Zakon o dopunama Zakona o tržištu električne energije

NN 59/2012 (28.5.2012.), Zakon o dopunama Zakona o tržištu električne energije

HRVATSKI SABOR

1461

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o tržištu električne energije, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. svibnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/69

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 22. svibnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 1.

U Zakonu o tržištu električne energije (»Narodne novine«, br. 177/04., 76/07.,152/08. i 14/11.) u članku 8. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Proizvođači koji kogeneracijom i/ili iz obnovljivih izvora energije proizvode električnu energiju uporabom jednostavnih građevina određenim propisom iz područja prostornog uređenja i gradnje kojim se određuju jednostavne građevine i radovi (dalje u tekstu: jednostavne građevine), izuzimaju se od obveze ishođenja rješenja iz stavka 2. i prethodnog rješenja iz stavka 3. ovoga članka te status povlaštenog proizvođača električne energije stječu u skladu s uvjetima propisanim pravilnikom iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. iza riječi: »(u daljnjem tekstu: proizvodni objekti)« stavlja se zarez te dodaju riječi: »osim jednostavnih građevina,«, a na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi: »Za jednostavne građevine nije potrebno ishoditi energetsko odobrenje.«.

Članak 3.

Ministar će donijeti pravilnik iz članka 1. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/12-01/03

Zagreb, 18. svibnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Boris Šprem, v. r.