Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe brodaraca

NN 61/2012 (1.6.2012.), Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe brodaraca

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1485

Na temelju članka 18. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br. 150/11) te članka 47. stavka 2., Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« 109/07; 132/07) i točke 8.2.2.6.1 Zakona o potvrđivanju Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN) (»Narodne novine« međunarodni ugovori, broj 13/08), u skladu s člankom 33. stavkom 6. Pravilnika o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca (»Narodne novine« 45/11), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O VISINI NAKNADE ZA ODOBRENJE ODRŽAVANJA IZOBRAZBE BRODARACA

I.

Ovom Naredbom utvrđuje se visina naknade za odobrenje održavanja izobrazbe brodaraca.

Naknadu iz stavka 1. ove točke plaća osoba ovlaštena za održavanje izobrazbe brodaraca za svaku kalendarsku godinu.

II.

Naknada za prvu godinu plaća se unaprijed prilikom preuzimanja rješenja o povjeravanju izobrazbe brodaraca, a za narednu godinu plaća se najkasnije do 30. lipnja za tu kalendarsku godinu.

III.

Visina naknade utvrđena je u Dodatku I, koji je sastavni dio ove Naredbe, i plaća se za svaki pojedini program izobrazbe.

IV.

Naknada iz točke I. ove Naredbe prihod je Državnog proračuna Republike Hrvatske.

V.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

VI.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe brodaraca (»Narodne novine« broj 128/08 i 102/09).

Klasa: 400-01/12-03/133

Urbroj: 530-05-12-1

Zagreb, 22. svibnja 2012.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

DODATAK I.

Redni broj

Program izobrazbe

Naknada
(u kunama)

1.

Zapovjednik (A)

2.000,00

2.

Zapovjednik (B)

2.000,00

3.

Zapovjednik (C)

1.500,00

4.

Kormilar

1.000,00

5.

Vođa palube

1.000,00

6.

Mornar

1.000,00

7.

Rukovatelj tehničkog plovila

1.000,00

8.

Voditelj skele u nacionalnoj plovidbi

1.000,00

9.

Strojar unutarnje plovidbe

1.000,00

10.

Poseban program o postupcima u slučaju opasnosti na plovilu

500,00

11.

Osposobljenost za rukovanje radiotelefonskim uređajem

500,00

12.

Osposobljenost za upravljanje plovilom uz pomoć radara

500,00

13.

Osposobljenost za rukovanje plovnom dizalicom

500,00

14.

Osposobljenost za upravljanje putničkim plovilom

500,00

15.

Osposobljenost o posebnom poznavanju ADN-a

1.000,00