Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2012. godinu

NN 61/2012 (1.6.2012.), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2012. godinu

MINISTARSTVO FINANCIJA

1484

Na temelju članka 254. stavak 1. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11 i 22/12) i članka 9. stavak 4. Zakona o poticanju zapošljavanja (»Narodne novine«, broj 57/12) ministar financija donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2012. GODINU

Članak 1.

U Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2012. godinu (»Narodne novine«, broj 137/11) u članku 1. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ovom se Naredbom objavljuju i iznosi dnevne osnovice za obračun doprinosa sezonskim radnicima u poljoprivredi.«

Članak 2.

U članku 14. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Dnevna osnovica za obračun doprinosa sezonskim radnicima u poljoprivredi prema članku 9. stavak 3. Zakona o poticanju zapošljavanja je umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35 podijeljen brojkom 30 te iznosi 90,49 kuna.

Članak 3.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/204
Urbroj: 513-07-21-01/12-1
Zagreb, 28. svibnja 2012.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.