Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i vrijednosnog kupona

NN 64/2012 (8.6.2012.), Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i vrijednosnog kupona

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

1521

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o poticanju zapošljavanja (»Narodne novine« broj 57/12), ministar rada i mirovinskoga sustava, uz suglasnost ministra financija donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I OBLIKU UGOVORA O SEZONSKOM RADU U POLJOPRIVREDI I VRIJEDNOSNOG KUPONA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj i oblik ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i vrijednosnog kupona te postupak izdavanja, zamjene, distribucije, prodaje, evidentiranja podataka i vođenje registra vrijednosnih kupona.

(2) Riječi koje imaju rodno značenje, bez obzira jesu li u ovome Pravilniku korištene u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

2. SADRŽAJ I OBLIK UGOVORA O SEZONSKOM RADU U POLJOPRIVREDI

Članak 2.

(1) Ugovor o sezonskom radu za obavljanje privremenih odnosno povremenih poslova u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi) sadrži sljedeće podatke:

1) ime, prezime, osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) i adresu stanovanja sezonskog radnika u poljoprivredi,

2) dan, mjesec i godinu rada sezonskog radnika u poljoprivredi,

3) naziv, OIB i sjedište poslodavca,

4) dnevni iznos, način i rok isplate plaće sezonskog radnika u poljoprivredi,

5) evidentiran (nalijepljen) vrijednosni kupon,

6) naznaku o najdužem trajanju redovitoga radnog dana sezonskog radnika u poljoprivredi,

7) naznaku o najkraćem trajanju stanke, dnevnog i tjednog odmora sezonskog radnika u poljoprivredi.

(2) Poslodavac može ugovoreni dnevni iznos plaće sezonskom radniku u poljoprivredi isplatiti u gotovom novcu.

(3) Predajom i prihvatom vrijednosnog kupona te njegovim evidentiranjem (lijepljenjem), smatra se da su sezonski radnik u poljoprivredi i poslodavac suglasni sa sadržajem ugovora iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Sezonski radnik u poljoprivredi je za vrijeme rada obvezan kod sebe imati ugovor iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 3.

(1) Ugovor iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika popunjava se na papirnatom Obrascu USP-1, koji je pravokutnog oblika, veličine 100 x 135 mm, bijele boje, ukoričen u tvrđe korice u kojima se nalazi šesnaest listova, odnosno trideset i dvije stranice, od kojih je trideset unutarnjih stranica istoga sadržaja.

(2) Obrazac USP-1 iz stavka 1. ovoga članka je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Obrazac USP-1 iz stavka 1. ovoga članka tiska se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

(1) Podaci u Obrascu USP-1 upisuju se tiskanim slovima odnosno brojevima.

(2) Pogrešni upisi u Obrascu USP-1 precrtavaju se tako da se precrtani upisi mogu pročitati.

(3) Ako je Obrazac USP-1 izgubljen ili u toj mjeri oštećen da se u njemu upisani podaci više ne mogu čitati, za tekuću kalendarsku godinu može se sklopiti ugovor na drugom takvom Obrascu, a sezonski radnik u poljoprivredi dužan je prilikom dostave podataka o sezonskom radu u poljoprivredi, tijelu nadležnom za provedbu mirovinskog osiguranja dostaviti podatke iz drugog ugovora.

3. NAČIN EVIDENTIRANJA PODATAKA U UGOVORU O SEZONSKOM RADU U POLJOPRIVREDI

Članak 5.

(1) Na prednjoj strani korice Obrasca USP-1 otisnut je tekst »UGOVOR O SEZONSKOM RADU U POLJOPRIVREDI«.

(2) Na prvoj stranici Obrasca USP-1 otisnut je tekst »Ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi za ______ godinu«, a ispod toga teksta otisnute su četiri crte na koje sezonski radnik u poljoprivredi upisuje podatke iz članka 2. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Na unutarnjih 30 stranica Obrasca USP-1, svaki poslodavac, nakon što je iste dogovorio sa sezonskim radnikom u poljoprivredi, a prije početka rada, za svaki redoviti radni dan upisuje podatke iz članka 2. stavka 1. podstavka 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika, a sezonski radnik u poljoprivredi, nakon preuzimanja od poslodavca, evidentira (naljepljuje) vrijednosni kupon iz članka 2. stavka 1. podstavka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Na zadnjoj stranici Obrasca USP-1 otisnuti su podaci iz članka 2. stavka 1. podstavka 6. i 7. ovoga Pravilnika, te podatak o najdužem trajanju rada sezonskog radnika u poljoprivredi tijekom kalendarske godine.

Članak 7.

Poslodavac za sezonske radnike u poljoprivredi nema obvezu voditi evidenciju o radnicima, niti im dostavljati isprave o plaći prema općim propisima o radu.

4. SADRŽAJ I OBLIK VRIJEDNOSNOG KUPONA

Članak 8.

(1) Vrijednosne kupone izdaje Ministarstvo financija.

(2) Vrijednosni kupon izdaje se na vrijednost utvrđenu u skladu s posebnim propisom o poticanju zapošljavanja.

(3) Dimenzije vrijednosnog kupona zajedno s bijelim rubom su 24,14 x 36,92 mm.

(4) Vrijednosni kuponi se tiskaju na zaštićenom bijelom papiru s utisnutom metaliziranom folijom – hologramom, nazupčani zaštitnim alatom sa siluetom grba Republike Hrvatske, s istaknutim elementima zaštitnog tiska u crvenoj UV boji.

Članak 9.

(1) Vrijednosni kupon sadrži:

1) u gornjem dijelu, grb Republike Hrvatske i godinu važenja,

2) ispod grba, vrijednost vrijednosnog kupona u kunama,

3) u srednjem dijelu, ispisane riječi: »REPUBLIKA HRVATSKA«, a ispod njih riječi: »VRIJEDNOSNI KUPON ZA SEZONSKI RAD U POLJOPRIVREDI«,

4) u donjem dijelu, zaštitni hologram s motivima grba Repub-like Hrvatske i slova: »RH« i »MF« te serijski broj vrijednosnog kupona.

(2) Vrijednosni kupon se tiska u zelenoj i crnoj boji.

5. POSTUPAK IZDAVANJA, DISTRIBUCIJE I ZAMJENE VRIJEDNOSNIH KUPONA

Članak 10.

(1) Ministarstvo financija će tiskanje vrijednosnih kupona, u skladu s propisima o javnoj nabavi, ugovorom povjeriti trgovačkom društvu koje osigurava poseban način zaštite kakav se koristi pri tiskanju vrijednosnica.

(2) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka, uredit će se oblik, veličina, sadržaj i druga obilježja vrijednosnog kupona, njegova jedinična cijena, vrsta papira za tiskanje, količina i način narudžbe, mjesto i način predaje vrijednosnog kupona, te izvješćivanje i način vođenja evidencije u tiskari.

(3) Ministarstvo financija distribuira vrijednosne kupone putem Financijske agencije.

(4) Postupak distribucije, prodaje, zamjene i povlačenja iz uporabe vrijednosnih kupona te pripadajuća naknada Financijskoj agenciji uređuje se ugovorom kojeg Ministarstvo financija sklapa s Financijskom agencijom.

Članak 11.

(1) Prodaju vrijednosnih kupona poslodavcima provodi Financijska agencija u skladu s posebnim propisom o poticanju zapošljavanja, po cijeni koja je na kuponu navedena kao njegova vrijednost.

(2) Za prodani vrijednosni kupon Financijska agencija je obvezna poslodavcu izdati račun.

(3) Financijska agencija će, na temelju evidencije prodanih vrijednosnih kupona, uplaćivati sredstva u korist računa Državnog proračuna sukladno ugovoru iz članka 10. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(4) Tijelo nadležno za provedbu mirovinskog osiguranja evidentirat će za osiguranika samo podatak koji se odnosi na razdoblje sezonskog rada u poljoprivredi.

(5) Razdoblje iz stavka 4. ovoga članka ne upisuje se u radnu knjižicu sezonskog radnika u poljoprivredi.

(6) Tijelo nadležno za provedbu mirovinskog osiguranja dostavljat će Središnjem registru osiguranika prijavno-odjavne podatke za sezonskog radnika u poljoprivredi redovitom razmjenom podataka, a najkasnije do 25. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu.

(7) Središnji registar osiguranika će, na osnovi podataka iz stavka 6. ovoga članka, izraditi »Specifikaciju po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja« za sezonske radnike u poljoprivredi jednom godišnje, i to najkasnije do 31. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu.

(8) Sredstva doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, za osiguranike sezonske radnike u poljoprivredi koji su članovi obveznih mirovinskih fondova, Središnji registar osiguranika povlačit će s računa Državnog proračuna radi prosljeđivanja u izabrane obvezne mirovinske fondove i društva te iste evidentirati na osobnim računima osiguranika najkasnije do 15. veljače za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 12.

(1) Poslodavac koji zapošljava sezonskog radnika u poljoprivredi može neupotrijebljene vrijednosne kupone zamijeniti za gotov novac u jedinici Financijske agencije u kojoj je iste kupio, najkasnije do kraja siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(2) Ne mogu se zamjenjivati vrijednosni kuponi koji su već bili upotrijebljeni (nalijepljeni) ili su tako oštećeni da se ne može utvrditi da li su bili upotrijebljeni ili su slučajno oštećeni.

6. VOĐENJE REGISTRA IZDANIH VRIJEDNOSNIH KUPONA

Članak 13.

(1) Ministarstvo financija obvezno je voditi registar izdanih vrijednosnih kupona u kojemu evidentira njihove serijske brojeve te dan, količinu i serijske brojeve predanih vrijednosnih kupona Financijskoj agenciji.

(2) Financijska agencija obvezna je voditi registar prodanih vrijednosnih kupona te u njemu evidentirati podatke o nazivu poslodavca, njegovom sjedištu, OIB-u, vrsti posla koje će prema izjavi poslodavca, sezonski radnici u poljoprivredi temeljem tih kupona za njega obavljati i serijskim brojevima vrijednosnih kupona koje je poslodavac kupio.

(3) Registri iz stavka 1. i 2. ovoga članka vode se u elektroničkom obliku.

(4) Financijska agencija će Ministarstvu financija dostaviti podatke iz registra iz stavka 2. ovoga članka, najkasnije do kraja veljače tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

7. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/63

Urbroj: 524-08-01-01/1-12-11

Zagreb, 6. lipnja 2012.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

OBRAZAC USP-1

Prednja strana korice obrasca ugovora

Prva stranica obrasca ugovora

Unutarnjih 30 stranica obrasca ugovora

Zadnja stranica obrasca ugovora