Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka

NN 59/2012 (28.5.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka

HRVATSKI SABOR

1460

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. svibnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/68

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 22. svibnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA

Članak 1.

U Zakonu o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (»Narodne novine«, br. 124/09.) u članku 2. točki 29. iza riječi: »pomorstva« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se točke 30., 31. i 32. koje glase:

»30. piratstvo je piratstvo kako je definirano člankom 101. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora,

31. oružana pljačka je bilo koje od djela obuhvaćenih definicijom piratstva ako je počinjeno u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru obalne države i arhipelaškim vodama,

32. osoba za naoružanu pratnju je osoba koja nije član posade broda, a koja je ukrcana na brod za obavljanje neposredne sigurnosne zaštite posade, broda, tereta i druge imovine na brodu od piratstva i oružane pljačke te prilikom obavljanja svojih poslova na brodu može koristiti vatreno oružje.«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. pokretne odobalne objekte za istraživanje i iskorištavanje morskog dna i podmorja upisane u odgovarajuće upisnike ili očevidnike u Republici Hrvatskoj, osim kad se nalaze u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru Republike Hrvatske,«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na brodove primjenjuju se na nepomične odobalne objekte za istraživanje i iskorištavanje podmorja na način kako je određeno Tehničkim pravilima.«.

Članak 3.

Iza članka 22. dodaje se dio 3.a i članci 22.a do 22.g koji glase:

»Dio 3.a

SIGURNOSNA ZAŠTITA BRODOVA HRVATSKE DRŽAVNE PRIPADNOSTI OD PIRATSKIH NAPADA I ORUŽANE PLJAČKE

Članak 22.a

Kompanija je dužna za svaki brod koji će ploviti morskim područjima u kojima postoji visok rizik od piratskih napada ili oružane pljačke brodova:

1) izraditi procjenu rizika od piratskih napada i oružane pljačke,

2) definirati i provoditi mjere zaštite od piratskih napada i oružane pljačke prema procjeni rizika i preporukama Međunarodne pomorske organizacije, kao i najboljoj utvrđenoj praksi za prevenciju i postupanje u slučaju piratskih napada,

3) izraditi i provesti postupke u planu sigurnosne zaštite broda za zaštitu od piratskih napada i oružane pljačke te po potrebi i za ukrcaj, boravak i iskrcaj osoba za naoružanu pratnju na brodu u skladu s procjenom rizika,

4) provoditi vježbe kojima se posada osposobljava za provođenje mjera i postupaka iz točke 2. i 3. ovoga članka,

5) surađivati s međunarodnim snagama zaštite u rizičnim područjima,

6) izvijestiti Ministarstvo o svakom piratskom napadu na brod i oružanoj pljački te provesti potrebne radnje kako je predviđeno propisom iz članka 22.e ovoga Zakona, te preporukama Međunarodne pomorske organizacije.

Članak 22.b

Za brod koji će ploviti morskim područjima u kojima postoji visok rizik od piratskih napada ili oružane pljačke brodova i na koji je, prema procjeni rizika, potrebno ukrcati osobe za naoružanu pratnju, osim mjera iz članka 22.a ovoga Zakona kompanija je dužna poduzeti i sljedeće mjere:

1) ishoditi dopuštenje Ministarstva za ukrcaj osoba za naoružanu pratnju iz članka 22.c ovoga Zakona,

2) prije ukrcaja osoba za naoružanu pratnju izvijestiti Ministarstvo o točnom vremenu i mjestu njihovog ukrcaja na brod i njihovog iskrcaja s broda,

3) osigurati siguran ukrcaj i iskrcaj oružja na brod i po potrebi ishoditi dozvole od drugih država,

4) osigurati osobna sredstva za spašavanje na moru za osobe za naoružanu pratnju.

Članak 22.c

Ministar uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove može rješenjem dopustiti ukrcaj osoba za naoružanu pratnju na brodove hrvatske državne pripadnosti za vrijeme plovidbe morskim područjima u kojima postoji visoki rizik od piratskih napada ili oružane pljačke brodova.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na zahtjev kompanije podnesen na temelju procjene rizika za sve ili pojedine brodove te kompanije navedene u zahtjevu. Uz zahtjev se prilažu sve potrebne isprave i podaci u skladu s propisom iz članka 22.e ovoga Zakona.

Prije podnošenja zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka kompanija je dužna utvrditi jesu li iskorištena sva ostala dostupna praktična sredstva samozaštite te pri izradi procjene rizika posebno uključiti:

– uvjete sigurnosti i sigurnosne zaštite na brodu,

– prethodnu upotrebu svih praktičnih mjera samozaštite,

– potencijalne zloupotrebe vatrenog oružja i s tim povezane ozljede ili smrti,

– potencijalne nepredviđene nesreće,

– pitanja odgovornosti,

– potencijalne eskalacije situacija,

– usklađenost s međunarodnim i nacionalnim pravom.

Troškove ukrcaja osoba za naoružanu pratnju na brod hrvatske državne pripadnosti u cijelosti snosi kompanija.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 22.d

Osobe za naoružanu pratnju ukrcane na brod hrvatske državne pripadnosti mogu u svrhu nužne obrane posade, broda, tereta i druge imovine na brodu od istodobnog ili izravno predstojećeg piratskog napada ili oružane pljačke upotrijebiti vatreno oružje, i to isključivo uz suglasnost zapovjednika broda i u najmanjoj mjeri koja je potrebna da se odbije napad.

Osobe za naoružanu pratnju ukrcane na brod hrvatske državne pripadnosti, u skladu s Preporukama Međunarodne pomorske organizacije, moraju poštovati propise Republike Hrvatske, kao i propise države luke i obalne države te moraju slušati zapovijedi zapovjednika broda.

Plan mjera i postupanja u slučaju ukrcaja osoba za naoružanu pratnju na brod mora biti sadržan u Planu sigurnosne zaštite broda (SSP).

Zapovjednik upisuje u brodski dnevnik podatke o svakoj namjernoj ili nenamjernoj upotrebi vatrenog oružja na brodu.

Zapovjednik broda ne odgovara za prekoračenje nužne obrane koje u obrani posade, broda i tereta počine osobe za naoružanu pratnju.

Članak 22.e

Ministar će, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove i ministarstva nadležnog za obranu, posebnim propisom urediti uvjete koje moraju ispunjavati pravne osobe koje pružaju usluge ukrcaja osoba za naoružanu pratnju na brodove hrvatske državne pripadnosti te isprave i podatke koji se prilažu zahtjevu za dopuštenje ukrcaja osoba za naoružanu pratnju na brodove hrvatske državne pripadnosti.

Članak 22.f

Pravne osobe koje pružaju usluge ukrcaja osoba za naoružanu pratnju na brodove hrvatske državne pripadnosti moraju imati rješenje (dopusnicu) Ministarstva.

Dopusnicu iz stavka 1. ovoga članka ne moraju imati strane pravne osobe koje je neka od država članica Europske unije sukladno svom zakonodavstvu izričito ovlastila za pružanje usluga naoružane pratnje na brodovima svoje državne pripadnosti.

Zahtjev za dopusnicu iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvu može podnijeti domaća ili strana pravna osoba koja pruža usluge ukrcaja osoba za naoružanu pratnju, odnosno kompanija za pravnu osobu.

Uz zahtjev je potrebno priložiti dokumentaciju kojom se dokazuje da pravna osoba ispunjava uvjete utvrđene propisom iz članka 22.e ovoga Zakona.

Domaća pravna osoba koja pruža usluge naoružane pratnje brodova prije dobivanja dopusnice iz stavka 1. ovoga članka mora Ministarstvu dostaviti odluku kojom joj ministar nadležan za unutarnje poslove iznimno dopušta nabavu vatrenog oružja iz kategorije A i kategorije B Zakona o oružju, a strana pravna osoba mora dostaviti pisani dokaz o legalnoj nabavi oružja iz kategorije A i kategorije B Zakona o oružju u skladu sa zakonodavstvom u državi svog sjedišta.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 22.g

Brodar mora osigurati da su svi članovi posade broda prije svog ukrcaja na brod, odnosno prije ukrcaja osoba za naoružanu pratnju, obaviješteni o ukrcaju osoba za naoružanu pratnju i upoznati s primjenjivim propisima, mjerama i postupcima, te im se mora dati mogućnost da se ne ukrcaju na takav brod, odnosno da se s njega iskrcaju i osigurati im povratak u mjesto njihovog prebivališta ili do sljedeće pogodne luke u kojoj mogu nastaviti plovidbu.

U slučajevima korištenja mogućnosti odbijanja ukrcaja, odnosno traženja iskrcaja iz stavka 1. ovoga članka pomorci ne smiju snositi nikakve negativne posljedice.«.

Članak 4.

U članku 27. iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»Primjerak Plana može se dostaviti Ministarstvu u elektroničkom obliku.«.

Članak 5.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»Sve osobe i vozila koja stalno ili povremeno obavljaju određenu djelatnost ili se stalno ili povremeno zadržavaju na području luke ili lučkom operativnom području iz članka 3. ovoga Zakona moraju imati identifikacijske iskaznice.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, putnici i vozila koja se ukrcavaju ili iskrcavaju na brod, kao i članovi posade broda ne moraju imati identifikacijsku iskaznicu.

Identifikacijska iskaznica iz stavka 1. ovoga članka mora se nositi ili biti istaknuta na vidljivom mjestu za vrijeme boravka na području iz stavka 1. ovoga članka.

Identifikacijske iskaznice za osobe i vozila iz stavka 1. ovoga članka izdaje lučka uprava ili koncesionar luke posebne namjene.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju udovoljavati općim i posebnim uvjetima za izdavanje identifikacijskih iskaznica, osim posjetitelja.

Provjeru udovoljavanja općim uvjetima obavlja lučka uprava ili koncesionar luke posebne namjene, a posebnim uvjetima nadležna policijska uprava ili policijska postaja.

Provjera posebnih uvjeta sadrži obradu podataka o kaznenim i prekršajnim aktivnostima uključujući i one koje su evidentirane u zbirkama podataka Ministarstva unutarnjih poslova, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Uvjete za izdavanje identifikacijske iskaznice, postupak izdavanja, sadržaj i izgled identifikacijskih iskaznica te kategoriju osoba i vozila kojima se izdaju identifikacijske iskaznice propisat će ministar.

Lučka uprava ili koncesionar luke posebne namjene dužan je voditi evidenciju o izdanim identifikacijskim iskaznicama, izgubljenim, vraćenim i komisijski uništenim identifikacijskim iskaznicama.

Plan sigurnosne zaštite luke mora sadržavati način izdavanja, povlačenja, uništavanja, proglašavanja izgubljenima identifikacijskih iskaznica, obrasce identifikacijskih iskaznica te postupak vođenja evidencije identifikacijskih iskaznica iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 6.

U članku 30. stavku 4. riječi: »prethodnog pregleda« zamjenjuju se riječima: »obnovnog pregleda«.

Članak 7.

U članku 33. iza podstavka 15. dodaje se podstavak 16. koji glasi:

»– planiranje i provedba vježbi sigurnosne zaštite luke.«.

Članak 8.

Iza članka 45. dodaje se članak 45.a koji glasi:

»Članak 45.a

Protiv rješenja inspektora sigurnosti plovidbe lučke kapetanije i Ministarstva, kao i drugih ovlaštenih službenika ovoga Ministarstva može se izjaviti žalba Povjerenstvu za žalbe pri Ministarstvu čije članove imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine dva stalna člana od kojih je jedan predsjednik Povjerenstva i jedan promjenjivi član.

Za stalnog člana Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka može se imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij pravne struke kojim se stječe akademski naziv magistar prava i najmanje četiri godine radnog iskustva u upravi, a za promjenjivog člana može se imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij pomorske struke kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer pomorskog prometa, ili diplomski sveučilišni studij prometne struke kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer prometa, ili diplomski sveučilišni studij ekonomske struke kojim se stječe akademski naziv magistar ekonomije, ili diplomski sveučilišni studij pravne struke kojim se stječe akademski naziv magistar prava, i najmanje četiri godine radnog iskustva.

Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa njegovo izvršenje.

Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ministar će uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove i ministarstva nadležnog za obranu, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti propis o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe koje pružaju usluge ukrcaja naoružane pratnje na brodove hrvatske državne pripadnosti (članak 3. u dijelu koji se odnosi na članak 22.e).

Članak 10.

Ministar će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti propis o uvjetima za izdavanje identifikacijskih iskaznica, postupku izdavanja, sadržaju i izgledu identifikacijskih iskaznica te kategoriji osoba i vozila kojima se izdaju identifikacijske iskaznice (članak 5.).

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 2. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članak 3. stavak 6. koja stupa na snagu 1. siječnja 2013.

Klasa: 342-25/12-01/01

Zagreb, 18. svibnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Boris Šprem, v. r.