Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 64/2012 (8.6.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

MINISTARSTVO FINANCIJA

1519

Na temelju članka 27. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00., 127/00., 48/04., 82/04., 90/05., 76/07., 87/09., 94/09. i 22/12.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 149/09., 89/11. i 29/12.) u članku 8. stavku 1. iza posljednje rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

»Porezni obveznik koji je odbio pretporez prema članku 20. stavku 12. Zakona obvezan je obračunati porez na dodanu vrijednost na korištenje osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz u svrhe koje nisu propisane člankom 20. stavkom 12. Zakona.«

Članak 2.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»U slučaju obavljanja isporuka dobara i usluga iz članka 3. stavka 5. i članka 4. stavka 4. Zakona te članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, porezna obveza nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojemu su dobra izuzeta ili usluge obavljene.«

Članak 3.

U članku 51. iza riječi: »Zakona« briše se zarez i dodaje se tekst koji glasi: »i članka 144. stavka 7. ovoga Pravilnika,«.

Članak 4.

U članku 54. stavku 4. treća rečenica mijenja se i glasi:

»Kod usluga, odnosno korištenja dobara poduzetničke imovine u privatne ili druge nepoduzetničke svrhe kao i kod korištenja osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz u svrhe koje nisu propisane člankom 20. stavkom 12. Zakona, za koje je pri nabavi sukladno članku 20. stavku 12. Zakona pretporez odbijen, tržišnom cijenom smatra se cijena nabave takvih usluga uvećana za troškove održavanja i druge zavisne troškove, a kod dobara koja su u najmu tržišnom cijenom smatra se trošak naknade po ugovoru, trošak održavanja i svi drugi zavisni troškovi koje po ugovoru o najmu snosi korisnik najma.«

Članak 5.

U članku 60. stavku 1. točki c) tekst: »Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa« zamjenjuje se tekstom: »Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta».

Članak 6.

U članku 99. stavku 2. tekst: »Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija« zamjenjuje se tekstom: »Ministarstvo vanjskih i europskih poslova«.

Članak 7.

U članku 119. u točki 8. iza posljednje rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

»Ovdje se upisuju i podaci o ispravku pretporeza iz članka 144. stavka 7. ovoga Pravilnika.«

Članak 8.

U članku 124. u točki 8. iza posljednje rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

»Ovdje se upisuju i podaci o ispravku pretporeza iz članka 144. stavka 7. ovoga Pravilnika.«

Članak 9.

U članku 133. iza stavka 15. dodaje se novi stavak 16. koji glasi:

»Iznimno od stavka 13. ovoga članka ograničenje odbitka pretporeza ne primjenjuje se ako se radi o motornim vozilima kategorije N1 koja prema posebnim propisima obuhvaća motorna vozila namijenjena za prijevoz dobara čija najveća masa nije veća od 3,5 tone, a koja su razvrstana u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife. Ako se motorno vozilo kategorije N1 izmijeni na način da više ne ispunjava uvjete za tu kategoriju, već prema posebnim propisima postaje motorno vozilo kategorije M1, porezni obveznik više nema pravo na odbitak pretporeza za sve isporuke (nabave) dobara i usluga koje su usko vezane za korištenje tih motornih vozila.«

Članak 10.

U članku 144. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»Ako se motorno vozilo iz kategorije N1 izmijeni u kategoriju M1 prema članku 133. stavku 16. ovoga Pravilnika ili obrnuto, porezni obveznik mora odbijeni pretporez koji je viši ili niži od pretporeza koji može odbiti ispraviti na način propisan člankom 143. stavkom 7. ovoga Pravilnika.«

Članak 11.

U članku 156. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Posebni postupak oporezivanja marže primjenjuje se i ako je preprodavatelju rabljena dobra isporučio drugi porezni obveznik koji za njihovu nabavu nije odbio pretporez u smislu članka 20. stavka 11. Zakona.«

Dosadašnji stavci 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13. postaju stavci 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14.

Članak 12.

U članku 163. stavku 4. brojka: »12.« zamjenjuje se brojkom: »13.«.

Članak 13.

Ako je porezni obveznik nabavio motorno vozilo kategorije N1 prema posebnim propisima u razdoblju od 1. ožujka 2012. do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika za koje nije odbio pretporez, u tom slučaju pretporez za nabavu tog motornog vozila kao i sve isporuke (nabave) dobara i usluga koje su usko vezane za njegovo korištenje u navedenom razdoblju odbit će putem konačne prijave poreza na dodanu vrijednost za 2012. godinu.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/207

Urbroj: 513-07-21-01/12-1

Zagreb, 30. svibnja 2012.

Ministar financija

Slavko Linić, v. r.