Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju

NN 59/2012 (28.5.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju

HRVATSKI SABOR

1459

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORUŽJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. svibnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/67

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 22. svibnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORUŽJU

Članak 1.

U Zakonu o oružju (»Narodne novine«, br. 63/07. i 146/08.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktiva Vijeća 91/477/EEZ od 18. lipnja 1991. o kontroli nabavljanja i držanja oružja (SL L 256, 3. 9. 1991.),

– Direktiva 2008/51/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva Vijeća 91/477/EEZ o kontroli nabavljanja i držanja oružja (SL L 179, 8. 7. 2008.).«.

Članak 2.

Članak 2. briše se.

Članak 3.

U članku 4. riječi: »i oružje s tetivom« brišu se.

Članak 4.

U članku 5. točki 5) riječi: »kada se nose na javnim mjestima« brišu se.

Iza točke 26) dodaje se nova točka 27) koja glasi:

»7) Posrednik u prometu oružjem, u smislu ovoga Zakona, je trgovačko društvo ili obrtnik koji ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu oružjem, a koji nije trgovac oružjem i čija se djelatnost sastoji u cjelini ili djelomično od kupnje, prodaje ili dogovaranja prijenosa oružja između proizvođača i trgovca oružjem iz članka 5. točke 24) ovoga Zakona.«.

Dosadašnja točka 27. postaje točka 28.

Dosadašnja točka 28), koja postaje točka 29), mijenja se i glasi:

»29) Promet streljiva na malo je prodaja streljiva i inicijalnih kapisli za streljivo u prodajnom prostoru koji ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova. Ukupna količina baruta koji se nalazi u streljivu ne smije prelaziti 20 kg neto mase eksplozivne tvari, a najveća dopuštena količina pirotehničkih sredstava propisana je posebnim propisom za prodavaonice pirotehničkih sredstava.«.

Dosadašnje točke 29.-32. postaju točke 30.-33.

U dosadašnjoj točki 33., koja postaje točka 34., iza riječi: »pritiskom« umjesto točke stavlja se zarez te se dodaju riječi: »koje se sastoji od uzastopnih provjera prema sljedećem redoslijedu: 1. prethodno ispitivanje, 2. nasilna proba (tormentacija), 3. zaključno ispitivanje. Ispitivanje oružja provodi se sukladno normama Stalne međunarodne komisije za ispitivanje ručnog vatrenog oružja (u daljnjem tekstu: C.I.P.).«.

Dosadašnje točke 34.-37. postaju točke 35.-38.

Članak 5.

U članku 6. stavku 1. točki 5. riječ: »meci« zamjenjuje se riječju: »projektili«.

U točki 10. iza riječi: »oružju« umjesto točke stavlja se zarez te se dodaje točka 11. koja glasi:

»11. sve vrste oružja s integralnim prigušivačima, prigušivači namijenjeni oružju i dijelovi za prigušivače.«.

U stavku 2. točki 12. iza riječi: »oružje« umjesto točke stavlja se zarez te se dodaje točka 13. koja glasi:

»13. jednostrijelno dugocijevno oružje s kombinacijom glatkih i užlijebljenih cijevi.«.

U stavku 3. točki 3. iza riječi: »mužari« umjesto točke stavlja se zarez te se dodaju točke 4. i 5. koje glase:

»4. zračno oružje čija kinetička energija je 10,5 J ili veća ili je brzina projektila 200 m/s ili veća i kalibra većeg od 4,5 mm,

5. oružje s tetivom čija je sila natega veća od 450 N.«.

U stavku 4. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. zračno oružje čija kinetička energija je manja od 10,5 J ili je brzina projektila manja od 200 m/s i kalibra maksimalno 4,5 mm,«.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. oružje s tetivom čija je sila natega manja od 450 N, ».

Članak 6.

U članku 7. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. zabranjeno oružje – oružje i streljivo kategorije A, hladno oružje kojem je osnovna namjena napad ili nanošenje ozljeda, predmeti pogodni za nanošenje ozljeda kada se nose na javnom mjestu, a način ili okolnosti njihovog nošenja ukazuju da se nose kako bi bili uporabljeni za napad ili nanošenje ozljeda, te oružje kategorije C i D kada se koristi za uznemiravanje, napad i nanošenje ozljeda,«.

U točki 4. iza riječi: »oružje kategorije D« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim u slučaju prelaska državne granice.«.

Članak 7.

U članku 8. točki 2. riječi: »odobrenje za nabavu streljiva« zamjenjuju se riječima: »Europska oružna propusnica«.

Članak 8.

U članku 9. iza riječi: »policijskoj upravi« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno policijskoj postaji«.

Članak 9.

U članku 10. stavku 2. točka 4. mijenja se i glasi:

»4) da nije pravomoćno kažnjena za prekršaj, odnosno da nije pokrenut postupak za prekršaj koji ukazuje da bi oružje moglo biti zlouporabljeno, posebice za prekršaje iz područja nasilja u obitelji, te da joj nije izrečena zaštitna mjera radi nasilja u obitelji,«.

Članak 10.

U članku 11. stavku 5. riječi: »u roku od 15 dana od dana primitka uvjerenja« brišu se.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Nadležno tijelo izvijestit će izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite o osobama kojima je izdan oružni list.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 11.

U članku 12. stavku 1. točki 1. iza riječi: »Ministarstva unutarnjih poslova« dodaju se riječi: »ili ustanove i druge pravne osobe koja ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje djelatnosti osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja«.

Članak 12.

U članku 19. stavku 2. riječi: »i odobrenje za nabavu streljiva« brišu se .

Članak 13.

Podnaslov iznad članka 23. koji glasi: »4. Odobrenje za nabavu streljiva« i članak 23. brišu se.

Članak 14.

U članku 25. stavku 1. riječi: »18 godina« zamjenjuju se riječima: »21 godine«.

U stavku 3. iza riječi: »potvrdu« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani člankom 10. stavkom 2. točkom 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona«.

Članak 15.

U članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Streljivo se smije prodati ili predati samo onome tko ima važeći oružni list.«.

Članak 16.

U članku 29. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Oružje kategorije B, C i D se na javnom mjestu ne smije učiniti vidljivim drugim građanima, niti se smije nositi na način koji građane uznemiruje.«.

Članak 17.

U članku 32. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Lovačko oružje smije se koristiti u skladu s propisima o lovstvu kao i na civilnim strelištima ili drugim mjestima određenim za vježbe gađanja.«.

Članak 18.

U članku 34. stavku 2. iza riječi: »starog oružja« dodaju se riječi: »ili strancu kojem je Hrvatski lovački savez izdao lovačku iskaznicu za stranca«.

Članak 19.

U članku 43. iza riječi: »točki 1. – 4. ovoga Zakona« dodaju se riječi: »ili ako mu je odbijen zahtjev za registraciju oružja,«.

Članak 20.

U članku 44. stavku 1. iza riječi: »starog oružja« stavlja se zarez i dodaju riječi: »dopusnicu za neposredno rukovanje vatrenim oružjem''.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Nadležno tijelo oduzet će oružje kategorije C za koje je izdana potvrda o prijavljenom oružju od fizičke osobe koja prestane ispunjavati uvjete propisane člankom 10. stavkom 2. točkom 3., 4. i 5. ovoga Zakona ili uvjet iz članka 10. stavka 3. točke 1. ovoga Zakona.

Nadležno tijelo će uz lovačko oružje, streljivo, odobrenje za nabavu oružja i oružni list oduzeti i lovačku iskaznicu.«.

Članak 21.

U članku 45. stavku 1. iza riječi: »uputit će« dodaje se riječ: »rješenjem«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Zdravstveni pregled iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju djelatnost medicine rada i kod specijalista medicine rada u privatnoj praksi, koji su ovlašteni za obavljanje takvih zdravstvenih pregleda, uz prilaganje rješenja o upućivanju na izvanredni zdravstveni pregled.«.

Dosadašnji stavci 2.-4. postaju stavci 3.-5.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., riječi: »iz stavka 2. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 3. ovoga članka«.

Članak 22.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»Rješenje o oduzimanju oružja, streljiva, odobrenja za nabavu oružja, oružnog lista, odobrenja za sakupljanje starog oružja, odobrenja za držanje oružja i dopusnicu za neposredno rukovanje vatrenim oružjem donosi nadležno tijelo.

O žalbi izjavljenoj protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Povjerenstvo za žalbe koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Žalba protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje.«.

Članak 23.

U članku 48. stavku 1. iza riječi: »starog oružja« stavlja se zarez, a riječ: »i« briše se te iza riječi: »odobrenje za držanje oružja« dodaju se riječi: »i dopusnica za neposredno rukovanje vatrenim oružjem«.

Članak 24.

U članku 53. stavku 1. iza riječi: »oružja« dodaju se riječi: »i streljiva«.

U stavku 2. iza riječi: »oružja« dodaju se riječi: »i streljiva«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Hrvatski državljani i stranci u svrhu lova mogu preko državne granice prenositi do tri komada odgovarajućeg oružja, 500 komada streljiva za lovačko oružje s glatkim cijevima te 100 komada streljiva za lovačko oružje s užlijebljenim cijevima, bez mogućnosti prodaje istog.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 25.

U članku 54. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Hrvatski državljani i stranci, prilikom prelaska državne granice, dužni su oružje i streljivo prijaviti graničnoj policiji i carini.«.

Članak 26.

U članku 55. stavku 9. iza riječi: »prodajom oružja« dodaju se riječi: »i streljiva«.

Članak 27.

U članku 56. stavku 3. iza riječi: »oružja« dodaju se riječi: »te će u putnu ispravu unijeti podatke o unosu oružja i streljiva«.

Članak 28.

U članku 59. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ukoliko oružje i streljivo nisu upisani u putnu ispravu, granična policija izdat će odobrenje za unos oružja ako stranac posjeduje odobrenje za nošenje tog oružja prema propisima države u kojoj ima prebivalište te će u putnu ispravu unijeti podatke o unosu oružja i streljiva.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Na izlasku iz zemlje granična policija oduzet će odobrenje za unos iz stavka 3. ovoga članka.«.

Članak 29.

U članku 63. stavku 2. riječi: »koji ima poslovnu dozvolu ili odobrenje za stalni boravak na području Republike Hrvatske« brišu se.

Članak 30.

U članku 65. riječi: »Stranac i« zamjenjuju se riječima: »Stranac ili«.

Članak 31.

U članku 66. stavak 3. briše se.

Članak 32.

U članku 69. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo unutarnjih poslova rješenjem će ukinuti odobrenje za obavljanje djelatnosti proizvodnje oružja ako proizvodnja oružja nije započela u roku od jedne godine od dana izdavanja odobrenja ili ako se ta djelatnost nije obavljala najmanje jednu godinu od dana ispunjavanja uvjeta za početak obavljanja te djelatnosti.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Protiv rješenja o ukidanju odobrenja za proizvodnju oružja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 33.

U članku 70. stavku 1. iza riječi: »ovoga Zakona« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim uvjeta iz članka 10. stavka 2. točke 6. ovoga Zakona«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Iznimno od članka 10. stavka 2. točke 2. ovoga Zakona, dopusnica za neposredno rukovanje vatrenim oružjem izdat će se fizičkoj osobi s navršenih 18 godina života ukoliko je osposobljena za zvanje majstora – puškara.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 34.

U članku 71. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Proizvedeno oružje mora biti ispitano i na njegovim bitnim dijelovima označeno jedinstvenom oznakom koja sadrži ime proizvođača, naziv zemlje u kojoj se proizvodi i serijski broj. Ukoliko u serijskom broju nije označena godina proizvodnje ona se mora posebno označiti.«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 35.

U članku 72. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»U prodajnom prostoru mogu se prodavati i pirotehnička sredstva razreda I, II, III, P1 i T1, ukoliko prostor ispunjava uvjete posebnog propisa za prodavaonice pirotehničkih sredstava.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 36.

Iza članka 72. dodaje se glava X.a i članak 72.a koji glase:

»X.a POSREDOVANJE U PROMETU ORUŽJEM

Članak 72.a

Posredovanjem u prometu oružjem mogu se baviti trgovačka društva i obrtnici koji prije upisa u sudski, odnosno obrtni registar dobiju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.

Odredbe članka 66., 67., 68., 69. stavka 1. točke 1. i članka 71. ovoga Zakona primjenjuju se na odgovarajući način na posredovanje u prometu oružjem.«.

Članak 37.

U članku 79. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na lovačka strelišta koja pravne osobe ili obrtnici registrirani za obavljanje djelatnosti lovstva u okviru lovišta kojim gospodare upotrebljavaju za gađanje i isprobavanje lovačkog oružja u skladu s propisima o lovstvu.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Na lovačka strelišta za obavljanje športske djelatnosti, primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na civilna strelišta.«.

Članak 38.

U članku 80. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznimno, vatrenim oružjem na civilnom strelištu smiju gađati osobe do 21. godine života i maloljetnici ako se aktivno bave športskim streljaštvom pod nadzorom trenera koji ispunjava opće i posebne uvjete iz članka 10. ovoga Zakona i uvjete propisane posebnim propisom o športu.«.

Članak 39.

Iza članka 81. dodaje se glava XIII.a i članak 81.a koji glase:

»XIII.a OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA ZA PRAVILNU UPORABU VATRENOG ORUŽJA

Članak 81.a

Osposobljavanjem građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja mogu se baviti ustanove ili druge pravne osobe koje, prije upisa u sudski registar, dobiju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje djelatnosti osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja.

Odredbe članaka 66., 67., 68., 69., 70. stavka 1. i 2. i članka 71. ovoga Zakona, primjenjuju se na odgovarajući način i na ustanove i druge pravne osobe koje osposobljavaju građane za pravilnu uporabu vatrenog oružja.«.

Članak 40.

Članak 82. mijenja se i glasi:

»Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za unutarnje poslove, donijet će odluku kojom određuje pravnu osobu za obavljanje poslova ispitivanja i obilježavanje žigom vatrenog oružja.

Ovlaštena pravna osoba može započeti obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka na temelju odobrenja ministarstva nadležnog za unutarnje poslove kojim se potvrđuje da pravna osoba ispunjava propisne uvjete.

Nadzor nad radom pravne osobe ovlaštene za ispitivanje i obilježavanje žigom vatrenog oružja obavlja ministarstvo nadležno za unutarnje poslove.«.

Članak 41.

Članak 83. mijenja se i glasi:

»Vatreno oružje proizvedeno na području Republike Hrvatske, prije stavljanja u promet, podliježe ispitivanju i obilježavanju žigom ili nekom drugom propisanom identifikacijskom oznakom (u daljnjem tekstu: žigom).

Ispitivanju i obilježavanju žigom, prije stavljanja u promet, podliježe i vatreno oružje kod kojega je prepravkom zamijenjen ili izmijenjen njegov bitni dio.

Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na ispitivanje i obilježavanje žigom ne primjenjuju se na vatreno oružje:

1. koje se uvozi ili unosi iz inozemstva, ako je u inozemstvu ispitano ili obilježeno žigom,

2. koje se uvozi iz inozemstva isključivo za istraživačke svrhe,

3. koje se provozi preko područja Republike Hrvatske,

4. staro oružje,

5. koje se iz sustava Oružanih snaga, policije i drugih državnih tijela i pravnih osoba prenosi u vlasništvo građana, ako je ispitano i obilježeno žigom,

6. koje se proizvodi za potrebe Oružanih snaga, policije i drugih državnih tijela ili se za tu namjenu izvozi iz Republike Hrvatske,

7. koje se proizvodi u Republici Hrvatskoj, a izvozi se u zemlje koje ne priznaju ispitivanje i obilježavanje oružja sukladno odredbama C.I.P.-a, pri čemu je ispitano i obilježeno sukladno nacionalnim propisima i standardima zemlje u koju se izvozi.«.

Članak 42.

Članak 84. mijenja se i glasi:

»Vatreno oružje iz članka 83. stavka 3. točke 1. i 5. ovoga Zakona, podliježe označavanju žigom koji će omogućiti identifikaciju godine i zemlje uvoza, odnosno godine i zemlje koja ga prenosi u vlasništvo građanima.«.

Članak 43.

U članku 85. stavci 2.-5. brišu se.

Članak 44.

Članak 86. mijenja se i glasi:

»Troškove ispitivanja i obilježavanja vatrenog oružja snosi proizvođač, odnosno uvoznik oružja.«.

Članak 45.

U članku 88. stavku 1. točki 2) ispred riječi: »privremeno« dodaje se riječ: »rješenjem«.

U točki 3) ispred riječi: »zabraniti« dodaje se riječ: »rješenjem«.

Članak 46.

U članku 89. stavku 1. riječi: »izdanim odobrenjima za nabavu streljiva,« brišu se, a riječi: »o izdanim odobrenjima za držanje i nošenje lovačkog i športskog oružja za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj, o izdanim odobrenjima za prijenos oružja i streljiva preko područja Republike Hrvatske,« zamjenjuju se riječima: »o izdanim odobrenjima za unos lovačkog ili športskog oružja i streljiva u Republiku Hrvatsku te prijava unosa oružja kategorije C u Republiku Hrvatsku, o potvrđivanju unosa oružja i streljiva na temelju odobrenja nadležnog tijela te unosa oružja i streljiva koje se može nabaviti bez odobrenja,«.

Članak 47.

U članku 91. stavku 1. iza riječi: »oružje« dodaju se riječi: »ili streljivo«.

U stavku 2. točki 1. iza riječi: »nabavu« dodaju se riječi: »prema ovome Zakonu«, a riječi: »(članak 10.)« brišu se.

Članak 48.

Članak 92. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1) izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite, kao i svaki drugi liječnik koji odmah ne izvijesti nadležno tijelo o promjeni zdravstvenog stanja ili tijeku liječenja vlasnika oružja, a koje utječe na zdravstvenu sposobnost za držanje i nošenje oružja (članak 11. stavak 6.),

2) ako neovlašteno nabavi, drži, nosi, izradi, proda, razmijeni ili ustupi drugom streljivo koje je ovim Zakonom zabranjeno,

3) ako ne pristupi zdravstvenom pregledu svakih pet godina (članak 11. stavak 3.),

4) ako ne dopusti policijskom službeniku da utvrdi postojanje uvjeta za siguran smještaj i čuvanje oružja (članak 13. stavak 4.),

5) ako u propisanom roku ne podnese zahtjev za registraciju oružja (članak 20. stavak 1.),

6) ako sakuplja i drži staro oružje bez odobrenja (članak 24. stavak 2.),

7) ako staro oružje i oružje koje se drži na temelju odobrenja za sakupljanje starog oružja nosi, upotrebljava kao oružje ili za njega nabavlja, drži ili pravi streljivo (članak 24. stavak 5.),

8) ako oružje iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona proda ili preda osobi koja nema odobrenje za sakupljanje starog oružja (članak 24. stavak 7.),

9) ako onesposobljeno oružje osposobi za uporabu (članak 24. stavak 8.),

10) ako proda ili preda oružje i streljivo onome tko nema važeće odobrenje za nabavu oružja ili važeći oružni list (članak 27. stavak 1.),

11) ako u propisanom roku ne obavijesti nadležno tijelo o trajnom onesposobljavanju oružja radi poništenja isprava o oružju (članak 27. stavak 8.),

12) ako postupa protivno odredbi članka 28. stavka 2. ovoga Zakona,

13) ako se ne pridržava pravila javno istaknutih zabrana o nošenju oružja u određene prostore ili prostorije (članak 29. stavak 1.),

14) fizička osoba kada nosi oružje pod utjecajem alkohola, droga ili drugih omamljujućih sredstava, odnosno u takvom stanju da nije u mogućnosti shvatiti značenje svojeg postupanja, odnosno vladati svojom voljom (članak 29. stavak 2.),

15) zaštitari koji izvan vremena u kojem obavljaju poslove privatne zaštite, nose vatreno oružje koje nose pri obavljanju tih poslova (članak 29. stavak 3.),

16) ako oružje kategorije B, C, i D nosi na javnim mjestima na način kojim se uznemiruju građani i da je vidljivo drugim građanima (članak 29. stavak 4.),

17) ako oružje i streljivo ne čuva u skladu s odredbom članka 30. ovoga Zakona,

18) ako oružje koje posjeduje na temelju oružnog lista za držanje oružja nosi protivno odredbi članka 30. stavka 3. ovoga Zakona,

19) ako ne preda svoje oružje i streljivo kada napušta mjesto prebivališta ili boravišta (članak 31. stavak 1.),

20) ako upotrebljava oružje protivno odredbama članka 32. stavka 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona,

21) ako zračno oružje ili luk i strijelu da na korištenje djeci mlađoj od 11 godina i izvan športskih strelišta ili mjesta određenih i uređenih za vježbe gađanja i bez nadzora stručne osobe (članak 32. stavak 6.),

22) ako dugo lovačko i dugo športsko oružje izvan lovišta, odnosno strelišta ne prenosi u odgovarajućim navlakama ili kovčezima nenapunjeno, a kratko lovačko i kratko športsko oružje zaključano u navlakama ili kovčezima ili ako se u njima nalazi streljivo (članak 32. stavak 8.),

23) ako posudi oružje protivno odredbi članka 34. stavka 1. ovoga Zakona,

24) ako posudi oružje osobi koja nema oružni list ili odobrenje za nabavu oružja ili odobrenje za sakupljanje starog oružja (članak 34. stavak 2.),

25) ako posudi zračno oružje i oružje s tetivom maloljetnim osobama (članak 34. stavak 4.),

26) ako odmah ne prijavi gubitak ili krađu oružja ili streljiva (članak 35. stavak 1.),

27) ako ne prijavi oružje i streljivo pri prelasku državne granice graničnoj policiji i carini (članak 54. stavak 1.),

28) ako neovlašteno proizvodi streljivo,

29) ako nabavi ili drži streljivo za oružje za koje ne posjeduje oružni list,

30) ako rukuje oružjem u proizvodnji, u posredovanju oružjem, u prometu, kod popravljanja i prepravljanja ili vođenja civilnog strelišta, a ne posjeduje dopusnicu za neposredno rukovanje vatrenim oružjem,

31) ako neovlašteno proizvodi, popravlja i prepravlja oružje kategorije B, C i D.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, osim prekršaja iz točke 1), 15) i 30) izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva.«.

Članak 49.

Članak 93. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1) ako u propisanom roku ne vrati neiskorišteno odobrenje za nabavu oružja (članak 19. stavak 2.),

2) ako u propisanom roku ne prijavi oružje kategorije C (članak 25. stavak 2.),

3) ako nosi oružje bez isprave o oružju (članak 26.),

4) ako u propisanom roku ne izvijesti nadležno tijelo o prodaji oružja (članak 27. stavak 4.),

5) ako u propisanom roku ne odjavi oružje (članak 27. stavak 5.),

6) ako u propisanom roku ne obavijesti o predaji oružja i streljiva na čuvanje (članak 31. stavak 2.),

7) ako ne održava oružje u ispravnom stanju ili s njim nepravilno ili nepažljivo rukuje (članak 32. stavak 1.),

8) ako oružje i streljivo športske streljačke organizacije nosi bez potvrde te organizacije (članak 33. stavak 3.),

9) ako u propisanom roku ne prijavi promjenu osobnog imena ili prebivališta (članak 37.),

10) ako odmah po saznanju ne obavijesti nadležno tijelo radi predaje oružja nakon smrti vlasnika oružja (članak 38. stavak 1.),

11) ako postupi suprotno odredbi članka 53. stavak 1. ovoga Zakona,

12) ako u svrhu lova preko državne granice prenosi više od tri komada lovačkog oružja odnosno više od 500 komada streljiva za oružje s glatkim cijevima te 100 komada streljiva za oružje s užlijebljenim cijevima (članak 53. stavak 3.),

13) ako oružje i streljivo koje prodaje strancu ne dostavi do državne granice i preda ga strancu u nazočnosti granične policije (članak 60. stavak 2.),

14) ako preda oružje osobi koja nema dopusnicu za neposredno rukovanje vatrenim oružjem,

15) ako ne vodi evidenciju iz članka 90. stavka 4. ovoga Zakona,

16) ako čuva oružje lovaca – stranih državljana.

Za prekršaje iz stavka 1. točke 2), 3), 6) 7), 10), 11), 12), 13) i 16) ovoga članka izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja.«.

Članak 50.

Članak 94. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj obrtnik:

1) ako nabavi ili drži oružje ili streljivo koje je ovim Zakonom zabranjeno,

2) ako bez odobrenja nabavi i drži oružje za čiju je nabavu prema ovome Zakonu potrebno odobrenje,

3) ako ne izvijesti nadležno tijelo u roku od osam dana od dana prodaje oružja kategorije C (članak 25. stavak 4.),

4) ovlašteni trgovac oružjem koji proda ili preda oružje i streljivo osobi koja ga prema odredbama ovoga Zakona ne može posjedovati (članak 27. stavak 1.),

5) ako u propisanom roku ne obavijesti o prodaji oružja i streljiva (članak 27. stavak 3.),

6) ako u propisanom roku ne odjavi oružje (članak 27. stavak 5.),

7) ako oružje s obvezom prijavljivanja da na korištenje maloljetnoj osobi ili izvan športskih strelišta ili mjesta određenih za vježbe gađanja i bez nadzora stručne osobe (članak 32. stavak 6.),

8) ako oružje da na korištenje protivno odredbi članka 33. stavka 1. ovoga Zakona,

9) ako posudi oružje osobi koja nema oružni list ili odobrenje za nabavu oružja ili odobrenje za sakupljanje starog oružja ili strancu kojem nije izdana lovačka iskaznica za stranca (članak 34. stavak 2.),

10) ako u propisanom roku ne prijavi promjenu naziva ili sjedišta (članak 37.),

11) ako oružje i streljivo koje prodaje strancu ne dostavi do državne granice i preda ga strancu u nazočnosti granične policije (članak 60. stavak 2.),

12) ako stavi u promet proizvedeno oružje, koje prije stavljanja u promet, nije označeno žigom ili obilježeno u skladu s propisima o ispitivanju, označavanju žigom i obilježavanju ručnog vatrenog oružja (članak 71. stavak 1.),

13) ako se neovlašteno bavi prometom oružja i streljiva (članak 72. stavak 1.),

14) ako započne s prometom oružja i streljiva prije nego povjerenstvo utvrdi postojanje uvjeta za početak rada (članak 72. stavak 2.),

15) ako povjeri neposredno rukovanje oružjem i streljivom u prometu osobi koja ne posjeduje dopusnicu za neposredno rukovanje vatrenim oružjem (članak 72. stavak 2.),

16) ako neovlašteno popravlja i prepravlja oružje (članak 73. stavak 1.),

17) ako započne s djelatnošću popravljanja i prepravljanja oružja i streljiva prije nego povjerenstvo utvrdi postojanje uvjeta za početak rada (članak 73. stavak 2.),

18) ako povjeri neposredno rukovanje oružjem prilikom popravljanja i prepravljanja oružja osobi koja ne posjeduje dopusnicu za neposredno rukovanje vatrenim oružjem (članak 73. stavak 2.),

19) ako prepravljeno oružje ne preda na ispitivanje i označavanje žigom (članak 74. stavak 1.),

20) ako primi na popravak ili prepravak neregistrirano oružje (članak 74. stavak 2.),

21) ako u propisanom roku ne obavijesti o prepravci oružja (članak 74. stavak 3.),

22) ako oružje koje je primljeno radi popravka ili prepravka iznosi iz prostorija određenih za rad do njegove predaje vlasniku (članak 75. stavak 1.),

23) ako preveze oružje bez odobrenja ili protivno nalozima određenim u odobrenju (članak 76. i članak 77. stavak 2.),

24) ako neovlašteno otvori civilno strelište (članak 79. stavak 1.),

25) ako otvori civilno strelište prije nego povjerenstvo utvrdi postojanje uvjeta za početak rada (članak 79. stavak 2.),

26) ako povjeri neposredno rukovanje oružjem ili streljivom na civilnom strelištu osobi koja ne posjeduje dopusnicu za neposredno rukovanje vatrenim oružjem (članak 79. stavak 2.),

27) ako dopusti gađanje na civilnom strelištu fizičkoj osobi koja nije ovlaštena posjedovati oružje (članak 80. stavak 1.),

28) ako dopusti gađanje maloljetniku protivno odredbi članka 80. stavka 2. ovoga Zakona,

29) ako se neovlašteno bavi osposobljavanjem građana za pravilnu uporabu vatrenim oružjem (članak 81.a stavak 1.),

30) ako povjeri neposredno rukovanje oružjem kod osposobljavanja osobi koja ne posjeduje dopusnicu za neposredno rukovanje vatrenim oružjem (članak 81.a stavak 2.),

31) uvoznik koji ne postupi sukladno odredbi članka 84. ovoga Zakona,

32) ako ne vodi evidenciju iz članka 90. stavka 3. ovoga Zakona,

33) ako postupi suprotno odredbi članka 90. stavka 5. ovoga Zakona,

34) ako neovlašteno proizvodi oružje kategorije B, C i D,

35) ako čuva oružje lovaca – stranih državljana,

36) ako u prostoru u kojem obavlja djelatnost za koju mu je izdano odobrenje sukladno ovom Zakonu, drži oružje namijenjeno za obavljanje djelatnosti za koju mu nije izdano odobrenje.

Za prekršaj iz stavka 1. točke 1), 2), 4), 5), 7), 8), 9), 11), 12), 13), 14), 16), 18), 19), 20), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 34) i 35) ovoga članka izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka uz novčanu kaznu može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti prometa, popravljanja i prepravljanja oružja, vođenja civilnog strelišta ili osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenim oružjem.«.

Članak 51.

Članak 95. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 20.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1) ako bez odobrenja nabavi i drži oružje za čiju je nabavu prema ovome Zakonu potrebno odobrenje,

2) ako ne izvijesti nadležno tijelo u roku od osam dana od dana prodaje oružja kategorije C (članak 25. stavak 4.),

3) ovlašteni trgovac oružjem koji proda ili preda oružje osobi koja ga prema odredbama ovoga Zakona ne može posjedovati (članak 27. stavak 1.),

4) ako u propisanom roku ne obavijesti o prodaji oružja (članak 27. stavak 3.),

5) ako u propisanom roku ne odjavi oružje (članak 27. stavak 5.),

6) ako oružje s obvezom prijavljivanja da na korištenje maloljetnoj osobi ili izvan športskih strelišta ili mjesta određenih za vježbe gađanja i bez nadzora stručne osobe (članak 32. stavak 6.),

7) ako oružje da na korištenje protivno odredbi članka 33. stavka 1. ovoga Zakona,

8) ako posudi oružje osobi koja nema oružni list ili odobrenje za nabavu oružja ili odobrenje za sakupljanje starog oružja ili strancu kojem nije izdana lovačka iskaznica za stranca (članak 34. stavak 2.),

9) ako u propisanom roku ne prijavi promjenu naziva ili sjedišta (članak 37.),

10) ako oružje i streljivo koje prodaje strancu ne dostavi do državne granice i preda ga strancu u nazočnosti granične policije (članak 60. stavak 2.),

11) ako neovlašteno proizvodi oružje (članak 66. stavak 1.),

12) ako započne s proizvodnjom oružja prije nego povjerenstvo utvrdi postojanje uvjeta za početak rada (članak 69. stavak 1.),

13) ako povjeri neposredno rukovanje oružjem u proizvodnji osobi koja ne posjeduje dopusnicu za neposredno rukovanje vatrenim oružjem (članak 70. stavak 1.),

14) ako prostorije u kojima se smješta proizvedeno oružje ne osigurava od pristupa neovlaštenih osoba (članak 70. stavak 3.),

15) ako stavi u promet proizvedeno oružje koje prije stavljanja u promet nije označeno žigom ili obilježeno u skladu s propisima o ispitivanju, označavanju žigom i obilježavanju ručnog vatrenog oružja (članak 71. stavak 1.),

16) ako se neovlašteno bavi prometom oružja i streljiva (članak 72. stavak 1.),

17) ako započne s prometom oružja i streljiva prije nego povjerenstvo utvrdi postojanje uvjeta za početak rada (članak 72. stavak 2.),

18) ako povjeri neposredno rukovanje oružjem i streljivom u prometu osobi koja ne posjeduje dopusnicu za neposredno rukovanje vatrenim oružjem (članak 72. stavak 2.),

19) ako neovlašteno popravlja i prepravlja oružje (članak 73. stavak 1.),

20) ako započne s djelatnošću popravljanja i prepravljanja oružja i streljiva prije nego povjerenstvo utvrdi postojanje uvjeta za početak rada (članak 73. stavak 2.),

21) ako povjeri neposredno rukovanje oružjem prilikom popravljanja i prepravljanja oružja osobi koja ne posjeduje dopusnicu za neposredno rukovanje vatrenim oružjem (članak 73. stavak 2.),

22) ako prepravljeno oružje ne preda na ispitivanje i označavanje žigom (članak 74. stavak 1.),

23) ako primi na popravak ili prepravak neregistrirano oružje (članak 74. stavak 2.),

24) ako u propisanom roku ne obavijesti o prepravci oružja (članak 74. stavak 3.),

25) ako oružje koje je primljeno radi popravka ili prepravka iznosi iz prostorija određenih za rad do njegove predaje vlasniku (članak 75. stavak 1.),

26) ako preveze oružje bez odobrenja ili protivno nalozima određenim u odobrenju (članak 76. i članak 77. stavak 2.),

27) ako neovlašteno otvori civilno strelište (članak 79. stavak 1.),

28) ako otvori civilno strelište prije nego povjerenstvo utvrdi postojanje uvjeta za početak rada (članak 79. stavak 2.),

29) ako povjeri neposredno rukovanje oružjem ili streljivom na civilnom strelištu osobi koja ne posjeduje dopusnicu za neposredno rukovanje vatrenim oružjem (članak 79. stavak 2.),

30) ako dopusti gađanje na civilnom strelištu fizičkoj osobi koja nije ovlaštena posjedovati oružje (članak 80. stavak 1.),

31) ako dopusti gađanje maloljetniku protivno odredbi članka 80. stavka 2. ovoga Zakona,

32) ako započne s osposobljavanjem građana prije nego povjerenstvo utvrdi postojanje uvjeta za početak rada (članak 81.a stavak 2.),

33) ako povjeri neposredno rukovanje oružjem kod osposobljavanja osobi koja ne posjeduje dopusnicu za neposredno rukovanje vatrenim oružjem (članak 81.a stavak 2.),

34) uvoznik koji ne postupi sukladno odredbi članka 84. ovoga Zakona,

35) športske streljačke organizacije, lovačke organizacije i druge pravne osobe koje ne vode evidenciju iz članka 90. stavka 1. ovoga Zakona,

36) ako ne vodi evidenciju iz članka 90. stavka 2., 3. i 4. ovoga Zakona,

37) ako postupi suprotno odredbi članka 90. stavka 5. ovoga Zakona,

38) pravna osoba koja čuva oružje lovaca – stranih državljana,

39) ako u prostoru u kojem obavlja djelatnost za koju mu je izdano odobrenje sukladno ovom Zakonu, drži oružje namijenjeno za obavljanje djelatnosti za koju mu nije izdano odobrenje.

Za prekršaj iz stavka 1. točke 1), 3), 4), 6), 7), 8), 10), 11), 12), 15), 16), 17), 19), 20), 22), 23), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34) i 38) ovoga članka izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka uz novčanu kaznu može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti proizvodnje, prometa, popravljanja i prepravljanja oružja ili vođenja civilnog strelišta.«.

Članak 52.

Članak 96. mijenja se i glasi:

»Za prekršaje iz članka 91. i članka 92. stavka 1., osim prekršaja iz točke 1), 15) i 30), članka 93., stavka 1. točke 1), 4), 5), 8), 9), 14) i 15), članka 94. stavka 1. točke 3), 6), 10), 15), 17), 21), 22), 32), 33) i 36) i članka 95. stavka 1. točke 2), 5), 9), 13), 14), 18), 21), 24), 25), 35), 36), 37) i 39) ovoga Zakona, oružje i streljivo oduzet će se i u slučaju da se prekršajni postupak okonča rješenjem kojim se okrivljenik ne proglašava krivim, ako to zahtijevaju interesi javne ili opće sigurnosti.

Prekršajni sud kod kojeg je postupak okončan, donosi posebno rješenje o oduzimanju oružja i streljiva iz stavka 1. ovoga članka.

Po pravomoćno okončanom prekršajnom postupku provedenom po odredbama članka 91., 92., 93., 94. i 95. ovoga Zakona oduzeto oružje i streljivo predaje se Ministarstvu unutarnjih poslova.

Oružje i streljivo za koje se, prilikom oduzimanja od građana ili tijekom čuvanja, utvrdi da predstavlja izravnu opasnost za život i zdravlje ljudi i koje nije moguće čuvati na odgovarajući način, može se uništiti i prije okončanja postupka.

Na temelju obrazloženog zahtjeva tijela koje je privremeno oduzelo oružje ili kojem je oružje i streljivo povjereno na čuvanje, tijelo kod kojeg se vodi postupak donosi posebno rješenje o oduzimanju i uništavanju oružja i streljiva iz stavka 4. ovoga članka. Iznimno, ukoliko se radi o oružju i streljivu čije uništavanje ne trpi odgodu, uništavanje se može provesti i bez izdanog rješenja, a o provedenom hitnom uništavanju i razlozima izvijestit će se tijelo kod kojeg se vodi postupak.«.

Članak 53.

U članku 112. brojka: »23.« briše se.

Članak 54.

Fizičke osobe koje posjeduju zračno oružje čija je kinetička energija 10,5 J ili veća ili je brzina projektila 200 m/s ili veća i kalibra većeg od 4,5 mm te oružje s tetivom čija je sila natega veća od 450 N koje se prema odredbama ovoga Zakona smije držati bez odobrenja, dužni su takvo oružje prijaviti nadležnom tijelu u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako u roku iz stavka 1. ovoga članka ne prijavi zračno oružje čija kinetička energija je 10,5 J ili veća ili je brzina projektila 200 m/s ili veća i kalibra većeg od 4,5 mm te oružje s tetivom čija je sila natega veća od 450 N.

Za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja.

Oružje će se oduzeti i u slučaju da se prekršajni postupak okonča rješenjem kojim se okrivljenik ne proglašava krivim, ako to zahtijevaju interesi javne ili opće sigurnosti.

Po pravomoćno okončanom prekršajnom postupku provedenom po odredbi ovoga članka oduzeto oružje predaje se Ministarstvu unutarnjih poslova.

Članak 55.

Fizičke osobe koje ne posjeduju uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje ili držanje i nošenje oružja sukladno Zakonu o oružju (»Narodne novine«, br. 69/92., 26/93., 43/93., 29/94., 108/95., 20/97., 27/99., 12/01. i 19/02.) ili kojima je ono isteklo, dužne su u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona nadležnom tijelu dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja koje nije starije od tri mjeseca.

Fizičke osobe koje u roku iz stavka 1. ovoga članka ne dostave nadležnom tijelu uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva.

Oružje će se oduzeti i u slučaju da se prekršajni postupak okonča rješenjem kojim se okrivljenik ne proglašava krivim, ako to zahtijevaju interesi javne ili opće sigurnosti.

Po pravomoćno okončanom prekršajnom postupku provedenom po odredbama ovoga članka oduzeto oružje i streljivo predaje se Ministarstvu unutarnjih poslova.

Članak 56.

Fizičke osobe koje imaju registrirano oružje dužne su u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona izvijestiti nadležno tijelo o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite.

Fizičke osobe koje imaju registrirano oružje dužne su u roku od 60 dana od dana promjene izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite izvijestiti nadležno tijelo o nastaloj promjeni.

Fizičkim osobama koje u rokovima iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne dostave nadležnom tijelu podatak o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, odnosno o promjeni izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite, ukinut će se oružni list, a s oružjem će se postupiti sukladno članku 44. stavku 1. Zakona o oružju.

Članak 57.

Fizičke osobe kojima je izdan oružni list za držanje oružja kao uspomene dužne su u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona:

1) onesposobiti oružje te ga zadržati ili

2) predati oružje u korist Republike Hrvatske bez naknade.

Članak 58.

Ministar nadležan za unutarnje poslove će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnik o posebnim uvjetima što ih moraju ispunjavati ustanove i druge pravne osobe koje će osposobljavati građane za pravilnu uporabu vatrenog oružja.

Ministar nadležan za unutarnje poslove će u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba za obavljanje poslova ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja te pravilnik o ispitivanju i obilježavanju žigom vatrenog oružja.

Članak 59.

U cijelom tekstu Zakona o oružju (»Narodne novine«, br. 63/07.) riječi: »poslovna dozvola ili odobrenje za stalni boravak« zamjenjuju se riječima: »odobrenje za privremeni ili stalni boravak«, u odgovarajućem obliku, riječi: »obrti« i »obrt« zamjenjuju se riječju: »obrtnik«, a riječ: »opojne«, u odgovarajućem obliku, briše se.

Članak 60.

Odredba članka 91. stavka 1. Zakona o oružju prestaje važiti 1. siječnja 2013.

Članak 61.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredaba članka 7. i 40. ovoga Zakona, koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 213-02/12-01/01

Zagreb, 18. svibnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Boris Šprem, v. r.