Odluka o Stručnoj službi Hrvatskoga sabora

NN 64/2012 (8.6.2012.), Odluka o Stručnoj službi Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1518

Na temelju članka 119., a u vezi sa člankom 265. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 1. lipnja 2012. donio je

ODLUKU

O STRUČNOJ SLUŽBI HRVATSKOGA SABORA

I.

Ovom Odlukom uređuje se unutarnje ustrojstvo Stručne službe Hrvatskoga sabora (u daljnjem tekstu: Stručna služba), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Stručne službe, poslovi i zadaci koji se u njima obavljaju, način upravljanja, kao i druga pitanja od značaja za rad Stručne službe.

II.

Stručna služba obavlja stručne, analitičke, administrativne, sigurnosne, tehničke i druge poslove u svezi s radom Hrvatskoga sabora (u daljnjem tekstu: Sabor), a posebice poslove u svezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica Sabora, njegovih radnih tijela i klubova zastupnika, izrade nacrta akata, zaključaka, izvješća i zapisnika, stručne obrade materijala i prijedloga akata upućenih Saboru glede njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom Republike Hrvatske te stručne obrade akata donesenih na sjednicama Sabora radi njihove objave u »Narodnim novinama« ili upućivanja tijelima državne vlasti.

Stručna služba obavlja poslove iz stavka 1. ove točke i za potrebe izaslanstava Sabora u međunarodnim tijelima, organizacijama te institucijama i tijelima Europske unije, kao i poslove protokola u svezi s realizacijom programa aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Sabora te radnih tijela Sabora u svezi s prijamom delegacija, odnosno izaslanstava stranih parlamenata, međunarodnih tijela i organizacija.

Za obavljanje određenih poslova iz stavka 1. ove točke Sabor može imati i zajedničke stručne službe s Uredom Predsjednika Republike Hrvatske i Vladom Republike Hrvatske. Aktom o osnivanju zajedničke službe uređuje se ustroj, način i djelokrug rada, te odgovornost za izvršavanje poslova.

III.

Poslove i zadaće Stručne službe obavljaju državni službenici i namještenici raspoređeni na radna mjesta u skladu sa zakonom, ovom Odlukom i Pravilnikom o unutarnjem redu Stručne službe.

IV.

U Stručnoj službi se za obavljanje poslova iz točke II. ove Odluke ustrojavaju sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Tajništvo Sabora,

2. Ured predsjednika Sabora,

3. Ured potpredsjednika Sabora,

4. Ured za protokol Sabora,

5. Ured za međunarodne i europske poslove.

V.

U Tajništvu Sabora ustrojavaju se zasebne jedinice:

1. Ured tajnika Sabora,

2. Služba radnih tijela,

3. Službe klubova zastupnika,

4. Služba za pripremu i obradu sjednica Sabora,

5. Služba za pripremu akata Sabora za objavu,

6. Služba za pravne poslove i ljudske potencijale,

7. Služba za medije,

8. Služba za građane,

9. Informacijsko-dokumentacijska služba, istraživanje i mrežne informacije,

10. Knjižnica,

11. Služba za opće poslove,

12. Straža.

VI.

1) Ured tajnika Sabora obavlja savjetodavne, analitičke, administrativne i druge stručne poslove za potrebe tajnika Sabora, a osobito priprema stručnu obradu materijala za potrebe tajnika Sabora, priprema sastanke tajnika i izrađuje bilješke s tih sastanaka te obavlja druge poslove po nalogu tajnika Sabora.

2) Služba radnih tijela Sabora obavlja stručne i administrativne poslove za predsjednike radnih tijela, radna tijela i pododbore, odnosno radne skupine osnovane u okviru radnih tijela te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

3) Službe klubova zastupnika obavljaju stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika, potpredsjednika i članova klubova zastupnika; pružaju stručnu i administrativnu pomoć u pripremi članova kluba za sjednice Sabora i radnih tijela te druge poslove po nalogu predsjednika Kluba zastupnika.

4) Služba za pripremu i obradu sjednica Sabora obavlja stručne, administrativne i druge poslove vezane uz organizaciju sjednica Sabora; skrbi o osiguravanju materijala za raspravu na sjednicama Sabora i sjednicama radnih tijela te upućivanju materijala zastupnicima; priprema zaključke, odluke i druge akte koje donosi Sabor te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

5) Služba za pripremu akata Sabora za objavu obavlja poslove pripreme akata Sabora za objavu u »Narodnim novinama«, uređujući tekst akata nomotehnički, redakcijski i u skladu s izglasanim ili prihvaćenim amandmanima; obavlja korekturu i lekturu teksta zakona i drugih akata te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

6) Služba za pravne poslove i ljudske potencijale obavlja stručne poslove izrade nacrta odluka, pravilnika i drugih akata iz svog djelokruga; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama obavlja poslove planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala; sudjeluje u pripremi odgovora na tužbe u sporovima; obavlja stručne, upravne i administrativne poslove iz djelokruga radnopravnih poslova za zastupnike u Saboru i državne službenike i namještenike u Stručnoj službi Sabora; prati statusna stanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika te vodi osobne očevidnike državnih službenika i namještenika Stručne službe; sudjeluje u izradi, donošenju i provedbi programa razvoja upravljanja i stručnog usavršavanja te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

7) Služba za medije obavlja stručne i druge poslove u svezi s obavješćivanjem javnosti o radu Sabora i njegovih radnih tijela; organizira tiskovne konferencije, priprema priopćenja i obavijesti o radu Sabora; daje odgovore i informacije na pitanja novinara; organizira medijsko praćenje rada Sabora, akreditiranje novinara koji prate rad Sabora; obavlja poslove vezane uz rad saborske televizije; obavlja stručne i druge poslove uređivanja i održavanja internetskog portala Sabora i ostale poslove vezane za komunikaciju putem internetskog portala Sabora te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

8) Služba za građane obavlja poslove izravnih kontakata s građanima s ciljem unapređenja dvosmjerne komunikacije i afirmiranja otvorenosti i dostupnosti Hrvatskoga sabora; priprema odgovore na upite, predstavke i pisma građana; priprema i objavljuje glasilo Sabora te priprema stalne i povremene tiskane publikacije o radu Sabora; organizira posjete građana radi razgledavanja zgrade Sabora, odnosno prisustvovanja plenarnom zasjedanju Hrvatskoga sabora; provodi program volontiranja u Hrvatskom saboru; surađuje sa školama u provedbi nastavnih programa te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

9) Informacijsko-dokumentacijska služba, istraživanje i mrežne informacije (INFODOK) obavlja stručne poslove prikupljanja, obrade, pohrane i davanja na korištenje parlamentarnih akata i fonograma u papirnatom i elektroničkom obliku putem baza podataka na intranetskim i internetskim stranicama Sabora; osigurava pristup različitim mrežnim informacijskim servisima; pruža informacijske, dokumentacijske, istraživačke, analitičke i referentne usluge zastupnicima, radnim tijelima i Stručnoj službi Sabora te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

10) Knjižnica skrbi o knjižnom fondu Sabora; obavlja poslove selekcije, nabave, obrade i davanja na korištenje knjižne građe i s njima povezane sve dodatne poslove, kao što su izrada i održavanje knjižnične baze podataka, izrada informacijskih pomagala – biltena prinova, bibliografija, pojmovnika Eurovoc i sličnog; pruža informacijske usluge i provodi specijalizirana istraživanja te uređuje i održava sadržaj i informacije u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama Knjižnice; surađuje i razmjenjuje informacije sa strukovnim tijelima, kao i sa srodnim službama u nacionalnim parlamentima te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

11) Služba za opće poslove obavlja poslove financijsko-materijalnog poslovanja i nabave; poslove investicijskog i tekućeg održavanja objekata, inventara, opreme te rukovanja imovinom; poslove prijema i otpreme pošte, pismohrane, prijepisa i tiskare; skrbi o poslovima telekomunikacija, informatike, elektronike, audio i videotehnike. U Službi se obavljaju i poslovi autoprijevoza, pružanja ugostiteljskih usluga te drugi poslovi od značaja za rad Sabora, a po nalogu tajnika Sabora.

12) Straža obavlja poslove nadzora ulaska osoba, robe i vozila te poslove održavanja reda i mira u objektima Sabora, kao i druge poslove od značaja za sigurnost osoba i imovine u tim objektima.

VII.

Ured predsjednika Sabora obavlja savjetodavne, analitičke, administrativne, protokolarne i druge stručne poslove za potrebe predsjednika Sabora, a osobito priprema stručnu obradu materijala za sudjelovanje predsjednika u radu Sabora; priprema sastanke predsjednika i izrađuje bilješke s tih sastanaka, priprema materijale za javne istupe predsjednika Sabora te obavlja druge poslove po nalogu predsjednika Sabora.

VIII.

Ured potpredsjednika Sabora obavlja savjetodavne, administrativne i druge stručne poslove za potrebe potpredsjednika Sabora, a osobito priprema stručnu obradu materijala za sudjelovanje potpredsjednika u radu Sabora; priprema sastanke potpredsjednika i izrađuje bilješke s tih sastanaka te obavlja druge poslove po nalogu potpredsjednika Sabora.

IX.

Ured za protokol Sabora obavlja stručne, organizacijske, savjetodavne i tehničke poslove u svom djelokrugu za potrebe Sabora, posebno za predsjednika i potpredsjednike Sabora, te radna tijela Sabora, vezano uz prijam i organizaciju sastanaka, posjeta, okruglih stolova, tribina i dr., delegacija i izaslanstava kako predstavnika različitih institucija, udruga i sl. iz Republike Hrvatske, tako i izaslanstava stranih država, stranih parlamenata te odbora stranih parlamenata, međunarodnih organizacija, veleposlanstava i misija u Republici Hrvatskoj.

U suradnji s protokolima drugih institucija u Republici Hrvatskoj Ured organizira ceremonijale posebnih svečanih i drugih prigoda od značaja za Republiku Hrvatsku koje se održavaju u zgradi Sabora ili na drugim lokacijama, a u kojima sudjeluju predsjednik Sabora i potpredsjednici Sabora te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

X.

Ured za međunarodne i europske poslove obavlja stručne, savjetodavne, administrativne, organizacijske, prevoditeljske i koordinacijske poslove za potrebe Sabora, posebno za predsjednika i potpredsjednike Sabora, te predsjednike radnih tijela i voditelje izaslanstava u svezi s međunarodnim i europskim poslovima.

Ured priprema stručnu obradu materijala za bilateralne i multilateralne međunarodne sastanke Sabora; obavlja funkcije tajništva za izaslanstva Hrvatskoga sabora u međunarodnim parlamentarnim organizacijama; obavlja funkcije tajništva parlamentarnim skupinama prijateljstva; surađuje s uredima predsjednika i potpredsjednika, Uredom za protokol, Odborom za vanjsku politiku, ostalim odborima te Službom za medije i Službom za građane.

Ured priprema stručnu obradu materijala koji se odnose na Europsku uniju za bilateralne i multilateralne sastanke Sabora; pruža stručnu potporu u aktivnostima vezanim uz Europsku uniju predsjedniku Sabora, potpredsjednicima Sabora, tajniku i radnim tijelima. Središnje je mjesto za informiranje o europskim poslovima u Saboru te surađuje s uredima predsjednika i potpredsjednika Sabora, Uredom za protokol Sabora, Odborom za europske poslove, drugim odborima te Službom za medije i Službom za građane.

Ured koordinira poslove stalnog predstavnika Sabora u Uredu Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

XI.

U Uredu u Stručnoj službi i Službi u Tajništvu mogu se osnovati odjeli za pojedina područja iz djelokruga Ureda, odnosno Službe.

Odluku o osnivanju Odjela donosi tajnik Hrvatskoga sabora uz prethodno mišljenje Predsjedništva Sabora.

XII.

Tajnik Hrvatskoga sabora u odnosu na Stručnu službu ima pravo i ovlasti čelnika tijela državne uprave.

Tajnik Sabora ima zamjenika, koji je tajnik plenarne sjednice Sabora.

Zamjenik tajnika Sabora zamjenjuje tajnika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Imenovanje i razrješenje tajnika i zamjenika tajnika Sabora uređuju se Poslovnikom Hrvatskoga sabora.

Tajnik Sabora može imati jednog ili više pomoćnika.

XIII.

Tajnik Sabora može osnovati kolegij kao stručno i savjetodavno tijelo.

Sastav i način rada kolegija utvrđuje tajnik Sabora Pravilnikom o unutarnjem redu Stručne službe.

XIV.

Radom unutarnjih ustrojstvenih jedinica Stručne službe neposredno upravljaju:

1. Tajništvom Sabora i Uredom tajnika Sabora – tajnik Sabora,

2. Uredom predsjednika Sabora – predstojnik Ureda,

3. Uredom potpredsjednika Sabora – predstojnik Ureda,

4. Uredom za protokol Sabora – predstojnik Ureda,

5. Uredom za međunarodne i europske poslove – predstojnik Ureda,

6. Službom u Tajništvu Sabora – voditelj Službe,

7. Službom Kluba zastupnika – tajnik Kluba,

7. Odjelom u Uredu i Odjelom u Službi – voditelj Odjela,

8. Stražom – zapovjednik Straže.

XV.

Državni službenici i namještenici u Stručnu službu primaju se i raspoređuju na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Stručne službe.

Pravilnikom iz stavka 1. ove točke utvrđuju se radna mjesta, opis poslova koji se obavljaju na radnim mjestima, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, radna mjesta s posebnim uvjetima rada, broj potrebnih službenika i namještenika, te druga pitanja značajna za rad Stručne službe koja nisu uređena zakonom ili ovom Odlukom.

Pravilnikom iz stavka 1. ove točke pobliže se uređuju i druga pitanja u skladu sa zakonom, općim propisima, kolektivnim ugovorima i ovom Odlukom.

Tajnik Sabora raspoređuje državne službenike i namještenike na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Stručne službe.

XVI.

Pravilnik o unutarnjem redu Stručne službe donosi tajnik Sabora uz prethodno mišljenje Predsjedništva Sabora.

Pravilnik iz stavka 1. ove točke dostavlja se ministarstvu nadležnom za poslove uprave.

Služba za pravne poslove i ljudske potencijale dužna je državne službenike i namještenike upoznati sa sadržajem Pravilnika iz stavka 1. ove točke na način utvrđen općim propisima o radu.

XVII.

Tajnik Sabora donijet će Pravilnik iz točke XVI. ove Odluke u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Tajnik Sabora donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika iz točke XVI. ove Odluke, rješenja o rasporedu državnih službenika i namještenika na radna mjesta u Stručnoj službi.

Na neraspoređene državne službenike i namještenike primjenjuju se odredbe Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11. i 34/12.).

XVIII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o Stručnoj službi Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, br. 94/01.).

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-11/12-01/05

Zagreb, 1. lipnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Boris Šprem, v. r.