Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda

NN 67/2012 (20.6.2012.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1569

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. lipnja 2012. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Državnog hidrometeorološkog zavoda (u daljnjem tekstu: Zavod), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Zavoda, poslovi koji se obavljaju u okviru tih ustrojstvenih jedinica, način upravljanja tim jedinicama, način planiranja poslova, raspored radnog vremena, te okvirni broj službenika i namještenika Zavoda.

Članak 2.

Unutarnje ustrojstvo i upravljanje unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, te okvirni broj državnih službenika i namještenika uređuju se na takav način da Zavod može stručno, funkcionalno, racionalno i djelotvorno obavljati poslove iz svoga djelokruga i nadležnosti.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 3.

Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz djelokruga Zavoda, ustrojavaju se unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Kabinet ravnatelja

2. Sektor za hidrologiju

3. Sektor za motrenje vremena i klime

4. Sektor za vremenske analize i prognoze

5. Sektor za meteorološka istraživanja i razvoj

6. Sektor za kvalitetu zraka

7. Sektor za upravljanje i informiranje

8. Samostalna služba za daljinska mjerenja

9. Samostalna služba za praćenje i ublažavanje posljedica nepogoda

10. Samostalna služba za informatiku

11. Samostalna služba za umjerni laboratorij.

III. DJELOKRUG UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA

1. KABINET RAVNATELJA

Članak 4.

Kabinet ravnatelja obavlja stručne, administrativne i protokolarne poslove potrebne za ostvarivanje plana i programa aktivnosti ravnatelja i zamjenika ravnatelja. Obavlja poslove u vezi s odnosima s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske i tijelima državne uprave, kao i poslove u vezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, iz djelokruga Zavoda. Kabinet obavlja bilateralne i multilateralne poslove s relevantnim međunarodnim organizacijama te s nacionalnim hidrološkim i meteorološkim službama. Brine o usklađivanju rada Zavoda sukladno međunarodnim ugovorima, strategijama, konvencijama i drugim obvezujućim međunarodnim dokumentima, posebno vezanim uz Svjetsku meteorološku organizaciju, te skrbi o pripremi, evidenciji i provedbi međunarodnih ugovora. Kabinet je nadležan za poslove koji se odnose na jačanje vertikalne i horizontalne koordinacije unutar Zavoda. Obavljaju se poslovi unutarnje revizije u Zavodu, te najsloženiji inspekcijski poslovi. U Kabinetu se objedinjuju i pohranjuju izvješća o radu i planovi rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica. Obavljaju se poslovi u vezi upita, predstavki i pritužbi građana. Kabinet obavlja poslove vezane za pripremu sastanaka stručnog Kolegija te pohranu zapisnika s istih. Izrađuju se odluke i okružnice ravnatelja. Rješava se pošta upućena ravnatelju te se vodi evidencija i pohrana povjerljive pošte.

2. SEKTOR ZA HIDROLOGIJU

Članak 5.

Sektor za hidrologiju nadležan je za provođenje mjerenja i opažanja na površinskim i podzemnim vodama, prikupljanje, obradu, arhiviranje i distribuciju hidroloških podataka. Sektor utvrđuje režime i bilance voda, publicira hidrološke godišnjake, priprema hidrološke prognoze i upozorenja, te izrađuje elaborate i studije za potrebe gospodarenja vodama. Sektor unaperjđuje razvoj na području hidrologije, aktivno prati stanja vodnih resursa, te sudjeluje u razmjeni hidroloških podataka, kako na lokalnoj i nacionalnoj, tako i na regionalnoj, odnosno međunarodnoj razini.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora, ustrojavaju se:

2.1. Služba za mjerenja i opažanja površinskih i podzemnih voda

2.2. Služba za hidrološke studije, analize i prognoze

2.3. Služba za kontrolu, arhiviranje i distribuciju hidroloških podataka.

2.1. Služba za mjerenja i opažanja površinskih i podzemnih voda

Služba za mjerenja i opažanja površinskih i podzemnih voda uspostavlja i održava mreže hidroloških postaja na površinskim i podzemnim vodama Republike Hrvatske, organizira redovna i posebna opažanja, mjerenja i prikupljanja podataka iz mreže tih postaja, obavlja kontrolu i obradu podataka, te pohranu podataka u baze hidroloških podataka. U okviru Službe se na vodotocima provode mjerenja i opažanja pronosa vučenog, suspendiranog i pridnenog riječnog nanosa. Djelatnosti kojima se Služba bavi provode se u skladu s preporukama Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), zahtjevima Svjetske meteorološke organizacije (WMO), te nacionalnog zakonodavstva s područja normizacije i mjeriteljstva. Služba prati razvoj suvremenih trendova razvoja mjerne tehnike i mjernih postupaka koje implementira na svoje područje rada. Služba aktivno surađuje sa srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu u smislu realizacije zajedničkih mjerenja i razmjene podataka općenito. U okviru Službe izrađuju se hidrološki bilteni za međunarodnu razmjenu, te izrađuju naputci i planovi za operativan rad. Služba sudjeluje u pripremi hidroloških prognoza i upozorenja, studija, elaborata, prikaza i biltena.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe, ustrojavaju se:

2.1.1. Odjel za mjerenja i opažanja površinskih voda

2.1.2. Odjel za mjerenja i opažanja podzemnih voda

2.1.3. Odjel za nanos i morfologiju riječnih korita.

2.1.1. Odjel za mjerenja i opažanja površinskih voda

Odjel za mjerenja i opažanja površinskih voda uspostavlja i održava mrežu hidroloških postaja na površinskim vodama, organizira redovna i posebna mjerenja, opažanja i prikupljanja podataka iz mreže tih postaja, obavlja kontrolu i obradu podataka, te pohranu tako prikupljenih podataka u baze hidroloških podataka. U okviru Odjela provode se redovna i planska mjerenja protoka, vodostaja i proticajnih profila na riječnim koritima. U sklopu svojih aktivnosti Odjel uspostavlja i nadzire motriteljsku mrežu površinskih voda. Sve aktivnosti Odjela za mjerenja i opažanja površinskih voda odvijaju se u skladu s naputcima i planovima rada koji se pripremaju i prate u okviru Službe za mjerenja i opažanja površinskih i podzemnih voda.

2.1.2. Odjel za mjerenja i opažanja podzemnih voda

Odjel za mjerenja i opažanja podzemnih voda uspostavlja i održava mrežu hidroloških postaja na podzemnim vodama, organizira redovna i posebna mjerenja, opažanja i prikupljanja podataka iz mreže tih postaja, obavlja kontrolu i obradu podataka, te pohranu tako prikupljenih podataka u baze hidroloških podataka. Odjel obavlja kartiranje izvora i drugih hidrogeoloških objekata, utvrđuje podzemne vodne veze i izračune, te izvodi složene hidrogeološke terenske radove. Odjel operativno prati, analizira i procjenjuje stanja podzemnih voda. U Odjelu se izrađuju katastar, studije, elaborati, prikazi i bilteni, izrađuju se i za publiciranje pripremaju hidrološki godišnjaci podzemnih voda po slivovima, izrađuju se stručna mišljenja, te se, na upit korisnika, izdaju hidrogeološki podaci. U sklopu svojih aktivnosti Odjel uspostavlja i nadzire motriteljsku mrežu podzemnih voda. Sve aktivnosti Odjela za mjerenja i opažanja podzemnih voda odvijaju se u skladu s naputcima i planovima rada koji se pripremaju i prate u okviru Službe za mjerenja i opažanja površinskih i podzemnih voda.

2.1.3. Odjel za nanos i morfologiju riječnih korita

Odjel za nanos i morfologiju riječnih korita provodi mjerenja i opažanja kvantitete i kvalitete suspendiranog nanosa i nanosa sa dna te nadzire mrežu postaja na kojima se uzimaju uzorci. Na temelju svakodnevnih i/ili povremenih mjerenja, određuju se hidrološki parametri putem kojih se, temeljem višegodišnjih nizova mjerenja, utvrđuju hidrološko-psamološki odnosi kao i morfološke promjene u riječnom koritu. U sklopu terenskih mjerenja obavljaju se preliminarne obrade prikupljenih uzoraka, dok se završna obrada provodi u hidrotehničkom laboratoriju Odjela. Na temelju finalnih rezultata laboratorijske analize određuju se koncentracije suspendiranog i količine vučenog nanosa, njihov granulometrijski sastav, te se na osnovi poznatog protoka proračunava pronos riječnog nanosa, odnosno transportna sposobnost vodotoka. Odjel arhivira podatke o nanosu u hidrološkoj bazi podataka, izrađuje studije, elaborate i prikaze za pojedine korisnike.

2.2. Služba za hidrološke studije, analize i prognoze

Služba za hidrološke studije, analize i prognoze vrši analizu i obradu opaženih, izmjerenih i prikupljenih hidroloških podataka. Na temelju izvršene analize i obrade izrađuju se studije, prognoze, elaborati, prikazi i bilteni. U službi se utvrđuju promjene režima vodotoka, definiraju vodne bilance, te izrađuju i dostavljaju posebne prognoze dobivene primjenom odgovarajućih hidroloških prognostičkih modela. Služba sudjeluje u radu međudržavnih tijela podunavskog sliva prema preuzetim obavezama vezanim za razmjenu hidroloških podataka i prognoza.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe, ustrojavaju se:

2.2.1. Odjel za hidrološke studije i analize

2.2.2. Odjel za hidrološke prognoze.

2.2.1. Odjel za hidrološke studije i analize

Odjel za hidrološke studije i analize prati stanja i režime površinskih voda na teritoriju Republike Hrvatske, analizira prostorne i vremenske raspodjele hidroloških veličina s ciljem proučavanja vodnih resursa, promjena režima vodotoka i definiranja vodnih bilanci. Na temelju analiziranih i obrađenih hidroloških podatka izrađuje hidrološke analize, elaborate i studije za potrebe sagledavanja režima površinskih voda, generalizira hidrološke analize i proračune, te izrađuje hidrološke osnove površinskih voda s prikazima različitih karakteristika hidrološkog režima u formi karata, tablica i regionalnih zavisnosti. Odjel također priprema, dostavlja i vrši razmjenu hidroloških podataka sukladno međunarodnim standardima i preuzetim obavezama.

2.2.2. Odjel za hidrološke prognoze

Odjel za hidrološke prognoze izrađuje i izdaje hidrološke prognoze i upozorenja o ekstremnim hidrološkim pojavama na vodotocima (poplavni valovi, male vode, pojava leda) s ciljem učinkovite i pravovremene obrane od poplava, te za potrebe upravljanja aktivnostima vezanim za rječne tokove (plovidba, HE, građevinarstvo, turizam). Svakodnevno se prati i analizira stanje na rječnim slivovima te se prikupljaju podaci u realnom vremenu s postojeće mreže hidroloških postaja. Obrađuju se i analiziraju hidrološki podaci, meteorološki podaci i prognoze i izrađuju hidrološke prognoze i upozorenja. Razvijaju se i primjenjuju različite metode, modeli i procedure za hidrološko prognoziranje. Razmjenjuju se hidrološki podaci i prognoze sukladno s međunarodnim standardima i obavezama.

2.3. Služba za kontrolu, arhiviranje i distribuciju hidroloških podataka

Služba za kontrolu, arhiviranje i distribuciju hidroloških podataka prikuplja, kontrolira, arhivira i distribuira hidrološke podatke, održava hidrološke baze podataka, te organizira i provodi potrebne aktivnosti vezane uz upravljanje hidrološkim podacima. U hidrološke baze podataka Služba unosi sve vrste hidroloških mjerenja i opažanja, kako u segmentu površinskih tako i u segmentu podzemnih voda, provodi ulazne i izlazne kontrole podataka, kreira algoritme za navedene radnje. U suradnji sa Službom za mjerenja i opažanja površinskih i podzemnih voda vrši akviziciju svih vrsta hidroloških podataka (uključivo vodostaje u realnom vremenu, rezultate mjerenja protoka i podatke opažanja iz motriteljske mreže, podatke iz nacionalne i internacionalne razmjene podataka), dok u suradnji sa Službom za hidrološke studije, analize i prognoze finalizira i publicira hidrološke godišnjake. Služba arhivira sve vrste hidroloških podataka i brine o svim dosad arhiviranim podacima, te vodi dokumentaciju o arhiviranju. Služba se bavi distribucijom hidroloških podataka, bilo onih u realnom vremenu, bilo meta-podataka ili podataka i informacija na zahtjev vanjskih korisnika. Kontinuirano provodi ažuriranje sadržaja baze hidroloških podataka i brine o njenoj konzistentnosti. Inicira razvoj hidrološkog informacijskog sustava, brineći o usklađivanju s preporukama i zahtjevima Svjetske meteorološke organizacije. Prati suvremene trendove i metodologije u upravljanju hidrološkim podacima te ih, u skladu s mogućnostima, primjenjuje u svojoj djelatnosti.

3. SEKTOR ZA MOTRENJE VREMENA I KLIME

Članak 6.

Sektor za motrenje vremena i klime je nadležan za stručne i tehničke poslove koji se odnose na provođenje meteoroloških motrenja te kakvoću podataka tih motrenja. U Sektoru se planira, uspostavlja, održava, nadzire i usklađuje rad i metode rada mreže svih vrsta meteoroloških postaja, prikupljaju se, kontroliraju, obrađuju i pohranjuju meteorološki podaci, stvarajući arhive i baze podataka. Pripremaju se operativne klimatološke podloge za opće potrebe te operativno prati klima, izrađuju se naputci za rad, meteorološki bilteni, godišnjaci, sudjeluje se u izradi klimatografije, izrađuju se obavijesti te analize i studije (npr. o optimizaciji mjernog sustava, kvaliteti motrenja, prostorno-vremenskim interpolacijama vrijednosti meteoroloških polja, homogenosti vremenskih nizova podataka).

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora, ustrojavaju se:

3.1. Služba za meteorološka motrenja

3.2. Služba za obradu i kontrolu podataka i praćenje klime.

3.1. Služba za meteorološka motrenja

Služba za meteorološka motrenja planira, uspostavlja, održava i skrbi za sve vrste meteoroloških, agrometeoroloških i posebnih postaja, obavlja nadzor i prati kakvoću njihova rada u skladu s preporukama i zahtjevima Svjetske meteorološke organizacije i nacionalnog zakonodavstva s područja normizacije i mjeriteljstva. Prati promjene ključeva i sastavlja meteorološke izvještaje za međunarodnu razmjenu, te izrađuje naputke za rad. Razrađuje, uspostavlja, obavlja i koordinira metodologiju posebnih mjerenja te prati i primjenjuje svjetska dostignuća na području meteorološke mjerne tehnike.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe, ustrojavaju se:

3.1.1. Odjel za mreže meteoroloških postaja

3.1.2. Odjel za automatska i posebna mjerenja.

3.1.1. Odjel za mreže meteoroloških postaja

Odjel za mreže meteoroloških postaja, u skladu s pravilnicima o programima rada, provodi meteorološka, agrometeorološka uključujući i fenološka te posebna motrenja, izrađuje izvještaje i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda. Odjel također uspostavlja, održava te obavlja stručni i tehnički nadzor za sve vrste meteoroloških, agrometeoroloških i posebnih postaja, obavlja nadzor i prati kakvoću rada te vodi službenu evidenciju o radu svih mreža meteoroloških postaja. Motrenja se obavljaju na meteorološko-aerološkim opservatorijima (MAO), glavnim meteorološkim postajama (GMP), glavnim agrometeorološkim postajama (GAP), klimatološkim postajama (KMP) te kišomjernim postajama (KP) i totalizatorima (TO). Odjel sudjeluje u planiranju, razradi, provođenju i koordiniranju modernizacije unutar mreže meteoroloških postaja.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela, ustrojavaju se Odjeljci kao područne jedinice:

3.1.1.1. Područna jedinica Odjeljak GMP Slavonski Brod

Područna jedinica Odjeljak GMP Slavonski Brod provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.2. Područna jedinica Odjeljak GAP Križevci

Područna jedinica Odjeljak GAP Križevci provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda. Obavlja posebna meteorološka i fenološka motrenja u međunarodnom fenološkom vrtu za potrebe agrometeorologije.

3.1.1.3. Područna jedinica Odjeljak GMP Bjelovar

Područna jedinica Odjeljak GMP Bjelovar provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.4. Područna jedinica Odjeljak GMP Daruvar

Područna jedinica Odjeljak GMP Daruvar provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.5. Područna jedinica Odjeljak GMP Sisak

Područna jedinica Odjeljak GMP Sisak provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.6. Područna jedinica Odjeljak GMP Varaždin

Područna jedinica Odjeljak GMP Varaždin provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.7. Područna jedinica Odjeljak GMP Krapina

Područna jedinica Odjeljak GMP Krapina provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.8. Područna jedinica Odjeljak GMP Karlovac

Područna jedinica Odjeljak GMP Karlovac provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.9. Područna jedinica Odjeljak GMP Ogulin

Područna jedinica Odjeljak GMP Ogulin provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.10. Područna jedinica Odjeljak GMP Pazin

Područna jedinica Odjeljak GMP Pazin provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.11. Područna jedinica Odjeljak GMP Mali Lošinj

Područna jedinica Odjeljak GMP Mali Lošinj provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.12. Područna jedinica Odjeljak GMP Senj i GMP Rab

Područna jedinica Odjeljak GMP Senj i GMP Rab provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.13. Područna jedinica Odjeljak GMP Rijeka

Područna jedinica Odjeljak GMP Rijeka provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.14. Područna jedinica Odjeljak GMP Parg

Područna jedinica Odjeljak GMP Parg provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda. Povremeno provodi posebna motrenja za potrebe proučavanja planinske meteorologije.

3.1.1.15. Područna jedinica Odjeljak GMP Zavižan

Područna jedinica Odjeljak GMP Zavižan provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda. Povremeno provodi posebna motrenja za potrebe proučavanja planinske meteorologije.

3.1.1.16. Područna jedinica Odjeljak GMP Gospić

Područna jedinica Odjeljak GMP Gospić provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.17. Područna jedinica Odjeljak GMP Dubrovnik – Gorica

Područna jedinica Odjeljak GMP Dubrovnik – Gorica provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda. Povremeno provodi posebna mjerenja Sunčeva zračenja.

3.1.1.18. Područna jedinica Odjeljak GMP Lastovo

Područna jedinica Odjeljak GMP Lastovo provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.19. Područna jedinica Odjeljak GMP Šibenik i GMP Knin

Područna jedinica Odjeljak GMP Šibenik i GMP Knin provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.20. Područna jedinica Odjeljak GMP Split – Marjan

Područna jedinica Odjeljak GMP Split – Marjan provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda. Povremeno provodi posebna mjerenja Sunčeva zračenja.

3.1.1.21. Područna jedinica Odjeljak GAP Makarska i GMP Ploče

Područna jedinica Odjeljak GAP Makarska i GMP Ploče provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda. Provodi posebna motrenja za potrebe zaštite od šumskih požara.

3.1.1.22. Područna jedinica Odjeljak GMP Komiža

Područna jedinica Odjeljak GMP Komiža provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.23. Područna jedinica Odjeljak GMP Hvar

Područna jedinica Odjeljak GMP Hvar provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.24. Područna jedinica Odjeljak GMP Zadar

Područna jedinica Odjeljak GMP Zadar provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda. Opskrbljuje radiosondažni uređaj s radiosondama i meteorološkim balonima koji je smješten u Zemuniku.

3.1.1.25. Područna jedinica Odjeljak MAO Zagreb – Maksimir

Područna jedinica Odjeljak MAO Zagreb – Maksimir provodi prizemna i visinska (pilot-balonska i radiosondažna) meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda. Obavlja posebna motrenja u cilju usporedbe mjernih sustava i istraživanja površinskog atmosferskog sloja djelomično urbaniziranog područja.

3.1.1.26. Područna jedinica Odjeljak GMP Zagreb – Grič

Područna jedinica Odjeljak GMP Zagreb – Grič provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda. Skrbi o očuvanju stoljetnog kontinuiteta i uvjeta motrenja.

3.1.2. Odjel za automatska i posebna mjerenja

Odjel za automatska i posebna mjerenja sudjeluje u planiranju te provodi automatska i posebna mjerenja, obavlja uspostavu i održavanje automatskih mjernih sustava, prikuplja podatke i nadzire ispravnost rada automatskih mjernih sustava, razrađuje metodologiju posebnih mjerenja te ista koordinira i obavlja, prati i primjenjuje svjetska dostignuća na području meteorološke mjerne tehnike. Vodi evidenciju za sve automatske meteorološke postaje i posebna mjerenja, obavlja kontrolu i obradu podataka automatskih meteoroloških postaja te ujedno stvara arhivu i bazu podataka navedenih mjerenja. Analizira rezultate usporednog mjerenja automatskim i konvencionalnim instrumentima, izrađuje naputke za rad te obavijesti, analize i studije vezane uz sustav motrenja i kvalitetu podataka. Odjel sudjeluje u planiranju, razrađuje, provodi i koordinira modernizaciju unutar mreža meteoroloških postaja te sudjeluje u razvoju daljinskih metoda mjerenja.

3.2. Služba za obradu i kontrolu podataka i praćenje klime

Služba za obradu i kontrolu podataka i praćenje klime prikuplja, priprema, kontrolira, obrađuje i unosi u računalo podatke prizemnih i visinskih meteoroloških, agrometeoroloških i brodskih postaja (uključujući temperaturu mora), stvarajući meteorološke, agrometeorološke i pomorsko-meteorološke nizove podataka, pohranjuje meteorološku, agrometeorološku i pomorsko-meteorološku dokumentaciju te prati promjene ključeva i priprema podatke za slanje u međunarodnu razmjenu. Nadzire kakvoću prijemnih i otpremnih podataka i izrađuje operativne klimatološke podloge za opće potrebe i operativno praćenje klime. Izrađuje obavijesti, naputke, izvješća o radu postaja, biltene, godišnjake te sudjeluje u izradi klimatografije. U okviru Službe se ispituje homogenost sekularnih vremenskih nizova te razvijaju metode za kontrolu i vremensko – prostornu interpolaciju meteoroloških podataka.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe, ustrojavaju se:

3.2.1. Odjel za obradu i kontrolu podataka

3.2.2. Odjel za obradu podataka brodskih dnevnika i temperature mora

3.2.3. Odjel za praćenje klime i klimatske podloge.

3.2.1. Odjel za obradu i kontrolu podataka

Odjel za obradu i kontrolu podataka prikuplja, priprema, kontrolira, obrađuje i unosi u računalo podatke prizemnih i visinskih meteoroloških te agrometeoroloških postaja stvarajući meteorološke i agrometeorološke nizove podataka. Obavlja pohranu meteorološke i agrometeorološke dokumentacije.

3.2.2. Odjel za obradu podataka brodskih dnevnika i temperature mora

Odjel za obradu podataka brodskih dnevnika i temperature mora prikuplja, priprema, kontrolira, obrađuje i unosi u računalo podatke brodskih meteoroloških dnevnika i temperature mora stvarajući nizove tih podataka. Obavlja pohranu odgovarajuće dokumentacije, izrađuje odgovarajuće pomorsko-meteorološke naputke i priručnike te nadzire kakvoću prijemnih i otpremnih podataka. Odjel u okviru svoje nadležnosti izrađuje izvješća o vremenu i potvrde za potrebe sudova, osiguravajućih društava i drugih gospodarskih subjekata i pojedinaca te izrađuje pomorsko-meteorološke klimatografije.

3.2.3. Odjel za praćenje klime i klimatske podloge

Odjel za praćenje klime i klimatske podloge prati promjene ključeva i priprema klimatske podatke za slanje u međunarodnu razmjenu. Nadzire kakvoću prijemnih i otpremnih podataka, izrađuje operativne klimatološke podloge za opće potrebe i operativno praćenje klime te operativno prati klimu i klimatske promjene, sudjeluje u izradi naputaka i izvješća o radu postaja te izrađuje obavijesti, biltene, godišnjake i sudjeluje u izradi klimatografije. Odjel izađuje elaborate i potvrde za potrebe sudova, osiguravajućih društava i drugih gospodarskih subjekata i pojedinaca. U Odjelu se ispituje homogenost sekularnih vremenskih nizova te razvijaju metode za kontrolu i vremensko–prostornu interpolaciju meteoroloških podataka. Odjel vodi arhivu meteorološke dokumentacije (traka, dnevnika, godišnjaka).

4. SEKTOR ZA VREMENSKE ANALIZE I PROGNOZE

Članak 7.

Sektor za vremenske analize i prognoze nadležan je za stručne i tehničke poslove koji se odnose na organizaciju i provođenje operativnih poslova iz područja vremenske analize i prognoze, upozorenja na vremenske nepogode i opasne vremenske pojave, te na izradu i izdavanje općih i posebnih proizvoda i usluga o vremenskim stanjima raznim korisnicima. Sektor je također nadležan za praćenje i primjenu stručnih standarda i međunarodnih propisa u izradi vremenskih analiza, prognoza i upozorenja. Sektor koordinira, izrađuje i provodi planove i programe za praćenje, primjenu i razvoj novih metoda i dostignuća iz područja vremenske analize i prognoze, izdaje meteorološke biltene, obavijesti, analize i studije te sudjeluje u usklađivanju i normiranju metoda i postupaka meteorološkog nadziranja za sudjelovanje u davanju upozorenja o opasnim vremenskim pojavama.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora, ustrojavaju se:

4.1. Služba za vremenske analize i prognoze

4.2. Služba Pomorski meteorološki centar.

4.1. Služba za vremenske analize i prognoze

Služba za vremenske analize i prognoze organizira i provodi operativno praćenje, analizu i prognozu vremenskih stanja, ponajprije na području Republike Hrvatske, te izrađuje i izdaje opća i posebna vremenska izvješća, upozorenja i prognoze različitih vrsta i namjena raznim korisnicima; obavlja pohranu meteorološke dokumentacije i podataka iz svoje nadležnosti, prati nova dostignuća, međunarodne propise i stručne standarde te razvija i primjenjuje nove metode iz područja vremenske analize i prognoze.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe, ustrojavaju se:

4.1.1. Odjel za upozorenja na opasne vremenske pojave

4.1.2. Odjel za operativne podloge

4.1.3. Odjel za vremensku prognozu

4.1.4. Odjel za verifikaciju vremenske prognoze.

4.1.1. Odjel za upozorenja na opasne vremenske pojave

Odjel za upozorenja na opasne vremenske pojave operativno prati, analizira i prognozira vremenska stanja na području Republike Hrvatske i Europe, izrađuje i izdaje vremenske prognoze te upozorenja o izvanrednim i opasnim vremenskim stanjima, prikuplja, kontrolira i obrađuje podatke iz svoje nadležnosti, nadzire kakvoću prijamnih i otpremnih podataka te izrađuje meteorološke biltene, obavijesti, analize i studije.

4.1.2. Odjel za operativne podloge

Odjel za operativne podloge razvija i primjenjuje metode analize i tumačenja meteoroloških podataka i produkata (npr. prizemni i visinski meteorološki podaci, satelitski, radarski i sodarski podaci, podaci o električnim pražnjenjima, produkti numeričkih modela atmosfere). Po potrebi sudjeluje u izradi vremenske prognoze. Prati nova dostignuća, međunarodne propise i stručne standarde, razvija odgovarajuće radne metode i programe te izrađuje naputke za tehničko i operativno izdavanje općih i posebnih vremenskih prognoza i upozorenja.

4.1.3. Odjel za vremensku prognozu

Odjel za vremensku prognozu operativno prati, analizira i prognozira vremenska stanja, ponajprije na području Republike Hrvatske, izrađuje i izdaje posebne vremenske prognoze i izvješća različitih vrsta i namjena. Odjel sudjeluje u praćenju novih dostignuća, međunarodnih propisa i stručnih standarda te u pripremi i izradi sinoptičkih studija i elaborata općih i posebnih namjena.

4.1.4. Odjel za verifikaciju vremenske prognoze

Odjel za verifikaciju vremenske prognoze prati i nadzire kakvoću analiza te općih i posebnih vremenskih prognoza i upozorenja. Organizira arhivu izdanih prognoza i upozorenja te po potrebi sudjeluje u izradi vremenske prognoze. Prati najnovija dostignuća iz područja verifikacije te razvija i primjenjuje nove metode za analizu i postprocesnu obradu podataka prognostičkih modela, njihovo tumačenje i ocjenu za primjenjivost u izdavanju vremenskih prognoza i upozorenja. Izrađuje redovita izvješća o kakvoći izdanih vremenskih prognoza i upozorenja.

4.2. Služba Pomorski meteorološki centar

Služba Pomorski meteorološki centar operativno prati, analizira i prognozira stanje mora i vremenska stanja na moru i priobalju, te na cijelom Jadranu i u Sredozemlju, izdaje vremenske prognoze i upozorenja o izvanrednim i opasnim vremenskim stanjima na moru i priobalju, pohranjuje meteorološku dokumentaciju i podatke iz svoje nadležnosti, sudjeluje u razmjeni izvješća na domaćoj i međunarodnoj razini, prati nova dostignuća, međunarodne propise i stručne standarde te razvija i primjenjuje nove metode iz područja pomorske vremenske analize i prognoze.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe, ustrojavaju se:

4.2.1. Odjel za upozorenja i pomorsku vremensku prognozu

4.2.2. Odjel za operativne podloge i verifikaciju pomorske vremenske prognoze

4.2.3. Odjel za pomorsku meteorologiju.

4.2.1. Odjel za upozorenja i pomorsku vremensku prognozu

Odjel za upozorenja i pomorsku vremensku prognozu operativno prati, analizira i prognozira stanje mora i vremenska stanja na moru i priobalju, te na cijelom Jadranu i u Sredozemlju, izrađuje i izdaje vremenska izvješća, te upozorenja o izvanrednim i opasnim pomorskim vremenskim stanjima, izdaje vremenska izvješća i biltene na stranim jezicima te izrađuje i izdaje posebne prognoze za osiguranje pomorskog prometa na Jadranu. Prikuplja, kontrolira i obrađuje podatke iz svoje nadležnosti te nadzire kakvoću prijamnih i otpremnih podataka.

4.2.2. Odjel za operativne podloge i verifikaciju pomorske vremenske prognoze

Odjel za operativne podloge i verifikaciju pomorske vremenske prognoze razvija i primjenjuje metode analize i tumačenja meteoroloških podataka i produkata, izrađuje programe za tehničko i operativno izdavanje općih i posebnih vremenskih prognoza i upozorenja. Odjel prati i nadzire kakvoću pomorskih vremenskih analiza, prognoza i upozorenja i organizira arhivu izdanih prognoza i upozorenja te izrađuje redovita izvješća o kakvoći izdanih pomorskih prognoza i upozorenja. Po potrebi sudjeluje u izradi pomorske vremenske prognoze. Prati primjenu posebnih stručnih standarda u izradi pomorskih vremenskih prognoza i upozorenja, te izrađuje stručne naputke za rad.

4.2.3. Odjel za pomorsku meteorologiju

Odjel za pomorsku meteorologiju operativno prati, analizira i prognozira stanje mora i vremenska stanja na Jadranu i u priobalju, izrađuje i izdaje posebne vremenske prognoze i izvješća različitih vrsta i namjena, te sudjeluje u pripremi i izradi sinoptičkih studija i elaborata općih i posebnih namjena. Po potrebi prikuplja brodske meteorološke podatke i izvješća. Prati primjenu posebnih stručnih standarda na području pomorske meteorologije te izrađuje stručne naputke za rad.

5. SEKTOR ZA METEOROLOŠKA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ

Članak 8.

Sektor za meteorološka istraživanja i razvoj nadležan je za organizaciju, koordinaciju i izvršavanje poslova istraživanja lokalnih i regionalnih atmosferskih procesa, te njihovog modeliranja za potrebe operativne analize i prognoze vremena, modeliranja i istraživanja za razne grane gospodarstva i energetike, te integriranog modeliranja meteoroloških, hidroloških i oceanografskih procesa. Sudjeluje u razvoju i primjeni operativnog sustava djelovanja u slučaju prirodnih i civilizacijskih nepogoda. Nadležan je za organizaciju, koordinaciju i izvršavanje poslova praćenja, analize i istraživanja prostorno-vremenske varijabilnosti klime i klimatskih promjena te ocjenu izvanrednosti meteoroloških pojava. Radi na razvoju primijenjene klimatologije, biometeorologije, agrometeorologije i hidrometeorologije. Izrađuje studije, elaborate i prikaze iz područja primijenjene meteorologije, klimatologije i agrometeorologije, analizira i tumači rezultate dobivene mjerenjima te ih primjenjuje za potrebe planiranja i razvoja gospodarskih i društvenih djelatnosti. Sudjeluje u izradi nacionalnih klimatskih izvješća u Republici Hrvatskoj. Nadležan je za međunarodnu suradnju iz djelokruga Sektora, te vodi i sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima iz djelokruga rada Sektora te surađuje sa znanstveno-nastavnim, državnim i međunarodnim ustanovama iz djelokruga rada Sektora.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora, ustrojavaju se:

5.1. Služba za meteorološka istraživanja i razvoj operativnih prognostičkih modela

5.2. Služba za klimatološka istraživanja i primijenjenu klimatologiju

5.3. Služba za agrometeorologiju.

5.1. Služba za meteorološka istraživanja i razvoj operativnih prognostičkih modela

Služba za meteorološka istraživanja i razvoj operativnih prognostičkih modela istražuje specifičnosti lokalnih i regionalnih atmosferskih procesa u svrhu unaprjeđenja metoda njihovog modeliranja. Primjenjuje postojeće i razvija nove metode analize i prognoze, a poseban naglasak daje proučavanju ekstremnih i opasnih vremenskih pojava. Prati i održava rad operativnog prognostičkog modela. Istražuje, razvija i primjenjuje metode asimilacije podataka i objektivnih metoda analize podataka mjerenja i rezultata modela. Osigurava informacije i podloge za donošenje strateških odluka za racionalno korištenje i upravljanje prirodnim bogatstvima i obnovljivim izvorima energije, te osigurava stručne i znanstvene podloge za njihovu provedbu. Sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima iz djelokruga rada Službe te surađuje sa znanstveno-nastavnim, državnim i međunarodnim ustanovama iz djelokruga rada Službe.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe, ustrojavaju se:

5.1.1. Odjel za meteorološka istraživanja i razvoj operativnih prognostičkih modela

5.1.2. Odjel za primijenjenu meteorologiju i modeliranje.

5.1.1. Odjel za meteorološka istraživanja i razvoj operativnih prognostičkih modela

Odjel za meteorološka istraživanja i razvoj operativnih prognostičkih modela istražuje specifičnosti lokalnih i regionalnih atmosferskih procesa u svrhu unaprjeđenja metoda njihovog modeliranja. Istražuje fizikalne procese u atmosferi koje dovode do ekstremnih vremenskih pojava u cilju njihove bolje analize i prognoze. Prati, razvija i predlaže za operativnu primjenu nove metode i postupke analize i prognoze. Istražuje i razvija područje dinamike operativnog prognostičkog modela. Odjel prati i održava rad operativnog prognostičkog modela, te obavlja poslove uspostave i testiranja novih verzija operativnog prognostičkog modela. Istražuje, razvija i primjenjuje metode asimilacije podataka i objektivnih metoda analize podataka mjerenja i rezultata modela. Surađuje u poslovima razvoja i primjene računalnih kapaciteta na nivou Zavoda. Sudjeluje u razvoju i primjeni operativnog sustava djelovanja u slučaju prirodnih i civilizacijskih nepogoda. Osigurava informacije i stručne i znanstvene podloge za donošenje strateških odluka u cilju pripreme i ublažavanja posljedica od prirodnih i civilizacijskih katastrofa. Prati suvremena postignuća te sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima te surađuje sa znanstveno-nastavnim, državnim i međunarodnim ustanovama iz djelokruga rada Odjela.

5.1.2. Odjel za primijenjenu meteorologiju i modeliranje

Odjel za primijenjenu meteorologiju i modeliranje istražuje, razvija i primjenjuje meteorološke modele za potrebe primjene u raznim granama gospodarstva i energetike. Istražuje, razvija i primjenjuje metode integriranja oceanografskih i hidroloških modela s modelima analize i prognoze stanja atmosfere. Istražuje, razvija i primjenjuje metode verifikacije rezultata operativnih modela analize i prognoze atmosferskih procesa. Odjel sudjeluje u razvoju i primjeni operativnog sustava djelovanja, u slučaju prirodnih i civilizacijskih nepogoda. Osigurava informacije i podloge za donošenje strateških odluka za racionalno korištenje i upravljanje prirodnim bogatstvima i obnovljivim izvorima energije, te osigurava stručne i znanstvene podloge za njihovu provedbu. Prati suvremena postignuća te sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima iz djelokruga rada Odjela te surađuje sa znanstveno-nastavnim, državnim i međunarodnim ustanovama iz djelokruga rada Odjela.

5.2. Služba za klimatološka istraživanja i primijenjenu klimatologiju

Služba za klimatološka istraživanja i primijenjenu klimatologiju prati postojeće i razvija nove metode iz područja dinamičke i statističke klimatologije, radi praćenja prostorno-vremenske varijabilnosti klime u Republici Hrvatskoj, u odnosu na europske i svjetske prilike. Prati i istražuje klimatske promjene. Primjenjuje, razvija i tumači globalne i regionalne klimatske modele i klimatske scenarije. Izrađuje klimatske prikaze, atlase i klimatografije. Razvija i primjenjuje metode za izradu meteoroloških podloga za potrebe odlučivanja u društvu i gospodarstvu. Istražuje utjecaj vremenskih i klimatskih prilika na zdravlje ljudi, te razvija i primjenjuje nove metode biometeoroloških prognoza. Osigurava informacije o klimatskim prilikama i podloge za donošenje strateških odluka za racionalno korištenje i upravljanje prirodnim bogatstvima. Razvija i izrađuje klimatološke podloge za upozorenja, s posebnim naglaskom na ekstremne vremenske prilike. Sudjeluje u izradi nacionalnih klimatskih izvješća na području Republike Hrvatske. Sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima iz djelokruga rada Službe te surađuje sa znanstveno-nastavnim, državnim i međunarodnim ustanovama iz djelokruga rada Službe.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe, ustrojavaju se:

5.2.1. Odjel za istraživanje klime i biometeorologiju

5.2.2. Odjel za primijenjenu klimatologiju.

5.2.1. Odjel za istraživanje klime i biometeorologiju

Odjel za istraživanje klime i biometeorologiju dijagnosticira klimatske promjene, uključujući regionalne prostorne analize tih promjena kao i praćenje komponenata klimatskog sustava. Dijagnosticira i uspoređuje sadašnju klimu s procjenama stanja buduće klime prema globalnim i regionalnim klimatskim modelima. Odjel provodi prostornu analizu klime, izrađuje atlase klime Republike Hrvatske, te regionalne i lokalne klimatografije. Osigurava informacije te stručne i znanstvene podloge o klimatskim prilikama za donošenje strateških odluka za racionalno korištenje i upravljanje prirodnim bogatstvima. Istražuje utjecaj vremena na ljude i prostorno-vremenske karakteristike bioklime. Utvrđuje kriterije izvanrednih biometeoroloških prilika (toplinski valovi). Primjenjuje rezultate istraživanja te unaprjeđuje i provodi operativnu biometeorološku prognozu. Sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima iz djelokruga rada Odjela te surađuje sa znanstveno-nastavnim, državnim i međunarodnim ustanovama iz djelokruga rada Odjela.

5.2.2. Odjel za primijenjenu klimatologiju

Odjel za primijenjenu klimatologiju razvija i primjenjuje metode za izradu meteoroloških podloga te razvija, modificira i primjenjuje geoinformatičke baze meteoroloških polja za ocjenu klimatskog potencijala pri odlučivanju u prostornom planiranju, urbanizmu, graditeljstvu, arhitekturi, prometu, energetici i vodnom gospodarstvu. Utvrđuje kriterije izvanrednih meteoroloških prilika za područje Republike Hrvatske s ciljem izrade hrvatskih normi te informiranja i upozoravanja javnosti. Osigurava informacije te stručne i znanstvene podloge o klimatskim prilikama za donošenje strateških odluka za racionalno korištenje i upravljanje prirodnim bogatstvima. Sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima iz djelokruga rada Odjela te surađuje sa znanstveno-nastavnim, državnim i međunarodnim ustanovama iz djelokruga rada Odjela.

5.3. Služba za agrometeorologiju

Služba za agrometeorologiju istražuje, razvija, i primjenjuje metode i modele kojima prati utjecaj vremena i klime na poljodjeljsku proizvodnju, šumarstvo, razvojne faze biljaka i ribarstvo. Istražuje utjecaj vremenskih i klimatskih prilika za potrebe zaštite raslinja od požara. Istražuje i izrađuje sezonske procjene prinosa za odabrane poljodjelske kulture. Izrađuje operativna agrometeorološka izvješća i biltene, te agrometeorološke i fenološke atlase i analize. Izrađuje klimatske analize i preglede vremena s posebnim osvrtom za potrebe poljodjelstva, šumarstva, ribarstva i fenologije. Izrađuje agrometeorološke prognoze i biltene s ciljem informiranja javnosti o stanju vremena i upozoravanja javnosti o izvanrednim agrometeorološkim prilikama. Istražuje utjecaj klimatske varijabilnosti i promjena na poljodjelsku proizvodnju, šumarstvo i ribarstvo. Primjenjujući rezultate globalnih i regionalnih klimatskih modela, kao ulazne parametre za agrometeorološke, silvometeorološke i fenološke modele, istražuje utjecaj buduće klime na poljodjeljsku proizvodnju, šumarstvo i prilagodbu biljnog svijeta. Sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima iz djelokruga rada Službe.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe, ustrojavaju se:

5.3.1. Odjel za agrometeorološka istraživanja

5.3.2. Odjel za agrometeorološke informacije.

5.3.1. Odjel za agrometeorološka istraživanja

Odjel za agrometeorološka istraživanja istražuje i razvija nove metode i primjenjuje modele iz područja poljoprivredne i šumarske meteorologije, te fenologije. Istražuje utjecaj klimatske varijabilnosti i promjena na poljodjelsku proizvodnju, šumarstvo, zaštitu šuma od požara i ribarstvo. Primjenjujući rezultate globalnih i regionalnih klimatskih modela kao ulazne parametre za agrometeorološke, silvometeorološke i fenološke modele, istražuje utjecaj buduće klime na poljodjelsku proizvodnju, šumarstvo i prilagodbu biljnog svijeta. Koristeći sezonske vremenske prognoze istražuje i izrađuje sezonske procjene prinosa za odabrane poljodjelske kulture. Osigurava stručne i znanstvene podloge iz područja agrometeorologije za donošenje strateških odluka za racionalno korištenje i upravljanje u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu. Sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima, te surađuje sa znanstveno-nastavnim, državnim i međunarodnim ustanovama iz djelokruga rada Odjela.

5.3.2. Odjel za agrometeorološke informacije

Odjel za agrometeorološke informacije izrađuje klimatske analize i preglede vremena s posebnim osvrtom za potrebe poljodjelstva, šumarstva, ribarstva i fenologije. Izrađuje agrometeorološke prognoze i biltene s ciljem informiranja javnosti o stanju vremena i upozoravanja javnosti o izvanrednim agrometeorološkim prilikama. Izrađuje agroklimatske i fenološke atlase, kalendare i priopćenja za javnost. Sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima, te surađuje sa znanstveno-nastavnim, državnim i međunarodnim ustanovama iz djelokruga rada Odjela.

6. SEKTOR ZA KVALITETU ZRAKA

Članak 9.

Sektor za kvalitetu zraka je nadležan za organizaciju, koordinaciju i izvršavanje poslova praćenja, analize, istraživanja i modeliranja kvalitete zraka, u svrhu sprječavanja i ublažavanja negativnih posljedica mjesnog, regionalnog i daljinskog prijenosa i taloženja štetnih onečišćenja koji negativno utječu na ekosustav.

Upravlja Državnom mrežom za trajno praćenje kvalitete zraka i obavlja stručne poslove praćenja kvalitete zraka. Primjenjuje postojeće te istražuje i unaprjeđuje metode mjerenja, analiza i prognoza kvalitete zraka i oborine. Sudjeluje u planiranju sustava praćenja kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj. Razrađuje metodologiju za uspostavu i provođenje mjerenja. Primjenjuje postojeće, te istražuje i unaprjeđuje metode analiza i prognoza onečišćenja atmosfere u ovisnosti o meteorološkim uvjetima, izrađuje naputke i izvješća te sudjeluje u izradi procjena stanja kvalitete zraka, elaborata i studija. Razrađuje metodologiju za uspostavu i provođenje posebnih mjerenja. Analizira kemijski sastav uzoraka zraka, čestica i oborine u skladu sa zakonskom regulativom. Sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima iz djelokruga rada Sektora. Primjenjuje i razvija metode analize i prognoze kvalitete zraka.

Za obavljanje poslova iz djelatnosti Sektora, ustrojavaju se:

6.1. Služba za mjerenje i istraživanje kvalitete zraka

6.2. Služba kemijski laboratorij.

6.1. Služba za mjerenje i istraživanje kvalitete zraka

Služba za mjerenje i istraživanje kvalitete zraka planira, uspostavlja i održava postaje za mjerenje kvalitete zraka. Obavlja stručne poslove praćenja kvalitete zraka. Odgovorna je za nadzor i upravljanje Državnom mrežom za trajno praćenje kvalitete zraka. Nadzire kvalitetu rada, primjenu mjernih postupaka, izrađuje naputke i preporuke, osigurava preduvjete za ostvarenje programa mjerenja, izrađuje godišnje programe i izvještaje o programu mjerenja, provodi obradu podataka, kontrolu kvalitete podataka mjernih postupaka i postupaka upravljanja podacima. Pruža informacije o mjerenjima kvalitete zraka sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Uspostavlja i vodi sustav za istraživanje i modeliranje procesa izazvanih promjenama kemijskog i fizičkog stanja atmosfere. Istražuje utjecaj vremenskih i klimatskih prilika na veličinu i rasprostiranje onečišćenja na mjesnoj, gradskoj, regionalnoj i globalnoj ljestvici, razvija i primjenjuje nove metode za prognozu onečišćenja. Na zahtjev nadležnih institucija, osigurava informacije i podloge za donošenje strateških odluka za racionalno korištenje i upravljanje prirodnim bogatstvima, za pripremu i provođenje nacionalne zakonske i podzakonske regulative, te međunarodne zakonske i podzakonske regulative iz područja neposredno i posredno povezanih uz zaštitu okoliša, zaštitu zraka, zdravlja ljudi te materijalnih dobara. Sudjeluje u izradi izvješća o stanju i trendovima kvalitete zraka i oborine na području Republike Hrvatske. Sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima iz djelokruga rada Službe.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe, ustrojavaju se:

6.1.1. Odjel za mjerenje kvalitete zraka

6.1.2. Odjel za istraživanje kvalitete zraka.

6.1.1. Odjel za mjerenje kvalitete zraka

Odjel za mjerenje kvalitete zraka provodi aktivnosti mjerenja kvalitete zraka na postajama za praćenje kvalitete zraka. Provodi mjerenja u skladu s postojećim i priznatim normiranim i nenormiranim metodama te nacionalnim propisima – zakonima i podzakonskim aktima. Osigurava prijenos, prikupljanje i validaciju mjernih podataka kemijskog stanja atmosfere. Organizira provođenje mjerenja u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025. Provodi aktivnosti unaprjeđenja mjernih postaja praćenja kvalitete zraka i programa mjerenja kvalitete zraka. Sukladno propisima informira javnost i nadležne institucije o kemijskom stanju atmosfere. Odgovoran je za nadzor i upravljanje nad Državnom mrežom za trajno praćenje kvalitete zraka. Priprema podloge za analizu kvalitete zraka. Sudjeluje u državnim i međunarodnim programima interkomparacije metoda mjerenja kvalitete zraka. Sudjeluje u radu stručnih tijela iz područja normizacije i mjeriteljstva kvalitete zraka.

6.1.2. Odjel za istraživanje kvalitete zraka

Odjel za istraživanje kvalitete zraka uspostavlja i vodi sustav za istraživanje i modeliranje procesa izazvanih promjenama kemijskog i fizičkog stanja atmosfere u svrhu praćenja, sprječavanja i ublažavanja negativnih posljedica daljinskog prijenosa kiselih i otrovnih onečišćenja, oslobađanja kemijskih spojeva i radioaktivnih čestica koji utječu na svojstva atmosfere, uništavanje ozonskog omotača i narušavanje atmosferskog sustava u cijelosti. Primjenjuje suvremene dinamičke i statističke metode analize radi tumačenja pojava i procesa vezanih uz onečišćenje zraka, oborine i čestica u zraku i njihova prostorno-vremenska obilježja, u odnosu na europske i svjetske prilike. Primjenjuje, analizira i testira dijagnostičke i prognostičke modele i scenarije, izdaje prikaze i procjene onečišćenja atmosfere štetnim spojevima. Istražuje utjecaj vremenskih i klimatskih prilika na veličinu i rasprostiranje onečišćenja na mjesnoj, gradskoj, regionalnoj i globalnoj ljestvici, razvija i primjenjuje nove metode za prognozu onečišćenja. Istražuje i prati višegodišnje trendove promjena kemijskog sastava atmosfere, analizira i povezuje rezultate mjerenja meteoroloških i kemijskih parametara. Istražuje procese i pojave vezane uz uzroke i učinke pojedinačnih komponenata onečišćenja na okoliš i zdravlje ljudi i prati dugoročni utjecaj smanjenja emisije onečišćujućih tvari. Osigurava informacije i podloge za donošenje strateških odluka za racionalno korištenje i upravljanje prirodnim bogatstvima, za pripremu i provođenje nacionalne zakonske i podzakonske regulative, te međunarodne zakonske i podzakonske regulative iz područja neposredno i posredno povezanih uz zaštitu okoliša, zaštitu zraka, zdravlja ljudi te materijalnih dobara. Sudjeluje u izradi programa za praćenje kvalitete zraka. Priprema stručne podloge za unaprjeđivanje mreže postaja za mjerenje komponenata onečišćenja i fizikalnog sastava atmosfere, te osigurava stručne i znanstvene podloge za njihovu provedbu. Sudjeluje u izradi izvješća o stanju i trendovima kvalitete zraka i oborine na području Republike Hrvatske. Sudjeluje u izradi programa kvalitete zraka kao podrška rada državne mreže. Sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima iz djelokruga rada Odjela.

6.2. Služba kemijski laboratorij

Služba kemijski laboratorij analizira kemijski sastav (organske i anorganske komponente) pristiglih uzoraka zraka, čestica i oborine, u skladu sa zahtjevima europske i hrvatske zakonske regulative. Uvodi nove analitičke metode i postupke kojima se prate kemijski procesi u atmosferi. Sudjeluje u izradi izvješća o stanju kvalitete zraka. Sudjeluje u međunarodnim programima interkalibracije analitičkih metoda i provjere kvalitete laboratorijskih postupaka i analiza. Vodi očevidnik o analiziranim uzorcima, metodama i instrumentima koje koristi u radu, te provodi program osiguranja kvalitete analiza i kvalitete podataka. Brine o ispravnom radu postaja, radu i obuci motritelja i pomoćnog osoblja. Prikuplja uzorke u mreži postaja Zavoda i Državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka, po potrebi provodi stručnu i tehničku kontrolu uređaja za uzorkovanje zraka i automatskih uređaja za praćenje kvalitete zraka. Vodi očevidnike i zapise o obavljenim obilascima, preuzetim uzorcima i zatečenom stanju na postajama, te provedenim intervencijama te iste unosi u meta bazu kemijske baze podataka. Sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima praćenja kvalitete zraka.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe, ustrojavaju se:

6.2.1. Odjel anorganski laboratorij

6.2.2. Odjel organski laboratorij.

6.2.1. Odjel anorganski laboratorij

Odjel anorganski laboratorij provodi analize kemijskog sastava uzoraka zraka, čestica i oborine instrumentalnim metodama. Metodama propisanim međunarodnim i hrvatskim normama određuje sastav glavnih iona, elemenata u tragovima i žive u uzorcima zraka, čestica i oborine. Priprema dijelove uzorkivača za sakupljanje uzoraka u skladu sa zahtjevima normi. Uvodi nove analitičke metode i postupke kojima se prate kemijski procesi u atmosferi. Sudjeluje u izradi izvješća o stanju kvalitete zraka. Sudjeluje u međunarodnim programima interkalibracije analitičkih metoda i provjere kvalitete laboratorijskih postupaka i analiza. Vodi očevidnik o analiziranim uzorcima, metodama i instrumentima koje koristi u radu, te provodi program osiguranja kvalitete analiza i kvalitete podataka. Sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima praćenja kvalitete zraka.

6.2.2. Odjel organski laboratorij

Odjel organski laboratorij provodi organske analize uzoraka čestica i oborine. Metodama propisanim međunarodnim i hrvatskim normama određuje sastav policikličkih aromatskih ugljikovodika, lakohlapivih organskih spojeva i elementarnog i organskog ugljika u uzorcima zraka, čestica i oborine. Priprema dijelove uzorkivača za sakupljanje uzoraka u skladu s zahtjevima normi. Uvodi nove analitičke metode i postupke kojima se prate kemijski procesi u atmosferi. Sudjeluje u izradi izvješća o stanju kvalitete zraka. Sudjeluje u međunarodnim programima interkalibracije analitičkih metoda i provjere kvalitete laboratorijskih postupaka i analiza. Vodi očevidnik o analiziranim uzorcima, metodama i instrumentima koje koristi u radu, te provodi program osiguranja kvalitete analiza i kvalitete podataka. Sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima praćenja kvalitete zraka.

7. SEKTOR ZA UPRAVLJANJE I INFORMIRANJE

Članak 10.

Sektor za upravljanje i informiranje potpora je u upravljanju poslovnim procesima Zavoda, strateškom planiranju, upravljanju imovinom, tehničkom i komunikacijskom infrastrukturom, proračunskim sredstvima, ljudskim potencijalima, odnosima s javnošću, poslovanju s korisnicima, upravnim poslovima te regulatornom usklađivanju s ostalim tijelima državne uprave.

Obavlja stručne poslove vezane za financijsko planiranje i izvršavanje financijskog plana, knjigovodstveno-računovodstvene poslove, poslove nabave i upravljanja imovinom, obavlja stručne poslove uspostave, razvijanja, planiranja, nadzora i održavanja tehničke infrastrukture, elektroničkih komunikacija, objekte te vozni park Zavoda, obavlja radno-pravne i poslove vezane za razvoj ljudskih potencijala, zaštitu na radu, pravne i upravne poslove, poslove strateškog planiranja i financijskih kontrola, poslove upravljanja dokumentima, bibliotečnom građom te poslove informiranja, odnosa s javnošću i korisnicima, marketinga, pripreme tiska i tiskanja. U sektoru se obavljaju i poslovi vezani za Europsku uniju.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora, ustrojavaju se:

7.1. Služba za informiranje, strateško planiranje i korisnike

7.2. Služba za ljudske potencijale, pravne poslove, zaštitu na radu i upravljanje dokumentima

7.3. Služba za financije, računovodstvo i nabavu

7.4. Služba za tehničku potporu i komunikacijske sustave.

7.1. Služba za informiranje, strateško planiranje i korisnike

Služba za informiranje, strateško planiranje i korisnike obavlja poslove koji se odnose na informiranje o svim značajnim događajima i temama iz djelatnosti Zavoda koje su od interesa građana, posebno vezano za prirodne i civilizacijske nepogode i katastrofe. Sustavno promiče rad Zavoda u javnosti i sudjeluje u razvoju svih oblika unutarnje i vanjske komunikacije i transparentnosti poslovanja, informira donositelje odluka. Izrađuje strateške dokumente Zavoda, sudjeluje u donošenju politike podataka i usluga Zavoda, te u upravljanju kvalitetom, upravlja odnosima s korisnicima i dobavljačima, izrađuje analize odnosa cijene ulaganja i koristi od rada Zavoda, te sudjeluje u razvoju i poboljšanju prepoznatljivosti i dostupnosti usluga i produkata Zavoda. Služba obavlja poslove vezane za poslove s Europskom unijom i projektima namijenjenim financiranju iz fondova Europske unije te bibliotečne poslove.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe, ustrojavaju se:

7.1.1. Odjel za odnose s javnošću i biblioteka

7.1.2. Odjel za strateško planiranje, korisnike i razvoj.

7.1.1. Odjel za odnose s javnošću i biblioteka

Odjel za odnose s javnošću i biblioteka skrbi o predstavljanju aktivnosti i potencijala Zavoda u javnosti, jačanju ugleda i pozitivne slike o Zavodu te informiranju javnosti o značajnim temama iz djelatnosti Zavoda. Skrbi o vizualnom identitetu Zavoda, uređenju web-stranica, godišnjih i drugih izvješća, organizira i koordinira suradnju s medijima, dizajn i izradu promidžbenih materijala, organizira posebna događanja kao što su godišnjice, jubileji, konferencije, okrugli stolovi, radionice i predavanja, organizira posjete učenika, studenata i zainteresiranih građana Zavodu. Priprema i bavi se izdavaštvom informativnih materijala i publikacija, planira, usmjerava i provodi unutarnju i vanjsku komunikacijsku strategiju, sudjeluje u jačanju komunikacijskih sposobnosti predstavnika Zavoda, vodi arhivu medijskih objava. U biblioteci se obavljaju poslovi objedinjavanja i stalnog proširenja knjižnog fonda na svim medijima u skladu s potrebama Zavoda i standardima knjižničarske struke, organizira popuna referentne zbirke, evidencija i popuna intelektualnog kapitala Zavoda u obliku znanstvenih i stručnih članaka te vodi evidencija časopisa i stručnih publikacija, obavljaju se poslovi upoznavanja korisnika s novim informacijskim tehnologijama, upućivanja na stručnu literaturu i druge izvore informacija, poslovi prevođenja te razvoja multimedijske komunikacije.

7.1.2. Odjel za strateško planiranje, korisnike i razvoj

Odjel za strateško planiranje, korisnike i razvoj integrira poslove s korisnicima, sudjeluje u kreiranju politike, strategije i poslovnih ciljeva prema korisnicima, vodi evidencije, sudjeluje u izradi politike podataka, proizvoda i usluga, izrađuje cjenike, izrađuje analize odnosa cijene ulaganja i koristi od rada Zavoda, sudjeluje u pripremi ugovora s korisnicima, organizira istraživanja potreba i zadovoljstva korisnika, sudjeluje u razvoju i poboljšanju prepoznatljivosti i dostupnosti usluga i produkata Zavoda, analizira poslovanje s korisnicima i potiče stvaranje dobrih poslovnih odnosa prema korisnicima, surađuje s europskom Ekonomskom interesnom asocijacijom nacionalnih meteoroloških službi. Odjel izrađuje strateške dokumente Zavoda te pruža podršku u upravljanju kvalitetom, dogovara interne i eksterne revizije procesa utvrđenih prema normi HRN ISO 9001, obavlja poslove vezane za poslove s Europskom unijom, prati međunarodne natječaje i priprema dokumentaciju za prijavu projekata na pretpristupne fondove Europske unije.

7.2. Služba za ljudske potencijale, pravne poslove, zaštitu na radu i upravljanje dokumentima

Služba za ljudske potencijale, pravne poslove, zaštitu na radu i upravljanje dokumentima obavlja poslove koji se odnose na zapošljavanje, položaj, prava, obveze i odgovornosti zaposlenika, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala. Obavlja poslove vezane za opće pravne i upravne poslove Zavoda, primjenu i provedbu zakona i drugih propisa, tužbe u upravnim sporovima, suradnju s nadležnim tijelima državne vlasti, a posebno s nadležnim državnim odvjetništvima, utvrđivanje odgovornosti zbog lakih povreda službene dužnosti i poslove oko pokretanja postupaka zbog teških povreda službene dužnosti pri Službeničkom sudu. Obavlja poslove vezane uz imovinsko-pravne odnose Zavoda i nekretnine, zaštitu na radu, upravljanje dokumentima i njihovo arhiviranje. Služba daje stručnu pomoć ustrojstvenim jedinicama Zavoda.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe, ustrojavaju se:

7.2.1.Odjel za ljudske potencijale

7.2.2. Odjel za pravne poslove, zaštitu na radu i upravljanje dokumentima.

7.2.1. Odjel za ljudske potencijale

U Odjelu za ljudske potencijale obavljaju se poslovi koji se odnose na planiranje, prijam, izbor i zapošljavanje ljudskih potencijala, raspoređivanje, premještaj, napredovanje te vježbenički staž, probni rad i prestanak rada zaposlenika. Odjel prati stanje i predlaže mjere za unaprjeđenje upravljanja ljudskim potencijalima i njihov razvoj, obavlja poslove vezane za radne odnose, položaj, prava, obveze i odgovornosti zaposlenika, jubilarne nagrade i otpremnine. Vodi osobni očevidnik i registar zaposlenih, ispituje zadovoljstvo zaposlenika i predlaže mjere za poboljšanje zadovoljstva zaposlenika, sudjeluje u kreiranju, izradi i praćenju realizacije plana i programa stručnog usavršavanja zaposlenika, pruža organizacijsku i administrativnu pomoć vezano za polaganje državnog stručnog ispita, te obavlja administrativne poslove vezane za ocjenjivanje rada zaposlenika. Odjel informira zaposlenike o njihovim pravima i obvezama, organizira i pruža psihološku pomoć i podršku zaposlenicima te obavlja poslove koji se odnose na zdravstvenu zaštitu zaposlenika na radu.

7.2.2. Odjel za pravne poslove, zaštitu na radu i upravljanje dokumentima

Odjel za pravne poslove, zaštitu na radu i upravljanje dokumentima obavlja opće pravne i upravne poslove Zavoda, usklađivanje, primjenu i provedbu zakona i drugih propisa. Odjel sudjeluje u izradi prijedloga zakona, pravilnika i ostalih provedbenih akata te provodi opće postupovne aktivnosti u postupku donošenja zakona i drugih propisa, obavlja poslove vezane uz tužbe u upravnim sporovima, suradnju s nadležnim tijelima državne vlasti, a posebno s nadležnim državnim odvjetništvima, poslove vezane za utvrđivanje odgovornosti zbog lakih povreda službene dužnosti i pokretanje postupka zbog teških povreda službene dužnosti pri Službeničkom sudu.

Odjel obavlja pravne poslove prilikom pripreme i provedbe javnih natječaja te pripreme ugovora koje sklapa Zavod, poslove vezane uz imovinsko-pravne odnose Zavoda i nekretnine, zaštitu na radu, zaštitu radnog okoliša, protupožarnu zaštitu. Provodi se kontrola svih objekata Zavoda, sredstava za rad i uvjeta rada te daju prijedlozi za poboljšanje uvjeta rada. U Odjelu se prati i primjenjuje razvoj iz područja upravljanja dokumentima i arhiviranja arhivskog i registraturnog gradiva, daje stručna pomoć ostalim ustrojstvenim jedinicama Zavoda.

7.3. Služba za financije, računovodstvo i nabavu

Služba za financije, računovodstvo i nabavu obavlja poslove planiranja i izvršenja financijskog plana, kontrolu namjenskog trošenja proračunskih sredstava, analize i izvještavanja, obračunske, računovodstveno-knjigovodstvene i poslove vođenja propisanih evidencija i čuvanja knjigovodstvene i materijalno-financijske dokumentacije te druge operativne poslove vezane uz državni proračun i financiranje Zavoda, poslove plaćanja, obračun i isplatu plaća i naknada platnog prometa, evidencije prihodovanja i naplate usluga od korisnika. Služba obavlja pripremu, objavu, provođenje i koordinaciju poslova nabave roba i usluga za potrebe Zavoda po postupku propisanom Zakonom o javnoj nabavi, izrađuje planove i vodi brigu o primjeni financijskih upravljačkih kontrola te predlaže mjere za unaprjeđenje financijskih kontrola u cilju ostvarivanja poslovnih ciljeva i sprječavanja neadekvatnog trošenja sredstava i pronevjere, prati i primjenjuje propise iz područja djelatnosti.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe, ustrojavaju se:

7.3.1. Odjel za plan, analizu, financijske kontrole i nabavu

7.3.2. Odjel za računovodstvo.

7.3.1. Odjel za plan, analizu, financijske kontrole i nabavu

Odjel za plan, analizu, financijske kontrole i nabavu obavlja poslove planiranja i izvršenja financijskog plana, analize poslovanja Zavoda i pojedinih ustrojstvenih jedinica kroz korištenje financijskih sredstava, planiranje unaprijed ugovorenih i fiksnih obveza te nadzor nad izvršenjem obveza, izrađuje godišnja, polugodišnja, kvartalna i mjesečna izvješća za razne namjene.

Izrađuje planove i vodi brigu o primjeni prethodnih i naknadnih financijskih upravljačkih kontrola sukladno zakonu te predlaže mjere za unaprjeđenje financijskih kontrola u cilju ostvarivanja poslovnih ciljeva i sprječavanja neadekvatnog trošenja sredstava i pronevjere, surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom, dostavlja propisana izvješća i traženu dokumentaciju.

Odjel obavlja poslove nabave roba, radova i usluga po postupku propisanim Zakonom o javnoj nabavi; definira načine, procedure i predmete nabave sukladno Zakonu samostalno ili u suradnji s odgovarajućim stručnim službama i vanjskim suradnicima, ovisno o predmetu nabave, priprema i izrađuje natječajnu dokumentaciju, daje tehničku i stručnu podršku povjerenstvima koja obavljaju pregled i ocjenu dostavljenih ponuda; vodi brigu da se nabava odvija sukladno planu proračuna, vodi evidencije, surađuje sa Središnjim uredom za javnu nabavu, dostavlja propisana izvješća i traženu dokumentaciju. Obavlja poslove analitičkog knjigovodstva osnovnih sredstava, sitnog inventara i uredskog materijala, te vodi knjige kapitalne imovine i sitnog inventara. Obavlja pripremu za godišnji popis imovine i obaveza, te obračunava ispravak vrijednosti, vodi skladišno poslovanje Zavoda, te poslove osiguranja, prati i primjenjuje propise iz područja djelatnosti.

7.3.2. Odjel za računovodstvo

Odjel za računovodstvo obavlja poslove vezane za organiziranje, provedbu i kontrolu izvršenja svih financijskih i računovodstvenih poslova i osigurava cjelovitu primjenu važećih financijskih propisa, obavlja stručne računovodstveno-knjigovodstvene poslove koji se odnose prikupljanje dokumentacije, prethodnu i naknadnu kontrolu unutarnjih i vanjskih isprava, kontiranje, obračun, knjiženja, plaćanje obveza, rezervaciju financijskih sredstava u državnoj riznici sukladno financijskom planu, poslove plaćanja i platnog prometa. Odjel prati obveze po dodijeljenim financijskim sredstvima u skladu s financijskim planom, obavlja usklađivanje i konsolidaciju računovodstvenih podataka za Zavod izrađuje temeljna i druga izvješća. U Odjelu se obavlja obračun plaća i drugih naknada zaposlenika, obračun službenih putovanja, vodi blagajničko poslovanje, kao i obračun naknada za honorarne motritelje i raketare. U Odjelu se prate prihodi Zavoda te vodi skrb o naplati potraživanja, vode se propisane evidencije, odnosno poslovne knjige i čuva knjigovodstvena i materijalno-financijska dokumentacija.

7.4. Služba za tehničku potporu i komunikacijske sustave

Služba za tehničku potporu i komunikacijske sustave obavlja stručne poslove uspostave, razvijanja, planiranja, nadzora i održavanja tehničke infrastrukture, elektroničkih komunikacija, objekte te vozni park Zavoda.

Služba obavlja stručne poslove uspostave, razvijanja i održavanja komunikacijske opreme i daje potporu održavanja računalne mreže, komunikacijskih linija, radio-komunikacijskog sustava. Planira, održava i upravlja sustavom fiksnih i mobilnih govornih i podatkovnih telekomunikacija. Koordinira planiranju i uspostavljanju novih sustava radijskih i ostalih suvremenih sustava veza, nužnih za ispravan i neprekidan rad cijelog Zavoda. Nadzire investicijsku izgradnju i projektiranje novih komunikacijskih sustava i postrojenja. Sudjeluje u radu državnih tijela u području elektroničkih komunikacija.

Služba planira i osigurava obavljanje poslova izgradnje, adaptacije, rekonstrukcije i investicijskog održavanja objekata Zavoda. Organizira i provodi nadzor nad izvođenjem radova i nadzor nad izvršavanjem ugovora, ovjerava račune i obračunske situacije izvedenih radova, vodi evidencije. te sudjeluje u izradi prijedloga za osiguranje potrebnih sredstava, obavlja procjenu oštećenja objekata, te daje prijedloge o prioritetima adaptacije i rekonstrukcije.

Služba organizira rad na tekućem održavanju objekata, održava čistoću u radnim i drugim prostorijama Zavoda, odnosi smeće iz zgrade Zavoda, čisti pripadajući prostor ispred i u dvorištu, te oko zgrade Zavoda, održava zelenilo oko zgrade. Organizira i obavlja poslove održavanja instalacije jake i slabe struje, vodovoda i kanalizacije te grijanja. Priprema ugovaranje i obavlja nadzor nad radovima na tekućem održavanju opreme i objekata. Obavlja sve potrebne poslove pripreme i održavanja mjerne infrastrukture (pripreme terena, objekata i potrebnih instalacija te pomoćnih poslova) za uspostavu i redovan rad hidroloških i meteoroloških postaja. Organizira i planira postupke preventivnog i izvanrednog održavanja sustava video nadzora, kontrole ulaza i izlaza te protuprovalnog sustava. Koordinira aktivnosti u vezi s tekućim održavanjem, pripremom i održavanjem mjerne infrastrukture s ostalim ustrojstvenim jedinicama.

Organizira i nadzire održavanje prijevoznih sredstava Zavoda. Sudjeluje u izradi godišnjih planova nabave i rashoda vozila. Sudjeluje u propisivanju evidencije korištenja, tehničkog korištenja i održavanja vozila i opreme sukladno uvjetima njihove uporabe, namjene i tehničkim standardima proizvođača. Provodi postupak registracije, odjave i rashoda vozila Zavoda te vodi evidencije o istome. Vodi potrebne evidencije o korištenju vozila te provodi racionalizaciju korištenja i ekonomičnosti održavanja.

Daje mišljenja, prijedloge i tehničke izvještaje iz svoga djelokruga rada, održava stručne kontakte s domaćim i stranim ustanovama te proizvođačima opreme, obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA DALJINSKA MJERENJA

Članak 11.

Samostalna služba za daljinska mjerenja je nadležna za rad i analizu podataka sustava daljinskih mjerena, posebno radarskih mjerenja i mjerenja električnih atmosferskih pražnjenja, te kakvoću podataka daljinskih mjerenja. Služba usklađuje poslove na području najave i proučavanja opasnih meteoroloških pojava upotrebom daljinskih mjerena zajedno s ostalim službama Zavoda, te sudjeluje u provedbi stručnih i operativnih poslove obrane od tuče.

Služba obavlja poslove vezane uz radarska mjerenja, planira, uspostavlja, održava i usklađuje metode rada te nadzire rad mreže radarskih postaja, prikuplja, kontrolira, obrađuje i pohranjuje radarske podatke, stvara bazu podataka, izrađuje naputke za rad, obavijesti, analize, izvješća i studije. Koordinira poslove održavanja, usavršavanja i modernizacije tehničke infrastrukture (radari, telekomunikacije, programske podrške, informatička oprema).

Služba obavlja poslove razmjene radarskih podataka i produkata i brine o ispravnosti rada sustava daljinskih mjerenja, posebno radarskih mjerenja, mjerenja električnih atmosferskih pražnjenja i automatskih radiosondažnih uređaja. Sudjeluje u obavljanju stručnih analitičkih poslova i poslova organiziranja, održavanja i provođenja radarskog motrenja, mjerenja oborine i otkrivanja tučoopasnih oblaka. Sudjeluje u provedbi projekata verifikacije mjerenja oborina radarom.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe, ustrojavaju se:

8.1. Odjel za održavanje uređaja i tehničku podršku sustavima daljinskih mjerenja

8.2. Odjel za analizu i stručnu podršku.

8.1. Odjel za održavanje uređaja i tehničku podršku sustavima daljinskih mjerenja

Odjel za održavanje uređaja i tehničku podršku sustavima daljinskih mjerenja u okviru poslova za održavanje uređaja za daljinska i visinska mjerenja, nadzire rad, organizira i provodi održavanje meteoroloških radara te pripadajućih instalacija, uređaja za radio-sondažu te ostalih uređaja za obavljanje daljinskih mjerenja s njihovim pripadajućim pratećim tehničkim sustavima.

Odjel prati rad sustava, primjenjuje nove tehnologije i unaprjeđuje metode i postupke mjerenja na području radarske meteorologije i ostalih daljinskih mjerenja. Brine za operativnu provedbu projekata proširenja i modernizacije radarske mreže na području Republike Hrvatske, napose projekta meteoroloških radara u Primorju. Koordinira prikupljanje podataka s radarskih centara sjeverne Hrvatske (radarskih mjerenja, podataka o nepogodama i pojavama s mreže postaja obrane od tuče). Sudjeluje u provedbi projekata verifikacije mjerenja oborina radarom.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela ustrojavaju se Pododsjeci kao područne jedinice:

8.1.1. Područna jedinica Pododsjek podrške za uspostavu radarskih centara u Primorskoj Hrvatskoj

Područna jedinica Pododsjek podrške za uspostavu radarskih centara u Primorskoj Hrvatskoj obavlja operativne poslove vezano uz projekte modernizacije radarske mreže i proširenja na području Republike Hrvatske posebno projekta sustava meteoroloških radara u Primorju. Koordinira rad vezano uz uspostavu novih sustava s ostalim tehničkim službama Zavoda. Po potrebi obavlja poslove vezano uz rad postojećih radarskih centara. Provodi preliminarna mjerenja vezano uz nove radarske sustave.

8.1.2. Područna jedinica Pododsjek podrške radarskih centara Sjeverne Hrvatske – sabirni centar

Područna jedinica Pododsjek podrške radarskih centara Sjeverne Hrvatske – sabirni centar prikuplja podataka radarskih mjerenja s radarskih centara sjeverne Hrvatske, podatke o nepogodama i pojavama s mreže postaja obrane od tuče, te koordinira rad radarskih centara s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe. Brine o održavanju poligona tučomjera i obradi podataka tučomjera u suradnji s Odjelom za analizu i stručnu podršku. Kontrolira, pohranjuje i obrađuje podatke s radarskih centara Sjeverne Hrvatske te popunjava bazu podataka.

8.2. Odjel za analizu i stručnu podršku

Odjel za analizu i stručnu podršku primjenjuje i razvija metode korištenja podataka daljinskih mjerenja za potrebe upozorenja na vremenske i hidrološke nepogode i opasne vremenske pojave (npr. orkanski vjetar, intenzitet oborina, električna pražnjenja u atmosferi). Odjel izrađuje analize i tumačenja radarskih podataka i mjerenja oblačnih sustava i oborina, sudjeluje u projektima vezanim uz mjerenje i razdiobu oborina, razrađuje i koordinira metodologiju radarskih mjerenja i po potrebi analizira djelovanje sustava obrane od tuče. Koordinira rad poligona tučomjera i obrađuje podatke tučomjera u suradnji s Područnom jedinicom Pododsjek podrške radarskih centara Sjeverne Hrvatske – sabirni centar. Sudjeluje u poslovima razmjene radarskih podataka i produkata, kontroli i obradi te definiranju, uspostavljanju i vođenju baze radarskih podataka. Sudjeluje u provedbi poslova operativne obrane od tuče.

9. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PRAĆENJE I UBLAŽAVANJE POSLJEDICA NEPOGODA

Članak 12.

Samostalna služba za praćenje i ublažavanje posljedica nepogoda obavlja stručne i operativne poslove organiziranja, održavanja i provođenja obrane od tuče na području Republike Hrvatske. Usklađuje poslove na području najave i proučavanja opasnih meteoroloških pojava korištenjem radarskih mjerenja. Koordinira i racionalizira rad sustava obrane od tuče te brine o održavanju objekata i opreme na radarskim centrima, lansirnim i generatorskim postajama. Racionalizira, optimizira, normira i unaprjeđuje metode i postupke provođenja obrane od tuče i praćenja posljedica nevremena.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe, ustrojavaju se:

9.1. Odjel za operativne podloge i podršku sustavu obrane od tuče

9.2. Područna jedinica Odjel regionalni radarski centar Puntijarka

9.3. Područna jedinica Odjel regionalni radarski centar Bilogora

9.4. Područna jedinica Odjel regionalni radarski centar Osijek

9.5. Područna jedinica Pododsjek radarski centar Varaždin

9.6. Područna jedinica Pododsjek radarski centar Trema

9.7. Područna jedinica Pododsjek radarski centar Stružec

9.8. Područna jedinica Pododsjek radarski centar Gorice

9.9. Područna jedinica Pododsjek radarski centar Gradište.

9.1. Odjel za operativne podloge i podršku sustavu obrane od tuče

Odjel za operativne podloge i podršku sustavu obrane od tuče obavlja stručne poslove vezane uz organizaciju, održavanje i provođenje poslova obrane od tuče nabavom sredstava i opreme neophodne za rad, održavanje objekata i opreme na radarskim centrima, lansirnim, generatorskim i tučomjernim postajama. Sudjeluje u operativnom radu radarskih centara popunjavanjem nedostatnih članova ekipe radarskih centara i glavnih meteoroloških postaja na radarskim centrima radi ispunjenja godišnjeg plana rada. Izrađuje potrebna izvješća i dostavlja ih korisnicima i arhivi Zavoda. Odjel sakuplja i pohranjuje podatke djelovanja obrane od tuče u bazu podataka, vodi potrebne evidencije sredstava djelovanja i usklađuje provedbu operativnih poslova sa zakonskim odredbama. Sudjeluje u izradi analiza djelovanja obrane od tuče. Koordinira poslove nabavke, distribucije i skladištenja sredstava djelovanja, te obavlja analizu uzoraka meteorološkog reagensa za obranu od tuče zbog praćenja i kontrole kvalitete sredstava djelovanja.

9.2. Područna jedinica Odjel regionalni radarski centar Puntijarka

Područna jedinica Odjel regionalni radarski centar Puntijarka je dio glavne mreže meteoroloških radara u Republici Hrvatskoj koji svakodnevno kontinuirano radarski nadzire vrijeme, sudjeluje u pripremi za davanje upozorenja o opasnim vremenskim pojavama te operativno provodi poslove obrane od tuče.

Tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijima, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče, obavlja nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne i generatorske postaje, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavljaja izvješća, te nadzire poslove glavne meteorološke postaje. Koordinira rad sa susjednim regionalnim radarskim centrima i izrađuje analize rada i djelovanja radarskog centra.

Odjel provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP-a. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

9.3. Područna jedinica Odjel regionalni radarski centar Bilogora

Područna jedinica Odjel regionalni radarski centar Bilogora je dio glavne mreže meteoroloških radara u Republici Hrvatskoj koji svakodnevno kontinuirano radarski nadzire vrijeme, sudjeluje u pripremi za davanje upozorenja o opasnim vremenskim pojavama te operativno provodi poslove obrane od tuče.

Tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijima, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče, obavlja nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne i generatorske postaje, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavljaja izvješća, te nadzire poslove glavne meteorološke postaje. Koordinira rad sa susjednim regionalnim radarskim centrima i izrađuje analize rada i djelovanja radarskog centra.

Odjel provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP-a. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

9.4. Područna jedinica Odjel regionalni radarski centar Osijek

Područna jedinica Odjel regionalni radarski centar Osijek je dio glavne mreže meteoroloških radara u Republici Hrvatskoj koji svakodnevno kontinuirano radarski nadzire vrijeme, sudjeluje u pripremi za davanje upozorenja o opasnim vremenskim pojavama te operativno provodi poslove obrane od tuče.

Tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijima, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče, obavlja nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne i generatorske postaje, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavljaja izvješća, te nadzire poslove glavne meteorološke postaje. Koordinira rad sa susjednim regionalnim radarskim centrima i izrađuje analize rada i djelovanja radarskog centra.

Odjel skrbi o čuvanju skladišta sredstava za provođenje obrane od tuče. Provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP-a. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

9.5. Područna jedinica Pododsjek radarski centar Varaždin

Područna jedinica Pododsjek radarski centar Varaždin obavlja radarska mjerenja, te tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijima, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče. Obavlja nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne, generatorske i tučomjerne postaje, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavlja izvješća.

Pododsjek skrbi o čuvanju skladišta sredstava za provođenje obrane od tuče.

9.6. Područna jedinica Pododsjek radarski centar Trema

Područna jedinica Pododsjek radarski centar Trema obavlja radarska mjerenja, te tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijima, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče. Obavlja nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne, generatorske i tučomjerne postaje, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavlja izvješća.

Pododsjek skrbi o čuvanju skladišta sredstava za provođenje obrane od tuče.

9.7. Područna jedinica Pododsjek radarski centar Stružec

Područna jedinica Pododsjek radarski centar Stružec obavlja radarska mjerenja, te tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijima, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče. Obavlja nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne, generatorske i tučomjerne postaje, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavlja izvješća.

Pododsjek obavlja i poslove klimatološke postaje.

9.8. Područna jedinica Pododsjek radarski centar Gorice

Područna jedinica Pododsjek radarski centar Gorice obavlja radarska mjerenja, te tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijima, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče. Obavlja nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne, generatorske i tučomjerne postaje, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavlja izvješća.

Pododsjek provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP-a. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

9.9. Područna jedinica Pododsjek radarski centar Gradište

Područna jedinica Pododsjek radarski centar Gradište obavlja radarska mjerenja, te tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijima, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče. Obavlja nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne, generatorske i tučomjerne postaje, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavlja izvješća.

Pododsjek provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP-a. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

10. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA INFORMATIKU

Članak 13.

Samostalna služba za informatiku nadležna je za stručne i tehničke poslove koji se odnose na oblikovanje, uspostavu, održavanje, osiguravanje i razvijanje računalne, telekomunikacijske i funkcionalne komunikacijske infrastrukture Zavoda. Služba prosljeđuje hidrološke i meteorološke informacije kroz postojeći domaći i međunarodni telekomunikacijski sustav.

Služba organizira i provodi sustavnu potporu korisnicima hidrološkog i meteorološkog informacijskog sustava, provodi nadzor i održavanje tog sustava, te operativno brine o optimalnoj raspodjeli resursa. Razvija i uvodi nove informacijske tehnologije, alate i produkte. Pruža sustavnu i primijenjenu programsku podršku svim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Zavoda.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe, ustrojavaju se:

10.1. Odjel za baze podataka

10.2. Odjel za programsku nadgradnju

10.3. Odjel za računalni sustav.

10.1. Odjel za baze podataka

Odjel za baze podataka planira, organizira, razvija i administrira hidrološke, meteorološke i ostale baze podataka vezane uz stručnu djelatnost Zavoda, te koordinira raspodjelu i korištenje odgovarajućih resursa. Redovito izrađuje sigurnosne kopije, brine o skladištenju elektroničkih podataka te ih čuva na poseban način od mogućeg uništenja. Uslužuje korisnike u Zavodu.

10.2. Odjel za programsku nadgradnju

Odjel za programsku nadgradnju planira, organizira i razvija programsku nadgradnju za pretraživanje, izdvajanje i prikaz podataka, za provođenje kvalitativne kontrole podataka, kao i za pravovremeno i automatsko prosljeđivanje podataka prema korisnicima, te međunarodnu razmjenu u okviru globalnog telekomunikacijskog sustava Svjetske meteorološke organizacije. Sudjeluje u pripremi i izradi programskih paketa u suradnji s ostalim Odjelima za njihove potrebe.

10.3. Odjel za računalni sustav

Odjel za računalni sustav organizira i provodi potporu korisnicima informacijskog sustava, provodi nadzor i održavanje sustava, te operativno administrira raspodjelu računalnih kapaciteta. Planira, organizira i nadzire uspostavu i razvoj računalnih mreža u Zavodu. Operativno prati korištenje i ispravnost računalnih sustava i poduzima odgovarajuće mjere u slučajevima neispravnosti. Izrađuje sigurnosne kopije sistemskih i korisničkih datoteka te nadzire pravodobnost i popunjenost prijemnih i otpremnih podataka.

11. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UMJERNI LABORATORIJ

Članak 14.

Samostalna služba za umjerni laboratorij obavlja djelatnosti umjeravanja i ispitivanja osjetnika i mjernih sustava za potrebe Zavoda i drugih korisnika, u laboratoriju, te po potrebi i na terenu, sukladno međunarodnim normama, preporukama Svjetske metorološke organizacije i smjernicama Europske unije. Služba uspostavlja, umjerava, održava i konstantno razvija i modernizira etalonsku bazu Zavoda, te osigurava sljedivost zavodskih mjerenja do nacionalnih i međunarodnih etalona. Razvija i primjenjuje sustav upravljanja prema međunarodnoj normi ISO/IEC 17025 i važećoj zakonskoj regulativi, te održava akreditaciju prema Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji. Organizira i sudjeluje u međulaboratorijskim usporedbenim mjerenja na nacionalnom i međunarodnom planu. Stalno razvija i modernizira ispitne i umjerne metode u suradnji s odgovarajućim tijelima Hrvatskog mjeriteljskog instituta, Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Hrvatskog zavoda za norme i Hrvatske akreditacijske agencije. U suradnji s nacionalnim umjernim laboratorijima i regionalnim centrima za instrumente sudjeluje u znanstveno-stručnim mjerenjima i istraživanjima na projektima razvoja mjeriteljske infrastrukture i sljedivosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe, ustrojavaju se:

11.1. Odjel umjernog laboratorija za meteorološka i hidrološka mjerila

11.2. Odjel umjernog laboratorija za mjerila kvalitete zraka.

11.1. Odjel umjernog laboratorija za meteorološka i hidrološka mjerila

Odjel umjernog laboratorija za meteorološka i hidrološka mjerila obavlja djelatnosti umjeravanja i ispitivanja meteoroloških i hidroloških mjerila za potrebe Zavoda i drugih korisnika, u laboratoriju, te po potrebi i na terenu, sukladno međunarodnim normama i preporukama Svjetske metorološke organizacije. Odjel uspostavlja, umjerava i održava primarne etalone temperature, tlaka, relativne vlažnosti, brzine strujanja, Sunčevog zračenja i oborine, te osigurava sljedivost meteoroloških i hidroloških mjerenja do nacionalnih i međunarodnih etalona. Primjenjuje i održava sustav upravljanja prema međunarodnoj normi ISO/IEC 17025 i zakonskoj regulativi. Sudjeluje u međulaboratorijskim usporedbenim mjerenja na nacionalnom i međunarodnom planu, kao i u razvoju i istraživanju novih metoda i mjerila.

11.2. Odjel umjernog laboratorija za mjerila kvalitete zraka

Odjel umjernog laboratorija za mjerila kvalitete zraka obavlja djelatnosti umjeravanja i ispitivanja mjerila kvalitete zraka za potrebe Zavoda i drugih korisnika, u laboratoriju, te po potrebi i na terenu, sukladno međunarodnim normama i direktivama Europske unije. Odjel uspostavlja, umjerava i održava primarne etalone ozona, ugljik-monoksida, sumpor-dioksida, dušikovih i BTX spojeva, te osigurava sljedivost mjerenja kvalitete zraka do nacionalnih i međunarodnih etalona. Primjenjuje i održava sustav upravljanja prema međunarodnoj normi ISO/IEC 17025 i zakonskoj regulativi. Sudjeluje u međulaboratorijskim usporedbenim mjerenja na nacionalnom i međunarodnom planu, kao i u razvoju i istraživanju novih metoda i mjerila.

IV. UPRAVLJANJE UNUTARNJIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA ZAVODA

Članak 15.

Ravnatelj predstavlja i upravlja radom Zavoda i odgovoran je za njegov rad.

Ravnatelja, u slučaju njegove odsutnosti i sprječenosti, zamjenjuje zamjenik ravnatelja.

Radom Sektora upravlja načelnik sektora.

Radom Kabineta upravlja tajnik Kabineta.

Radom Samostalne službe upravlja voditelj samostalne službe.

Radom Službe upravlja voditelj službe.

Radom Odjela upravlja voditelj odjela.

Radom Pododsjeka upravlja voditelj pododsjeka.

Radom Odjeljka upravlja voditelj odjeljka.

Članak 16.

Osobe koje upravljaju radom unutarnjih ustrojstvenih jedinica u Zavodu za svoj rad odgovaraju ravnatelju, zamjeniku ravnatelja, te čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem se sastavu nalaze.

Članak 17.

Kao stručno i savjetodavno tijelo, ravnatelj osniva Stručni kolegij.

Sastav i način rada Stručnog kolegija utvrđuje ravnatelj Pravilnikom o unutarnjem redu.

Članak 18.

Za raspravljanje o pojedinim pitanjima iz djelokruga Zavoda, a osobito za utvrđivanje nacrta propisa i davanje mišljenja i prijedloga u osobito značajnim stvarima, ravnatelj može osnivati stručne savjete, povjerenstva i radne skupine.

Odlukom o osnivanju stručnog savjeta, povjerenstva, odnosno radne skupine, utvrdit će se njegov sastav, djelokrug i način rada.

V. NAČIN PLANIRANJA POSLOVA

Članak 19.

Zadaci i poslovi Zavoda utvrđuju se godišnjim planom rada. Godišnji plan rada sadrži i podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti, a koji su vezani uz opće i posebne ciljeve sadržane u Strateškom planu za trogodišnje razdoblje koji se izrađuje sukladno Zakonu o proračunu, te podatke o najznačajnijim rizicima koji mogu utjecati na realizaciju postavljenih ciljeva.

Plan rada Zavoda donosi se za jednogodišnje razdoblje na temelju poslova utvrđenih djelokrugom rada Zavoda.

Prijedlog godišnjeg plana rada utvrđuje se najkasnije 20 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za osiguranje sredstava za iduću proračunsku godinu.

Godišnji plan rada donosi se najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu.

VI. RASPORED RADNOG VREMENA

Članak 20.

Rad Zavoda odvija se kontinuirano kroz sve dane u godini, a radni postupci i rad u smjenama danonoćno, ili shodno tehnološkoj cjelini, uvjetovani su prihvaćenim međunarodnim obavezama, propisanim programima rada mreže postaja, hidrološkim i meteorološkim prilikama, te strogo određenoj i međunarodno prihvaćenoj terminskoj ljestvici.

Radno vrijeme Zavoda je 40 sati tjedno, a raspoređuje se na pet radnih dana od ponedjeljka do petka.

Dnevno radno vrijeme je 8 sati, s tim da počinje između 7.30 i 8.30 sati, a završava između 15.30 i 16.30 sati.

Dnevni odmor od 30 minuta je u pravilu od 11.30 do 12.00 sati i ubraja se u vrijeme provedeno na radu.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama je od ponedjeljka do petka od 9.00 – 15.00 sati.

VII. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI ZAVODA

Članak 21.

Poslove iz djelokruga Zavoda, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima, obavljaju državni službenici raspoređeni na radna mjesta službenika, i namještenici raspoređeni na radna mjesta namještenika, u skladu sa zakonom.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Zavoda utvrđuje se u Tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Pitanja od značaja za rad Zavoda koja nisu utvrđena Zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Zavoda.

Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se potreban broj državnih službenika i namještenika s opisom njihovih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti te druga pitanja od značaja za rad Zavoda.

Pravilnik o unutarnjem redu ravnatelj Zavoda će donijeti u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Ravnatelj Zavoda donijet će, temeljem Pravilnika o unutarnjem redu, rješenja o rasporedu državnih službenika i namještenika, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda (»Narodne novine«, broj 146/2008).

Članak 24.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/12-01/46

Urbroj: 5030105-12-1

Zagreb, 14. lipnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U DRŽAVNOM HIDROMETEOROLOŠKOM ZAVODU

Redni

broj

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice

Broj službenika i namještenika

1.

KABINET RAVNATELJA

8

2.

SEKTOR ZA HIDROLOGIJU

1

2.1.

Služba za mjerenja i opažanja površinskih i podzemnih voda

1

2.1.1.

Odjel za mjerenja i opažanja površinskih voda

15

2.1.2.

Odjel za mjerenja i opažanja podzemnih voda

6

2.1.3.

Odjel za nanos i morfologiju riječnih korita

5

2.2.

Služba za hidrološke studije, analize i prognoze

1

2.2.1.

Odjel za hidrološke studije i analize

5

2.2.2.

Odjel za hidrološke prognoze

5

2.3.

Služba za kontrolu, arhiviranje i distribuciju hidroloških podataka

11


Sektor za hidrologiju – ukupno

50

3.

SEKTOR ZA MOTRENJE VREMENA I KLIME

1


neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.1.

Služba za meteorološka motrenja

1

3.1.1.

Odjel za mreže meteoroloških postaja

7

3.1.1.1.

Područna jedinica Odjeljak GMP Slavonski Brod

4

3.1.1.2.

Područna jedinica Odjeljak GAP Križevci

3

3.1.1.3.

Područna jedinica Odjeljak GMP Bjelovar

3

3.1.1.4.

Područna jedinica Odjeljak GMP Daruvar

4

3.1.1.5.

Područna jedinica Odjeljak GMP Sisak

3

3.1.1.6.

Područna jedinica Odjeljak GMP Varaždin

3

3.1.1.7.

Područna jedinica Odjeljak GMP Krapina

3

3.1.1.8.

Područna jedinica Odjeljak GMP Karlovac

3

3.1.1.9.

Područna jedinica Odjeljak GMP Ogulin

3

3.1.1.10.

Područna jedinica Odjeljak GMP Pazin

3

3.1.1.11.

Područna jedinica Odjeljak GMP Mali Lošinj

3

3.1.1.12.

Područna jedinica Odjeljak GMP Senj i GMP Rab

5

3.1.1.13.

Područna jedinica Odjeljak GMP Rijeka

3

3.1.1.14.

Područna jedinica Odjeljak GMP Parg

3

3.1.1.15.

Područna jedinica Odjeljak GMP Zavižan

3

3.1.1.16.

Područna jedinica Odjeljak GMP Gospić

4

3.1.1.17.

Područna jedinica Odjeljak GMP Dubrovnik – Gorica

3

3.1.1.18.

Područna jedinica Odjeljak GMP Lastovo

3

3.1.1.19.

Područna jedinica Odjeljak GMP Šibenik i GMP Knin

5

3.1.1.20.

Područna jedinica Odjeljak GMP Split – Marjan

5

3.1.1.21.

Područna jedinica Odjeljak GAP Makarska i GMP Ploče

5

3.1.1.22.

Područna jedinica Odjeljak GMP Komiža

3

3.1.1.23.

Područna jedinica Odjeljak GMP Hvar

3

3.1.1.24.

Područna jedinica Odjeljak GMP Zadar

3

3.1.1.25.

Područna jedinica Odjeljak MAO Zagreb – Maksimir

7

3.1.1.26.

Područna jedinica Odjeljak GMP Zagreb – Grič

3

3.1.2.

Odjel za automatska i posebna mjerenja

12

3.2.

Služba za obradu i kontrolu podataka i praćenje klime

1

3.2.1.

Odjel za obradu i kontrolu podataka

10

3.2.2.

Odjel za obradu podataka brodskih dnevnika i temperature mora

5

3.2.3.

Odjel za praćenje klime i klimatske podloge

7

 

Sektor za motrenje vremena i klime – ukupno

138

4.

SEKTOR ZA VREMENSKE ANALIZE I PROGNOZE

1


neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1.

Služba za vremenske analize i prognoze

1

4.1.1.

Odjel za upozorenja na opasne vremenske pojave

6

4.1.2.

Odjel za operativne podloge

5

4.1.3.

Odjel za vremensku prognozu

8

4.1.4.

Odjel za verifikaciju vremenske prognoze

5

4.2.

Služba Pomorski meteorološki centar

1

4.2.1.

Odjel za upozorenja i pomorsku vremensku prognozu

8

4.2.2.

Odjel za operativne podloge i verifikaciju pomorske vremenske prognoze

5

4.2.3.

Odjel za pomorsku meteorologiju

5


Sektor za vremenske analize i prognoze – ukupno

46

5.

SEKTOR ZA METEOROLOŠKA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ

1

5.1.

Služba za meteorološka istraživanja i razvoj operativnih prognostičkih modela

1

5.1.1.

Odjel za meteorološka istraživanja i razvoj operativnih prognostičkih modela

6

5.1.2.

Odjel za primijenjenu meteorologiju i modeliranje

5

5.2.

Služba za klimatološka istraživanja i primijenjenu klimatologiju

1

5.2.1.

Odjel za istraživanje klime i biometeorologiju

6

5.2.2.

Odjel za primijenjenu klimatologiju

5

5.3.

Služba za agrometeorologiju

1

5.3.1.

Odjel za agrometeorološka istraživanja

5

5.3.2.

Odjel za agrometeorološke informacije

5


Sektor za meteorološka istraživanja i razvoj – ukupno

36

6.

SEKTOR ZA KVALITETU ZRAKA

1

6.1.

Služba za mjerenja i istraživanja kvalitete zraka

1

6.1.1.

Odjel za mjerenja kvalitete zraka

7

6.1.2.

Odjel za istraživanje kvalitete zraka

5

6.2.

Služba kemijski laboratorij

1

6.2.1.

Odjel anorganski laboratorij

7

6.2.2.

Odjel organski laboratorij

6


Sektor za kvalitetu zraka – ukupno

28

7.

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE I INFORMIRANJE

1

7.1.

Služba za informiranje, strateško planiranje i korisnike

1

7.1.1.

Odjel za odnose s javnošću i biblioteka

5

7.1.2.

Odjel za strateško planiranje, korisnike i razvoj

5

7.2.

Služba za ljudske potencijale, pravne poslove, zaštitu na radu i upravljanje dokumentima

1

7.2.1.

Odjel za ljudske potencijale

4

7.2.2.

Odjel za pravne poslove, zaštitu na radu i upravljanje dokumentima

7

7.3.

Služba za financije, računovodstvo i nabavu

1

7.3.1.

Odjel za plan, analizu, financijske kontrole i nabavu

5

7.3.2.

Odjel za računovodstvo

9

7.4.

Služba za tehničku potporu i komunikacijske sustave

11


Sektor za upravljanje i informiranje – ukupno

50

8.

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA DALJINSKA MJERENJA

1

8.1.

Odjel za održavanje uređaja i tehničku podršku sustavima daljinskih mjerenja

5

8.1.1.

Područna jedinica Pododsjek podrške za uspostavu radarskih centara u Primorskoj Hrvatskoj

4

8.1.1.

Područna jedinica Pododsjek podrške radarskih centara Sjeverne Hrvatske – sabirni centar

4

8.2.

Odjel za analizu i stručnu podršku

6


Samostalna služba za daljinska mjerenja – ukupno

20

9.

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PRAĆENJE I UBLAŽAVANJE POSLJEDICA NEPOGODA

1

9.1.

Odjel za opertivne podloge i podršku sustavu obrane od tuče

6

9.2.

Područna jedinica Odjel regionalni radarski centar Puntijarka

11

9.3.

Područna jedinica Odjel regionalni radarski centar Bilogora

11

9.4.

Područna jedinica Odjel regionalni radarski centar Osijek

11

9.5.

Područna jedinica Pododsjek radarski centar Varaždin

7

9.6.

Područna jedinica Pododsjek radarski centar Trema

5

9.7.

Područna jedinica Pododsjek radarski centar Stružec

5

9.8.

Područna jedinica Pododsjek radarski centar Gorice

9

9.9.

Područna jedinica Pododsjek radarski centar Gradište

9


Samostalna služba za praćenje i ublažavanje posljedica nepogoda – ukupno

75

10.

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA INFORMATIKU

1

10.1.

Odjel za baze podataka

5

10.2.

Odjel za programsku nadogradnju

5

10.3.

Odjel za računalni sustav

5


Samostalna služba za informatiku – ukupno

16

11.

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UMJERNI LABORATORIJ

1

11.1.

Odjel umjernog laboratorija za meteorološka I hidrološka mjerila

4

11.2.

Odjel umjernog laboratorija za mjerila kvalitete zraka

4


Samostalna služba za umjerni laboratorij – ukupno

9


DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD – UKUPNO

476

67 20.06.2012 Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda 67 20.06.2012 Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda