Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa

NN 66/2012 (15.6.2012.), Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1554

Na temelju članka 24. Zakona o procjeni učinaka propisa (»Narodne novine«, broj 90/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. lipnja 2012. godine donijela

UREDBU

O PROVEDBI POSTUPKA PROCJENE

UČINAKA PROPISA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuju pobliži kriteriji za Prethodnu procjenu učinaka propisa, obrazac za izradu Prethodne procjene, način i metodologija provedbe postupka procjene učinaka propisa, obrazac Iskaza o procjeni učinaka propisa, način provedbe savjetovanja i javne rasprave u postupcima procjene učinaka propisa, te druga pitanja s tim u svezi.

II. POBLIŽI KRITERIJI ZA PROVEDBU PRETHODNE PROCJENE UČINAKA PROPISA

Članak 2.

(1) Prethodna procjena učinaka propisa (u daljnjem tekstu: Prethodna procjena) provodi se sukladno kriterijima propisanim Zakonom o procjeni učinaka propisa (u daljnjem tekstu: Zakon) i kriterijima sadržanim u obrascu Prethodne procjene koji je propisan u Prilogu 1. ove Uredbe.

(2) Osim kriterija iz stavka 1. ovoga članka, Prethodna procjena provodi se prema sadržaju teza za propis (u daljnjem tekstu: Teze).

1. Odgovarajući financijski prag vezano za najznačajniji očekivani učinak propisa

Članak 3.

(1) Financijski prag kao kriterij u postupku Prethodne procjene utvrđuje se za područje koje se namjerava obuhvatiti propisom – sektor unutar područja u kojem se očekuje najznačajniji učinak propisa.

(2) Financijski prag kao kriterij smatra se ispunjenim ukoliko se za sektor iz stavka 1. ovoga članka utvrde značajni financijski učinci.

(3) Procjena financijskog učinka na sektor obvezno se utvrđuje najmanje za buduće trogodišnje razdoblje, uzimajući u obzir značajno povećanje ili smanjenje troškova koji su postojali u trenutku Prethodne procjene, odnosno njihovu značajnu preraspodjelu unutar sektora.

(4) Ukoliko se u Prethodnoj procjeni utvrdi financijski prag iz stavka 1. ovoga članka stručni nositelj izrade propisa (u daljnjem tekstu: stručni nositelj) dužan je naziv propisa za koji je izradio Teze uvrstiti u Prijedlog plana propisa prema članku 12. stavku 2. podstavku 2. ove Uredbe.

2. Očekivani učinci na pojedino gospodarsko područje i gospodarstvo Republike Hrvatske u cjelini

Članak 4.

(1) Očekivani učinci propisa na pojedino gospodarsko područje procjenjuju se kroz učinke na sektor gospodarstva prema kriterijima:

– zapošljavanje u gospodarskim subjektima,

– zahtjevi za investicije vezano za poslovanje gospodarskih subjekata,

– operativni troškovi i poslovanje gospodarskih subjekata,

– novi administrativni troškovi za gospodarske subjekte,

– stvaranje novih javnih ovlasti,

– djelovanja na imovinska prava i

– druge očekivane učinke na gospodarstvo ukoliko su ocijenjeni značajnima prema procjeni

stručnog nositelja.

(2) Za potrebe ove Uredbe pod gospodarskim subjektima iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju se:

– mikro gospodarski subjekti – s manje od 10 zaposlenih

– mali gospodarski subjekti – od 10 do 49 zaposlenih

– srednji gospodarski subjekti – od 50 do 250 zaposlenih i

– veliki gospodarski subjekti – više od 250 zaposlenih.

(3) Očekivani učinci na gospodarstvo u cjelini procjenjuju se u odnosu na gospodarske ciljeve koji se nastoje postići propisom, a osobito vezano za kriterije:

– konkurentnost gospodarstva i priljev investicija,

– gospodarski rast,

– održivost okoliša,

– postizanje ciljeva društvenog i regionalnog razvoja,

– posebne regije i sektore,

– makroekonomsko okruženje,

– tržišno natjecanje i

– druge očekivane učinke na gospodarstvo ukoliko su ocijenjeni značajnima prema procjeni stručnog nositelja.

(4) Očekivani učinak na tržišno natjecanje obvezno se procjenjuje prema Obrascu sadržanom u Smjernicama iz članka 20. ove Uredbe.

(5) Kriteriji iz stavaka 1. i 3. ovoga članka utvrđuju se procjenom očekivanih učinaka prema mjerilima: vjerojatno mali, značajni i vrlo značajni.

(6) Mjerila iz stavka 5. ovoga članka, članka 5. stavka 2. i članka 6. stavka 2. ove Uredbe, stručni nositelj procjenjuje diskrecijskom ocjenom, koja mora biti utemeljena na pribavljenim podacima i dokazima te stručnom i znanstvenom pristupu utvrđenoj problematici i praksi vezano za ciljeve koji se nastoje postići kao rješenje problema.

3. Očekivani učinci na socijalno osjetljive i druge skupine s posebnim interesima i potrebama

Članak 5.

(1) Očekivani učinci na socijalno osjetljive i druge skupine s posebnim interesima i potrebama te učinak na zdravstveni i socijalni status građana procjenjuju se u odnosu na utvrđene očekivane učinke na pojedino gospodarsko područje i gospodarstvo u cjelini. Ovi učinci procjenjuju se u odnosu na kriterije:

– zaposlenost i tržište rada,

– norme i prava vezana uz kvalitetu radnog mjesta,

– socijalnu uključenost i zaštitu posebno ranjivih društvenih skupina ili pojedinaca,

– postizanje socijalnih ciljeva vezano za ravnopravnost spolova,

– zaštitu/izloženost osobnih podataka pojedinca,

– javno zdravlje,

– kriminal i terorizam,

– pristup socijalnoj zaštiti, zdravstvenim i obrazovnim sustavima i posljedice za njih,

– kulturu i

– druge socijalne učinke, ukoliko su ocijenjeni značajnima prema procjeni stručnog nositelja.

(2) Očekivani učinci iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se prema mjerilima: vjerojatno mali, značajni i vrlo značajni.

4. Očekivani učinci na okoliš i održivi razvitak

Članak 6.

(1) Za očekivane učinke na okoliš mjerodavne su procjene vjerojatnih učinaka u odnosu na kriterije:

– klima,

– korištenje energije,

– kakvoća zraka,

– kakvoća vode, mora i vodnih resursa,

– kakvoća tla i resursa,

– bioraznolikost (biljni i životinjski svijet) i krajobrazna raznolikost,

– uporaba zemljišta,

– obnovljivi i neobnovljivi izvori,

– gospodarenje otpadom,

– okolišni rizici i zaštita od industrijskih postrojenja,

– zaštita i sigurnost hrane i stočne hrane,

– zaštita od utjecaja genetski modificiranih organizama,

– zaštita od utjecaja kemikalija i

– druge očekivane učinke na okoliš, ukoliko su ocijenjeni značajnima prema procjeni stručnog nositelja.

(2) Procjena očekivanih učinaka iz stavka 1. ovoga članka provodi se tako da se za svako područje u kojem se očekuje djelovanje propisa utvrdi očekivana vjerojatnost nastanka učinka prema mjerilima: vjerojatno mali, značajni i vrlo značajni.

(3) Procjena učinaka na održivi razvitak predstavlja kombinaciju procijenjenih učinaka na sva područja iz članaka 3. do 7. ove Uredbe.

5. Procjena rizika

Članak 7.

Prilikom utvrđivanja učinaka prema člancima 3. do 6. ove Uredbe, stručni nositelj može dati i procjenu pratećih rizika opisno uz obrazac Prethodne procjene.

Izvori podataka

Članak 8.

(1) Stručni nositelj je dužan za utvrđivanje činjenica i podataka koji će poslužiti kao polazna osnova i podloga za procjenu učinaka propisa prema člancima 3. do 7. ove Uredbe koristiti mjerodavne izvore podataka koji su dostupni putem odgovarajućih nadležnih institucija u Republici Hrvatskoj, kao i iz relevantnih javno dostupnih izvora kao što su znanstvena istraživanja, studije, izvještaji akademskih i nevladinih organizacija i sl.

(2) Osim izvora podataka iz stavka 1. ovoga članka, stručni nositelj može, za utvrđivanje činjenica i podataka koji će poslužiti kao polazna osnova i podloga za procjenu učinaka propisa, koristiti i druge relevantne izvore podataka iz odgovarajućih institucija Europske unije i odgovarajućih međunarodnih organizacija i institucija.

III. POSLOVI KOJE OBAVLJA KOORDINATOR

Članak 9.

Osim poslova koje je dužan obavljati prema odredbama Zakona, Koordinator obavlja i sljedeće poslove:

1. U postupku Prethodne procjene:

– inicira postupak izrade Prethodne procjene za propise iz djelokruga stručnog nositelja,

– sudjeluje u radu stručnog tijela odnosno povjerenstva koje izrađuje Prethodnu procjenu, ukoliko je ono osnovano,

– usmjerava i nadzire izradu te daje stručne savjete službenicima stručnog nositelja u vezi s izradom Prethodne procjene.

2. U postupku izrade Prijedloga plana propisa:

– izrađuje Nacrt prijedloga plana propisa na temelju dostavljenih prijedloga ustrojstvenih jedinica stručnog nositelja i dostavlja ga na razmatranje čelniku stručnog nositelja,

– po odobrenju čelnika stručnog nositelja izrađuje Prijedlog plana propisa i daje ga na objavu na internetskoj stranici stručnog nositelja u trajanju od najmanje 15 dana radi informiranja javnosti i zainteresirane javnosti,

– po proteku roka za informiranje ažurira Prijedlog plana propisa i dostavlja ga čelniku radi daljnjeg postupka sukladno Zakonu.

3. U postupku procjene učinaka propisa:

– koordinira i nadzire izradu cjelovitog izvješća koje izrađuje stručni nositelj o svim provedenim konzultacijama s dionicima i prilaže ga kao dokumentaciju uz Nacrt iskaza,

– aktivno sudjeluje u postupku procjene učinaka propisa pri izradi Nacrta prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa (u daljnjem tekstu: Nacrt iskaza) i Prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa (u daljnjem tekstu: Prijedlog iskaza),

– daje stručne savjete vezano za primjenu Smjernica iz članka 20. ove Uredbe službenicima stručnog nositelja koji izrađuju Nacrt iskaza, propis i Prijedlog iskaza,

– odgovoran je za pravilnu provedbu postupka.

IV. TEZE I POSTUPAK PRETHODNE PROCJENE

Obvezni sadržaj Teza

Članak 10.

(1) Teze obvezno sadrže naziv propisa, naznake i obuhvat materije koja se namjerava propisom urediti, te kratko obrazloženje problema koji se namjeravaju rješavati tim propisom i ciljeve koji se time namjeravaju postići.

(2) Materija koju bi trebalo obuhvatiti budućim propisom u Tezama izlaže se u nekoliko točaka koje se navode kao naziv glava iz budućeg propisa, uz navođenje osnovnih tema koje se namjeravaju urediti pod navedenom glavom.

(3) Odredbe ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju u slučaju kada je, u skladu sa Zakonom, predložena procjena učinaka vezano za uredbu, odnosno pravilnik koji su u postupku izrade.

Izrada Prethodne procjene

Članak 11.

(1) Stručni nositelj izrađuje Prethodnu procjenu nakon što izradi Teze.

(2) Stručni nositelj izrađuje Prethodnu procjenu prema kriterijima utvrđenim ovom Uredbom, na način da daje odgovore prema zahtjevima iz obrasca »Prethodna procjena«, koji je sadržan u Prilogu 1. ove Uredbe.

Izrada Prijedloga plana propisa

Članak 12.

(1) Stručni nositelj, nakon što izradi prethodne procjene za sve propise koje namjerava izrađivati u sljedećoj godini, sačinjava Prijedlog plana propisa.

(2) Prijedlog plana propisa obvezno sadrži:

– Prijedlog normativnih aktivnosti iz područja hrvatskog zakonodavstva (koje nisu u funkciji usklađivanja sa zakonodavstvom Europske unije) i

– Prijedlog normativnih aktivnosti vezano za postupak procjene učinaka propisa (zakonodavne mjere za koje će se, na temelju rezultata Prethodne procjene, provoditi procjena učinaka).

(3) Prijedlog normativnih aktivnosti vezano za postupak procjene učinaka propisa na temelju rezultata Prethodne procjene, obvezno uključuje:

– popis propisa (zakonodavnih mjera) iz područja hrvatskog zakonodavstva (koje nisu u funkciji usklađivanja sa zakonodavstvom Europske unije) i

– popis propisa (zakonodavnih mjera) kojima se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije, a koji su predloženi/sadržani u aktu koji donosi Hrvatski sabor za istu godinu.

Izrada Godišnjeg plana normativnih aktivnosti

Članak 13.

(1) Ured za zakonodavstvo izrađuje Godišnji plan normativnih aktivnosti na temelju dostavljenih prijedloga planova propisa svih stručnih nositelja.

(2) Godišnji plan normativnih aktivnosti izrađuje se prema obrascu sadržanom u Prilogu 2. ove Uredbe.

V. PROVEDBA POSTUPKA PROCJENE UČINAKA PROPISA

Obveza provedbe

Članak 14.

(1) Stručni nositelj provodi procjenu učinaka propisa prema obvezama utvrđenima Godišnjim planom normativnih aktivnosti, odnosno prema iznimnim obvezama u skladu sa Zakonom.

(2) Stručni nositelj dužan je pristupiti procjeni učinaka propisa u što ranijem razdoblju nakon donošenja Godišnjeg plana normativnih aktivnosti, uvažavajući sve utvrđene faze postupka sukladno Zakonu i ovoj Uredbi.

Postupak kod iznimne obveze provedbe procjene učinaka propisa

Članak 15.

(1) Procjena učinaka propisa koja se provodi prema zaključku Hrvatskoga sabora odnosno zaključku ili odluci Vlade Republike Hrvatske sukladno odredbama Zakona, provodi se odgovarajućom primjenom odredbi ove Uredbe.

(2) Kada se procjena učinaka propisa provodi za zakon, uredbu ili pravilnik, koji su na snazi, kao polazna osnova uzima se razdoblje od dana stupanja na snagu zakona, uredbe odnosno pravilnika, do donošenja zaključka, odnosno odluke, kojima se određuje obveza provedbe procjene učinaka toga propisa.

Izrada Nacrta iskaza i Prijedloga iskaza

Članak 16.

(1) Stručni nositelj započinje izradu Nacrta iskaza prikupljanjem relevantnih podataka i provođenjem konzultacija s međuresornim tijelima i drugim dionicima, ovisno o upravnom području u kojem izrađuje propis.

(2) Nacrt iskaza stručni nositelj izrađuje prema zahtjevima utvrđenim u obrascu sadržanom u Prilogu 3. ove Uredbe.

(3) O Nacrtu iskaza stručni nositelj provodi propisani postupak savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću u trajanju od 30 dana, a po ocijenjenoj potrebi stručnog nositelja, ovisno o složenosti materije, i duže. Savjetovanje obvezno uključuje jedno ili više javnih izlaganja materije koja je predmet savjetovanja.

(4) Stručni nositelj nakon savjetovanja iz stavka 3. ovoga članka ažurira Nacrt iskaza s tezama u skladu s usvojenim primjedbama, prijedlozima i mišljenjima iz savjetovanja. Potom Nacrt iskaza s tezama dostavlja na mišljenje nadležnim tijelima za područja: gospodarstva, zdravlja, socijalne skrbi, zaštite okoliša i financija.

(5) Nadležna tijela dužna su svoja mišljenja dostaviti u okviru propisanog roka od 15 dana.

(6) Nakon što pribavi mišljenja nadležnih tijela i usuglasi ih s njima, stručni nositelj pristupa izradi propisa i Prijedloga iskaza.

(7) Prijedlog iskaza sadrži ažurirane podatke propisane Zakonom i obrascem iz Priloga 3. ove Uredbe.

Objava propisa i Prijedloga iskaza radi javne rasprave

Članak 17.

(1) Stručni nositelj stavlja propis i Prijedlog iskaza na javnu raspravu javnosti i zainteresiranoj javnosti na svojim internetskim stranicama, u trajanju od najmanje 15 do najviše 30 dana.

(2) Nakon održane javne rasprave iz stavka 1. ovoga članka stručni nositelj ažurira propis i Prijedlog iskaza prema usvojenim primjedbama, prijedlozima i mišljenjima iz javne rasprave i dostavlja ih na mišljenje mjerodavnim i nadležnim tijelima.

(3) Nakon pribavljenih i usuglašenih mišljenja mjerodavnih i nadležnih tijela, stručni nositelj dostavlja propis i Prijedlog iskaza na suglasnost Uredu za zakonodavstvo.

(4) Stručni nositelj upućuje propis u postupak donošenja Vladi Republike Hrvatske nakon što je Iskaz o procjeni učinaka propisa postao konačan u skladu sa Zakonom.

VI. KONZULTACIJE S DIONICIMA, SAVJETOVANJE I JAVNA RASPRAVA

Konzultacije s dionicima

Članak 18.

(1) U početnoj fazi izrade Nacrta iskaza stručni nositelj provodi konzultacije s nadležnim tijelima i drugim dionicima, ovisno o području u kojem se problem nastoji riješiti propisom a radi boljeg obuhvata i utvrđivanja problematike te utvrđivanja ciljeva koji se rješavanjem te problematike namjeravaju postići.

(2) U postupku konzultacija iz stavka 1. ovoga članka potrebno je uključiti što veći broj relevantnih zainteresiranih dionika.

(3) Stručni nositelj provodi konzultacije s dionicima korištenjem aktivnih metoda kao što su pisma, e-mail, radni sastanci i okrugli stolovi, te korištenjem raznih pasivnih metoda kao što su stavljanje materijala na internetske stranice stručnog nositelja i sl.

(4) Stručni nositelj, nakon završenog postupka konzultacija, obvezno izrađuje cjelovito Izvješće o svim održanim konzultacijama s dionicima koje, u pravilu, sadrži:

– odgovarajuće podatke (sektor, područje djelovanja i sl.) o svakom dioniku (tijelo, pravna ili fizička osoba – gospodarstvenik, građanin, znanstvenik, znanstvena ustanova, stručna institucija, udruga građana i sl.) koji je konzultiran, odnosno koji je sudjelovao u konzultacijama,

– problematiku i ciljeve o kojima se raspravljalo i

– navode značajnih učinaka koje su prepoznali dionici u konzultacijskom postupku.

Savjetovanje i javna rasprava

Članak 19.

(1) Informiranje o održavanju savjetovanja o Nacrtu iskaza i održavanju javne rasprave o propisu i Prijedlogu iskaza provodi se prema obrascu sadržanom u Prilogu 4. ove Uredbe.

(2) Savjetovanje i javna rasprava su postupci u kojima svojim primjedbama, prijedlozima i mišljenjima, po vlastitom interesu, u propisanim rokovima i na način određen u Informaciji iz Priloga 4. ove Uredbe, u svojstvu javnosti i zainteresirane javnosti, može sudjelovati svaki dionik i drugi pojedinac (pravna i fizička osoba, zainteresirana skupina te građanin).

(3) Radi pobližeg upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti s materijom koja je predmet savjetovanja i javne rasprave stručni nositelj u skladu sa Zakonom i ovom Uredbom provodi javno izlaganje materije o kojem obvezno sačinjava zapisnik.

(4) Nakon provedenog savjetovanja i javne rasprave, uključujući i javna izlaganja, stručni nositelj je dužan razmotriti sve primjedbe, prijedloge i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti i o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama, prijedlozima i mišljenjima sačiniti obavijest koju će objaviti javnosti i zainteresiranoj javnosti na svojim internetskim stranicama.

Članak 20.

(1) Stručni nositelj je dužan Prethodnu procjenu i procjenu učinaka propisa iz ove Uredbe izrađivati i provoditi prema Smjernicama za procjenu učinaka propisa.

(2) Smjernice za procjenu učinaka propisa obvezno sadrže metodološke i tehničke upute za izradu Prethodne procjene i procjene učinaka propisa, te upute za provedbu drugih postupaka s tim u vezi.

(3) Smjernice iz stavka 1. ovoga članka donosi ravnatelj Ureda za zakonodavstvo, a objavljuju se na internetskoj stranici Ureda za zakonodavstvo na dan stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 21.

Prilozi 1., 2., 3. i 4. sastavni su dio ove Uredbe.

Članak 22.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/01

Urbroj: 5030106-12-1

Zagreb, 14. lipnja 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC »PRETHODNA PROCJENA«

[NAZIV STRUČNOG NOSITELJA

Klasa: ___________________

Urbroj: __________________

mjesto, datum]

PRETHODNA PROCJENA

ZA

[NAZIV PROPISA IZ TEZA...]

Ovaj Obrazac primjenjuje u postupku prethodne procjene radi utvrđivanja potrebe za provedbom postupka procjene učinaka propisa. Potreba za provedbom procjene učinaka propisa, osim u slučaju utvrđivanja financijskog praga iz članka 3. ove Uredbe, postoji obvezno i kada je na dva od 8. do 12. pitanja iz ovoga Obrasca odgovoreno sa »DA« odnosno potvrdno.

Red.br.

Ukratko, jasno i sažeto odgovorite na pitanja:

1.

Opišite ukratko problem koji se namjerava riješiti normativnim rješenjem (izrađene teze propisa):


2.

Opišite ukratko cilj koji se želi postići normativnim rješenjem (izrađene teze propisa):


3.

Navedite adresate na koje se problem trenutno odnosi i adresate na koje bi se mogao odnositi u budućnosti.

(primjerice: gospodarski subjekti, organizacije civilnog društva, potrošači, dobrotvorne organizacije, umirovljenici, mladi, socijalno osjetljive skupine i sl.)


4.

Objasnite ukratko normativno rješenje (izrađene teze propisa) i utvrdite jedno nenormativno rješenje kojim bi se također mogao postići cilj.

(primjeri nenormativnog rješenja: edukacija i informiranje, sporazumi udruženja, industrija, kodeksi udruga i drugih interesnih udruženja, dobrovoljni dogovor predstavnika tržišta, standardi, trgovačke uzance i sl.)

Normativno rješenje (izrađene teze propisa):

Nenormativno rješenje:

5.

Odredite vremenski okvir za rješavanje problema i postizanje navedenog cilja te ukratko objasnite moguće prepreke, rizike u rješavanju problema.

(primjerice: potrebna financijska sredstva, raspoloživi resursi, koordinacija tijela u provedbi, različiti pristup rješavanju problema od strane adresata propisa, dionika, manjak podrške dionika, neusklađenost zakonodavstva, dodatni administrativni postupci, informatička podrška i sl.)Na sljedeća pitanja potrebno je odgovoriti sa »DA« odnosno »NE«, uz obvezni sažeti pisani osvrt.

DA

NE

6.

Da li normativno rješenje (izrađene teze propisa) zahtijeva izmjenu važećeg zakonodavstva?

Ako »DA«, navedite važeće zakonodavstvo, izravno povezano s ciljem koje će se morati mijenjati, uključujući podzakonske akte.

Ukoliko postoji obveza usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU u tom području ili ukoliko postoji obveza provedbe međunarodnog ugovora za RH navedite propise koji se moraju usvojiti.

7.

Hoće li navedeno normativno rješenje imati značajan financijski učinak u barem jednom sektoru/području i u kojem? Da li utječe na tržišno natjecanje? Ukratko navedite kakvi se učinci očekuju.

(primjerice: veći financijski teret za gospodarske subjekte zbog troška prilagodbe zakonodavstvu i standardima; viši operativni troškovi; teži način kreditiranja i sl.)

8.

Hoće li navedeno normativno rješenje imati učinak na državni proračun odnosno proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave? Ukratko navedite kakvi se učinci očekuju.

(primjerice: potreba za dodatnim sredstvima u proračunu za provedbu; sredstva za edukaciju službenika za nove ovlasti; sredstva za nabavu opreme; osiguranje transfera; osiguranje poticaja; sredstava za nove administrativne postupke i sl.)

9.

Hoće li navedeno normativno rješenje imati značajan učinak na socijalno osjetljive skupine, socijalni status građana, interesne skupine u društvu odnosno društvo u cjelini? Ukratko navedite kakvi se učinci očekuju.

(primjerice: status socijalnih prava građana; promjene naknada; status građana u odnosu na kupovnu moć; socijalna uključenost građana; zaštita posebnih skupina ljudi, ravnopravnost spolova i sl.)

10.

Hoće li navedeno normativno rješenje imati značajan učinak na okoliš, održivi razvitak i s tim u svezi na zdravlje ljudi? Ukratko navedite kakvi se učinci očekuju.

(primjerice: utjecaj na ispuštanje stakleničkih plinova, utjecaj na šume, na gospodarenje otpadom, na biljni i životinjski svijet, na zaštitu voda, na zaštitu tla, na zaštitu kulturne baštine i sl.)

11.

Hoće li navedeno normativno rješenje zahtijevati provedbu administrativnih i upravnih postupaka vezano za adresate i s kojim ciljem? Hoće li navedena rješenja dodatno povećati administrativne prepreke za poslovanje? Ukratko navedite kakvi se učinci očekuju.

(primjerice: dodjela ovlaštenja; utvrđivanje prava i/ili obveza posebnim upravnim aktom; provedba upravnog/inspekcijskog nadzora; pribavljanje posebnih dozvola, rješenja, suglasnosti; povećanje ili uvođenje nove administrativne tarife; izmjene administrativnog postupka i sl.)

12.

Hoće li za postizanje cilja biti nužan povezani rad više tijela državne uprave odnosno tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave? Ukratko navedite tijela od kojih se očekuje povezani rad.

13.

Imate li saznanja da li je isti problem postojao i na koji način je riješen u zakonodavstvu zemalja Europske unije odnosno trećih zemalja? – navedite primjere.

(primjerice: poticanje malog gospodarstva; različito rješavanje ambalažnog otpada; fleksibilnost radnog zakonodavstva; rad na nepuno radno vrijeme; pojednostavljenje administrativnog postupka; smanjenje oboljelih od malignih bolesti; maloljetnička delikvencija i dr.)

UPUTA:

• Uz ovaj Obrazac obvezno se prilažu Teze o sadržaju propisa.

PRILOG 2.

OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI

[NAZIV STRUČNOG NOSITELJA IZRADE PROPISA]

PRIJEDLOG PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI U

PODRUČJU HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA

(Na temelju čl. 9., st. 2., alineje 1. Zakona o procjeni učinaka propisa, »Narodne novine«, br. 90/11)

Redni broj

Naziv propisa (zakonodavne mjere)

Stručni nositelj

Upućivanje u proceduru Vlade RH (navesti u kojem tromjesečju)

1.
2.
PRIJEDLOG PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI VEZANO ZA POSTUPAK PROCJENE UČINAKA PROPISA

(Na temelju čl. 9., st. 2., alineje 2. Zakona o procjeni učinaka propisa, »Narodne novine«, br. 90/11)

Redni broj

Naziv propisa (zakonodavne mjere)

Stručni nositelj

Upućivanje u proceduru Vlade RH (navesti u kojem tromjesečju)

1.
2.
UPUTA:

• Dodati potreban broj redova sukladno broju propisa koji su predviđeni planovima normativnih aktivnosti stručnog nositelja izrade propisa.

• Za propise koji se planiraju za usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije potrebno je iza naziva propisa dodati oznaku »(EU)«.


PRILOG 3.

OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA

[NAZIV STRUČNOG NOSITELJA

Klasa: _______________

Urbroj: ______________

mjesto, datum]

ISKAZ O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA [PRIJEDLOG ZAKONA ...]

UPUTA: Tekst označen italicom potrebno je brisati tijekom popunjavanja obrasca.

1. PROBLEM

[Ukratko navesti rezultate analize postojećeg stanja područja koje se namjerava zahvatiti propisom. Prilikom analize postojećeg stanja koriste se relevantni podaci i rezultati praćenja provedbe propisa ukoliko postoji propis odgovarajućeg sadržaja u istom području i dio je važećeg zakonodavstva RH. Prilikom utvrđivanja problema izvršite uvid u ispunjeni obrazac Prethodne procjene u dijelu koji se odnosi na problem.

Upute za opisivanje problema.

Kratko i jasno opišite prirodu problema uz potporu relevantnih statističkih trendova ili drugih relevantnih izvora podataka; navedite uzroke problema tj. temeljno ishodište nastalog problema; odredite razmjere problema, navodeći točne brojke ondje gdje je to moguć;

navedite tko je najviše pogođen, odnosno zahvaćen problemom (koji dio stanovništva, koji gospodarski sektor/područje, koje područje zaštite okoliša i dr.)]

2. CILJEVI

[Na temelju utvrđenog problema, ukratko navedite cilj/eve koji želite postići kako biste riješili utvrđeni problem, odnosno utjecali na njegovo rješavanje.

Prilikom utvrđivanja cilja/eva bitno je uzeti u obzir SMART kriterije:

Specific (specifični)

Measurable (mjerljivi)

Achievable (ostvarivi)

Realistic (realistični)

Time-dependent (vremenski ograničeni)

Prilikom utvrđivanja cilja/eva izvršite uvid u ispunjeni obrazac Prethodne procjene u dijelu koji se odnosi na cilj.]

3. MOGUĆE OPCIJE

[Prilikom utvrđivanja mogućih opcija za rješavanje problema i postizanje cilja, potrebno je izraditi najmanje dva prijedloga koja se odnose na nenormativno rješenje i najmanje dva prijedloga mogućih normativnih rješenja, koji mogu dovesti do utvrđenog to jest zadanog cilja.

Kod utvrđivanja nenormativnog rješenja, obvezno je navesti opciju »ne poduzimati ništa«. Na taj način utvrđuje se stanje koje će se, sudeći po trendovima, nastaviti i dalje bez poduzimanja daljnjih koraka od strane stručnog nositelja. U slučaju važećeg propisa, opcija »ne poduzimati ništa« obuhvaća analizu postojećeg stanja od trenutka donošenja tog propisa.

Drugi prijedlog nenormativnog rješenja odnosi se na opciju rješavanja problema bez donošenja novog ili izmjene postojećeg zakonodavstva. Takvo nenormativno rješenje obuhvaća način rješenja problema unutar strukovnih organizacija odnosno drugih interesnih udruženja. Također, takvo rješenje obuhvaća kampanje, projekte i slične aktivnosti koje mogu u konačnici dovesti do navedenog cilja bez intervencije u zakonodavstvo.

Dva prijedloga normativnih rješenja obuhvaća rješavanje problema i postizanje utvrđenih ciljeva zakonodavstvom. Obvezno navedite i utvrdite normativno rješenje navedeno u Prethodnoj procjeni tj. jedna opcija normativnog rješenja svakako je izrađena teza propis. Drugo normativno rješenje odnosi se na drugi način rješavanja problema kroz donošenje novog odnosno izmjene postojećeg zakondavstva.]

3.1. OPCIJA 1 – ne poduzimati ništa (nenormativno rješenje)

3.2. OPCIJA 2: – (nenormativno rješenje)

3.3. OPCIJA 3: – (normativno rješenje)

3.4. OPCIJA 4: – (normativno rješenje)

4. USPOREDBA OPCIJA

[U prostoru prije tablice za svaku od opcija potrebno je analizirati značajne koristi i troškove na temelju dostupnih podataka, analiza, izvješća, provedenih neformalnih konzultacija. Svaku tvrdnju potrebno je potkrijepiti informacijama, činjenicama i ostalim dostupnim službenim/statističkim podacima. Analiza svakog troška i koristi može se iznijeti kvantitativno i kvalitativno. Ako postoje brojčani pokazatelji za iznesene tvrdnje, potrebno ih je navesti uz obvezno navođenje izvora podataka. Ukoliko nije moguće brojčano potkrijepiti tvrdnje, sažeto i jasno potkrijepite tvrdnje opisno uz navođenje izvore podataka, trendova ili studija slučaja.

Prilikom analize učinaka sažeto:

odredite gospodarske (financijske), društvene koristi i troškove te koristi i troškove zaštite okoliša, odredite i odvojeno procijenite specifične učinke (npr. administrativne troškove, učinak na gospodarske subjekte u sektoru/području, učinak za tržišno natjecanje; učinak na socijalni status građana, zaštitu lokalnog područja okoliša i dr.

Kod fiskalnih učinaka kratko i sažeto navedite očekivane fiskalne učinke na državni proračun koji će se iskazati prema posebnim propisima na PFU obrascu.

U tablici jasno i sažeto iznesite glavne troškove i koristi svih navedenih opcija.

U tablici navedite sažeto i jasno troškove i koristi svake opcije, a detaljnu analizu po potrebi prikažite u prilogu ovog Iskaza.]

Opcije

Koristi

Troškovi

Opcija 1: ne poduzimati ništaOpcija 2: (nenormativno rješenje)Opcija 3: (normativno rješenje)Opcija 4: (normativno rješenje)UPUTA: Ovaj dio Iskaza popunjava se pri ažuriranju Nacrta prijedloga iskaza, a nakon provedenog savjetovanja i ponovno se ažurira nakon javne rasprave kod izrade Prijedloga iskaza

5. SAVJETOVANJE

[Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana, a po potrebi i ovisno o složenosti materije, i duže objavom na internetskoj stranici. Tijekom savjetovanja potrebno je provesti jedno ili više javnih izlaganja materije koja je predmet savjetovanja neposrednim kontaktom s dionicima putem okruglog stola i sl.

Sažetak postupka savjetovanja s javnošću potrebno je iznijeti na jasan način i s točnim datumima početka i završetka savjetovanja, kao i datume provedenog okruglog stola i sl.. Potrebno je navesti broj ukupno zaprimljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga koji su pristigli pisanim putem u vrijeme savjetovanja te broj prihvaćenih komentara na Prijedlog iskaza odnosno na prijedlog propisa. Potrebno je navesti sveukupni broj zaprimljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga. Sve se odgovarajuće primjenjuje i na javnu raspravu.]

6. PREPORUČENA OPCIJA

[Kratko i sažeto prezentirajte ukupne rezultate provedenog postupka procjene učinaka propisa. Ukratko zaokružite analizu koristi i troškova za sve opcije, imajući u vidu rezultate analize i provedeno savjetovanja. Na temelju svega izloženog u postupku procjene učinaka propisa sažeto preporučite opciju koja dovodi do rješenja za utvrđeni problem tako što donosi najviše ukupnih koristi u odnosu na ukupne troškove opcija.

PREPORUČENA OPCIJA:

Temeljni kriterij za odabir opcije je da ukupne neto koristi premašuju ukupne neto troškove. Preporučena opcija mora se objektivno temeljiti na prethodnoj izvršenoj analizi i prikupljenim podacima.]

7. PRAĆENJE PROVEDBE I EVALUACIJA

[Za preporučenu opciju potrebno je sažeto navesti kratki pregled postupka provedbe, utvrditi osnovne indikatore za praćenje provedbe (osnovne pokazatelje uspješnosti), utvrditi osnovne indikatore za evaluaciju provedbe. Ukoliko do sada nije bilo dostupnih podataka, odnosno podaci nisu bili cjeloviti ili se nisu prikupljali na dobar način, kroz praćenje provedbe preporučene opcije moguće je utvrditi osnovne indikatore na temelju kojih će se podaci početi prikupljati. Za preporučenu opciju potrebno je sažeto opisati način provedbe opcije, navesti tijela odnosno institucije koje bi provodile opciju. Ključno je predvidjeti tko, na koji način i u kojem vremenskom okviru provodi preporučenu opciju. Sažeto i jasno navedite vremenske rokove provedbe i glavne rezultate provedbe kako bi se omogućilo kontinuirano praćenje provedbe, kao i naknadna evaluacija provedbe opcija.]

8. PRILOZI

[U prilogu se prilažu važniji dokumenti, analize i rezultati korisni za donositelje odluka. Ako je riječ o opširnijim dokumentima, prilažu se sažeci dokumenta uz navođenje izvora. U priloge se također mogu staviti dokumenti nastali u postupku procjene učinaka propisa. Priloge je potrebno numerirati i ovdje navesti nazive priloga.]

PRILOG 4.

OBRAZAC INFORMACIJE O PROVEDBI SAVJETOVANJA O NACRTU PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA

[NAZIV STRUČNOG NOSITELJA

Klasa: _____________

Urbroj: ____________

mjesto, datum]

INFORMACIJA

o provedbi savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću povodom izrade Nacrta prijedloga Iskaza o procjeni učinaka _____________ (navesti naziv propisa)

1. Nositelj izrade Nacrta prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa je:

(naziv stručnog nositelja izrade propisa)

2. Pravni izvori:

(navesti pravni temelj iz Zakona i Godišnjeg plana)

3. Neposredni dionici u izradi ovog Nacrta prijedloga iskaza su:

4. Ostali dionici s kojima su provedene neformalne konzultacije u pripremnoj fazi izrade ovog Nacrta prijedloga iskaza su:

5. Način sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupku savjetovanja:

Javnost i zainteresirana javnost u postupku savjetovanja o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka _________________ (navesti naziv propisa) mogu sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku na Nacrt.

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka ovoga propisa objavljuje se u nastavku ove Informacije.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljaju se u razdoblju od ______ do ______ (navesti točan datum početka i završetka roka,) na adresu: ____________ (navesti adresu); elektroničkom poštom na: e-mail: _________________ (navesti e-mail), ________________________ (navesti broj faxa).

6. Ostali podaci:

Tijekom naprijed navedenog razdoblja Nacrt prijedloga iskaza razmotrit će se i na okruglom stolu s dionicima prema posebnom pozivu, a Nacrt će biti dostavljen i nadležnim i drugim središnjim tijelima državne uprave radi davanja mišljenja.

Nakon što se razmotre sva prispjela mišljenja, prijedlozi i primjedbe Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa će se ažurirati, te će se, kada se ispune svi propisani uvjeti, pristupiti izradi Prijedloga iskaza i Nacrta prijedloga __________________________ (navesti naziv propisa).

7. Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o prihvaćenim i neprihvaćenim mišljenjima, prijedlozima i primjedbama dostavljenim za vrijeme predmetnog savjetovanja:

Stručni nositelj izrade propisa će na svojim internetskim stranicama dati odgovarajuću obavijest.

Potpis čelnika

______________________

(ime i prezime, funkcija)

UPUTA:

• Stručni nositelj informaciju prema ovom obrascu obvezno objavljuje na svojim internetskim stranicama zajedno sa Nacrtom iskaza.

• Stručni nositelj dužan je ovaj obrazac na odgovarajući način primijeniti i u postupku javne rasprave o propisu i Prijedlogu iskaza.

• Stručni nositelj dužan je o zaprimljenim mišljenjima, prijedlozima i primjedbama u postupku savjetovanja i u postupku javne rasprave, obavijestiti javnost i zainteresiranu putem svoje internetske stranice i na druge primjerene načine ukoliko je to moguće, na način da obrazloži koje su primjedbe prihvaćene, a koje nisu i zbog čega nisu.

66 15.06.2012 Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa 66 15.06.2012 Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa