Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

NN 59/2012 (28.5.2012.), Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

59 28.05.2012 Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1463

Na temelju članka 20. stavka 7. i članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. svibnja 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O GLAVNOM TAJNIŠTVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Uredbi o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 3/2012), u članku 11. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Najsloženiji stručni i analitički poslovi Ureda potpredsjednika Vlade koji nije čelnik ministarstva, povjeravaju se državnim službenicima raspoređenim na radna mjesta savjetnika u Uredu potpredsjednika Vlade koji nije čelnik ministarstva.«.

Dosadašnji stavci 3. do 7. postaju stavci 4. do 8.

Članak 2.

Tablica okvirnog broja državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Glavnog tajništva zamjenjuje se novom tablicom, koja je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 3.

Glavni tajnik Vlade, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Glavnog tajništva s odredbama ove Uredbe, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/12-01/01

Urbroj: 5030109-12-4

Zagreb, 25. svibnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA GLAVNOG TAJNIŠTVA

Dužnosnici: 2

SLUŽBENICI

NAMJEŠTENICI

Ured glavnog tajnika

14

Ured potpredsjednika Vlade koji nije čelnik ministarstva

6

Uredi radnih tijela Vlade

23

Služba razvoja i održavanja tehničkih sustava Vlade

11

Služba administrativnih, općih, tehničkih i pomoćnih poslova

17

2

Ukupno:

71

2

Sveukupno:

73