Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2012. godini

NN 58/2012 (25.5.2012.), Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2012. godini

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1452

Na temelju članka 92. Zakona o cestama (»Narodne novine« br. 84/11.), na prijedlog Hrvatskih cesta d.o.o., ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O RASPOREDU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA IZ IZVORA SREDSTAVA HRVATSKIH CESTA d.o.o. U 2012. GODINI

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom županijskim upravama za ceste utvrđuje iznos financijskih sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz sredstava koja će Hrvatske ceste d.o.o. u 2012. godini ostvariti temeljem članka 92., Zakona o cestama (»Narodne novine« br. 84/2011.).

Ukupna izdvajanja Hrvatskih cesta d.o.o., iz stavka 1. ovoga članka za 2012. godinu iznose 240 milijuna kuna.

Članak 2.

Od ukupno planiranih 240 milijuna kuna, članak 1., stavak 2. ovog Pravilnika, 35 milijuna kuna namijenjeno je za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra pomorstva, prometa i infrastrukture.

Sredstva u iznosu od 205 milijuna kuna doznačavat će se županijskim upravama za ceste mjesečno u visini 1/12 utvrđenog iznosa.

Za navedena interventna sredstva, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi posebnu Odluku o rasporedu sredstava za interventne zahvate, a županijskim upravama za ceste sredstva za tu namjenu doznačavat će se prema dostavljenim i ovjerenim situacijama izvoditelja.

Članak 3.

Raspored sredstava u iznosu od 205 milijuna kuna vrši se na temelju mjerila iz čl. 92. Zakona o cestama (»Narodne novine« br. 84/2011).

Članak 4.

S obzirom da Hrvatske ceste d.o.o. u ime i za račun županijskih uprava za ceste vrše nabavu soli za održavanje županijskih i lokalnih cesta u vrijeme trajanja zimske službe, potpisan je Sporazum o reguliranju međusobnih obveza pri nabavci, isporuci i obračunu troškova soli. Tim je Sporazumom utvrđeno da će Hrvatske ceste d.o.o. iznos financijskih sredstava utvrđen ovim Pravilnikom, umanjiti za obračunate troškove soli po pojedinim županijskim upravama za ceste.

Članak 5.

U tablici br. 1 prikazan je pregled sredstava sufinanciranja programa građenja i održavanja cesta županijskih uprava za ceste iz ukupnog prihoda Hrvatskih cesta d.o.o. u 2012. godini.

Tablica br. 1

Redni broj

Županijska uprava za ceste

UKUPNO

1

2

3

1.

Zagrebačke županije

10.000.000

2.

Krapinsko-zagorske županije

6.000.000

3.

Sisačko-moslavačke županije

22.000.000

4.

Karlovačke županije

14.000.000

5.

Varaždinske županije

6.020.000

6.

Koprivničko-križevačke županije

10.000.000

7.

Bjelovarsko-bilogorske županije

12.690.000

8.

Primorsko-goranske županije

7.000.000

9.

Ličko-senjske županije

31.000.000

10.

Virovitičko-podravske županije

10.510.000

11.

Požeško-slavonske županije

7.000.000

12.

Brodsko-posavske županije

6.020.000

13.

Zadarske županije

11.800.000

14.

Osječko-baranjske županije

10.000.000

15.

Šibensko-kninske županije

9.000.000

16.

Vukovarsko-srijemske županije

7.760.000

17.

Splitsko-dalmatinske županije

8.200.000

18.

Istarske županije

7.000.000

19.

Dubrovačko-neretvanske županije

6.000.000

20.

Međimurske županije

3.000.000

UKUPNO:

205.000.000

Članak 6.

Sredstva koja se doznačuju županijskim upravama za ceste iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. čine prihod županijskih uprava za ceste kojim se realiziraju planovi građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Članak 7.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. g.

Klasa: 011-01/12-02/33
Urbroj: 530-01-15-12-2
Zagreb, 18. svibnja 2012.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.