Pravilnik o naknadama troškova zbog posebnih uvjeta rada sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud

NN 58/2012 (25.5.2012.), Pravilnik o naknadama troškova zbog posebnih uvjeta rada sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1450

Na temelju članka 61. stavak 5. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10, 57/11 i 130/11) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O NAKNADAMA TROŠKOVA ZBOG POSEBNIH UVJETA RADA SUDACA PRIVREMENO UPUĆENIH NA RAD U DRUGI SUD

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i visina naknada zbog posebnih uvjeta rada koje ima sudac kada je privremeno upućen na rad u drugi sud.

Članak 2.

Naknade troškova u smislu ovog Pravilnika smatraju se troškovi smještaja (noćenje) za vrijeme dok sudac boravi u mjestu suda u koji je privremeno upućen, naknada za odvojeni život od obitelji, putni troškovi prijevoza iz mjesta prebivališta odnosno boravišta do mjesta sjedišta, kao i za povratak u prebivalište odnosno boravište, kao i troškove prijevoza u mjesto stanovanja obitelji u vrijeme tjednog odmora i državnih blagdana i korištenje osobnog automobila u službene svrhe.

Članak 3.

Sudac ima pravo na naknadu troškova smještaja (noćenja) u mjestu sjedišta suda u koji je privremeno upućen u punom iznosu prema priloženom računu do visine cijene noćenja u hotelu sa tri zvjezdice.

Ako sudac nema osiguran smještaj iz stavka 1. ovoga članka, sudac ima pravo na naknadu troškova smještaja prema priloženom računu, ali ne više od 2.000,00 kuna mjesečno.

Članak 4.

Sudac ima pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji u mjesečnom iznosu od 1.000,00 kuna.

Iznimno naknada za odvojeni život od obitelji iznosi 50% određene visine naknade kada je sucu osiguran smještaj (u hotelu ili drugdje) na teret državnog proračuna.

Članak 5.

Putni troškovi obuhvaćaju izdatke za prijevoz sredstvima javnog prometa.

Sredstva javnog prometa u smislu ovog Pravilnika su tramvaj, vlak, autobus, brod i avion.

Članak 6.

Putni troškovi priznaju se za putovanje obavljeno najkraćim putem i najekonomičnijim javnim prometnim sredstvom.

Putni troškovi se priznaju u visini cijene putne karte.

Ako svakodnevno putovanje traje mjesec ili više dana, sudac ima pravo na mjesečnu kartu najekonomičnijeg javnog prometnog sredstva.

Članak 7.

Na putnim pravcima na kojima ne prometuju sredstva javnog prometa ili ne prometuju u pogodno vrijeme ili je iz drugih razloga bilo nužno koristiti neko drugo prijevozno sredstvo, a ne sredstvo javnog prometa, sudac može koristiti osobni automobil u službene svrhe.

Za korištenje osobnog automobila u službene svrhe sucu se utvrđuje naknada prema broju prijeđenih kilometara. Korištenje osobnog automobila za službene svrhe odobrava predsjednik suda u koji je sudac privremeno upućen.

Naknada iz stavka 2. ovoga članka iznosi 2,00 kuna za prijeđeni 1 km.

Članak 8.

Sudac upućen u drugi sud ima pravo i na naknadu troškova prijevoza u mjesto stanovanja obitelji u vrijeme tjednog odmora i državnih blagdana u visini cijene putne karte iz članka 5. ovoga Pravilnika odnosno ima pravo na naknadu za korištenje osobnog automobila u službene svrhe.

Članak 9.

Naknade troškova utvrđene ovim Pravilnikom sucu će se isplaćivati mjesečno po ispostavljenim računima za nastale troškove.

Članak 10.

Troškovi nastali zbog privremenog upućivanja sudaca na rad u drugi sud isplaćivat će se na teret sredstava suda u koji je sudac upućen.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/61

Urbroj: 514-03-12-1

Zagreb, 18. svibnja 2012.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.