Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN 61/2012 (1.6.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

MINISTARSTVO FINANCIJA

1481

Na temelju članka 64. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11 i 22/12) i članka 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 22/12) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 – ispravak, 146/09, 123/10 i 137/11) u članku 2. stavku 2. na kraju teksta briše se točka, stavlja se zarez i dodaje tekst: »te se predujam poreza na dohodak nasljedniku utvrđuje po istom izvoru dohotka koji se utvrđivao ostavitelju.«.

U stavku 3. na kraju teksta dodaje se tekst: »Predujam poreza koji se plaća po odbitku stjecatelji oporezivog primitka izravno iz inozemstva, od organizacija iz članka 45. stavka 7. Zakona te izravno od fizičkih osoba koje ne obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona, uplaćuju u roku od osam dana od dana naplate primitka.«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 2. riječi: »točki 8.« zamjenjuju se riječima: »točki 6.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Nasljedstva iz članka 9. stavka 2. točke 2.3. Zakona, a u svezi sa stavkom 4. toga članka, ne smatraju se primicima iz kojih se utvrđuje dohodak ako se isplaćuju iz neoporezivih izvora dohotka, iz primitaka koji se ne smatraju dohotkom odnosno ako je za života ostavitelja iz navedenih primitaka plaćen porez na dohodak.«.

U stavku 6. riječi: »točkom 9.« zamjenjuju se riječima: »točkom 7.«.

Članak 3.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U skladu s člankom 10. točkom 3. Zakona, porez na dohodak ne plaća se na novčanu naknadu za vrijeme privremene nezaposlenosti i spriječenosti za rad isplaćenu na teret sredstava obveznih osiguranja i to osobito:

– novčana naknada nezaposlenima isplaćena na teret Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sukladno posebnom propisu (novčana naknada nezaposlenima koja se isplaćuje u mjesečnim anuitetima, novčana naknada koja se na zahtjev nezaposlene osobe isplaćuje u jednokratnom iznosu radi zapošljavanja, samozapošljavanja ili volontiranja, novčana pomoć i naknada troškova za vrijeme obrazovanja, jednokratna novčana pomoć i naknada putnih i selidbenih troškova, novčana pomoć polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa),

– naknada plaće zbog privremene spriječenosti za rad isplaćena na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Državnog proračuna i centara za socijalnu skrb.«.

Iza stavka 12. dodaje se stavak 13. koji glasi:

(13) Službenim putovanjem iz članka 10. točke 11. Zakona smatraju se i programi mobilnosti, odnosno Programi za cjeloživotno učenje, financirani bespovratnim sredstvima iz fondova Europske unije, isplaćeni posredstvom neprofitne organizacije iz tuzemstva ili izravno iz fondova Europske unije, te se neoporezivim primicima smatraju dodijeljena sredstva koja su iskorištena za pokriće troškova službenog puta i to u visini naknada iz članka 13. stavka 2. točaka 1., 2., 5., 13. i 14. ovoga Pravilnika uz uvjete iz stavaka 5. i 6. ovoga članka.«.

Članak 4.

U članku 8. iza stavka 13. dodaje se stavak 14. koji glasi:

»(14) Primicima se ne smatraju povoljnije mogućnosti kupnje roba i usluga, uključivo i prigodni primitak dodatne robe ili usluge, te drugi slični primici koji su dostupni svim fizičkim osobama pod jednakim uvjetima i ako nisu u svezi s ostvarivanjem oporezivog dohotka iz članka 5. Zakona.«.

Članak 5.

U članku 12. stavku 1. točki 4. riječi: »točke 7.« zamjenjuju se riječima: »točke 5.«.

Iza točke 4. briše se točka, stavlja se zarez i dodaje točka 5. koja glasi:

»5. mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu i to one koje odgovaraju mirovinama iz točaka 1. do 4. ovoga stavka.«.

Članak 6.

U članku 16. stavku 3. točki 6. broj: »4« zamjenjuje se brojem: »3«.

Članak 7.

U članku 20. stavku 4. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»1. kod zemljišta istovrsnim nekretninama smatraju se:

– poljoprivredna zemljišta, ili

– građevinska zemljišta, ili

– šumska zemljišta ili

– druga zemljišta.

2. kod građevina istovrsnim nekretninama smatraju se:

– stambene zgrade (stan, kuća, apartman i sl.), ili

– poslovne zgrade, ili

– druge zgrade, ili

– dijelovi zgrada (garaže ili spremišta i sl.).«.

Članak 8.

U članku 22. stavku 2. iza riječi: »dodanu vrijednost« dodaju se riječi: »i ako po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupni godišnji primitak veći od 35% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost,«.

U stavku 3. riječ: »oba« zamjenjuje se riječima: »sva tri«.

Članak 9.

U članku 25. stavku 1. točki 5. riječi: »a pod uvjetima iz propisa o porezu na dobit,« brišu se.

Članak 10.

U članku 39. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Prema članku 44. Zakona, poreznim obveznicima koji obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. stavka 1. točke 1. i stavka 3. Zakona, a nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, te po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruju ukupni godišnji primitak veći od 65% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, dohodak i porez na dohodak može se utvrđivati i u paušalnom iznosu.

(4) Pisani zahtjev za promjenom načina utvrđivanja dohotka odnosno prijavu u registar poreznih obveznika porezni obveznik obvezan je podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu u roku od osam (8) dana od dana početka ostvarivanja primitaka odnosno početka obavljanja djelatnosti ili do kraja tekuće godine za iduću godinu, a najkasnije petnaest (15) dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine.«.

Članak 11.

U članku 41. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Dohotkom od kapitala prema članku 30. stavku 11. Zakona smatraju se i primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu iznad 12.000,00 kuna godišnje isplaćeni od 1. ožujka 2012. iz dobiti ostvarene nakon 31. prosinca 2000. Neoporezivi dio do 12.000,00 kuna godišnje priznaje se u godišnjem obračunu poreza na dohodak temeljem podnesene godišnje porezne prijave.«.

Iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13. koji glase:

»(7) Dohodak od kapitala ne utvrđuje se po osnovi primitaka iz stavka 6. ovoga članka, ako su ti primici ostvareni u okviru ESOP programa, odnosno po osnovi radničkog dioničarstva, uz slijedeće uvjete:

– fizičke osobe su te dionice temeljem kojih se isplaćuje dividenda, stekle prema posebnoj odluci uprave društva ili Vlade Republike Hrvatske putem Fonda za privatizaciju u procesu pretvorbe ili privatizacije, o prodaji ili dodjeli dionica radnicima,

– dionice su radnicima prodane, odnosno dodijeljene mimo uređenih financijskih tržišta, prema posebnom programu i planu koji omogućuje svim radnicima da postanu imatelji dionica društva u kojem rade,

– fizička osoba kojoj se isplaćuje dividenda (izravno od strane izdavatelja dionica ili posredstvom posebnog ESOP fonda ili društva koje drži dionice i upravlja njima u ime i za račun radnika društva izdavatelja) u radnom je odnosu sa isplatiteljem dividende.

(8) Stavak 7. ovoga članka primjenjuje se i u slučaju da novi radnik društva izdavatelja dionica kupi dionice iz trezora ESOP fonda ili društva, te i ako radnici povećaju svoj udio u ESOP fondu ili društvu u odnosu na prvotni upis.

(9) Pravo na neoporezivu isplatu dokazuje se vjerodostojnim ispravama, a osobito: planom restrukturiranja društva, odlukom o prodaji dionica radnicima, ugovorom o kupoprodaji dionica između društva izdavatelja dionica i radnika, odnosno posebnog ESOP fonda ili društva koji drži dionice i upravlja njima u ime i za račun radnika društva izdavatelja, ugovorom o radu između isplatitelja dividende i radnika, ugovorom između ESOP fonda ili društva i radnika isplatitelja dividende i drugo.

(10) Stavak 7. ovoga članka ne primjenjuje se za dividende isplaćene poreznim obveznicima koji su dionice temeljem kojih je dividenda isplaćena stekli redovnim putem, trgovanjem na uređenom financijskom tržištu.

(11) Dohodak od kapitala se sukladno članku 30. stavku 13. Zakona ne utvrđuje po osnovi dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, ako su dividende i ti udjeli iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva, te se na odgovarajući način primjenjuju uvjeti iz članka 12.a stavaka 2., 7. i 8. Pravilnika o porezu na dobit. Ako navedeni uvjeti nisu ispunjeni, te naknadno dođe do smanjenja temeljnog kapitala isplatom članovima društva, iz navedenih će se isplata utvrditi dohodak iz stavka 6. ovoga članka. Isto se primjenjuje i u slučaju promjene strukture vlasništva te se obveza prenosi na novog imatelja dionice ili udjela.

(12) Dohotkom od kapitala po osnovi izuzimanja sukladno članku 30. stavku 14. Zakona smatra se i isplaćeni predujam udjela u dobiti ako se istekom tog razdoblja za koji je predujam isplaćen, a najkasnije u roku za podnošenje prijave poreza na dobit utvrdi da ostvarena dobit nije dostatna za pokriće takvog predujma, odnosno dohotkom se smatra razlika između isplaćenog predujma i ostvarene dobiti. Dohodak se utvrđuje danom podnošenja prijave poreza na dobit, a sukladno rokovima propisanim Zakonom o porezu na dobit.

(13) Predujmovi dividendi i udjela u dobiti isplaćeni nakon isteka poreznog razdoblja sukladno posebnim propisima, za potrebe ovog Pravilnika smatraju se primicima od dividendi i udjela u dobiti, a do iznosa ostvarene dobiti.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 14.

Članak 12.

U članku 44. stavku 16. riječi: »5. i 6.« zamjenjuju se riječima: »5., 6. i 13.«.

Članak 13.

U članku 47. stavku 2. na kraju teksta briše se točka, stavlja se zarez i dodaje tekst: »a najkasnije petnaest (15) dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine.«.

Članak 14.

U članku 51. stavku 1. riječi: »1.800,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2.200,00 kuna«, riječi: »točke 7.« zamjenjuju se riječima: »točke 5.«, te riječi: »3.200,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »3.400,00 kuna«.

U stavku 2. riječi: »1.800,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2.200,00 kuna«.

Članak 15.

U članku 53. stavku 1., 2., 3. i 4. riječi: »10.800,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »11.000,00 kuna«.

Članak 16.

U članku 56. stavku 1. riječi: »3.200,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »3.400,00 kuna«.

Članak 17.

U članku 61. u stavku 4. riječ: »dvostrukog« zamjenjuje se riječju: »jednostrukog«, te riječ: »šesterostrukog« zamjenjuje se riječju: »četverostrukog«.

U stavku 6. riječi: »1.800,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2.200,00 kuna«.

U stavku 7. riječi: »stavka 7.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1. točke 5.«, broj: »1.800,00« zamjenjuje se brojkom: »2.200,00« i broj: »3.200,00« zamjenjuje se brojkom: »3.400,00«.

U stavku 11. iza riječi: »plaće« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »odnosno mirovine«, iza riječi: »članku 45. stavku 8.« dodaju se riječi: »i 9.«, te iza riječi: »članku 11. stavku 9.« dodaju se riječi: »i članku 12. stavku 1. točki 5.«.

U stavku 12. iza riječi: »plaće« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »odnosno mirovine«.

Iza stavka 17. dodaju se stavci 18. i 19. koji glase:

»(18) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, prema zahtjevu poreznog obveznika koji ostvaruje primitke iz članka 14. stavka 2. Zakona i članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika kod dva ili više isplatitelja istodobno u ukupnom iznosu do 3.400,00 kuna mjesečno, odnosno do iznosa osobnog odbitka iz članka 36. stavaka 1. i 2. Zakona koji se poreznom obvezniku priznaje na temelju porezne kartice prema članku 46. stavku 1. Zakona, isplatitelji tih primitaka kod kojih se ne nalazi porezna kartica mogu također pri obračunu predujma poreza na dohodak u tijeku poreznog razdoblja dohodak umanjiti za neiskorišteni dio osobnog odbitka iz članka 36. stavaka 1. i 2. Zakona. Porezni obveznik može početi koristiti neiskorišteni dio osobnog odbitka od slijedeće isplate nakon što svakom isplatitelju dostavi presliku porezne kartice te potvrdu o iznosu isplaćene mirovine u tom ili prethodnom razdoblju od strane isplatitelja kod kojeg se nalazi porezna kartica i ostalih isplatitelja. Ako je jedan od isplatitelja mirovine Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, isti će osobni odbitak obračunavati temeljem porezne kartice poreznog obveznika koju elektroničkim putem dostavlja Porezna uprava, a porezni obveznik će ostalim isplatiteljima mirovine dostaviti presliku porezne kartice koju će zatražiti od nadležne ispostave Porezne uprave prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu.

(19) Porezni obveznik iz stavka 18. ovoga članka, nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu sukladno članku 39. stavku 1. Zakona, za ostvarene primitke iz članka 14. stavka 2. Zakona i članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika kod dva ili više isplatitelja istodobno, uz uvjet da u poreznom razdoblju ne ostvari ukupni godišnji primitak po osnovi nesamostalnog rada iz članka 14. stavka 2. Zakona u iznosu većem od iznosa osobnog odbitka iz članka 36. stavka 1. i 2. Zakona na koji ima pravo temeljem porezne kartice i da pored mirovine iz članka 14. stavka 2. Zakona ne ostvaruje druge primitke od nesamostalnog rada iz članka 14. stavka 1. i 3. Zakona.«.

Članak 18.

U članku 62. stavku 1. iza riječi: »8. i 9.« dodaju se riječi: »i članka 12. stavka 1. točke 5.«.

Članak 19.

U članku 63.c stavku 4. alineji 11. iza riječi: »stavak 8.« dodaju se riječi: »i 9.«.

Članak 20.

U članku 65. stavku 2., 12. i 13. riječi: »7. i 8.« zamjenjuju se riječima: »7., 8. i 9.«.

U stavku 3. točki 3. iza podtočke 3.3. briše se točka, stavlja se zarez i dodaje podtočka 3.4. koja glasi:

»3.4. identifikator 4 za isplatitelje mirovine kojima su porezni obveznici iz članka 61. stavka 18. ovoga Pravilnika dostavili presliku porezne kartice – Obrazac PK i pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada mogu koristiti neiskorišteni dio osobnog odbitka iz članka 36. stavaka 1. i 2. Zakona.»

U stavku 8. na kraju teksta dodaje se tekst: »Isplatitelji mirovine iz članka 61. stavka 18. ovoga Pravilnika kojima porezni obveznici dostave presliku porezne kartice, u Obrazac IP upisuju identifikator 4, a u stupac 6 upisuju preostali neiskorišteni osobni odbitak prema članku 36. stavcima 1. i 2. Zakona, a najviše do visine dohotka.«.

Članak 21.

U članku 66. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Porezni obveznik koji mirovinu ostvaruje od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i drugog isplatitelja u inozemstvu i osobni odbitak želi koristiti pri obračunu predujma poreza na dohodak po osnovi mirovine ostvarene u inozemstvu, poreznu karticu zatražit će od nadležne ispostave Porezne uprave do 20. u mjesecu za obračun pri isplatama u idućem mjesecu. Isto se odnosi i na porezne obveznike iz članka 61. stavka 18. ovoga Pravilnika koji mirovinu ostvaruju od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji će presliku porezne kartice dostaviti ostalim isplatiteljima mirovine.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 22.

U članku 67. stavku 1. riječi: »točke 7.« zamjenjuju se riječima: »točke 5.«.

Članak 23.

U članku 73. stavci 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(5) Prema članku 51. stavku 4. Zakona, predujam poreza na dohodak po osnovi dividendi i udjela u dobiti koji se isplaćuju iz dobiti ostvarene nakon 31. prosinca 2000., obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji od ukupnog primitka istodobno sa isplatom primitka, kao porez po odbitku, po stopi od 12%, bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. i/ili članka 54. Zakona i neoporezivog dijela primitka iz članka 10. točke 19. Zakona.

(6) Dividende i udjeli u dobiti koji se ne isplaćuju u novcu, sukladno posebnom propisu, smatraju se primicima u naravi, a predujam poreza na dohodak utvrđuje se i plaća od osnovice koju čini tržišna vrijednost primitka (s uključenim porezom na dodanu vrijednost), odnosno vrijednost utvrđena prema članku 16. ovoga Pravilnika, uvećana za porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, na način iz stavka 5. ovoga članka.«.

Iza stavka 6. dodaju se stavci 7., 8., 9., 10., 11. i 12. koji glase:

»(7) Ako porezni obveznik dividende i udjele u dobiti iz stavka 5. ovoga članka, ostvari izravno iz inozemstva, obvezan je obračunati predujam poreza na dohodak na način iz stavka 5. ovoga članka i uplatiti ga na propisani način u roku od osam (8) dana od dana ostvarivanja primitka.

(8) Predujam poreza iz stavka 5., 6. i 7. ovoga članka obračunava se iz ukupnog primitka, a porezni obveznik može pravo na neoporezivi iznos do 12.000,00 kuna godišnje iz članka 10. točke 19. Zakona, iskoristiti pri godišnjem obračunu poreza temeljem podnesene godišnje porezne prijave. U tom slučaju obvezan je sukladno članku 40. stavku 3. Zakona iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju.

(9) Predujam dividendi i udjela u dobiti prema članku 51. stavku 5. Zakona oporezuje se pri isplati na način propisan stavcima 5. do 8. ovoga članka.

(10) Predujam poreza na dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja iz članka 30. stavka 14. Zakona obračunava sa od iznosa primitka isplaćenog poreznom obvezniku od kojeg se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja sukladno članku 41. stavku 12. ovoga Pravilnika, uvećanom za porez na dohodak i prirez porezu na dohodak. Iz tako utvrđenog primitka isplatitelji obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju predujam poreza na dohodak prema stavku 1. ovoga članka i to do trenutka podnošenja prijave poreza na dobit.

(11) Ako je porezni obveznik iz stavka 10. ovoga članka podnio godišnju poreznu prijavu za razdoblje za koje je predujam iz stavka 9. ovoga članka uplaćen, obvezan je podnijeti ispravak godišnje porezne prijave najkasnije do trenutka podnošenja prijave poreza na dobit, odnosno tražiti obnovu postupka, ako je već doneseno porezno rješenje, u roku propisanom posebnim propisom. Ako nije podnio godišnju poreznu prijavu, tada će se predujam poreza na dohodak, koji je uplaćen sukladno stavku 9. ovoga članka na razliku primitka od kojeg se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja, uzeti u obzir pri obračunu poreza na dohodak po osnovi izuzimanja.

(12) Isplatitelj primitka iz stavka 10. ovoga članka obvezan je nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti ispravak propisanih izvješća i zahtjev za preknjiženje preplaćenog predujma poreza na dohodak iz stavka 9. ovoga članka na račun za uplatu predujma poreza na dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja, a poreznom obvezniku ispravak potvrde iz članka 79. ovoga Pravilnika.«.

Članak 24.

U članku 78. stavku 1. točki 3. riječi: »člancima 51. i 68. stavku 2.« zamjenjuju se riječima: »članku 51.«.

U stavku 2. iza teksta: »(naziv/ime i prezime, osobni identifikacijski broj i adresa)« dodaje se tekst: »te brojčane oznake – identifikatora obrasca (br. 1 – za oporezive primitke prema stavku 1. ovoga članka, br. 2 – za neoporezive primitke od dividendi i udjela u dobiti iz ESOP programa iz članka 41. stavka 7. ovoga Pravilnika i br. 3 – za neoporezive primitke od dividendi i udjela u dobiti koji su iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva iz članka 41. stavka 11. ovoga Pravilnika)«.

U točki 14. riječi: »68. stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »51. stavka 4. i 5.«.

U točki 15. riječi: »stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1. i 6.«.

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Na način iz stavka 1. obvezan je postupiti i sam porezni obveznik ako dohodak iz stavka 1. ostvari izravno iz inozemstva ili od fizičke osobe koja ne obavlja samostalnu djelatnost prema članku 18. Zakona odnosno djelatnost od koje se dohodak utvrđuje na način propisan za samostalnu djelatnost prema člancima 19. do 24. Zakona.

(6) Isplatitelji primitka iz članka 41. stavka 7. i 11. ovoga Pravilnika Poreznoj upravi dostavljaju godišnje izvješće iz stavka 1. ovoga članka s popunjenim podacima o isplatitelju pod I., brojčanoj oznaci – identifikatora obrasca, te poreznom obvezniku i iznosu primitka pod II. stupac 1, 2, 3, 4, 5 i 23.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7.

Članak 25.

U članku 80. stavku 5. točki 1. iza riječi: »porezne obveze« stavlja se zarez i dodaju riječi: »izuzimanje od porezne obveze«.

Članak 26.

U članku 81. stavku 4. točki 4. riječi: »članaka 30. i 68. stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »članka 30.«.

Članak 27.

Iza članka 82. dodaju se podnaslov 2.a i članak 82.a koji glase:

»2.a Uzimanje u obzir izuzetog dohotka (izuzimanje s progresijom)

82.a

(1) Dohodak rezidenta koji je prema međunarodnom ugovoru oporeziv samo u inozemstvu, a koji bi prema tuzemnim propisima podlijegao oporezivanju u tuzemstvu, ako je tako određeno međunarodnim ugovorom, uzima se u obzir pri godišnjem obračunu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak temeljem godišnje porezne prijave koju rezident dobrovoljno podnese sukladno članku 40. Zakona, odnosno ako sukladno članku 39. stavku 5. Zakona uz dohodak za koji je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu i dohodak od nesamostalnog rada porezni obveznik iskaže i dohodak iz ostalih izvora iz članka 5. Zakona.

(2) Izuzimanje s progresijom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na slijedeći način:

1. iz razmjera iznosa ukupno obračunanoga tuzemnog godišnjeg poreza na dohodak (prije popisanih umanjenja poreza) na ukupni godišnji dohodak rezidenta (uključujući i dohodak iz stavka 1. ovoga članka prethodno umanjenog za zakonom propisane obvezne doprinose u inozemstvu) i iznosa ukupno ostvarenog godišnjeg dohotka (u tuzemstvu i inozemstvu), utvrđuje se prosječna porezna stopa,

2. prosječna porezna stopa iz točke 1. ovoga stavka primjenjuje se na ukupni godišnji dohodak rezidenta umanjen za dohodak iz stavka 1. ovoga članka i utvrđuje se godišnja obveza poreza i prireza, odnosno razlika poreza i prireza za uplatu ili za povrat, pri čemu se ne uračunava porez plaćen u inozemstvu na dohodak iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Metodu uračunavanja iz članka 82. ovoga Pravilnika rezident može primijeniti za porez plaćen u inozemstvu iz dohotka koji prema tuzemnim propisima podliježe oporezivanju u tuzemstvu, kada nije u primjeni međunarodni ugovor, odnosno kad prema ugovoru dohodak može oporezivati zemlja izvora i zemlja rezidentnosti te je metoda uračunavanja utvrđena tim ugovorom kao metoda za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja, dok se metoda izuzimanja s progresijom iz stavaka 1. i 2. ovoga članka primjenjuje kada prema ugovoru Hrvatska nema pravo oporezivanja ali je zemlji rezidentnosti dana mogućnost primjene metode izuzimanja s progresijom pri obračunu tuzemnog poreza.«.

Članak 28.

U članku 85. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Obvezu podnošenja godišnje porezne prijave prema stavku 1. točki 3. ovoga članka imaju i rezidenti izaslani na rad u inozemstvo po nalogu tuzemnog poslodavca u inozemna društva za rad u tim društvima, ako u tuzemstvu nije plaćen predujam poreza na dohodak.

(4) Iznimno od stavka 1. točke 1. ovoga članka, porezni obveznik iz članka 61. stavka 18. ovoga Pravilnika nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu za ostvarene primitke od nesamostalnog rada (mirovine) iz članka 14. stavka 2. Zakona i članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika kod dva ili više isplatitelja istodobno, uz uvjet da u poreznom razdoblju ne ostvari ukupni godišnji primitak po toj osnovi od svih isplatitelja u ukupnom iznosu većem od iznosa osobnog odbitka iz članka 36. stavka 1. i 2. Zakona, na koji ima pravo temeljem porezne kartice, te da pored mirovine iz članka 14. stavka 2. Zakona ne ostvaruje druge primitke od nesamostalnog rada iz članka 14. stavka 1. i 3. Zakona.«.

Članak 29.

U članku 86. stavku 2. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. korištenje neoporezivog iznosa dividende i udjela u dobiti iz članka 10. točke 19. Zakona,«.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 5.

Članak 30.

U članku 88. stavku 1. točki 3. podtočki 3.4. riječi: »članaka 30. i 68. stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »članka 30.«.

U stavku 2. točka 20. mijenja se i glasi:

»20. pod 4.4.1. podaci o ostvarenim primicima od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, o neoporezivom iznosu prema članku 10. točki 19. Zakona, ostvarenom oporezivom dohotku i uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prireza, prema potvrdama isplatitelja,«.

Točka 27. mijenja se i glasi:

»27. pod 4.7. podaci o dohotku kojeg je rezident ostvario u poreznom razdoblju u inozemstvu (bez obzira može li taj dohodak Republika Hrvatska oporezivati ili ne), inozemnom porezu i predujmu poreza plaćenog u tuzemstvu. Mogućnost oporezivanja odnosno primjene odgovarajuće porezne stope, primjenu metode uračunavanja ili izuzimanja s progresijom, utvrđuje nadležna ispostava Porezne uprave na temelju iskazanih podataka o primitku koji je izvor ostvarenog dohotka iz članka 5. Zakona, u skladu s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i međunarodnim ugovorima. Iskazuju se podaci o izvoru dohotka sukladno članku 5. Zakona, državi u kojoj je ostvaren, iznosu inozemnog dohotka (umanjenom za uplaćene obvezne doprinose), iznosu uplaćenog inozemnog poreza i uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u tuzemstvu. Podaci se popunjavaju prema potvrdama inozemnih isplatitelja, inozemnih poreznih tijela i propisanim evidencijama i izvješćima samog poreznog obveznika,«.

Članak 31.

U članku 89. stavku 1. točki 5. riječi: »članaka 30. i 68. stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »članka 30.«.

U točki 10. iza riječi: »inozemstvu« dodaju se riječi: »te isprave iz kojih je vidljiv datum isplate primitka«.

Članak 32.

U članku 90. stavku 2. točki 1. riječi: »točke 9.« zamjenjuju se riječima: »točke 7.«

U točki 9. riječi: »10.800,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »11.000,00 kuna«.

Članak 33.

U članku 91. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Porezni obveznici koji ostvaruju dohodak iz inozemstva obvezni su podnijeti prijavu radi upisa u registar poreznih obveznika – Obrazac RPO, neovisno o tome da li Hrvatska prema međunarodnim ugovorima ima pravo oporezivanja tog dohotka ili ne.«

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 34.

Iza članka 92. naslov »4. Izvješće o isplatama dividendi i udjela u dobiti« i članak 93. brišu se.

Dosadašnji članci 94., 95. i 96. postaju članci 93., 94. i 95.

Članak 35.

U Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 – ispravak, 146/09, 123/10 i 137/11) u cijelom tekstu riječi: »šport«, »športaš« i »športski« zamjenjuju se riječima: »sport«, »sportaš« i »sportski«, u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 36.

(1) Mijenjaju se i sastavni su dio ovoga Pravilnika: »Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu u ___ godini« – Obrazac IP, »Izvješće o isplaćenim primicima, dohotku, uplaćenim doprinosima, porezu na dohodak po odbitku i prirezu u _____ godini« – Obrazac ID-1, Obrazac DOH i »Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i ----------«.

(2) Iznimno od članka 15. ovoga Pravilnika, pri utvrđivanju dohotka u 2012. godini, uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom, u smislu Zakona i ovoga Pravilnika, smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici iz članka 5. Zakona, primici na koje se ne plaća porez na dohodak iz članka 10. Zakona i drugi primici koji se u smislu Zakona ne smatraju dohotkom (članak 9. Zakona), ne prelaze 10.966,00 kuna na godišnjoj razini.

(3) Iznimno od članka 32. ovoga Pravilnika, tijela državne uprave i sudbene vlasti te druga državne tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe koje obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom, mogu u gotovu novcu isplatiti primitke koje ostvaruju djeca do navršene punoljetnosti, odnosno do završetka redovnog školovanja, od obavljanja sezonskih poslova (sezonski poslovi u poljoprivredi, branje i skupljanje plodova i bilja, poslovi prodaje poljoprivrednih proizvoda, šumskih proizvoda, osvježavajućih napitaka, ledenih slastica, dnevnog tiska, ulaznica i slično, poslovi popisivanja, anketiranja, očitanja brojila i slično, amatersko sudjelovanje u radu kulturno-umjetničkih društava i slični poslovi), uz uvjet da ovi primici kod jednog isplatitelja ne prelaze 10.966,00 kuna u 2012. godini.

Članak 37.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, osim članka 8. stavka 1. i članka 10. stavka 1. alineje 1. ovoga Pravilnika, koji stupaju na snagu 1. siječnja 2013.

Klasa: 011-01/12-01/205

Urbroj: 513-07-21-01/12-1

Zagreb, 28. svibnja 2012.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.