Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

NN 63/2012 (6.6.2012.), Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1508

Na temelju članka 28. stavka 8. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001, 177/2004, 76/2007, 152/2008 i 127/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. svibnja 2012. godine donijela

TARIFNI SUSTAV

ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Tarifnim sustavom za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (u daljnjem tekstu: Tarifni sustav) određuje se pravo povlaštenih proizvođača električne energije na poticajnu cijenu električne energije koju operator tržišta plaća za električnu energiju proizvedenu i isporučenu iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja, sukladno članku 26. stavku 6. Zakona o energiji, bez vlastite potrošnje.

(2) Ovim Tarifnim sustavom utvrđuju se visine fiksnih tarifnih stavki i promjenjivi dio tarifnih stavki za električnu energiju proizvedenu iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja, ovisno o vrsti izvora, snazi i drugim elementima isporučene električne energije, kao i način i uvjeti primjene tih elemenata.

(3) Iznos tarifnih stavki definiranih ovim Tarifnim sustavom sastoji se od dva dijela: fiksnog dijela koji se temelji na opravdanim troškovima poslovanja, izgradnje, zamjene, rekonstrukcije te održavanja postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja i razumnom povratu sredstava od investicije, i promjenjivog dijela koji se temelji na mjerljivom doprinosu lokalnoj zajednici, doprinosu razvoja gospodarske aktivnosti, zapošljavanju, razvoju javnih servisa i podizanju kvalitete života. Lokalna zajednica, u smislu ovog Tarifnog sustava, podrazumijeva gradove i općine na području Republike Hrvatske.

(4) Iznosi tarifnih stavki definiranih ovim Tarifnim sustavom izrađeni su sukladno Odluci o potporama za zaštitu okoliša i imaju obilježje operativne potpore za promicanje proizvedene i isporučene električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije u elektroenergetsku mrežu.

(5) Izmjena Tarifnog sustava donosi se do 31. listopada tekuće godine s početkom primjene od 1. siječnja iduće godine, na prijedlog ministarstva nadležnog za energetiku (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), a uključuje korekciju tarifnih stavki za promjene tržišnih uvjeta s aspekta tehnološkog napretka, promjene prosječnih tržišnih cijena sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i sve ostale relevantne faktore koji mogu direktno utjecati na troškove realizacije Projekta.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Tarifnom sustavu imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji i Zakonom o tržištu električne energije.

(2) U ovom se Tarifnom sustavu koriste i izrazi koji u smislu ovoga Tarifnog sustava imaju sljedeća značenja:

1. bruto proizvedena električna energija – ukupno proizvedena električna energija iz postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije i kogeneracijskog postrojenja koja uključuje vlastitu potrošnju,

2. instalirana snaga – je zbroj nazivnih snaga svih proizvodnih jedinica, a u smislu ovoga Tarifnog sustava je snaga postrojenja na pragu prema elektroenergetskoj mreži, odnosno priključna snaga postrojenja na elektroenergetsku mrežu,

3. integrirane sunčane elektrane – sunčane elektrane smještene na površinama zgrada (krovovima, pokrovima, sjenilima, balkonima, terasama, balustradama, fasadama, prozorima, vratima…) i infrastrukturnih objekata (trafostanice, mostovi i sl. građevine),

4. isporučena električna energija – električna energija proizvedena iz postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije i kogeneracijskog postrojenja i predana u elektroenergetsku mrežu, umanjena za vlastitu potrošnju,

5. naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja (u daljnjem tekstu: naknada za poticanje) – dodatak na cijenu električne energije za sve kupce, koji se koristi za poticanje proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja, a iskazuje se u kn/kWh,

6. nazivna snaga – trajna snaga proizvodne jedinice prema kojoj je jedinica naručena i projektirana. Podatak o električnoj ili toplinskoj nazivnoj snazi naznačen je na nazivnoj (tvorničkoj) pločici generatora električne energije ili topline, ili se nalazi u tehničkoj specifikaciji koju izrađuje proizvođač,

7. neintegrirane sunčane elektrane – sunčane elektrane smještene kao samostojeće građevine,

8. nositelj projekta – (u daljnjem tekstu: nositelj projekta) fizička ili pravna osoba upisana u Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača (u daljnjem tekstu: »Registar OIEKPP«),

9. poticajna cijena – cijena koja se plaća proizvođaču električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja za vrijeme trajanja ugovora o otkupu električne energije, a iskazuje se u kn/kWh,

10. projekt korištenja obnovljivog izvora energije i kogeneracije (u daljnjem tekstu: Projekt) – priprema, izgradnja i korištenje postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije ili kogeneraciju,

11. prosječna proizvodna cijena električne energije (PPC) – cijena proizvodnje električne energije za tarifne kupce iz kategorije kućanstva s jednotarifnim obračunom električne energije (Tarifni model: plavi),

12. ukupna naknada – ukupan iznos koji plaća svaki kupac za poticanje proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja. Dobiva se kao umnožak naknade i ukupno obračunate potrošnje u kWh, a iskazuje u kunama,

13. vlastita potrošnja – potrošnja električne energije proizvedene iz postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja, koja se koristi za potrebe rada postrojenja (pogonska vlastita potrošnja), što uključuje i potrošnju za pripremu primarnog energenta postrojenja, a na koju se ne daju poticaji.

(3) Pojmovi gradnja, projektant, rekonstrukcija, izvođač, izjava izvođača o izvedenim radovima, glavni projekt, građevna čestica, osoba ovlaštena za provođenje energetskih pregleda, korišteni u ovom Tarifnom sustavu imaju značenje određeno posebnim zakonom kojim se uređuje gradnja.

II. POTICAJNA CIJENA ZA ISPORUČENU ELEKTRIČNU ENERGIJU IZ POSTROJENJA KOJA KORISTE OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I KOGENERACIJU

Članak 3.

Pravo na poticajnu cijenu stječe proizvođač električne energije koji koristi obnovljive izvore energije, odnosno kogeneraciju za proizvodnju električne energije pod uvjetom da je:

1. ishodio rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije sukladno članku 8. stavku 2. Zakona o tržištu električne energije, osim proizvođača koji za proizvodnju električne energije koristi jednostavne građevine definirane propisima o prostornom uređenju i gradnji, za koje se primjenjuju posebni uvjeti sukladno propisima o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

2. sklopio ugovor o otkupu električne energije s operatorom tržišta, sukladno članku 30. stavku 1. podstavku 8. Zakona o tržištu električne energije.

Članak 4.

(1) Visine fiksnih tarifnih stavki (C) izražene u kn/kWh za isporučenu električnu energiju iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za sljedeće grupe postrojenja iznose:

1. Za postrojenja priključena na distribucijsku mrežu koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije instalirane snage do uključivo 1 MW

Tip postrojenja

C

a. sunčane elektrane

 

a.1. sunčane elektrane instalirane snage do uključivo 10 kW

1,10

a.2. sunčane elektrane instalirane snage veće od 10 kW do uključivo 30 kW

1,10

a.3. sunčane elektrane veće od 30 kW

1,10

b. hidroelektrane

– hidroelektrane do uključivo 500 MWh proizvedenih u kalendarskoj godini

1,20

– hidroelektrane za više od 500 MWh do uključivo 1000 MWh proizvedenih u kalendarskoj godini

0,80

– hidroelektrane za više od 1000 MWh proizvedenih u kalendarskoj godini

0,60

c. vjetroelektrane

0,72

d. elektrane na krutu biomasu, isključujući komunalni otpad

d.i. elektrane na biomasu instalirane snage do uključivo 300 kW

1,30

d.ii. elektrane na biomasu instalirane snage veće od 300 kW

1,20

e. geotermalne elektrane

1,20

f. elektrane na bioplin iz poljoprivrednih kultura te organskih ostataka i otpada biljnog i životinjskog podrijetla

f.i. elektrane na bioplin instalirane snage do uključivo 300 kW

1,42

f.ii. elektrane na bioplin instalirane snage veće od 300 kW

1,20

g. elektrane na tekuća biogoriva

PPC

h. elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

PPC

i. ostale elektrane na obnovljive izvore

PPC

2. Za postrojenja priključena na prijenosnu ili distribucijsku mrežu koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije instalirane snage veće od 1 MW

Tip postrojenja

C

a. hidroelektrane instalirane snage do uključivo 10 MW

– energija do uključivo 5000 MWh proizvedenih u kalendarskoj godini

1,00

– energija za više od 5000 MWh do uključivo 15000 MWh proizvedenih u kalendarskoj godini

0,70

– energija za više od 15 000 MWh proizvedenih u kalendarskoj godini

0,57

b. vjetroelektrane

0,71

c. elektrane na krutu biomasu, isključujući komunalni otpad

c.i. elektrane na krutu biomasu instalirane snage do uključivo 2 MW

1,20

c.ii. elektrane na krutu biomasu instalirane snage veće od 2 MW do uključivo 5 MW

1,15

c.iii. elektrane na krutu biomasu instalirane snage veće od 5 MW do uključivo 10 MW

1,05

c.iiii. elektrane na krutu biomasu instalirane snage veće od 10 MW

0,90

d. geotermalne elektrane

1,20

e. elektrane na bioplin iz poljoprivrednih kultura te organskih ostataka i otpada biljnog i životinjskog podrijetla

e.i. elektrane na bioplin instalirane snage do uključivo
2 MW

1,20

e.ii. elektrane na bioplin instalirane snage veće od 2 MW do uključivo 5 MW

1,12

f. elektrane na tekuća biogoriva

PPC

g. elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

PPC

h. ostale elektrane na obnovljive izvore

PPC

i. sunčane elektrane

PPC

j. elektrane na životinjsku mast instalirane snage do uključivo 5 MW

1,65

(2) Za integrirane sunčane elektrane do instalirane snage uključivo 300 kW, korekcija fiksne tarifne stavke (Ck) određuje se prema izrazu:

Ck = C x k1 x k2

u kojem je:

C – visina fiksne tarifne stavke,

k1 – korektivni koeficijent za integrirane sunčane elektrane,

k2 – korektivni koeficijent za korištenje sustava za pripremu sanitarne tople vode i/ili grijanje pomoću obnovljivih izvora energije (dalje: toplinski sustavi na OIE):

– sunčani kolektor;

– korištenje energije tla i vode.

(3) Korektivni koeficijent za integrirane sunčane elektrane k1 iznosi:

– za grupu 1.a.1. 2,39

– za grupu 1.a.2. 2,03

– za grupu 1.a.3. 1,50.

(4) Korektivni koeficijent za korištenje toplinskog sustava na OIE k2 iznosi:

– za grupu 1.a.1. 1,2

– za grupu 1.a.2. 1,1

– za grupu 1.a.3. 1,03.

Uvjet za ostvarenje korekcijskog koeficijenta k2 je postojanje i održavanje u funkciji toplinskog sustava na OIE, na istoj građevnoj čestici, u svrhu zadovoljenja toplinskih potreba zgrade na kojoj se instalira integrirana sunčana elektrana.

Minimalna instalirana toplinska snaga sustava (Pth), potrebna za ostvarenje dodatka, definirana je omjerom u odnosu na instaliranu električnu snagu sunčane elektrane (Pel).

Minimalni omjer t0 je omjer instalirane snage toplinskog sustava na OIE (Pth) i instalirane snage sunčane elektrane (Pel) i iznosi:

– za grupu 1.a.1. 0,25

– za grupu 1.a.2. 0,20

– za grupu 1.a.3. 0,15.

Omjer instalirane snage t0 utvrđuje se potvrdom koju izdaje osoba ovlaštena za provođenje energetskih pregleda složenih tehničkih sustava temeljem:

– projekta izrađenog od strane ovlaštenog projektanta;

– izvještaja izvođača, koji je nositelj odgovarajuće suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja za radove ugradnje elektro-instalacija i instalacija grijanja;

– pregleda postojeće instalacije toplinskog sustava na OIE i

– završnog izvješća nadzornog inženjera, u slučajevima kad je propisan stručni nadzor građenja.

Ukoliko se ne primjenjuje korektivni faktor iz ovog stavka, uzima se kao 1.

Nositelj projekta je obvezan potvrdu o omjeru instalirane snage dostaviti u roku 15 dana od dana primjene ugovora o otkupu električne energije.

(5) Za neintegrirane sunčane elektrane do instalirane snage uključivo 10 kW koje se grade na građevnim česticama postojeće zgrade, uz uvjet da ne postoji druga sunčana elektrana na istoj građevnoj čestici, korekcija fiksne tarifne stavke (Ck) određuje se prema izrazu:

Ck = C x k3

u kojem je:

k3 – korektivni koeficijent koji iznosi 1,82.

(6) Za kogeneracijska postrojenja koja kao pogonsko gorivo ne koriste obnovljive izvore energije utvrđuju se tarifne stavke i visine tarifnih stavki (C) izražene u kn/kWh za isporučenu električnu energiju. Električna energija se mora proizvesti u kogeneracijskom procesu na način utvrđen propisom koji uređuje postupak stjecanja statusa povlaštenog proizvođača.

Grupa postrojenja

C

kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage do uključivo 30 kW, tzv. mikrokogeneracije, te sva kogeneracijska postrojenja koja koriste gorivne ćelije na vodik

0,61

kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage veće od 30 kW do uključivo 1 MW, tzv. male kogeneracije

PPC

kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage veće od 1 MW do uključivo 35 MW, tzv. srednje kogeneracije priključene na distribucijsku ili prijenosnu mrežu

PPC

kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage veće od 35 MW, tzv. velike kogeneracije, te sva kogeneracijska postrojenja priključena na prijenosnu mrežu

PPC

(7) Uvjet za ostvarenje tarife i sklapanje ugovora o otkupu električne energije s operatorom tržišta za postrojenja iz grupe 1.d.ii., 1.f.ii., 2.c.i., 2.c.ii., 2.c.iii., 2.c.iiii., 2.e.i., 2.e.ii. i 2.j., je minimalna ukupna godišnja učinkovitost postrojenja ηk OIE = 50% u pretvorbi primarne energije goriva Q [MJ] u isporučenu električnu energiju Ei [MWh] i proizvedenu korisnu toplinu Hk [MJ].

Ukupna godišnja energetska učinkovitost obnovljivog izvora energije, ηk OIE, definirana je izrazom:

ηk OIE = ((3600 x Ei) + Hk)/Q.

Ostvarenje uvjeta minimalne ukupne godišnje učinkovitosti određuje Agencija na temelju Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

(8) Povlašteni proizvođač električne energije grupa iz stavka 7. ovoga članka koji u obračunskoj godini ne ispuni uvjet ukupne godišnje učinkovitosti postrojenja na zahtjev operatora tržišta, a temeljem rješenja Agencije, vratit će isplaćena poticajna financijska sredstva. Sredstva će se obračunati kao razlika između poticajne cijene i prosječne proizvodne cijene električne energije (PPC) u toj godini.

Članak 5.

(1) Visine tarifnih stavki iz članka 4. stavka 1. ovoga Tarifnog sustava odnose se na fiksni dio tarifnih stavki.

(2) Promjenjivi dio tarifne stavke temelji se na mjerljivom doprinosu lokalnoj zajednici, doprinosu razvoja gospodarske aktivnosti, zapošljavanju, razvoju javnih servisa i podizanju kvalitete života (PMAX) te može iznositi najviše do 15% fiksnog dijela tarifne stavke.

(3) Na promjenjivi dio tarifne stavke ima pravo svaki povlašteni proizvođač električne energije koji koristi obnovljive izvore energije za postrojenje na koje se odnosi prilog ovoga Tarifnog sustava koji je njegov sastavni dio.

(4) Povlašteni proizvođač je obvezan, za ostvarenje prava na promjenjivi dio tarifne stavke, dostaviti operatoru tržišta javnobilježnički ovjerenu vjerodostojnu ispravu u roku 15 dana od dana izvršnosti rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, odnosno nakon izdavanja odgovarajuće potvrde kojom je nositelj projekta stekao pravo na trajno priključenje postrojenja na elektroenergetsku mrežu izdanu od operatora sustava, ako se rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača ne izdaje, prema prilogu ovoga Tarifnog sustava.

(5) Temeljem vjerodostojne isprave iz stavka 4. ovoga članka operator tržišta utvrđuje postotak doprinosa lokalnoj zajednici, kao omjer troškova za robe i usluge s podrijetlom na području lokalne zajednice, u odnosu na ukupni investicijski trošak. Izračunati postotak doprinosa lokalnoj zajednici množi se s najvišim dijelom promjenjivog dijela tarifnog stavka, definiranog stavkom 2. ovoga članka, čime se dobiva konačni iznos promjenjivog tarifnog stavka, prema sljedećem izrazu:

gdje je:

CTOT – ukupan iznos tarifne stavke;

C – iznos fiksne tarifne stavke definirane člankom 4. stavkom 1. ovoga Tarifnog sustava, osim za sunčane elektrane za koje C ima značenje korigirane fiksne tarifne stavke (Ck) kako je definirano člankom 4. stavcima 2. – 5. ovoga Tarifnog sustava;

ILZ – ukupni trošak za robe i usluge s podrijetlom na području lokalne zajednice koji se izračunava kao sveukupna suma predmetnih stavki iskazanih u vjerodostojnoj ispravi, prema prilogu ovoga Tarifnog sustava;

ITOT – ukupni investicijski trošak projekta koji se izračunava kao sveukupna suma predmetnih stavki iskazanih u vjerodostojnoj ispravi prema prilogu ovoga Tarifnog sustava;

pMAX – najviši iznos promjenjivog dijela tarifnog stavka definiranog stavkom 2. ovoga članka.

(6) Za povlaštenog proizvođača za kojeg se utvrdi da je dao netočne podatke, te time ostvario materijalnu korist, ugovor o otkupu se raskida, a povlašteni proizvođač je dužan vratiti sve koristi te nadoknaditi svu nastalu štetu.

Članak 6.

(1) Nositelj projekta iz grupe postrojenja sunčanih elektrana ostvaruje pravo na poticaj ukoliko izgradnju postrojenja obavlja putem ovlaštenog instalatera.

(2) Ovlašteni instalater je fizička ili pravna osoba koja u poslovanju primjenjuje sustav osiguranja kvalitete usluga i radova za postrojenja za proizvodnju električne energije, za što je ishodio odgovarajući certifikat.

(3) Kriterije i mjerila za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova, sukladno normi EN HRN 45011, temeljem kojih se izdaje certifikat iz stavka 2. ovoga članka, propisuje ministar nadležan za područje gradnje u suradnji s ministrom.

(4) Do donošenja propisa iz stavka 3. ovoga članka i potpune uspostave sustava ovlašćivanja i izdavanja certifikata iz stavka 2. ovoga članka, ovlašteni instalater je fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje elektroinstalacijskih radova koja ima zaposlenog najmanje jednog ovlaštenog inženjera elektrotehnike, sukladno propisima koji uređuju gradnju.

(5) Ukoliko nositelj projekta prije primjene ugovora o otkupu električne energije ne dostavi operatoru tržišta dokaz da je izgradnja postrojenja izvršena od strane ovlaštenog instalatera iz stavka 2., odnosno stavka 4. ovoga članka, ugovor o otkupu električne energije se raskida.

Članak 7.

Povlašteni proizvođač, odnosno vlasnik postrojenja, nakon isteka roka trajanja postrojenja dužan je osigurati zbrinjavanje, odnosno reciklažu propisanu propisima u području zaštite okoliša za posebne kategorije otpada.

Članak 8.

(1) U slučaju razvoja više projekata istoga tipa (prema grupama postrojenja) ili srodnoga tipa (prema tehnologiji) na jednoj građevnoj čestici, za sve projekte primjenjuje se ista poticajna cijena koja bi se primijenila u slučaju razvoja jedinstvenoga projekta jednoga postrojenja odgovarajuće ukupne snage.

(2) Stavak 1. ovoga članka ne odnosi se na projekte integriranih sunčanih elektrana koji se razvijaju na fizički odvojenim građevinama s posebnim aktima za odobrenje građenja i/ili priključcima na elektroenergetsku mrežu.

(3) Nije dozvoljeno razdvajanje jedne čestice na više zasebnih čestica, kako bi se izgradilo više manjih postrojenja, a s ciljem stjecanja prava na veću poticajnu cijenu.

Članak 9.

(1) Operator tržišta iz sredstava naknade za poticanje plaća operatoru prijenosnog sustava troškove uravnoteženja elektroenergetskog sustava, nastale radom postrojenja povlaštenih proizvođača koji imaju pravo na poticajnu cijenu, uključujući i razdoblje iz članka 10. stavka 1. ovoga Tarifnog sustava.

(2) Obračun i plaćanje troškova iz stavka 1. ovoga članka može trajati najdulje do isteka važenja ugovora o otkupu električne energije, a operator tržišta obavlja sukladno odredbama važeće Metodologije za pružanje usluga uravnoteženja elektroenergetskog sustava i važećih Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava.

Članak 10.

(1) Operator prijenosnog sustava, odnosno operator distribucijskog sustava, dužan je nositelju projekta tijekom pokusnog rada, pa sve do početka primjene ugovora o otkupu električne energije, osigurati mjerenje energije isporučene u sustav.

(2) Po stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, operator prijenosnog sustava, odnosno operator distribucijskog sustava, dostavit će mjesečne izmjerene veličine za obračun električne energije, isporučene u sustav tijekom razdoblja iz stavka 1. ovoga članka, operatoru tržišta najkasnije do 15. dana u kalendarskom mjesecu nakon mjeseca, u kojemu je stečen status povlaštenog proizvođača.

(3) Operator tržišta plaća povlaštenom proizvođaču isporučenu električnu energiju u sustav u razdoblju iz stavka 1. ovoga članka u iznosu od 60% od prosječne proizvodne cijene (PPC) u kn/kWh važeće u mjesecu u kojem je isporučena električna energija.

(4) Električnu energiju iz stavka 3. ovoga članka, operator tržišta prodaje svim opskrbljivačima koji su ostvarivali udio u ukupnoj opskrbi električnom energijom u Republici Hrvatskoj u razdoblju iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 11.

(1) Operator tržišta plaća poticajnu cijenu povlaštenom proizvođaču s pravom na poticaj za isporučenu električnu energiju u elektroenergetski sustav.

(2) Povlašteni proizvođač dužan je osigurati mjerenje i očitanje bruto proizvedene električne energije.

(3) Bruto proizvedena električna energija, uključivo i električna energija iz članka 10. ovoga Tarifnog sustava, ulazi u ostvarenje ciljeva Republike Hrvatske definiranih za ukupni udio obnovljivih izvora energije utvrđenih u Strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske.

Članak 12.

(1) Povlašteni proizvođači električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije u kombinaciji s drugim izvorima energije imaju pravo na poticajnu cijenu iz članka 4. ovoga Tarifnoga sustava samo u dijelu koji koristi obnovljive izvore energije.

(2) Pravo iz stavka 1. ovoga članka povlašteni proizvođači električne energije mogu ostvariti ako dokažu porijeklo proizvedene električne energije (vrstu izvora) putem odvojenih mjernih mjesta.

(3) Povlašteni proizvođači električne energije koji u postrojenjima za proizvodnju električne energije koriste biomasu u suspaljivanju s fosilnim gorivima, imaju pravo na poticajnu cijenu iz članka 4. ovoga Tarifnoga sustava koja je utvrđena za povlaštenog proizvođača električne energije iz elektrane na biomasu, ukoliko energetski udjel fosilnih goriva ne prelazi 10% od ukupne energetske vrijednosti potrošenoga goriva.

(4) Povlašteni proizvođači električne energije koji koriste biomasu u suspaljivanju s fosilnim gorivima, čiji je energetski udjel veći od 10% u kogeneraciji, imaju pravo na poticajnu cijenu iz članka 4. ovoga Tarifnoga sustava, utvrđenu za kogeneracijska postrojenja.

(5) Operator tržišta sklapa ugovore o otkupu električne energije do 31. prosinca 2012. godine s nositeljem projekta iz postrojenja iz grupe 1.a.1., 1.a.2. i 1.a.3., sve dok ukupna snaga takvih postrojenja za koja je sklopljen ugovor o otkupu električne energije temeljem ovoga Tarifnog sustava ne dosegne vrijednosti od:

za integrirane sunčane elektrane

10 MW

za neintegrirane sunčane elektrane

5 MW

(6) Operator tržišta sklapa ugovore o otkupu električne energije s nositeljem projekta električne energije iz postrojenja koja koriste gorivne ćelije na vodik sve dok ukupno planirana snaga svih postrojenja ovoga tipa, za koje je ishođeno prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenoga proizvođača električne energije, u Republici Hrvatskoj ne dosegne 1 MW.

III. UGOVOR O OTKUPU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 13.

Povlašteni proizvođač električne energije svoje pravo na poticajnu cijenu iz članka 4. ovoga Tarifnog sustava ostvaruje ispunjenjem uvjeta iz ugovora o otkupu električne energije kojega je sklopio s operatorom tržišta, sukladno članku 30. stavku 1. podstavku 8. Zakona o tržištu električne energije.

Članak 14.

(1) Radi sklapanja ugovora o otkupu električne energije nositelj projekta podnosi operatoru tržišta, u pisanom obliku, zahtjev za sklapanje ugovora o otkupu električne energije.

(2) Zahtjevu za sklapanje ugovora se prilaže:

– predugovor ili ugovor o priključenju na elektroenergetsku mrežu,

– prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, osim propisanih izuzeća.

(3) Nositelj projekta za postrojenje planirane snage iznad 300 kW obvezan je uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka, predati bankovnu garanciju, u iznosu od 10% od vrijednosti procijenjenih investicijskih troškova utvrđenih analizom opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehno-ekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja, koju nositelj projekta prilaže u postupku ishođenja energetskog odobrenja.

Bankovna garancija služi kao jamstvo da će nositelj projekta izgraditi postrojenje u rokovima koji su propisani u sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Ovlašćuje se operator tržišta da ugovorom o otkupu električne energije detaljno uredi sve uvjete po kojima je nositelj projekta obvezan predati operatoru tržišta bankovne garancije, kao i uvjete aktiviranja izdanih bankovnih garancija.

Sredstva prikupljena s osnove aktivirane bankovne garancije operator tržišta koristi isključivo za provedbu sustava poticanja obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

(4) Operator tržišta je obvezan riješiti zahtjev za sklapanje ugovora o otkupu električne energije u roku 60 dana od dana primitka potpunog zahtjeva.

(5) Ugovor o otkupu električne energije primjenjuje se danom prvog očitanja obračunskog mjernog mjesta postrojenja povlaštenog proizvođača, nakon izvršnosti rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, odnosno nakon izdavanja odgovarajuće potvrde kojom je nositelj projekta stekao pravo na trajno priključenje postrojenja na elektroenergetsku mrežu izdanu od operatora sustava.

(6) U ugovoru o otkupu električne energije poticajna cijena iz članka 4. stavka 1. ovoga Tarifnog sustava godišnje se korigira za indeks inflacije u prethodnoj kalendarskoj godini koji objavljuje Državni zavod za statistiku.

Prva korekcija cijena primjenjuje se u kalendarskoj godini koja slijedi godinu u kojoj se ugovor o otkupu električne energije počeo primjenjivati sukladno stavku 5. ovoga članka.

(7) Korekcijskim faktorom kojeg utvrđuje Agencija u skladu s promjenama uvjeta na tržištu energenata korigira se poticajna cijena električne energije proizvedene iz kogeneracijskih postrojenja iz članka 4. stavka 6. ovoga Tarifnog sustava, uz uvjet da korigirana poticajna cijena ne može biti manja od važećeg PPC-a.

Članak 15.

(1) Ugovor o otkupu električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja sklapa se na određeno vrijeme od 14 godina, koje se računa od dana prvog očitanja obračunskog mjernog mjesta postrojenja povlaštenog proizvođača, od kojeg se primjenjuje ugovor o otkupu električne energije, sukladno članku 14. stavka 5. ovoga Tarifnog sustava.

(2) Ugovor o otkupu električne energije proizvedene iz postrojenja koja se smatraju jednostavnim građevinama utvrđenima propisima o prostornom uređenju i gradnji, za koje se primjenjuju posebni uvjeti sukladno propisima o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, raskida se ukoliko nositelj projekta u roku godine dana od dana potpisivanja ugovora o otkupu električne energije ne dostavi operatoru tržišta valjani dokaz o izgrađenosti postrojenja.

(3) U slučaju raskida ugovora iz stavka 2. ovoga članka, radi sklapanja novog ugovora o otkupu električne energije nositelj projekta ima pravo podnijeti operatoru tržišta, u pisanom obliku, zahtjev za sklapanje ugovora o otkupu električne energije uz priloge propisane člankom 14. stavkom 2. ovoga Tarifnog sustava.

(4) Nositelj projekta može ustupiti potraživanja iz ugovora o otkupu električne energije i zasnovati založno pravo na tražbinama iz ugovora, prema važećim propisima koji reguliraju navedene pravne institute, isključivo na subjekte (financijske institucije) koji su financirali izgradnju postrojenja na koje se odnosi sklopljeni ugovor.

Članak 16.

(1) Za postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije i na dan stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava imaju na tržištu električne energije sklopljene kupoprodajne ugovore, razdoblje iz članka 15. ovoga Tarifnog sustava umanjuje se za vrijeme primjene tih ugovora.

(2) Postojeća postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije starija od 14 godina, nemaju pravo na poticajnu cijenu.

(3) Stavci 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se u slučaju rekonstrukcije postojeće hidroelektrane instalirane snage do uključivo 10 MW, kada se minimalno ugrađuje nova elektrostrojarska oprema s većom učinkovitošću.

Članak 17.

(1) Kogeneracijska postrojenja koja proizvode električnu energiju imaju pravo na poticajnu cijenu za električnu energiju isporučenu u elektroenergetsku mrežu ukoliko je proizvedena na način utvrđen propisom koji uređuje stjecanje statusa povlaštenog proizvođača.

(2) Za kogeneracijska postrojenja koja na dan stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava, imaju na tržištu električne energije sklopljene kupoprodajne ugovore, razdoblje iz članka 15. ovoga Tarifnog sustava, umanjuje se za vrijeme primjene tih ugovora, a ne može biti manje od 5 godina.

(3) Postojeća kogeneracijska postrojenja starija od 14 godina nemaju pravo na poticajnu cijenu.

Članak 18.

(1) Operator tržišta sklapat će ugovore o otkupu električne energije uz poticajnu cijenu s nositeljima projekta dok ukupna planirana proizvodnja električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja ne ispuni minimalni udjel električne energije utvrđen posebnim propisom.

(2) Način i elementi utvrđivanja poticajne cijene, odnosno poticajna cijena utvrđena tarifnim sustavom za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, važećim u trenutku sklapanja ugovora o otkupu električne energije, neće se mijenjati tijekom razdoblja trajanja ugovora, osim na način propisan ovim Tarifnim sustavom.

(3) Otkup električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja, koji na temelju ugovora obavlja operator tržišta, ne smatra se trgovinom električnom energijom.

(4) PPC, odnosno prosječna proizvodna cijena, iz članka 4. ovoga Tarifnog sustava predstavlja važeći PPC u trenutku sklapanja ugovora o otkupu električne energije, koji na dan stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava iznosi 0,53 kn/kWh.

IV. OBRAČUN I PLAĆANJE

Članak 19.

(1) Obračun, prikupljanje i razdiobu sredstava prikupljenih od naknade za poticanje te prodaju otkupljene električne energije obavlja operator tržišta.

(2) Svi iznosi u obračunima zaokružuju se na dva decimalna mjesta.

Članak 20.

(1) Operator tržišta jednom mjesečno isplaćuje povlaštenom proizvođaču električne energije s kojim je sklopio ugovor o otkupu električne energije poticajnu cijenu za isporučenu električnu energiju, a sukladno odredbama ovoga Tarifnog sustava.

(2) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava će operatoru tržišta do 20. dana u svakom kalendarskom mjesecu dostaviti za prethodni mjesec podatke o ukupnoj isporučenoj električnoj energiji u elektroenergetski sustav, izraženoj u kWh za svakoga pojedinoga povlaštenog proizvođača električne energije.

(3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka osnova su za obračun električne energije povlaštenoga proizvođača električne energije.

(4) Operator tržišta će potraživanja iz stavka 1. ovoga članka platiti u roku 45 dana od dana izdavanja računa od strane povlaštenog proizvođača električne energije s kojim je sklopio ugovor o otkupu električne energije.

(5) Povlašteni proizvođač električne energije grupe postrojenja 1.d.ii, 1.f.ii., 2.c.i., 2.c.ii., 2.c.iii., 2.c.iiii., 2.e.i., 2.e.ii. i 2.j. i kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage do uključivo 30 kW, koji u obračunskoj godini ne ispunjava uvjete na temelju kojih je stekao status povlaštenog proizvođača, na zahtjev operatora tržišta vratit će isplaćena poticajna financijska sredstva. Sredstva će se obračunati kao razlika između poticajne cijene i prosječne proizvodne cijene električne energije (PPC) u toj godini.

(6) Agencija nadzire ispunjavanje uvjeta na temelju kojih je stečen status povlaštenog proizvođača električne energije i pravo na poticaj za postrojenja za koja je izdala rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

Članak 21.

(1) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava će operatoru tržišta, do 20. dana u svakom kalendarskom mjesecu, dostaviti za prethodni mjesec podatke o ukupno isporučenoj električnoj energiji kupcima, izraženoj u kWh, za svakog pojedinog opskrbljivača električnom energijom.

(2) Na temelju podataka iz stavka 1. ovoga članka operator tržišta utvrđuje ukupni iznos svojih potraživanja prema svakom pojedinom opskrbljivaču električnom energijom s naslova naknade za poticanje.

Članak 22.

(1) Operator tržišta svakom opskrbljivaču električnom energijom ispostavlja jednom mjesečno račun u kojem navodi ukupni iznos sredstava koje je s naslova naknade za poticanje opskrbljivač električnom energijom dužan platiti operatoru tržišta.

(2) Opskrbljivač električnom energijom dužan je uplatiti odgovarajući iznos operatoru tržišta u roku 10 dana od dana izdavanja računa iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 23.

(1) Operator tržišta svakom opskrbljivaču električnom energijom ispostavlja jednom mjesečno račun s naslova obračuna i naplate odgovarajućeg udjela električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja, kojeg je opskrbljivač električnom energijom dužan preuzeti, po prosječnoj proizvodnoj cijeni električne energije (PPC).

(2) Iznos iz stavka 1. ovoga članka određuje se na temelju podataka o ukupno ostvarenoj opskrbi električnom energijom, udjelu pojedinog opskrbljivača u ukupno ostvarenoj opskrbi električnom energijom i ukupnom iznosu električne energije koju su povlašteni proizvođači isporučili u elektroenergetski sustav u prethodnom obračunskom razdoblju.

(3) Opskrbljivač električnom energijom dužan je platiti odgovarajući iznos operatoru tržišta u roku 10 dana od dana izdavanja računa.

Članak 24.

Konačno poravnanje potraživanja s naslova obračuna naknade za poticanje i obračuna i preuzimanja udjela električne energije za proteklu kalendarsku godinu obavlja operator tržišta do 31. ožujka tekuće godine.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Do dana stupanja na snagu propisa iz članka 7. stavka 3. Zakona o tržištu električne energije kojim se uređuje plaćanje naknade jedinicama lokalne samouprave na čijem području su proizvodni objekti, povlašteni proizvođači električne energije iz vjetroelektrana instalirane snage veće od 1 MW, sunčanih elektrana instalirane snage veće od 0,3 MW, geotermalnih elektrana i hidroelektrana instalirane snage veće od 1 MW do uključivo 10 MW dužni su plaćati naknadu jedinicama lokalne samouprave u iznosu od 0,01 kn/kWh isporučene električne energije.

Članak 26.

(1) U skladu s odredbama ovoga Tarifnog sustava ministar nadležan za gospodarstvo pokrenut će u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava postupak usklađivanja odgovarajućih odredbi Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije i Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

(2) Ministarstvo će u roku od 6 mjeseci nakon stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava izraditi prijedlog programa državne potpore za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije sukladno Zakonu o državnim potporama.

Članak 27.

(1) Svi nositelji projekata koji su sklopili ugovor o otkupu električne energije s operatorom tržišta iz grupe postrojenja 1.a.1., 1.a.2. i 1.a.3. prema odredbama Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, broj 33/2007), moraju dostaviti operatoru tržišta valjani dokaz o izgrađenosti postrojenja u roku 12 mjeseci od dana stupanja ovoga Tarifnog sustava na snagu.

(2) Ukoliko nositelj projekta ne ispuni uvjet iz stavka 1. ovoga članka, operator tržišta će raskinuti ugovor o otkupu električne energije.

(3) Povlašteni proizvođači s kojima je ugovor o otkupu električne energije sklopljen prema odredbama Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, broj 33/2007) nemaju pravo na sklapanje novog ugovora o otkupu električne energije za isto postrojenje prema odredbama ovoga Tarifnog sustava.

(4) Postupci za sklapanje ugovora o otkupu električne energije iz postrojenja koja koriste sunčevu energiju, započeti do dana ispunjavanja uvjeta iz članka 7. stavka 4. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, broj 33/2007) u kojima su operatoru tržišta predani potpuni zahtjevi za sklapanje ugovora prema članku 9. istoga Tarifnog sustava, dovršit će se prema odredbama toga Tarifnog sustava.

(5) Postupci za sklapanje ugovora o otkupu električne energije iz ostalih postrojenja, započeti prije stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava, u kojima su operatoru tržišta predani potpuni zahtjevi za sklapanje ugovora dovršit će se po izboru nositelja projekta ili prema odredbama Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, broj 33/2007) ili prema odredbama ovoga Tarifnog sustava.

Članak 28.

Nadzor nad primjenom ovoga Tarifnog sustava obavlja Agencija.

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava prestaje važiti Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, broj 33/2007).

Članak 30.

Ovaj Tarifni sustav stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/12-01/13

Urbroj: 5030120-12-1

Zagreb, 31. svibnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

PRILOG

Vjerodostojna isprava kojom se vrijednosno iskazuje struktura investicijskog troška i poslovnih aktivnosti na području lokalne zajednice

Naziv projekta, registarski broj iz Registra OIEKPP

 OPIS

Ukupni troškovi, (ITOT) 000 kuna bez PDV-a

Troškovi roba i usluga s podrijetlom na području LZ, (ILZ) 000 kuna

bez PDV-a

 

 

 

1.

Istraživanje lokacija, mjerenja i studije

 

 

Mjerenja i studije potencijala

 

 

Podloge za izradu projekta

 

Ostale pripremne studije i analize

 

 

specifikacija ostalih troškova

 

2.

Lokacijska dozvola

 

 

Izrada elaborata za studiju utjecaja na okoliš ili jednakovrijednu studiju

 

 

Izrada studije utjecaja na okoliš

 

 

Provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, ili ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

 

 

Izrada podloga za idejni projekt (posebna geodetska podloga)

 

 

Izrada idejnog projekta

 

 

Izrada studija priključka

 

 

Ostalo

 

 

specifikacija ostalih troškova

 

3.

Građevinska dozvola ili drugi akt kojim se odobrava građenje

 

 

Istražni radovi (moguće da se obave i ranije, u fazi lokacijske): geofizika, geomehanika, geologija

 

 

Izrada glavnog projekta

 

 

Ostalo

 

 

 

4.

Konzultacije

 

 

Izrada investicijske i predinvesticijske studije

 

 

Priprema tendera za nabavu opreme

 

 

Priprema tendera za izvođenje radova

 

 

Priprema tendera za izradu projektne dokumentacije

 

 

Ostalo

 

 

specifikacija ostalih konzultantskih usluga

 

U1

UKUPNO (1.-4.)

 

 

 

5.

Izgradnja postrojenja i puštanje u rad – isporuka i svi radovi

 

Izgradnja pristupnih putova

 

pripremni radovi

zemljani radovi

kolnička konstrukcija

Građevinski radovi

pripremni i zemljani radovi

armirački radovi

betonski i armirano-betonski radovi

izgradnja objekata unutar postrojenja

završni građevinski radovi

OSTALI GRAĐEVINSKI RADOVI I VANTROŠKOVNIČKI RADOVI

specifikacija ostalih i VTR radova

Transport

ukupni trošak transporta opreme do lokacije postrojenja kojeg snosi nositelj projekta

Oprema elektroenergetskog postrojenja

specifikacija ukupnog troška segmenta opreme elektroenergetskog postrojenja koje čine tehničko – tehnološku cjelinu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije

Elektromontažni radovi

specifikacija elektromontažnih radova unutar postrojenja

Strojarski radovi

specifikacija strojarskih radova unutar postrojenja

Trošak puštanja postrojenja u pogon i trajnog priključenja na elektroenergetski sustav

izrada studije uzemljenja

izrada elaborata udešenja

mjerenje elektromagnetskog zračenja

katastarsko mjerenje izvedenog stanja

izrada projektne dokumentacije izvedenog stanja

ispitivanje postrojenja za vrijeme probnog rada pogona sukladno zahtjevima Tehničkih uvjeta za priključak i pogon postrojenja

ostali troškovi

specifikacija ostalih troškova

6.

Oprema i radovi za priključnu infrastrukturu

 

Građevinski radovi

pripremni radovi na kabelskoj trasi

izgradnja kabelskih trasa

 

izgradnja objekata postrojenja

 

Ostali građevinski radovi (specifikacija)

Elektromontažni radovi

specifikacija elektromontažnih radova na priključnoj infrastrukturi

Oprema priključnih postrojenja

specifikacija ukupnog troška segmenta opreme priključnih postrojenja

7.

Financiranje i osiguranje

 

 

Izvor sredstava dugoročnog zaduženja (definirati ime i sjedište financijske institucije koja osigurava dugoročno zaduženje)

 

Trošak financiranja

ukupni trošak naknada financijskoj instituciji koju plaća nositelj projekta

ukupni trošak pripreme dokumentacije za potrebe financiranja (dubinsko snimanje projekta i sl.) koju plaća nositelj projekta

ukupni trošak odvjetničkih i javnobilježničkih usluga za potrebe financiranja koju plaća nositelj projekta

 

Izvor sredstava vlasničkog kapitala (equity) (definirati ime i sjedište financijske institucije koja osigurava financiranje vlasničkog kapitala)

 

ukupni trošak naknada financijskoj instituciji koju plaća nositelj projekta

ukupni trošak pripreme dokumentacije za potrebe financiranja (dubinsko snimanje projekta i sl.) koju plaća nositelj projekta

ukupni trošak odvjetničkih i javnobilježničkih usluga za potrebe financiranja koju plaća nositelj projekta

Trošak osiguranja

ukupni trošak naknada na ime premija osiguranja koju plaća nositelj projekta

8.

Administrativni troškovi

 

specifikacija administrativnih troškova

U2

UKUPNO (5.-8.)

U3

SVEUKUPNO (1.-8.)

 

 

Potpisom ovoga dokumenta, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornosti izjavljujem da su gore navedeni podaci vjerodostojni i istiniti, te dajem suglasnost nadležnim institucijama da mogu izvršiti provjeru svih predočenih podataka temeljem uvida u potrebnu poslovnu dokumentaciju.

___________________

Mjesto, datum

___________________

Potpis i žig podnositelja zahtjeva (nositelja projekta)