Etički kodeks policijskih službenika

NN 62/2012 (4.6.2012.), Etički kodeks policijskih službenika

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1501

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o policiji (»Narodne novine« br. 34/2011.) ministar unutarnjih poslova donosi

ETIČKI KODEKS

POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Etički kodeks policijskih službenika (u daljnjem tekstu: Etički kodeks) predstavlja moralne i etičke standarde policije izražava volju i želju policijskih službenika za zakonitim, profesionalnim, pravednim, pristojnim, korektnim i humanim postupanjem.

Svrha Etičkog kodeksa je podizanje svijesti policijskih službenika o važnosti poštivanja etičkih načela i jačanje etičnoga odnosno moralnog ponašanja u praksi.

Izrazi policijski službenik i policijski službenici koriste se za osobe ženskog i muškog spola.

Dodatak Etičkom kodeksu je popis vrijednosti i vrlina koje odražavaju misiju policije.

Članak 2.

Policijski službenici osiguravaju čuvanje i poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda. Pri zakonitom ograničavanju sloboda i prava poštuju dostojanstvo, ugled i čast svake osobe.

Dostojanstvo, ugled i čast svake osobe zaštit će sprečavanjem bilo kakvog nasilja, zlostavljanja, nečovječnog postupanja i drugih radnji koje su ponižavajuće za ljude.

OSNOVNI PRINCIPI

Poštivanje jednakosti pred zakonom

Članak 3.

Policijski službenici u obavljanju poslova brinu da su svima osigurana jednaka ljudska prava i temeljne slobode, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Zaštita ugleda

Članak 4.

Policijski službenici u obavljanju posla i osobnom životu brinu o zaštiti i jačanju svog ugleda i ugleda policije u cjelini. Posebno brinu o jačanju integriteta policije u cjelini. Prilikom ophođenja s ljudima, državnim tijelima, nevladinim organizacijama i drugim institucijama, u svom su radu principijelni, dosljedni, odlučni, ustrajni, pravedni, stručni, pristojni i korektni.

Nepodmitljivost

Članak 5.

Policijski službenici za sebe ili druge ne traže bilo kakve povlastice te su odlučni u razotkrivanju svih oblika mita i korupcije.

Javnost rada

Članak 6.

Policijski službenici javnim, zakonitim, stručnim, pravednim, uljudnim i korektnim radom osiguravaju naklonost, ugled i poštovanje u javnosti te javnost i prihvaćaju kao oblik kontrole nad svojim radom.

Profesionalnost, stručnost i neovisnost

Članak 7.

Policijski službenici se za profesionalno obavljanje zadaća obrazuju, stručno osposobljavaju i usavršavaju.

Policijski službenici mogu se udruživati u sindikalne, strukovne i druge slične udruge u zemlji i inozemstvu. Njihovo profesionalno djelovanje ne smije ovisiti o osobnim političkim uvjerenjima i svjetonazoru.

Zaštita tajnosti podataka

Članak 8.

Policijski službenici čuvaju podatke i informacije za koje su saznali u obavljanju poslova ili povodom obavljanja poslova te ih nepotrebno ne koriste i ne otkrivaju.

Međusobni odnosi

Članak 9.

Odnosi između policijskih službenika temelje se na međusobnom poštovanju, uzajamnom i solidarnom pomaganju, kolegijalnosti, toleranciji, iskrenosti, međusobnom povjerenju i dostojanstvu, dobronamjernoj kritici i dobroj komunikaciji.

Takvim su odnosima strane pojave lažna solidarnost, ponižavanje, podcjenjivanje i zanemarivanje.

Poštivanje Etičkog kodeksa

Članak 10.

Policijski službenici trebaju postupati u skladu s Etičkim kodeksom, radi čega su upoznati s njegovim sadržajem. Svjesni su odgovornosti i moralnih posljedica povrede Etičkog kodeksa.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Na sve što nije regulirano odredbama ovoga Etičkog kodeksa primjenjuje se Etički kodeks državnih službenika.

Članak 12.

Načela Etičkog kodeksa vrijede u svim sigurnosnim situacijama.

Članak 13.

Odredbe Etičkog kodeksa ugrađene su u programe obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja policijskih službenika.

Članak 14.

Etički kodeks policije stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-57112-2011.

Zagreb, 29. svibnja 2012.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

DODATAK

ETIČKOM KODEKSU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

VRIJEDNOSTI I VRLINE KOJE IZRAŽAVAJU MISIJU POLICIJE

Policijski službenici:

• SLUŽE LJUDIMA;

• ŠTITE ŽIVOTE LJUDI I IMOVINE;

• ŠTITE SLABIJE PRED JAČIMA;

• OSIGURAVAJU USTAVNA I ZAKONSKA PRAVA SVIM LJUDIMA POD JEDNAKIM UVJETIMA;

• IMAJU VISOK STUPANJ INTEGRITETA;

• HRABRI SU I ODLUČNI ČAK I KADA JE UGROŽEN ŽIVOT;

• SVJESNI SU DA SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAČKA ZNAČI ODGOVORNOST I JAVNO POVJERENJE U POLICIJU;

• ODRŽAVAJU POVJERENJE I NE ZLORABE PODATKE I INFORMACIJE;

• UVIJEK POSTUPAJU ETIČNO, ZAKONITO I PROFESIONALNO.