Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2012. godinu

NN 62/2012 (4.6.2012.), Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2012. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1499

Na temelju članka 56., a u vezi s člankom 35. stavkom 2. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (»Narodne novine«, broj 137/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. svibnja 2012. godine donijela

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU VISINE MJESEČNE PRISTOJBE KOJA SE PLAĆA HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI ZA 2012. GODINU

I.

U Odluci o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2012. godinu (»Narodne novine«, broj 34/2012), iza točke I. dodaje se točka I.a koja glasi:

»I.a

Od plaćanja mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji u 2012. godini, u visini od 50% oslobađaju se:

– osobe oboljele od mišićne distrofije i srodnih neuromišićnih oboljenja,

– osobe koje su preboljele cerebralnu ili dječju paralizu s oštećenjem organa za kretanje preko 80%, korisnici doplatka za pomoć,

– osobe s invaliditetom s dijagnozom oboljenja: paraplegija, tetraplegija, sc. multiplex, amputacija donjih ekstremiteta s oštećenjem organa za kretanje preko 80%,

– gluhe osobe (100% oštećenje sluha).

Od plaćanja mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji u 2012. godini, oslobađaju se u cijelosti:

– 100% slijepe osobe,

– osobe s invaliditetom I. i II. grupe (100% invaliditeta) koje primaju invalidske naknade kao ratni ili mirnodopski vojni invalidi ili invalidi policije,

– bolesnici koji se liječe dijalizom bubrega.«.

II.

Ministrica kulture ovlaštena je, prema potrebi, donijeti naputak za provedbu ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-12/12-02/03

Urbroj: 5030104-12-3

Zagreb, 31. svibnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.