Pravilnik o izgledu službene značke i službene iskaznice policijskog službenika

NN 62/2012 (4.6.2012.), Pravilnik o izgledu službene značke i službene iskaznice policijskog službenika

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1500

Na temelju članka 28. stavka 6. Zakona o policiji (»Narodne novine« br. 34/2011) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE I SLUŽBENE ISKAZNICE POLICIJSKOG SLUŽBENIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled službene značke i obrazac službene iskaznice policijskog službenika Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), vođenje evidencije o službenim značkama i službenim iskaznicama te način njihova izdavanja i zamjene.

Članak 2.

Službena značka policijskog službenika policije veličine je 56 mm i sastoji se od tri koncentrična kruga. U središnjem krugu na zrakastoj podlozi ispisana su slova RH visine 9 mm. Srednji srebrni krug promjera je 41 mm i sadrži u gornjem dijelu plavim slovima ispisan natpis: POLICIJA. Vanjski krug žute je boje s reljefom hrvatskog pletera. Na donjem dijelu značke nalazi se metalna srebrna traka u koju se upisuje broj značke.

Predložak službene značke iz stavka 1. ovoga članka tiskan je na Obrascu 1.

Članak 3.

Službena značka policijskog službenika kriminalističke policije veličine je 54 mm x 57 mm, izrađena je iz tombak lima, ovalnog je oblika i sastavljena od dva dijela. Prvi dio značke je srebrno patinirana podloga i čini je reljefno izvedena struktura otiska prsta, u sredini koje se nalazi emajlirani hrvatski grb. Ispod grba izlazi pozlaćena reljefna ručka mača. S lijeve i desne strane grba uravnoteženo je smještena pozlaćena vaga. Drugi dio značke čini reljefno izveden hrvatski troplet koji okružuje podlogu te dvije lente. Na gornjoj, većoj lenti tamno plavim slovima ispisan je tekst: KRIMINALISTIČKA POLICIJA, a na donjoj tekst: MUP RH. Na poleđini značke smještena je lisnata opruga za pričvršćenje i ugraviran broj značke.

Predložak službene značke iz stavka 1. ovoga članka tiskan je na Obrascu 2.

Članak 4.

Obrazac službene iskaznice policijskog službenika (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađuje se sublimacijskim ispisom na računalnom sustavu za izradu službenih iskaznica TIM-ID, izmjere 85,6×54 mm.

Prednja strana obrasca iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske,

– desno, u ravnini grba, plavim slovima ispisano je jedno ispod drugoga: REPUBLIKA HRVATSKA i MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, a tamnoplavim slovima: SLUŽBENA ISKAZNICA. Ispod grba je prazan prostor za fotografiju,

– desno od prostora za fotografiju, a ispod naziva: SLUŽBENA ISKAZNICA, plavim slovima ispisano je: POLICIJA, a ispod toga u pravokutniku odgovarajuće boje ispisuje se ime i prezime policijskog službenika i osobni identifikacijski broj (OIB). Ispod pravokutnika ispisuju se sat i datum izdavanja te broj pod kojim je iskaznica izdana. Prednja strana obrasca iskaznice štiti se u postupku sublimacijskog ispisa prozirnim plastičnim zaštitnim laminatom, izmjere 80,6×49 mm, debljine 0,0025 mm, koji sadrži naizmjenične holograme grba Republike Hrvatske i slova: MUP RH.

Predložak službene iskaznice iz stavka 1. ovoga članka tiskan je na Obrascu 3.

Članak 5.

Na stražnjoj strani iskaznice tiskan je tekst o najznačajnijim ovlastima policijskog službenika koji glasi:

»Nositelj ove iskaznice ovlašten je, pod uvjetima propisanim zakonom, provjeriti i utvrditi identitet osobe i predmeta, privesti osobu, dovesti je nadležnom tijelu, privremeno ograničiti slobodu kretanja, uporabiti sredstva prisile, ući u tuđi dom i druge prostorije, obaviti pregled i pretragu, privremeno oduzeti predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom ili prekršajnom postupku te primijeniti druge policijske ovlasti propisane Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima i drugim propisima.

Nositelj ove iskaznice ovlašten je nositi oružje i streljivo.«.

Članak 6.

Policijskim službenicima Odjela za unutarnju kontrolu se pored iskaznice iz članka 4. ovoga Pravilnika izdaje i službena iskaznica policijskog službenika Odjela za unutarnju kontrolu (u daljnjem tekstu: iskaznica unutarnje kontrole).

Obrazac iskaznice unutarnje kontrole izrađuje se sublimacijskim ispisom na računalnom sustavu za izradu službenih iskaznica TIM-ID, izmjere 85,6×54 mm.

Prednja i zadnja strana iskaznice prekrivene su diskretnom višebojnom mrežom okomitih i vodoravnih crta koje se sijeku pod pravim kutom.

Prednja strana obrasca iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– ispod gornjeg ruba po dužini, sitnim crvenim slovima majuskule ispisan je tekst u nizu: REPUBLIKA HRVATSKA, ispod njega, u sredini dužine iskaznice, krupnijim slovima majuskule tekst u crvenoj boji: REPUBLIKA HRVATSKA, ispod njega tekst iste veličine slova u plavoj boji: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, a ispod, po dužini iskaznice, plavim sitnijim slovima majuskule ispisan je tekst u nizu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA,

– na prednjoj lijevoj strani je prostor za skeniranu fotografiju policijskog službenika veličine 20x23 mm, a ispod fotografije slovima crne boje u dva reda ispisano je ime i prezime policijskog službenika,

– desno od fotografije, na zlatnoj podlozi polukruga, plavom bojom iscrtan je hrvatski pleter. Ispod pletera, vodoravno položena, vijori se lenta plave boje s bijelim obrubima. Na središnjem dijelu lente bijelim slovima majuskule, u dva reda, ispisan je tekst: UNUTARNJA KONTROLA. Ispod lente plavim slovima majuskule ispisan je tekst: POLICIJA koji zajedno s polukrugom hrvatskog pletera vizualno zatvara puni krug. Iznad lente, na bijeloj podlozi polukruga unutar pletera, preko zrakastih plavih linija čije je ishodište središte kruga, zlatnim slovima majuskule, s plavim obrubom, ispisana su slova: RH. U središnjem dijelu ispod kruga kojeg sačinjavaju hrvatski pleter i natpis: POLICIJA crnom bojom ispisan je broj pod kojim je iskaznica izdana.

Broj pod kojim se iskaznica izdaje započinje od broja 101.

Stražnja strana obrasca iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– s lijeve strane, po njenoj širini, na zlatnoj podlozi sitnim je slovima majuskule plave boje ispisan tekst u nizu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA,

– s desne strane, crnom bojom ispisan je tekst koji glasi: »Nositelj ove iskaznice može: obaviti razgovor s policijskim službenicima i drugim zaposlenicima Ministarstva; ući i izvršiti uvid u svaki prostor na korištenju u Ministarstvu koji u svom radu ili u svezi s obavljanjem službenih poslova koriste policijski službenici i drugi zaposlenici Ministarstva; izvršiti uvid i koristiti podatke iz evidencija koje vode policijski službenici i drugi zaposlenici Ministarstva; izvršiti uvid u dnevnik događaja, upisnike, zapisnike, fotoelaborate, izvješća, naloge, odluke, zaključke, službene zabilješke, skice, bilješke i druge dokumente koje sastavljaju, pribavljaju, zaprimaju ili izdaju policijski službenici i drugi zaposlenici Ministarstva, a prema potrebi zahtijevati i njihovu dostavu u izvornom obliku ili preslici; izvršiti uvid u ateste, tehničke i druge podatke o tehničkim sredstvima i opremi koju u radu primjenjuju policijski službenici i drugi zaposlenici Ministarstva te zahtijevati dokaze o osposobljenosti za njezinu uporabu; prisustvovati provedbi policijskih poslova; od policijskih službenika i drugih zaposlenika Ministarstva zatražiti i druge podatke i obavijesti važne za uspješnu provedbu kontrole i nadzora njihova rada; obaviti i druge potrebne mjere i radnje u sklopu policijskih ovlasti.«.

Predložak iskaznice iz stavka 1. ovoga članka tiskan je na Obrascu 4.

Članak 7.

Policijski službenici u obavljanju poslova svog radnog mjesta nose službenu značku iz članka 2. ili članka 3. ovoga Pravilnika te službenu iskaznicu.

Službena značka iz članka 2. ovoga Pravilnika je pripadajući dio odore policijskih službenika koji poslove svog radnog mjesta obavljaju u odori ako je odora predviđena za nošenje službene značke.

Službena iskaznica nosi se u kožnom povezu.

Policijski službenici koji poslove svog radnog mjesta obavljaju u građanskom odijelu, kao i policijski službenici koji poslove svog radnog mjesta obavljaju u odori ako im odora nije predviđena za nošenje službene značke, službenu značku nose u kožnom povezu zajedno s iskaznicom.

Kožni povez iz stavka 3. ovoga članka u kojem se nosi službena značka iz članka 2. ovoga Pravilnika je tamnoplave boje, trostrukog pregiba, a veličina svakog pregiba je 8×12 cm. Na unutarnjoj strani kožnog poveza, iznad dijela namijenjenog za pričvršćenje službene značke, slovima zlatne boje otiskan je tekst: POLICIJA.

Kožni povez iz stavka 3. ovoga članka u kojem se nosi službena značka iz članka 3. ovoga Pravilnika je tamnoplave boje, dvostrukog pregiba, a veličina svakog pregiba je 75 mm × 95 mm. Na prednjoj strani kožnog poveza slovima zlatne boje otiskan je tekst: MUP RH, a ispod njega tekst: KRIMINALISTIČKA POLICIJA.

Članak 8.

Iskaznica unutarnje kontrole nosi se uz iskaznicu iz članka 4. ovoga Pravilnika.

Prilikom predstavljanja iskaznicom unutarnje kontrole policijski službenik Odjela za unutarnju kontrolu obavezno će se predstaviti i službenom značkom policijskog službenika.

Članak 9.

Kada poslove svog radnog mjesta obavljaju u građanskom odijelu, policijski službenici po nalogu nadređenog službenika mogu službenu značku iz članka 2. ili članka 3. ovoga Pravilnika nositi na kožnom nosaču namijenjenom za nošenje oko vrata ili na pojasu, a službenu iskaznicu iz članka 4. ovoga Pravilnika u kožnom povezu namijenjenom za nošenje oko vrata.

Kožni nosač iz stavka 1. ovoga članka na kojem se nosi službena značka crne je boje, nepravilno elipsastog oblika visine 82 mm, a širine 73 mm. Kroz dvije šupljine gornjeg dijela nosača provučen je lančić dužine 90 cm (za nošenje oko vrata) izrađen od međusobno spojenih kuglastih dijelova (karika) promjera 2,2 do 2,5 mm od nekorodirajuće kovine i samo jednom spojnicom za odvajanje dok je stražnja strana prilagođena za umetanje remena širine 5 cm (za nošenje na pojasu).

Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka veličine je 110x66 mm, s prozirnim i mekim PVC staklima s obje strane te kožnatim rubovima crne boje. Kroz dvije šupljine gornje strane poveza provučen je lančić dužine 90 cm izrađen od međusobno spojenih kuglastih dijelova (karika) promjera 2,2 do 2,5 mm od nekorodirajuće kovine i samo jednom spojnicom za odvajanje.

Članak 10.

Službenu značku i iskaznicu s pripadajućim kožnim povezom izdaje Ministarstvo.

Ministarstvo policijskom službeniku na zahtjev njegove ustrojstvene jedinice izdaje i kožni nosač te kožni povez iz članka 9. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

O svim izdanim službenim značkama i iskaznicama vodi se evidencija u Ministarstvu.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka koja se odnosi na službene značke i iskaznice iz članaka 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika sadrži: prezime i ime policijskog službenika kojem je izdana službena značka i iskaznica, naziv radnog mjesta na koje je raspoređen, naziv policijske uprave, odnosno ustrojstvene jedinice Ministarstva u sjedištu u kojoj je zaposlen, broj službene značke i iskaznice, datum i sat izdavanja te odjeljak za napomene.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka koja se odnosi na iskaznice unutarnje kontrole sadrži: prezime i ime policijskog službenika kojem je izdana iskaznica unutarnje kontrole, naziv radnog mjesta na koje je raspoređen u Odjelu za unutarnju kontrolu, broj iskaznice, datum i sat izdavanja te odjeljak za napomene.

Članak 12.

Policijski službenik koji izgubi službenu značku, službenu iskaznicu ili iskaznicu unutarnje kontrole ili na drugi način ostane bez njih dužan je o tome odmah obavijestiti neposredno nadređenog službenika.

Nova službena značka, službena iskaznica ili iskaznica unutarnje kontrole izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala službena značka, službena iskaznica ili iskaznica unutarnje kontrole oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

Nova službena značka, službena iskaznica ili iskaznica unutarnje kontrole izdaje se s novim brojem.

Izgubljena ili nestala službena značka, službena iskaznica ili iskaznica unutarnje kontrole koja je pronađena nakon izdavanja nove pohranit će se uz evidenciju iz članka 11. ovoga Pravilnika.

Policijski službenik koji izgubi ili zbog vlastite nepažnje ošteti službenu značku, službenu iskaznicu, iskaznicu unutarnje kontrole, kožni povez ili kožni nosač snosi troškove izdavanja novih.

U slučaju kada se pri zakonitom obavljanju poslova svog radnog mjesta, nesretnim slučajem ili tuđom radnjom policijskom službeniku otuđi, izgubi ili ošteti službena značka, službena iskaznica, iskaznica unutarnje kontrole, kožni povez ili kožni nosač troškove izdavanja novih snosi Ministarstvo, nakon obrazloženog zahtjeva policijske uprave, odnosno ustrojstvene jedinice Ministarstva u sjedištu u kojoj je policijski službenik zaposlen.

Članak 13.

Policijski službenik kojem prestane služba u Ministarstvu ili koji izgubi status policijskog službenika ili je odlukom nadležne zdravstvene komisije proglašen nesposobnim za obavljanje poslova policijskog službenika ili je privremeno nesposoban za rad po osnovi psihičkih tegoba, poremećaja ili oboljenja ili je privremeno udaljen iz službe dužan je prilikom primitka rješenja o prestanku službe, rješenja o privremenom udaljenju iz službe, odluke o privremenoj nesposobnosti za rad ili rješenja o rasporedu na drugo radno mjesto službenu značku i iskaznicu predati neposredno nadređenom službeniku.

Policijski službenik kojem prestane rad u Odjelu za unutarnju kontrolu dužan je iskaznicu unutarnje kontrole predati neposredno nadređenom službeniku.

Službena značka, službena iskaznica i iskaznica unutarnje kontrole oduzet će se policijskom službeniku ako ih ne preda sukladno stavku 1. i 2. ovoga članka.

Nadređeni službenici iz stavka 1. i 2. ovoga članka dužni su primljene ili oduzete službene značke i iskaznice odmah dostaviti nadležnoj službi Ministarstva.

Službena značka i iskaznica koje su predane ili oduzete policijskom službeniku jer je odlukom nadležne zdravstvene komisije bio proglašen nesposobnim za obavljanje poslova policijskog službenika vraćaju se po dostavi odluke nadležne zdravstvene komisije o njegovoj zdravstvenoj sposobnosti, a policijskom službeniku koji je rješenjem bio privremeno udaljen iz službe danom njegovog povratka na rad.

Članak 14.

Obrasci službenih znački, službene iskaznice i iskaznice unutarnje kontrole tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 15.

Službene značke i službene iskaznice izdane na temelju odredaba ranije važećih propisa, a koje nisu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, zamijenit će se u rokovima koje odredi ministar unutarnjih poslova posebnom odlukom.

Iskaznice unutarnje kontrole izdat će se u roku kojeg odredi ministar unutarnjih poslova posebnom odlukom.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izgledu službene značke i službene iskaznice policijskog službenika (»Narodne novine«, broj 63/07).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-40501-4/2011.

Zagreb, 23. svibnja 2012.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Nositelj ove iskaznice ovlašten je, pod uvjetima propisanim zakonom, provjeriti i utvrditi identitet osobe i predmeta, privesti osobu, dovesti je nadležnom tijelu, privremeno ograničiti slobodu kretanja, uporabiti sredstva prisile, ući u tuđi dom i druge prostorije, obaviti pregled i pretragu, privremeno oduzeti predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom ili prekršajnom postupku te primijeniti druge policijske ovlasti propisane Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima i drugim propisima.

Nositelj ove iskaznice ovlašten je nositi oružje i streljivo.

Obrazac 4

Nositelj ove iskaznice može: obaviti razgovor s policijskim službenicima i drugim zaposlenicima Ministarstva; ući i izvršiti uvid u svaki prostor na korištenju u Ministarstvu koji u svom radu ili u svezi s obavljanjem službenih poslova koriste policijski službenici i drugi zaposlenici Ministarstva; izvršiti uvid i koristiti podatke iz evidencija koje vode policijski službenici i drugi zaposlenici Ministarstva; izvršiti uvid u dnevnik događaja, upisnike, zapisnike, fotoelaborate, izvješća, naloge, odluke, zaključke, službene zabilješke, skice, bilješke i druge dokumente koje sastavljaju, pribavljaju, zaprimaju ili izdaju policijski službenici i drugi zaposlenici Ministarstva, a prema potrebi zahtijevati i njihovu dostavu u izvornom obliku ili preslici; izvršiti uvid u ateste, tehničke i druge podatke o tehničkim sredstvima i opremi koju u radu primjenjuju policijski službenici i drugi zaposlenici Ministarstva te zahtijevati dokaze o osposobljenosti za njezinu uporabu; prisustvovati provedbi policijskih poslova; od policijskih službenika i drugih zaposlenika Ministarstva zatražiti i druge podatke i obavijesti važne za uspješnu provedbu kontrole i nadzora njihova rada; obaviti i druge potrebne mjere i radnje u sklopu policijskih ovlasti.