Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

NN 62/2012 (4.6.2012.), Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1498

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 143/2002 i 33/2005) i članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. svibnja 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O OSNIVANJU FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 116/2003, 48/2004 i 68/2008), članak 9. mijenja se i glasi:

»Članak 9.

(1) Fondom upravlja Upravno vijeće Fonda.

(2) Upravno vijeće čini sedam članova koje imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske, i to:

1. dva člana na prijedlog ministra nadležnog za rad

2. dva člana na prijedlog ministra nadležnog za socijalnu politiku

3. dva člana na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća, od kojih je jedan predstavnik sindikata i jedan predstavnik poslodavaca

4. jednog člana na prijedlog udruga osoba s invaliditetom.

(3) Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi Upravnog vijeća od članova iz stavka 2. točke 1. ovoga članka.

(4) Vlada Republike Hrvatske može razriješiti predsjednika i članove Upravnog vijeća i prije isteka vremena na koje su imenovani.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 562-01/12-01/01

Urbroj: 5030104-12-1

Zagreb, 31. svibnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.