Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pau­šalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

NN 61/2012 (1.6.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pau­šalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

MINISTARSTVO FINANCIJA

1482

Na temelju članka 44. stavka 4. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11 i 22/12) i članka 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 22/12) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU SAMOSTALNIH DJELATNOSTI

Članak 1.

U članku 1. Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 143/06) iza riječi: »i prireza porezu na dohodak,« dodaju se riječi: »evidencije i izvješća u svezi paušalnog oporezivanja,«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. da po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupan godišnji primitak veći od 65% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, i«.

U stavku 4. riječi: »stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. i 8.«.

U stavku 5. iza riječi: »iz stavka 1.« dodaju se riječi: »i 8.«.

Iza stavka 7. dodaju se stavci 8. i 9. koji glase:

»(8) Fizičke osobe koje zajednički obavljaju samostalnu djelatnost iz stavka 1. ovoga članka mogu dohodak po toj osnovi utvrđivati u paušalnom iznosu, ako uvjete iz stavka 1. točaka 1. i 3., te stavka 3. ovoga članka ispune svi supoduzetnici pojedinačno, te ako ukupan dohodak od zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti nije veći od 65% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost.

(9) Supoduzetnici iz stavka 8. ovoga članka obvezni su sukladno članku 34. stavku 6. Zakona imenovati nositelja zajedničke djelatnosti koji je odgovoran za izvršavanje propisanih obveza koje proizlaze iz zajedničke djelatnosti. Kod Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a) koje je upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava nositeljem se smatra fizička osoba koja je u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava upisana kao nositelj.«.

Članak 3.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Godišnji paušalni dohodak za samostalnu djelatnost iz članka 1. ovoga Pravilnika i članka 2. stavka 1. i 8. ovoga Pravilnika utvrđuje se:

1. u iznosu 12.750,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 85.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kuna,

2. u iznosu 17.250,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 115.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kuna do 115.000,00 kuna,

3. u iznosu 22.425,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 149.500,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 115.000,00 kuna do 149.500,00 kuna.«.

Članak 4.

U članku 4. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Ako se po isteku kalendarske godine temeljem podataka iz Obrasca PO-SD iz članka 7. ovoga Pravilnika utvrdi da su izmijenjeni uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, Porezna uprava će ukinuti već doneseno rješenje, te donijeti novo rješenje u kojem će se utvrditi novi iznos paušalnog dohotka, paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te razlika za uplatu ili povrat manje ili više uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za proteklu kalendarsku godinu.«.

Članak 5.

U članku 7. iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) Porezni obveznik/nositelj zajedničke djelatnosti koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu obvezan je prema evidenciji o prometu iz stavka 1. ovoga članka najkasnije petnaest (15) dana po isteku kalendarske godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD).

(5) Obrazac PO-SD sadržava sljedeće podatke:

1. o poreznom obvezniku/nositelju zajedničke djelatnosti: ime i prezime, adresa prebivališta/ uobičajenog boravišta (mjesto, ulica i kućni broj), osobni identifikacijski broj (pod I.),

2. o djelatnosti: naziv i vrsta djelatnosti, te broj zaposlenih na dan 31. 12. u godini za koju se izvješće podnosi (pod II.),

3. o ostvarenim primicima i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (pod III.), i to:

1. porezno razdoblje (po tromjesečju) na koje se odnose ostvareni primici i uplaćeni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak (stupac 1),

2. broj zaposlenih u tromjesečju (stupac 2)

3. iznos ukupno naplaćenih primitaka u gotovini (stupac 3),

3. iznos ukupno naplaćenih primitaka bezgotovinskim putem (stupac 4),

4. iznos ukupno naplaćenih primitaka u gotovini i bezgotovinskim putem (stupac 5),

5. iznos ukupno uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak (stupac 6).

(6) »Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u ______ godini« (Obrazac PO-SD) sastavni je dio ovog Pravilnika.«.

Članak 6.

U članku 8. stavku 1. iza riječi: »Obrazac RPO« dodaju se riječi: »i Prilog A«.

Članak 7.

»Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u ______ godini« (Obrazac PO-SD) iz članka 5. ovoga Pravilnika primjenjuje se od 1. siječnja 2013. za primitke ostvarene nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013.

Klasa: 011-01/12-01/200

Urbroj: 513-07-21-01/12-01

Zagreb, 28. svibnja 2012.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.