Pravilnik o postupku prijeboja potraživanja po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće, prava na naknadu plaće i prava po osnovi ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje s obvezom po osnovi duga za doprinose

NN 61/2012 (1.6.2012.), Pravilnik o postupku prijeboja potraživanja po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće, prava na naknadu plaće i prava po osnovi ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje s obvezom po osnovi duga za doprinose

MINISTARSTVO FINANCIJA

1479

Na temelju članaka 244. stavak 2., 245. stavak 2., 245.a stavak 2. i 245.b stavak 2. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11 i 22/12) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU PRIJEBOJA POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRAVA NA POVRAT ISPLAĆENE NAKNADE PLAĆE, PRAVA NA NAKNADU PLAĆE I PRAVA PO OSNOVI UGOVORNOG ODNOSA S HRVATSKIM ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE S OBVEZOM PO OSNOVI DUGA ZA DOPRINOSE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuje postupak radi prijeboja potraživanja poslodavaca i obveznika doprinosa koji su sami dužnici doprinosa za svoje osobno osiguranje po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće i prava na naknadu plaće s obvezom po osnovi duga za doprinose i redoslijed namirivanja duga za pojedine vrste doprinosa.

(2) Ovim se Pravilnikom uređuje i postupak radi prijeboja potraživanja zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika, odnosno pravnih i fizičkih osoba s kojima je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: Zavod) sklopio ugovor, s obvezom po osnovi duga za doprinose za svoje osobno osiguranje i osiguranje svojih radnika i redoslijed namirivanja duga za pojedine vrste doprinosa.

Članak 2.

(1) Potraživanjima iz članka 1. stavak 1. ovoga Pravilnika smatraju se:

– naknada plaće za vrijeme bolovanja kao pravo iz obveznog osiguranja što ju je poslodavac dužan obračunati i isplatiti radniku – osiguraniku po osnovi radnog odnosa kada se naknada isplaćuje na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja, te poslodavac ima pravo na povrat tako obračunane i isplaćene naknade plaće, sve sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, i

– naknada plaće za vrijeme bolovanja kao pravo iz obveznog osiguranja, a ta se naknada neposredno isplaćuje osiguranicima na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja ili zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju.

(2) Potraživanjima iz članka 1. stavak 2. ovog Pravilnika smatraju se obveze Zavoda prema zdravstvenim ustanovama, privatnim zdravstvenim radnicima, odnosno pravnim ili fizičkim osobama, temeljem sklopljenih ugovora o provođenju zdravstvene zaštite i ljekarničke djelatnosti, odnosno isporuci ortopedskih i drugih pomagala, kojima osigurane osobe Zavoda ostvaruju prava na:

– primarnu zdravstvenu zaštitu, uključujući i zdravstvenu njegu u kući

– specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu,

– bolničku zdravstvenu zaštitu,

– korištenje lijekova koji su utvrđeni osnovnom i dopunskom listom lijekova Zavoda,

– dentalno-protetsku pomoć i dentalno-protetske nadomjestke,

– ortopedska i druga pomagala.

Članak 3.

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Pravilnika, imaju sljedeće značenje:

1. dug za doprinose jest iznos dospjele obveze na ime doprinosa za obvezna osiguranja evidentiran na poreznom broju dužnika u službenim evidencijama Porezne uprave, a obveza je nastala i evidentirana na temelju obračunske prijave ili rješenja Porezne uprave ili je preuzeta kao saldo duga sa stanjem na dan 31. prosinca 2002. od nositelja obveznih osiguranja ili je utvrđena rješenjem u postupku nadzora od strane nadležnog poreznog tijela te je dospjela na naplatu, a ukupni iznos duga se sastoji od glavnice (ili zbrojeno više glavnica) i obračunanih kamata (ili zbrojenih kamata za više godina uključujući i za tekuću godinu) umanjen za iznos za koji je, pravomoćnim rješenjem Porezne uprave, odobrena obročna otplata, odgoda duga ili reprogram duga prema posebnom propisu,

2. dužnik za doprinose jest pravna i/ili fizička osoba i/ili drugi poslovni subjekti koji, kao poslodavac ili osigurana osoba, u službenim evidencijama Porezne uprave ima evidentirane dospjele, a nenamirene obveze na ime doprinosa za obvezna osiguranja,

3. nositelj obveznog zdravstvenog osiguranja jest Zavod,

4. ovlaštena agencija jest Financijska agencija (Fina),

5. stjecatelj potraživanja po osnovi prava na povrat obračunane i isplaćene naknade plaće jest poslodavac kojemu je Zavod, sukladno odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju odobrio pravo na povrat naknade plaće koju je obračunao i isplatio radnicima za vrijeme bolovanja a ta se naknada ima isplatiti na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja,

6. stjecatelj potraživanja po osnovi prava na naknadu plaće jest osiguranik kojemu je Zavod, sukladno odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju odobrio pravo na isplatu naknade plaće za vrijeme bolovanja, na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja,

7. stjecatelj potraživanja po osnovi ugovornog odnosa sa Zavodom jest zdravstvena ustanova, privatni zdravstveni radnik odnosno pravna ili fizička osoba koja, pruža medicinske (zdravstvene) usluge, provodi ljekarničku djelatnost, te isporučuje farmaceutske proizvode i/ili ortopedska i druga pomagala i to po dospijeću potraživanja sukladno odredbama ugovora.

II. POSTUPAK RAZMJENE PODATAKA I PRIJEBOJA

Članak 4.

(1) Nakon što Zavod utvrdi pravo stjecatelju potraživanja na povrat obračunane i isplaćene naknade plaće ili pravo na isplatu naknade plaće i iznos potraživanja Ministarstvu financija – Državnoj riznici odnosno ovlaštenoj agenciji dostavlja sljedeće podatke:

– naziv/ime i prezime stjecatelja potraživanja,

– adresu sjedišta/prebivališta,

– osobni identifikacijski broj (OIB),

– oznaku izvora prava prema članku 1. stavak 1. ovoga Pravilnika,

– iznos potraživanja u kunama,

– račun na koji se ima izvršiti isplata dijela potraživanja koji ostaje stjecatelju,

– adresa e-pošte stjecatelja odnosno odgovorne osobe te

– ekonomsku klasifikaciju potraživanja (račun i aktivnost).

(2) Zavod obaviještava Ministarstvo financija – Državnu riznicu odnosno ovlaštenu agenciju o dospijeću potraživanja po osnovi ugovornog odnosa i to:

– naziv/ime i prezime stjecatelja potraživanja,

– adresu sjedišta/prebivališta,

– osobni identifikacijski broj (OIB),

– oznaku izvora prava prema članku 1. stavak 2. ovoga Pravilnika,

– iznos potraživanja u kunama,

– račun na koji se ima izvršiti isplata dijela potraživanja koji ostaje stjecatelju,

– adresa e-pošte stjecatelja odnosno odgovorne osobe te

– ekonomsku klasifikaciju potraživanja (račun i aktivnost).

(3) Ovlaštena agencija, prije postupanja po nalogu nositelja osiguranja, od Porezne uprave traži podatke o stanju duga doprinosa, za svakog stjecatelja potraživanja.

(4) Porezna uprava dužna je, u roku od tri dana nakon zaprimanja obavijesti iz stavka 3. ovoga članka ovlaštenoj agenciji dostaviti podatke o stanju evidentiranih a neuplaćenih dospjelih obveza na ime svih doprinosa stjecatelja potraživanja, sa stanjem na dan dostave.

(5) Iznimno od stavka 4. ovog članka Porezna uprava neće dostaviti podatke o stanju dosjelog duga ukoliko je stjecatelj potraživanja podnio zahtjev za reprogramom poreznog duga ili zahtjev za otpis duga s osnove kamata prema posebnom propisu, a o zahtjevu, u trenutku zaprimanja obavijesti, još nije odlučeno.

Članak 5.

(1) Ovlaštena agencija, sukladno podacima Zavoda o potraživanju pojedinog stjecatelja i podacima Porezne uprave o stanju duga za doprinose, od iznosa potraživanja obustavlja iznos potreban za namirenje duga za doprinose, radi prijeboja.

(2) Za obustavljeni iznos potraživanja prema stavku 1. ovoga članka, ovlaštena agencija daje naloge za prijenos unutar sredstava državnog proračuna i to:

– na teret općih sredstava državnog proračuna koja su namijenjena za obvezno zdravstveno osiguranje

– u korist sredstava državnog proračuna – pozivom na brojčanu oznaku (šifru) uplatnog računa propisanu za evidentiranje obveza doprinosa i porezni broj dužnika, prema redoslijedu namirivanja sukladno članku 7. ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dužniku doprinosa koji je stjecatelj potraživanja po osnovi prava na naknadu plaće neće se obustaviti iznos potraživanja do iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj utvrđenog prema propisu o minimalnoj plaći.

Članak 6.

(1) Kada je iznos potraživanja veći od iznosa potrebnog za namirenje duga za doprinose, tada se razlika između iznosa potraživanja i obustavljenog iznosa prema članku 5. stavak 1. ovoga Pravilnika, prenosi:

– na teret općih sredstava državnog proračuna koja su namijenjena za obvezno zdravstveno osiguranje

– u korist računa stjecatelja potraživanja.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kada je razlika između ukupnog iznosa potraživanja i iznosa koji je obustavljen radi prijeboja potraživanja s obvezom jednak ili manji od 10,00 kuna tada se taj iznos ne prenosi u korist računa stjecatelja već se za iznos razlike povećava iznos koji je namijenjen za namirenje duga za prvi od doprinosa koji se namiruje prijebojem, sukladno redoslijedu namirivanja propisanog člankom 7. ovoga Pravilnika.

III. REDOSLIJED NAMIRIVANJA DUGA

Članak 7.

Kada je potraživanje utvrđeno, od iznosa koji se prenosi, prema članku 5. stavak 2. druga alileja ovoga Pravilnika, namiruje se dug za doprinose po redoslijedu:

1. dug na brojčanim oznakama doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje prema redoslijedu kako je to propisano Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za godinu u kojoj se prijeboj obavlja,

2. dug na brojčanim oznakama doprinosa za zaštitu zdravlja na radu prema redoslijedu kako je to propisano Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za godinu u kojoj se prijeboj obavlja,

3. dug na brojčanim oznakama doprinosa za mirovinsko osiguranje prema redoslijedu kako je to propisano Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za godinu u kojoj se prijeboj obavlja,

4. dug na brojčanim oznakama doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za starost prema redoslijedu kako je to propisano Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za godinu u kojoj se prijeboj obavlja,

5. dug na brojčanim oznakama doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti prema redoslijedu kako je to propisano Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za godinu u kojoj se prijeboj obavlja.

Članak 8.

(1) O obavljenom prijeboju ovlaštena agencija je dužna stjecatelju potraživanja odnosno dužniku doprinosa izdati pisanu ispravu – obavijest radi provedbe odgovarajućih knjiženja u njegovim poslovnim knjigama.

(2) Ispravu iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena agencija sastavlja i dostavlja na obrascu »Obavijest o izvršenom prijeboju potraživanja po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće i/ili prava na isplatu naknade plaće i/ili prava po osnovi ugovornog odnosa s obvezom po osnovi duga za doprinose« – Obrazac OK – DOP.

Članak 9.

(1) Obrazac OK – DOP sadržava sljedeće podatke:

1. o izdavatelju Obavijesti (naziv, adresa, i broj dokumenta)

2. o primatelju (naziv, adresa i OIB primatelja)

3. iznosu potraživanja u kunama i lipama

4. o nazivu i šifri aktivnosti na koju se potraživanje odnosi

4. iznosu ukupnog duga i kamata za sve doprinose, prema podacima Porezne uprave, u kunama i lipama

5. iznosu koji je obustavljen radi namirenja duga

6. rasporedu obustavljenog iznosa prema brojčanim oznakama (šiframa) uplatnog računa i opisom naziva – vrste doprinosa čija je dospjela obveza namirena prebijanjem i iznosu u kunama i lipama i

7. datumu kada je proveden prijenos sredstava.

(2) Obrazac izvješća potpisuje odgovorna osoba ovlaštene agencije.

(3) Obrazac OK – DOP sastavni je dio ovoga Pravilnika.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

O tijeku poslova i rokovima međusobne razmjene podataka o stjecateljima, iznosu potraživanja po osnovi prava na povrat ili na isplatu naknade plaće ili po osnovi ugovornog odnosa sa Zavodom i dugu za doprinose kao i tehničko – informatičkim detaljima, sudionici postupka će sastaviti protokol o postupanju. Nositelj poslova jest Porezna uprava.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku prijeboja tražbine po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće i prava na naknadu plaće s obvezom po osnovi duga za doprinose (»Narodne novine«, broj 147/09 i 25/11).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu s danom objave.

Klasa: 011-01/12-01/203
Urbroj: 513-07-21-01/12-1
Zagreb, 28. svibnja 2012.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.

OBRAZAC OK-DOP

Na temelju članka 8. stavak 1. Pravilnik o postupku prijeboja potraživanja po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće, prava na naknadu plaće i prava po osnovi ugovornog odnosa s Hrvatskim zavod za zdravstveno osiguranje s obvezom po osnovi duga za doprinose (»Narodne novine«, broj ____) dostavljamo

OBAVIJEST[1]
O IZVRŠENOM PRIJEBOJU POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRAVA NA POVRAT ISPLAĆENE NAKNADE PLAĆE I/ILI PRAVA NA ISPLATU NAKNADE PLAĆE I/ILI PRAVA PO OSNOVI UGOVORNOG ODNOSA S OBVEZOM PO OSNOVI DUGA ZA DOPRINOSE BROJ ________

I. PODNOSITELJ

II. STJECATELJ POTRAŽIVANJA

1. Naziv ____________________

2. OIB _____________________

2.Adresa ___________________

e-pošta _____________________

III. PODACI O IZNOSU PRAVA I RASPOREDU SREDSTAVA

1. Iznos potraživanja – podatak nositelja osiguranja

2. Iznos ukupnog duga i kamata za doprinose – podatak Porezne uprave2

3. Iznos koji je obustavljen radi namirenja duga za doprinose

IV. RASPORED OBUSTAVLJENOG IZNOSA (iznos pod IV.3.)

REDNI
BROJ

AKTIVNOST/BROJČANA OZNAKA

NAZIV AKTIVNOSTI/VRSTA DOPRINOSA

IZNOS3

1.

2.

3.

4.

5.

V. IZNOS DOZNAČEN NA RAČUN STJECATELJA POTRAŽIVANJA (III.1 – 3)

VI. DATUM PROVEDBE – PRIJENOSA _______________[2]

VII. POTPIS I PEČAT ODGOVORNE OSOBE

___________________________

U ________________,

[1] Ova Obavijest služi kao temeljnica za knjiženje u poslovnim knjigama stjecatelja potraživanja odnosno dužnika doprinosa.

[2]2 Ako je iznos ukupnog duga i kamata za doprinose u međuvremenu podmiren obratite se u nadležnu ispostavu Porezne uprave uz predočenje ove Obavijesti.

3 Iznosom koji je obustavljen radi namirenja duga za doprinose »najprije se naplaćuju kamate i troškovi ovrhe, a nakon toga glavni porezni dug«, prema članku 114. stavak 1. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 147/08 i 18/11) te podatak o tome koliko je od obustavljenog iznosa priznato za namirenje doprinosa treba tražiti ispisom službenih podataka Porezne uprave.