Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Državne škole za javnu upravu

NN 62/2012 (4.6.2012.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Državne škole za javnu upravu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1497

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. svibnja 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O OSNIVANJU DRŽAVNE ŠKOLE ZA JAVNU UPRAVU

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Državne škole za javnu upravu (»Narodne novine«, broj 144/2010) u članku 4. stavku 1. zagrada i riječi: »u daljnjem tekstu: izobrazba« brišu se.

Stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 2.

Članci 5., 6. i 7. brišu se.

Članak 3.

U članku 12. stavku 2. iza riječi: »Vlada Republike Hrvatske« dodaju se riječi: »na prijedlog ministra uprave«.

Stavci 3. i 4. brišu se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 3.

Članak 4.

Članak 15. briše se.

Članak 5.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će Upravno vijeće u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Danom imenovanja predsjednika i članova Upravnog vijeća prestaje mandat dosadašnjem predsjedniku i članovima Upravnog vijeća.

Upravno vijeće obvezno je uskladiti Statut u roku 30 dana od dana imenovanja Upravnog vijeća iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 131-01/12-02/02

Urbroj: 5030109-12-1

Zagreb, 31. svibnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.