Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji potvrđenih optužnica

NN 65/2012 (13.6.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji potvrđenih optužnica

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1540

Na temelju članka 354. stavka 4. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« br. 152/08, 76/09 i 80/11) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O EVIDENCIJI POTVRĐENIH OPTUŽNICA

Članak 1.

U Pravilniku o Evidenciji potvrđenih optužnica (»Narodne novine« br. 82/09) članak 12. mijenja se i glasi:

»Nakon što je kazneni postupak pravomoćno okončan, nadležni sud će najkasnije u roku od 15 dana o tome izvijestiti Ministarstvo na način propisan člankom 8. Pravilnika.

Sudovi kod kojih nisu ostvareni tehnički preduvjeti za slanje podataka u elektroničkom obliku dostavljaju podatke na obrascu V koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Sud odgovara za točnost podataka iz stavka 1. i 2. ovog članka.

Nakon primitka podataka iz stavka 1. i 2. ovog članka Ministarstvo će izvršiti brisanje podataka o potvrđenoj optužnici iz evidencije.«

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 703 -01/09-01/83

Urbroj: 514-05-01-02-12-17

Zagreb, 30. svibnja 2012.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.

Obrazac V

OPĆINSKI SUD/ŽUPANIJSKI SUD

U _______________

Mjesto i datum___________________

                                                                        Broj predmeta: _________________

                                                                              MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
                                                    UPRAVA ZA KAZNENO PRAVO I PROBACIJU
                                                                       ODJEL ZA KAZNENE EVIDENCIJE

Temeljem članka 12. Pravilnika o evidenciji potvrđenih optužnica, obavještavamo da je

kazneni postupak protiv optuženika ________________________,

OIB _______________________ pokrenut optužnicom ______________________

________________________  broj K-DO-____________od _________________
   (naziv državnog odvjetništva)                                                                (datum)

koja je potvrđena rješenjem ovog suda broj KOV-___________ od ______________
                                                                                                              (datum)
pravomoćno

završen dana _________________     1. oslobađajućom presudom
                      (datum pravomoćnosti)       2. odbijajućom presudom
                                                           3. osuđujućom presudom
                                                           4. rješenjem o obustavi
                                                           5. rješenjem o odbačaju

________________________
(potpis i pečat ovlaštene osobe)

65 13.06.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji potvrđenih optužnica 65 13.06.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji potvrđenih optužnica 65 13.06.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji potvrđenih optužnica