Pravilnik o uvjetima karantene za akvatične životinje

NN 58/2012 (25.5.2012.), Pravilnik o uvjetima karantene za akvatične životinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1453

Na temelju članka 17. stavka 3., članka 63. i članka 73. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 41/07 i 55/11) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KARANTENE ZA AKVATIČNE ŽIVOTINJE

POGLAVLJE I.

PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I POJMOVNIK

Predmet i područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti karantene predviđeni:

(a) u člancima 17. i 20. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, br. 42/08 i 36/10)[1]; i

(b) u Poglavlju IV. Pravilnika o uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda te o popisu vektorskih vrsta (»Narodne novine«, br. 5/10)[2] te obrascima certifikata iz Priloga IV. tog Pravilnika2.

(2) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim pravnim aktom Europske unije:

– Odluka Komisije 2008/946/EZ od 12. prosinca 2008. o provedbi Direktive Vijeća 2006/88/EZ o zahtjevima za karantenu akvatičnih životinja (SL L 337, 16. 12. 2008.).

Pojmovnik

Članak 2.

Za potrebe ovog Pravilnika koriste se sljedeći pojmovi:

1. »karantenski objekt« jest objekt:

(a) u kojem se provodi karantena akvatičnih životinja;

(b) koji se sastoji od jedne ili više karantenskih jedinica; i

(c) koji je odobren i registriran od strane nadležnoga tijela u smislu članka 2. točke 4. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine«, br. 99/07 i 74/08)[3], kao karantenski objekt u skladu s člancima 4. i 6. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja[4], i koji ispunjava najmanje uvjete za karantenske objekte utvrđene u Prilogu I. ovoga Pravilnika;

2. »karantenska jedinica« je operativno i prostorno odvojena jedinica karantenskog objekta, koja sadržava samo akvatične životinje iz iste pošiljke, istog zdravstvenog statusa, te prema potrebi, sentinel akvatične životinje;

3. »sentinel akvatične životinje« su akvatične životinje koje se koriste kao dijagnostičko pomagalo za vrijeme karantene;

4. »bolesti na popisu« su bolesti navedene u popisu u Dijelu II. Dodatka IV. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja[5];

5. »ovlašteni veterinar« je veterinar koji je imenovan od strane nadležnog tijela za obavljanje određenih službenih kontrola na karantenskom objektu

6. »treće zemlje« su zemlje koje nisu članice Europske unije, osim Republike Hrvatske;

7. »nadležno tijelo« je Ministarstvo poljoprivrede.

POGLAVLJE II.

KARANTENA AKVATIČNIH ŽIVOTINJA U TREĆIM ZEMLJAMA

Uvjeti uvoza

Članak 3.

Ako je karantena preduvjet za uvoz u Republiku Hrvatsku pošiljaka akvatičnih životinja prema Poglavlju IV. Pravilnika o uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda te o popisu vektorskih vrsta2, takve se pošiljke smiju uvesti u Republiku Hrvatsku samo ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u ovom poglavlju.

Uvjeti karantene u trećim zemljama

Članak 4.

(1) Karantena se mora provoditi u karantenskim objektima prema članku 2. stavku 1. točki (c) ovoga Pravilnika.

(2) Karantenski objekt mora nadzirati nadležno tijelo i to tijelo mora:

(a) pregledati prostore karantenskog objekta najmanje jednom godišnje;

(b) osigurati da karantenski objekt ispunjava uvjete utvrđene ovim Pravilnikom;

(c) osigurati verifikaciju službenih kontrola; i

(d) provjeravati jesu li uvjeti prema kojima je izdano odobrenje i nadalje ispunjeni.

(3) Akvatične životinje podliježu propisima za karantenu utvrđenim u sljedećim člancima:

(a) u slučaju prijemljivih vrsta, u člancima 13., 14. i 15. ovoga Pravilnika;

(b) u slučaju vektorskih vrsta, u člancima 16. i 17. ovoga Pravilnika.

(4) akvatične životinje smiju biti puštene iz karantene samo uz pisano dopuštenje nadležnoga tijela.

Autorizacija karantenskih objekata u trećim zemljama

Članak 5.

(1) U svrhu autorizacije od strane nadležnoga tijela, karantenski objekti moraju ispunjavati:

(a) propise koji su najmanje jednakovrijedni s uvjetima za autorizaciju utvrđenim u članku 5. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja[6];

(b) minimalne uvjete za karantenske objekte utvrđene u Prilogu I. ovog Pravilnika.

(2) Svakom autoriziranom karantenskom objektu mora se dodijeliti jedinstveni broj autorizacije.

(3) Popis odobrenih karantenskih objekata mora se sastaviti i dostaviti Europskoj komisiji (u daljnjem tekstu: Komisiji).

Odgoda ili ukidanje autorizacije karantenskom objektu u trećim zemljama

Članak 6.

(1) Ako nadležno tijelo primi obavijest da postoji sumnja da se u pojedinom karantenskom objektu pojavila jedna ili više bolesti s popisa, ono mora:

(a) odmah privremeno ukinuti autorizaciju tog objekta;

(b) osigurati da su poduzete mjere potrebne za potvrđivanje ili odbacivanje sumnje prema točki 3. Priloga II. ovoga Pravilnika.

(2) Privremeno ukidanje autorizacije prema stavku 1. ovoga članka ne smije se opozvati sve dok:

(a) nije službeno odbačena sumnja na određenu bolest ili na više njih; ili

(b) se uspješno ne završi suzbijanje pojedinih bolesti s popisa u karantenskom objektu, a odgovarajuće karantenske jedinice su očišćene i dezinficirane.

(3) Nadležno tijelo mora odmah ukinuti autorizaciju karantenskom objektu ako objekt više ne ispunjava uvjete prema članku 5. stavku 1. ovoga Pravilnika.

(4) O ukidanju autorizacije iz stavka 3. ovoga članka mora se odmah obavijestiti Komisiju.

Popis karantenskih objekata

Članak 7.

Komisija daje na raspolaganje državama članicama i javnosti nove i dopunjene popise karantenskih objekata koji su joj dostavljeni u skladu s člankom 5. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE III.

KARANTENA AKVATIČNIH ŽIVOTINJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Potvrde

Članak 8.

(1) Kad se uvoze pošiljke akvatičnih životinja namijenjene za karantenu u Republici Hrvatskoj, uvoznik ili njegov zastupnik mora predočiti pisanu potvrdu koju je potpisala osoba odgovorna za karantenski objekt kojom se potvrđuje da će akvatične životinje biti primljene u karantenu.

(2) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka mora:

(a) biti napisana najmanje na hrvatskom jeziku odnosno najmanje na jednom službenom jeziku države članice kojoj pripada granična veterinarska postaja u kojoj se obavlja veterinarski pregled; iznimno, umjesto toga može biti napisana na nekom drugom službenom jeziku Europske unije, ali pritom mora biti popraćena službenim prijevodom na hrvatski jezik;

(b) sadržavati broj autorizacije karantenskog objekta.

(3) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka mora:

(a) se dostaviti graničnoj veterinarskoj postaji prije prispijeća pošiljke; ili

(b) je uvoznik ili njegov zastupnik mora predočiti graničnoj inspekcijskoj postaji prije nego akvatične životinje napuste ispostavu.

Izravan prijevoz akvatičnih životinja do karantenskih objekata

Članak 9.

(1) Pošiljke akvatičnih životinja kojima je odobren uvoz i koje su namijenjene za karantenu u Republici Hrvatskoj, moraju se prevoziti izravno od granične veterinarske postaje do karantenskog objekta.

(2) Prijevozna sredstva koja se koriste za prijevoz pošiljaka akvatičnih životinja moraju biti zapečaćena od strane graničnog veterinarskog inspektora na graničnoj veterinarskoj postaji

Nadzor prijevoza akvatičnih životinja

Članak 10.

(1) Kad su uvezene pošiljke akvatičnih životinja namijenjene za karantenu u Republici Hrvatskoj:

(a) granični veterinarski inspektor granične veterinarske postaje u roku od jednog radnog dana od dana dolaska pošiljke na graničnu veterinarsku postaju putem kompjuteriziranog sustava obavještava nadležno tijelo odgovorno za karantenski objekt o mjestu podrijetla i krajnjem odredištu pošiljke, sukladno Pravilniku o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, br. 147/08)[7] (»sustav TRACES«);

(b) osoba odgovorna za karantenski objekt obavještava nadležno tijelo zaduženo za taj objekt o prispijeću pošiljke u roku od jednog radnog dana od prispijeća pošiljke u karantenski objekt;

(c) nadležno tijelo zaduženo za taj karantenski objekt u roku od tri radna dana po prispijeću pošiljke u taj objekt, putem sustava TRACES obavještava o prispijeću pošiljke graničnog veterinarskog inspektora granične veterinarske postaje koji ga je obavijestio o prijevozu pošiljke iz točke (a) ovoga stavka.

(2) Ako nadležno tijelo granične veterinarske postaje primi potvrdu (utvrdi) da akvatične životinje koje su namijenjene za karantenski objekt u Republici Hrvatskoj nisu prispjele na svoje odredište u roku od tri radna dana od očekivanog dana prispijeća, nadležno tijelo poduzima odgovarajuće mjere.

Uvjeti karantene u Republici Hrvatskoj

Članak 11.

Ako je karantena u Republici Hrvatskoj preduvjet za stavljanje na tržište pošiljaka akvatičnih životinja prema članku 17. ili 20. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja1, ili za uvoz takvih pošiljaka prema Poglavlju IV. Pravilnika o uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda te o popisu vektorskih vrsta2, pošiljke moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

(a) cijelo razdoblje karantene pošiljka mora provesti u istom karantenskom objektu;

(b) akvatične životinje podliježu propisima karantene utvrđenim u sljedećim člancima:

– u slučaju prijemljivih vrsta, u člancima 13., 14. i 15. ovoga Pravilnika;

– u slučaju vektorskih vrsta, u člancima 16. i 17. ovoga Pravilnika;

(c) akvatične životinje smiju biti puštene iz karantene samo uz pisano dopuštenje nadležnoga tijela.

Mjere u slučaju sumnje ili potvrđenog slučaja jedne ili više bolesti s popisa

Članak 12.

(1) Ako se za vrijeme trajanja karantene posumnja u pojavu jedne ili više bolesti u karantenskom objektu, nadležno tijelo mora:

(a) uzorkovati i pretražiti odgovarajuće uzorke u skladu s točkom 3. Priloga II. ovoga Pravilnika;

(b) osigurati da nijedna akvatična životinja ne uđe niti ne izađe iz karantenskog objekta sve dok se ne dobiju rezultati laboratorijskih ispitivanja.

(2) Ako je za vrijeme trajanja karantene potvrđena određena bolest s popisa, nadležno tijelo će osigurati da:

(a) se sve akvatične životinje u dotičnim karantenskim jedinicama uklone i unište, vodeći računa o opasnosti od širenja određenih bolesti s popisa;

(b) se odnosne karantenske jedinice očiste i dezinficiraju;

(c) se tijekom idućih 15 dana nakon čišćenja i dezinfekcije nijedna akvatična životinja ne stavlja u odnosne karantenske jedinice;

(d) je voda u karantenskim jedinicama pročišćena na način kojim se učinkovito uništavaju uzročnici zaraze odgovorni za odgovarajuće bolesti s popisa.

(3) Iznimno od stavka 2. točke (a) ovoga članka, nadležno tijelo može odobriti stavljanje na tržište akvatičnih životinja koje se drže u karantenskom objektu kao i njihovih proizvoda, pod uvjetom da se na odredištu ne dovede u opasnost zdravstveni status akvatičnih životinja vezano uz odgovarajuće bolesti s popisa.

(4) Nadležno tijelo obavještava Komisiju o svim mjerama poduzetim prema ovom članku.

POGLAVLJE IV.

ODREDBE O KARANTENI

ODJELJAK 1.

Prijemljive vrste

Trajanje karantene za prijemljive vrste

Članak 13.

(1) Ribe se moraju držati u karanteni najmanje 60 dana.

(2) Rakovi se moraju držati u karanteni najmanje 40 dana.

(3) Mekušci se moraju držati u karanteni najmanje 90 dana.

Pregled, uzorkovanje, pretraživanje i postavljanje dijagnoze

Članak 14.

(1) Da bi se dokazalo da nema bolesti s važećeg popisa, svi pregledi, uzorkovanja, pretraživanja i postavljanja dijagnoza prema Prilogu II. ovoga Pravilnika moraju dati negativne rezultate.

(2) Sentinel akvatične životinje mogu se koristiti za pregled, uzorkovanje, pretraživanje i postavljanje dijagnoze, osim kad se u karantenu stavljaju vrste prijemljive na infekciju s Marteillia refringens.

(3) Nadležno tijelo određuje broj sentinel akvatičnih životinja koje se trebaju koristiti, vodeći računa o broju akvatičnih životinja koje se drže u karanteni, veličini karantenske jedinice, osobinama bolesti s popisa i vrstama.

(4) Sentinel akvatične životinje:

(a) moraju biti iz vrsta prijemljivih na bolesti s važećeg popisa i, ukoliko je moguće uzimajući u obzir njihove uvjete života, da su u stadiju života kad su najosjetljivije;

(b) moraju potjecati iz države članice, zone ili kompartmenta, ili treće zemlje ili njezinoga dijela koji su proglašeni slobodnim od određene bolesti;

(c) nisu cijepljene protiv određenih bolesti s popisa;

(d) moraju se staviti u karantensku jedinicu neposredno prije ili po prispijeću akvatičnih životinja koje se stavljaju u karantenu, te držati u kontaktu s tim životinjama i pod istim uvjetima držanja.

Inspekcija

Članak 15.

(1) Nadležno tijelo nadzire uvjete karantene najmanje na početku i na kraju karantenskog razdoblja za svaku pošiljku akvatičnih životinja.

(2) Kod provođenja inspekcijskog nadzora nadležno tijelo mora utvrditi da:

(a) su osigurani uvjeti držanja koji pogoduju laboratorijskom dokazivanju bolesti s važećeg popisa;

(b) se vodi evidencija mortaliteta (uginuća) za vrijeme trajanja karantene;

(c) se prema potrebi, pregledavaju akvatične životinje u karantenskim jedinicama.

ODJELJAK 2.
Vektorske vrste

Odredbe o karanteni koje se primjenjuju na vektorske vrste

Članak 16.

(1) Vektorske vrste drže se u karanteni najmanje 30 dana.

(2) Voda u karantenskim jedinicama mijenja se najmanje jednom dnevno.

Nadzor

Članak 17.

(1) Nadležno tijelo nadzire uvjete karantene najmanje na početku i na kraju karantenskog razdoblja za svaku pošiljku akvatičnih životinja.

(2) Kod inspekcijskog nadzora nadležno tijelo utvrđuje:

(a) da se vodi evidencija mortaliteta (uginuća) za vrijeme trajanja karantene

(b) da se prema potrebi, pregledavaju akvatične životinje u karantenskim jedinicama.

POGLAVLJE V.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijelazna odredba

Članak 18.

Do donošenja dijagnostičkih metoda u skladu s člankom 49. stavkom 3. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja[8], pretraživanja uzetih uzoraka za dokazivanje nepostojanja jedne ili više bolesti s popisa za vrijeme trajanja karantene, provode se prema dijagnostičkim metodama utvrđenim u odgovarajućim poglavljima za svaku pojedinu bolest s popisa u posljednjoj verziji Priručnika za dijagnostička ispitivanja akvatičnih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE).

Članak 19.

Prilog I. i II. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Stupanje na snagu

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/12-01/22

Urbroj: 525-10/0264-12-7

Zagreb, 2. svibnja 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.

Minimalni uvjeti za karantenske objekte

DIO A
Uvjeti infrastrukture i opreme

1. Karantenski objekt mora biti prostor odvojen od ostalih karantenskih objekata, ostalih uzgajališta ili područja za uzgoj mekušaca, na udaljenosti koju odredi nadležno tijelo na temelju procjene opasnosti, uzimajući u obzir epidemiologiju bolesti s važećeg popisa. Međutim, karantenski objekt može biti smješten na uzgajalištu ili području za uzgoj mekušaca.

2. Karantenske jedinice moraju biti sagrađene tako da među njima nije moguće miješanje vode. Osim toga, sustav odvodnje voda svake karantenske jedinice mora biti izveden tako da sprečava moguće miješanje vode između karantenskih jedinica ili drugih jedinica istog uzgajališta ili područja za uzgoj mekušaca.

3. Karantenske jedinice opskrbljuju se vodom slobodnom od bolesti s važećeg popisa.

4. Sustav odvodnje iz karantenskih jedinica u državi članici Europske unije, zoni ili kompartmentu, ili u trećoj zemlji ili nekom njezinom dijelu, koji su proglašeni slobodnim od pojedine bolesti s popisa, ili koji podliježu nadzoru ili programu iskorjenjivanja određene bolesti s popisa, mora imati sustav za pročišćavanje otpadnih voda odobren od nadležnog tijela.

Sustav za pročišćavanje otpadnih voda mora:

(a) pročišćavati sve otpadne vode i sav otpad koji se stvara u karantenskoj jedinici tako da se učinkovito uništavaju svi uzročnici bolesti s važećeg popisa;

(b) biti opremljen sigurnosnim mehanizmom kojim je osiguran neprekidan rad sustava i njegova potpuna zatvorenost.

5. Karantenske jedinice moraju biti izvedene tako da je spriječen kontakt s drugim životinjama koje bi mogle širiti bolesti s važećeg popisa.

6. Sva oprema mora biti izrađena tako da se može čistiti i dezinficirati, a na raspolaganju mora biti odgovarajuća oprema za čišćenje i dezinfekciju.

7. Higijenske rampe moraju biti postavljene na svim ulazima/izlazima iz karantenskog objekta i na njegovim pojedinačnim jedinicama.

8. Svaka karantenska jedinica karantenskog objekta mora imati svoju vlastitu opremu kako bi se izbjeglo širenje uzročnika među pojedinačnim karantenskim jedinicama.

DIO B
Uvjeti gospodarenja

1. Subjekt u poslovanju akvakulture koji upravlja karantenskim objektom mora osigurati ugovorom ili pravnim instrumentom usluge ovlaštenoga veterinara.

2. Za svaku pošiljku akvatičnih životinja koja se stavlja u karantenu:

(a) karantenska jedinica mora biti očišćena i dezinficirana te potom držana bez akvatičnih životinja najmanje sedam dana prije unošenja nove pošiljke;

(b) razdoblje trajanja karantene počinje tek kad je unesena i posljednja akvatična životinja iz pojedine pošiljke.

3. Poduzimaju se odgovarajuće mjere za sprečavanje križne kontaminacije između pošiljaka koje se unose i onih koje se iznose.

4. Neovlaštenim osobama zabranjen je pristup u karantenski objekt.

5. Osobe koje ulaze u karantenski objekt moraju nositi zaštitnu odjeću i obuću.

6. Ne smije doći do bilo kakvog kontakta između osoblja ili opreme koji bi mogao uzrokovati kontaminaciju među karantenskim objektima ili karantenskim jedinicama ili između karantenskih objekata i uzgajališta ili područja za uzgoj mekušaca.

7. Prijevozna sredstva i oprema, uključujući spremišta za vodu, kontejneri i voda po istovaru moraju se tretirati na način da se učinkovito inaktiviraju uzročnici bolesti s popisa.

8. Uginule akvatične životinje i akvatične životinje koje pokazuju kliničke znakove bolesti mora klinički pregledati ovlašteni veterinar, a reprezentativni uzorak uginulih akvatičnih životinja i akvatičnih životinja koje pokazuju kliničke znakove bolesti mora se ispitati u laboratoriju koji odredi nadležno tijelo.

9. Potrebno pretraživanje, uzorkovanje i dijagnostičke metode moraju se provesti uz savjetovanje sa i pod nadzorom nadležnoga tijela.

10. U karantenskom objektu uz obvezno vođenje evidencija propisanih člankom 8. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja,[9] obvezno je vođenje evidencija o:

(a) vremenu ulazaka/izlazaka osoblja;

(b) pročišćavanju dovodnih voda, odnosno odvodnih voda;

(c) neuobičajenim uvjetima koji utječu na karantenu (nestanak struje, oštećenje zgrade ili ozbiljnih vremenskih nepogoda);

(d) datumu uzorkovanja i rezultatima pretraživanja.

PRILOG II.

Pregled, uzorkovanje, pretraživanje i postavljanje dijagnoze u akvatičnih životinja

1. Kako bi se osiguralo da su u karantenskom objektu za vrijeme cijelog trajanja karantene osigurani odgovarajući uvjeti držanja koji pogoduju laboratorijskom dokazivanju određenih bolesti s popisa moraju se provoditi pregledi, uzorkovanja, pretraživanja i postavljanja dijagnoze u akvatičnih životinja.

2. Za vrijeme trajanja karantene, moraju se uzeti uzorci sljedećih akvatičnih životinja u roku od 15 dana prije isteka razdoblja karantene:

(a) kad se koriste sentinel akvatične životinje, uzorkuju se sve životinje;

(b) kad se ne koriste sentinel akvatične životinje, uzorci se moraju uzeti od odgovarajućeg broja akvatičnih životinja kojim se osigurava dokazivanje određenih bolesti s popisa s 95 %-tnom pouzdanošću s pretpostavljenom prevalencijom od 10 % (nikad manje od 10 životinja).

3. Sukladno članku 18. ovoga Pravilnika, pretraživanje uzoraka uzetih za vrijeme trajanja karantene provodi se samo u laboratorijima koje odredi nadležno tijelo uz primjenu dijagnostičkih metoda utvrđenih prema članku 49. stavku 3. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja9.

[1] Člancima 17. i 20. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, br. 42/08 i 36/10) preuzete su odredbe članka 17. i 20. Direktive Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za životinje i proizvode akvakulture, te o sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih organizama (u daljnjem tekstu: Direktiva Vijeća 2006/88/EZ).

[2] Poglavljem IV. i Prilogom IV. Pravilnika o uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda te o popisu vektorskih vrsta (»Narodne novine«, br. 5/10) preuzete su odredbe Poglavlja IV. i Priloga IV. Uredbe Komisije (EZ) br. 1251/2008 od 12. prosinca 2008. kojom se provodi Direktiva Vijeća 2006/88/EZ vezano za uvjete i zahtjeve certificiranja za stavljanje na tržište i uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda u Zajednicu i navode vektorske vrste.

[3] Člankom 2. točkom 4. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine«, br. 99/07 i 74/08) preuzete su odredbe članka 2. točke 4. Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja.

[4] Člancima 4. i 6. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja preuzete su odredbe članaka 4. i 6. Direktive Vijeća 2006/88/EZ.

[5] Dijelom II. Dodatka IV. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja preuzete su odredbe Dijela II. Dodatka IV. Direktive Vijeća 2006/88/EZ.

[6]Člankom 5. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja preuzete su odredbe članka 5. Direktive Vijeća 2006/88/EZ.

[7] Pravilnikom o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u pometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, br. 147/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima, koji se primjenjuju u unutarnjem prometu Zajednice, na određene životinje i proizvode s ciljem uspostavljanja jedinstvenog tržišta.

[8] Člankom 49. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja preuzete su odredbe članka 49. Direktive Vijeća 2006/88/EZ.

[9] Člankom 8. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja preuzete su odredbe članka 8. Direktive Vijeća 2006/88/EZ.