Pravilnik o mjerilima za rad zemljišnoknjižnih službenika

NN 64/2012 (8.6.2012.), Pravilnik o mjerilima za rad zemljišnoknjižnih službenika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1520

Na temelju članka 228. Zakona o zemljišnim knjigama (»Narodne novine« br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08 i 126/10), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA RAD ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH SLUŽBENIKA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se vrste poslova, mjerila rada i način vođenja evidencije o individualnom radu zemljišnoknjižnih službenika u zemljišnoknjižnim odjelima u Općinskim sudovima.

II. VRSTE POSLOVA

Članak 2.

U zemljišnoknjižnom odjelu obavljaju se sljedeći poslovi:

1. Zaprimanje podnesaka,

2. Odlučivanje (donošenje svih vrsta rješenja i nacrta rješenja)

3. Provedba upisa

4. Izdavanje izvadaka, povijesnih izvadaka, ispisa, prijepisa i potvrda

5. Dostava rješenja

6. Ostali poslovi

7. Posebni postupci – Obavljanje procesnih radnji u postupcima osnivanja, obnove i dopune zemljišne knjige, povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora te pojedinačnog ispravnog postupka.

8. Poslovi voditelja zemljišnoknjižnog odjela.

Članak 3.

Voditelj zemljišnoknjižnog odjela upravlja radom i organizira rad, vodi radne sastanke, daje upute za rad, prati propise, kontrolira i potpisuje poštu, prima stranke, vrši podjelu predmeta, objedinjuje mjesečnu, tromjesečnu, polugodišnju i godišnju statistiku i posebne statistike po zahtjevu te ostale poslove iz članka 2. točke 6. ovog Pravilnika.

Voditelja zemljišnoknjižnog odjela određuje predsjednik suda godišnjim rasporedom poslova.

Ako je zemljišnoknjižni referent godišnjim rasporedom određen za voditelja zemljišnoknjižnog odjela, normativi iz ovog Pravilnika umanjuju se:

– u sudovima do 10 službenika zemljišnoknjižnog odjela za 20%

– u sudovima od 11 – 20 službenika zemljišnoknjižnog odjela za 50%

– u sudovima od 21 – 30 službenika zemljišnoknjižnog odjela za 70%

– u sudovima preko 30 službenika zemljišnoknjižnog odjela za 100%.

U zemljišnoknjižnim odjelima s povećanim opsegom poslova, kao i u zemljišnoknjižnim odjelima s posebnom problematikom stanja zemljišne knjige i postojećih upisa u zemljišnu knjigu predsjednik suda može zatražiti da Ministarstvo pravosuđa privremeno odredi drugačije normative za voditelja zemljišnoknjižnog odjela i zk. službenika.

Članak 4.

1) Pod zaprimanjem podnesaka podrazumijeva se unos podataka o podnesku u digitalnu pisarnicu, skeniranje prijedloga s prilozima i drugih podnesaka, formiranje i ažuriranje digitalnog spisa, stavljanje plombe, sastavljanje izvještaja o knjižnom stanju.

2) Pod odlučivanjem o spisu podrazumijeva se donošenje rješenja, odnosno izrada nacrta rješenja i unos podataka o obavljenim radnjama u digitalnu pisarnicu (datum izrade nacrta rješenja, odnosno donošenja rješenja, unos podataka o načinu rješenja)

3) Pod provedbom upisa (obavljanje upisa) podrazumijeva se upisivanje određenog sadržaja upisa, ulaganje isprava u zbirku isprava, te unos podataka o obavljenim radnjama u digitalnu pisarnicu.

4) Pod izdavanjem izvadaka podrazumijeva se izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka iz elektronički vođene zemljišne knjige, ispisa iz EOP zemljišne knjige ili izdavanje odgovarajuće potvrde o kojoj se vodi službena evidencija, ispis ili preslika povijesnog izvatka iz ručno vođene zemljišne knjige, ispis, prijepis i preslike isprava.

5) Pod dostavom rješenja podrazumijeva se ispisivanje dostavnica ili povratnica i kuvertiranje rješenja, stavljanje zemljišnoknjižnih rješenja na oglasnu ploču suda, ulaganje dostavnica i povratnica u spise, iskazivanje pravomoćnosti, provjera naplate pristojbe ili dostave prijave o neplaćenim pristojbama nadležnom tijelu, stavljanje bilješke o neplaćenoj pristojbi odnosno podnesenoj prijavi, ulaganje u arhiv i unos podataka o obavljenim radnjama u digitalnu pisarnicu, odlaganje i arhiviranje digitalnog spisa.

6) Pod ostalim poslovima podrazumijeva se pregled zemljišnih knjiga bez izdavanja zemljišnoknjižnih izvadaka ili potvrda i rad sa strankama, nadzor rokovnika i pretinaca radi provjere isteka rokova, poslovi vezani uz dostavu spisa sucu ili višem sudu povodom izjavljenog pravnog lijeka u skladu sa sudskim poslovnikom kao i ostali poslovi vezani uz funkcionalnu organizaciju rada odjela.

7) Pod poslovima u posebnim postupcima smatraju se postupci osnivanja, obnove i dopune zemljišne knjige, povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora, pojedinačnog ispravnog postupka, i pojedinačnog preoblikovanja zemljišnih knjiga, a isti obuhvaćaju obavljanje svih radnji propisanih odredbama Zakona o zemljišnim knjigama, Zemljišnoknjižnog poslovnika, Pravilnikom o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine, Pravilnikom o pojedinačnom preoblikovanju zemljišnih knjiga, a sve prema naredbi predsjednika suda ili predsjednika zemljišnoknjižnog odjela.

III. MJERILA ZA RAD

Članak 5.

Zemljišnoknjižni službenik dnevno je dužan obaviti prema vrstama posla:

1. Zaprimanje podnesaka

30 spisa

2. Izrada rješenja s provedbom

6 spisa

3. Izrada nacrta rješenja

8 spisa

4. Provedba upisa

30 spisa

5. Izdavanje izvadaka iz digitalne zemljišne knjige i ispisa iz E-zemljišne knjige

60 izvadaka – ispisa

6. Dostava rješenja (bez centralizirane dostave)

35 spisa

7a. U postupcima obnove i osnivanja zemljišnih knjiga

12 zapisnika ili 24 raspravljenih katastarskih čestica

7b. Poslovi prijepisa u sudskoj referadi

broj se određuje prema broju sudskih referada.

Sve podneske koji su pristigli zemljišnoknjižnom sudu u istom danu, odnosno sve zahtjeve (usmene i pismene) za izdavanje izvadaka iz digitalne zemljišne knjige i ispisa iz EOP – zemljišne knjige, a koji su pristigli zemljišnoknjižnom odjelu i istom danu (dnevni priliv) sudovi su dužni zaprimiti, odnosno izdati u tom danu, te je sud sukladno tome dužan osigurati dovoljan broj službenika za obavljanje navedenih poslova.

Članak 6.

Ocjena uspješnosti u obavljanju poslova zemljišnoknjižnih djelatnika vrši se temeljem mjesečnog praćenja rezultata njegovog rada a sve u skladu s ovim mjerilima i u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

Voditelj zemljišnoknjižnog odjela vodi za svakog djelatnika mjesečni preglednik u kojemu su sadržani svi podaci o izvršenim poslovima tijekom tog mjeseca. Zbir mjesečnih podataka predstavlja osnovicu za godišnju ocjenu rezultata rada zemljišnoknjižnog djelatnika.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o mjerilima za rad zemljišnoknjižnih službenika (»Narodne novine« broj 97/05).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/185

Urbroj: 514-04-03-02-12-10

Zagreb, 5. ožujka 2012.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.