Izmjena Tarifnog sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

NN 63/2012 (6.6.2012.), Izmjena Tarifnog sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1516

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04 i 76/07), Hrvatska energetska regulatorna agencija na sjednici Upravnog vijeća održanoj 1. lipnja 2012. donosi

IZMJENU

TARIFNOG SUSTAVA ZA TRANSPORT PRIRODNOG PLINA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI

Članak 1.

U Tarifnom sustavu za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 32/06 i 3/07) u članku 25. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Iznimno od stavaka 2. i 3. ovoga članka, u slučaju da se tijekom obračunske godine transport prirodnog plina nije obavljao, djelomično ili u cijelosti, dulje od 12 uzastopnih sati u plinskom danu zbog izvođenja radova redovitog održavanja transportnog sustava plinovoda, odnosno izvođenja radova na spajanju ili proširenju transportnog sustava plinovoda i/ili postrojenja koje transporter prirodnog plina koristi za transport prirodnog plina, ili kada je tijekom obračunske godine transporter prirodnog plina djelomično ispunjavao ili je zakasnio s ispunjenjem svojih ugovornih obveza zbog nastupa više sile, ili je zbog operativnih razloga uskratio ugovoreni kapacitet s obzirom na ugovorene uvjete, ostvareno najveće dnevno opterećenje za taj mjesec utvrđuje se na sljedeći način:

QMD = Qmjesečno/broj dana u mjesecu.

pri čemu je:

QMD – ostvareno najveće dnevno opterećenje u promatranom mjesecu, (Sm3/dan),

Qmjesečno – transportirana količina prirodnog plina u promatranom mjesecu, (Sm3/mjesec).«.

Članak 2.

Ova Izmjena Tarifnog sustava stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/12-02/36

Urbroj: 371-06/12-10

Zagreb, 1. lipnja 2012.

Predsjednik Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.