do završetka ročišta na kojem su saslušani.

(2) Osobama iz članka 11. do 13. ovoga Pravilnika sud odnosno državno odvjetništvo koje vodi postupak će po obavljenom svjedočenju ili vještačenju izdati potvrdu o vremenu koje su provele obavljajući tu dužnost, radi podnošenja te potvrde poslodavcu, državnom tijelu odnosno osobi koja samostalno obavlja djelatnost osobnim radom sredstvima u vlasništvu građana ili drugu profesionalnu djelatnost radi ostvarivanja prava na povrat isplaćenog iznosa. Zahtjev za povrat podnosi se državnom odvjetništvu odnosno sudu u roku od 15 dana od dana isplate naknade plaće odnosno izgubljene zarade.

(3) Zahtjev za naknadu putnih troškova i drugih naknada službene osobe podnose u roku predviđenom u propisima o putnim troškovima za službena putovanja.

(4) Zahtjev za naknadu nužnih izdataka okrivljenika i nužnih izdataka i nagrade branite-lja okrivljenika, okrivljenik je dužan podnijeti sudu odnosno državnom odvjetništvu koje vodi postupak najkasnije u roku od 15 dana od zaključenja glavne rasprave.

(5) Osobe protiv kojih je pravomoćno obustavljen postupak zahtjev za naknadu troškova koji im pripadaju po odredbama Zakona o kaznenom postupku podnose sudu odnosno državnom odvjetništvu koje je vodilo kazneni postupak u roku od jednog mjeseca od dana primitka pravomoćne sudske odluke ili odluke državnog odvjetnika koji obustavlja postupak ili odbacuje kaznenu prijavu.

(6) Državna tijela, pravne osobe i ustanove koje imaju pravo na naknadu troškova i nagrade za izvršeno vještačenje ili na naknadu troškova za liječenje okrivljenika podnose zahtjev u roku od mjesec dana od dana obavljenog vještačenja odnosno otpuštanja okrivljenika iz zdravstvene ustanove.

(7) Tijela iz ovog članka, kao i osobe koje imaju pravo na naknadu troškova, dužne su uz zahtjev podnijeti i dokaze o svojim izdacima.

Članak 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/98

Urbroj: 514-03-12-1

Zagreb, 30. travnja 2012.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.