Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 60/2012 (30.5.2012.), Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1475

Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012 i 49/2012 – pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. svibnja 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001 – ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 – ispravak, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012 i 49/2012), u članku 2. podstavku a) Položaji I. vrste, stručni uvjeti iza točke 10. mijenjaju se i glase:

»Stručni uvjeti za točku 1. i točke 5. – 10.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora.

Stručni uvjeti za točke 2. – 4.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Članak 2.

Članak 25a. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaj I. vrste

1. zapovjednik državne intervencijske postrojbe                         2,00

Stručni uvjeti za točku 1.: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

b) Položaj II. vrste

1. zamjenik zapovjednika državne intervencijske postrojbe           1,20

Stručni uvjeti za točku 1.: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

c) Radna mjesta I. vrste

1. samostalni nadzornik

voditelj dežurne smjene Državnog centra
zaštite i spašavanja                                                                      1,75

Stručni uvjeti za točku 1.: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

d) Radna mjesta II. vrste

1. viši operater-analitičar u Državnom centru
zaštite i spašavanja

nadzornik u Sustavu 112

voditelj dežurne smjene u Županijskom centru 112

viši tehničar civilne zaštite

voditelj smjene vatrogasnog operativnog dežurstva

voditelj smjene vatrogasnog operativnog dežurstva
(pri državnoj intervencijskoj postrojbi)                                       1,20

Stručni uvjeti za točku 1.: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

e) Radna mjesta III. vrste

1. voditelj dežurne smjene u Županijskom centru 112

voditelj smjene vatrogasnog operativnog dežurstva
(pri državnoj intervencijskoj postrojbi)

operater-analitičar u Državnom centru
zaštite i spašavanja                                                                   1,10

2. operater-analitičar u Sustavu 112

operater-analitičar u centru 112

tehničar civilne zaštite

vatrogasni instruktor

vatrogasni instruktor – vozač

ispitivač tehnike

ispitivač tehnike – vozač

vatrogasni tehničar                                                                   1,00

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

Članak 3.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta u uredima državne uprave u županijama i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. predstojnik ureda                                                               3,30

2. zamjenik predstojnika ureda                                               2,50

3. voditelj službe                                                                    1,90

4. voditelj ispostave (s 15 i više službenika)                            1,65

5. voditelj ispostave (do 15 službenika)                                  1,55

6. voditelj odjela                                                                    1,50

7. voditelj odsjeka u ispostavi                                                1,45

Stručni uvjeti za točke 1. – 7.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora.

b) Položaji II. vrste

1. voditelj ispostave (s 15 i više službenika)

voditelj odjela                                                                       1,20

2. voditelj ispostave (do 15 službenika)                                 1,15

3. voditelj odsjeka u ispostavi                                               1,10

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: kao za višeg upravnog referenta, višeg stručnog referenta, višeg informatičkog referenta pet godina radnog staža u struci, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

c) Radna mjesta I. vrste

1. viši informatički savjetnik

viši upravni savjetnik

viši stručni savjetnik                                                           1,40

Stručni uvjeti za točku 1.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

d) Radna mjesta II. vrste

1. viši matičar                                                                   1,05

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog referenta, višeg stručnog referenta, višeg informatičkog referenta, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

e) Radna mjesta III. vrste

1. matičar                                                                         0,90

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za upravnog referenta, stručnog referenta, informatičkog referenta, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/12-01/03
Urbroj: 5030106-12-8
Zagreb, 25. svibnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.