Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

NN 67/2012 (20.6.2012.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1571

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA FINANCIJA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (»Narodne novine«, broj 32/2012), u članku 5. točka 2.7. mijenja se i glasi:

»2.7. Služba za informiranje

Služba za informiranje koordinira poslove planiranja, usmjeravanja, nadzora i provedbe strategije informiranja i odnosa s javnošću za potrebe užeg dijela Ministarstva, Porezne uprave i Carinske uprave; u suradnji s glasnogovornikom priprema i koordinira nastupe dužnosnika Ministarstva u medijima te u tom dijelu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i upravnim organizacijama u sastavu Ministarstva; priprema materijale za medijsko prezentiranje aktivnosti Ministarstva; vodi dokumentaciju koja se odnosi na priopćenja za javnost Ministarstva; koordinira pripremu dnevnih izvješća koja se odnose na priloge domaćih medija; priprema tjedne i mjesečne preglede, najave i zbivanja; koordinira izradu i ažuriranje internetske stranice Ministarstva; obavlja poslove kojima se osigurava pravo na pristup informacijama sukladno propisima o javnom informiranju; koordinira vođenje službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama; surađuje s neovisnim tijelom za zaštitu prava na pristup informacijama; obavlja poslove objedinjavanja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama te koordinira ustroj kataloga informacija za cjelokupno Ministarstvo; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za informiranje, ustrojavaju se:

2.7.1. Odjel za odnose s javnošću i informiranje užeg dijela Ministarstva

2.7.2. Odjel za odnose s javnošću i informiranje Porezne uprave

2.7.3. Odjel za odnose s javnošću i informiranje Carinske uprave.

2.7.1. Odjel za odnose s javnošću i informiranje užeg dijela Ministarstva

Odjel za odnose s javnošću i informiranje užeg dijela Ministarstva obavlja poslove planiranja, usmjeravanja, nadzora i provedbe strategije informiranja i odnosa s javnošću; u suradnji s glasnogovornikom priprema i koordinira nastupe ministra i ostalih dužnosnika užeg dijela Ministarstva u medijima te u tom dijelu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; priprema materijale za medijsko prezentiranje aktivnosti užeg dijela Ministarstva; vodi dokumentaciju koja se odnosi na priopćenja za javnost; priprema dnevna izvješća koja se odnose na priloge domaćih medija; priprema tjedne i mjesečne preglede, najave i zbivanja; uređuje i ažurira internetske stranice Ministarstva; ustrojava katalog informacija i poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja kataloga te izrađuje izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za uži dio Ministarstva, obavlja poslove kojima se osigurava pravo na pristup informacijama sukladno propisima o javnom informiranju; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama priprema informacije i dokumentaciju za davanje ovlaštenicima prava na informacije; rješava o pojedinačnim zahtjevima za pristup informacijama; vodi upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama za uži dio Ministarstva; objavljuje informacije kada je obveza njihovog objavljivanja propisana posebnim zakonom ili drugim općim aktom.

2.7.2. Odjel za odnose s javnošću i informiranje Porezne uprave

Odjel za odnose s javnošću i informiranje Porezne uprave obavlja poslove planiranja, usmjeravanja, nadzora i provedbe strategije informiranja i odnosa s javnošću; priprema i koordinira nastupe ravnatelja Porezne uprave u medijima te u tom dijelu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave i Ministarstva; priprema materijale za medijsko prezentiranje aktivnosti Porezne uprave; vodi dokumentaciju koja se odnosi na priopćenja za javnost; priprema dnevna izvješća koja se odnose na priloge domaćih medija; priprema tjedne i mjesečne preglede, najave i zbivanja; uređuje i ažurira internetsku stranicu, ustrojava katalog informacija i poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja kataloga te izrađuje izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za Poreznu upravu, obavlja poslove kojima se osigurava pravo na pristup informacijama sukladno propisima o javnom informiranju; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama priprema informacije i dokumentaciju za davanje ovlaštenicima prava na informacije; rješava o pojedinačnim zahtjevima za pristup informacijama; vodi upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama za Poreznu upravu; objavljuje informacije kada je obveza njihovog objavljivanja propisana posebnim zakonom ili drugim općim aktom.

2.7.3. Odjel za odnose s javnošću i informiranje Carinske uprave

Odjel za odnose s javnošću i informiranje Carinske uprave obavlja poslove planiranja, usmjeravanja, nadzora i provedbe strategije informiranja i odnosa s javnošću; priprema i koordinira nastupe ravnatelja Carinske uprave u medijima te u tom dijelu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave i Ministarstva; priprema materijale za medijsko prezentiranje aktivnosti Carinske uprave; vodi dokumentaciju koja se odnosi na priopćenja za javnost; priprema dnevna izvješća koja se odnose na priloge domaćih medija; priprema tjedne i mjesečne preglede, najave i zbivanja; uređuje i ažurira internetsku stranicu, ustrojava katalog informacija i poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja kataloga te izrađuje izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za Carinsku upravu, obavlja poslove kojima se osigurava pravo na pristup informacijama sukladno propisima o javnom informiranju; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama priprema informacije i dokumentaciju za davanje ovlaštenicima prava na informacije; rješava o pojedinačnim zahtjevima za pristup informacijama; vodi upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama za Carinsku upravu; objavljuje informacije kada je obveza njihovog objavljivanja propisana posebnim zakonom ili drugim općim aktom.«.

Članak 2.

U članku 17. točka 5.7. mijenja se i glasi:

»5.7. Služba za unutarnji nadzor.«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 24. i članak 24. mijenjaju se i glase:

»5.7. SLUŽBA ZA UNUTARNJI NADZOR

Članak 24.

Služba za unutarnji nadzor obavlja nadzor pravilnog, pravodobnog i zakonitog rada ustrojstvenih jedinica užeg dijela Ministarstva; provodi postupak za utvrđivanje činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja državnih službenika i namještenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; priprema stručne podloge nadležnim službama za podnošenje prijava ili zahtjeva za pokretanje prekršajnih, kaznenih i disciplinskih postupaka zbog nepravilnog i nezakonitog rada; provodi nadzor u pojedinim predmetima po pravu nadzora; koordinira obavljanje poslova unutarnjeg nadzora nadležnih službi za unutarnji nadzor Porezne uprave i Carinske uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 4.

SREDIŠNJI URED

Članak 29. mijenja se i glasi:

»Članak 29.

U Središnjem uredu Porezne uprave, ustrojavaju se:

1. Sektor za porezni sustav

1.1. Služba za porez na dodanu vrijednost

1.2. Služba za porez na dobit, dohodak i doprinose

1.3. Služba za opći porezni zakon, nekretnine i izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

1.4. Služba za osobni identifikacijski broj

1.5. Služba za postupke, evidencije i statistike sustava osobnog identifikacijskog broja

2. Sektor za aplikativna rješenja, porezne evidencije, statistiku i registre

2.1. Služba za aplikativna rješenja ISPU

2.2. Služba za porezne evidencije

2.3. Služba za poreznu statistiku i izvješćivanje

2.4. Služba za registre i druge opće podatke

3. Sektor za informacijski sustav

3.1. Služba za projektiranje, izradu i implementaciju rješenja

3.2. Služba za održavanje sustava i pomoć korisnicima

3.3. Služba za servis poreznim obveznicima

4. Sektor za nadzor

4.1. Služba za nadzor poreznih obveznika

4.2. Služba za nadzor poreza na dodanu vrijednost

4.3. Služba za nadzor igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara

4.4. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela

5. Sektor za ovršni postupak

5.1. Služba za naplatu

5.2. Služba za ovrhu

5.3. Služba za stečajeve i likvidacije

5.4. Služba za usklađivanje i ujednačavanje rada ovršnog postupka

6. Sektor za igre na sreću i lokalne poreze

6.1. Služba za igre na sreću i zabavne igre

6.2. Služba za lokalne poreze

7. Sektor za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima, razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala

7.1. Služba za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima

7.2. Služba za razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala

8. Sektor za opće, pravne i računovodstvene poslove

8.1. Služba za opće poslove

8.1.1. Odjel – Pisarnica

8.2. Služba za pravne poslove

8.3. Služba za računovodstvene poslove

8.4. Služba za javnu nabavu

9. Sektor za financijsko upravljanje i kontrolu

9.1. Služba za prethodnu kontrolu

9.2. Služba za naknadnu kontrolu

9.3. Služba – Kontakt centar

10. Sektor za europske poslove i međunarodnu razmjenu informacija

10.1. Služba za europske poslove

10.2. Služba za međunarodnu razmjenu informacija

11. Sektor za velike porezne obveznike

11.1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa za velike porezne obveznike – financijske institucije

11.2. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa za velike porezne obveznike – ostale djelatnosti

11.3. Služba za nadzor velikih poreznih obveznika – financijskih institucija

11.4. Služba za nadzor velikih poreznih obveznika – ostale djelatnosti

11.5. Služba za ovrhu velikih poreznih obveznika.«.

Članak 5.

4. SEKTOR ZA NADZOR

Članak 33. mijenja se i glasi:

»Članak 33.

Sektor za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora srednjih i malih poreznih obveznika; koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara.

Za obavljanje poslova Sektora za nadzor, ustrojavaju se sljedeće službe:

4.1. Služba za nadzor poreznih obveznika

Služba za nadzor poreznih obveznika obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora srednjih i malih poreznih obveznika.

4.2. Služba za nadzor poreza na dodanu vrijednost

Služba za nadzor poreza na dodanu vrijednost obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora poreza na dodanu vrijednost.

4.3. Služba za nadzor igara na sreću, zabavnih i nagradnih igra

Služba za nadzor igara na sreću, zabavnih i nagradnih igra obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara.

4.4. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela

Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja porezno kaznenih djela; surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupaka u svezi s porezno kaznenim djelima, koordinira odjelima za otkrivanje porezno kaznenih djela u područnim uredima Porezne uprave. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela obavlja stručne i analitičke poslove u svezi s otkrivanjem porezno kaznenih djela.«.

Članak 6.

9. SEKTOR ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLU

Članak 38. mijenja se i glasi:

»Članak 38.

Sektor za financijsko upravljanje i kontrolu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na sveobuhvatni skup financijskih i drugih internih kontrola; neovisne funkcije prethodne i naknadne financijske kontrole; računovodstvenu funkciju; funkciju financijskog izvještavanja; javnu nabavu; uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola; obradu i pohranu financijskih i ostalih dokumenata. Sektor priprema sadržaje za Kontakt centar; organizira i upravlja radom Kontakt centra – Središnjeg dijela; organizira rad Kontakt centra – proširenog dijela koji je u funkciji za vrijeme podnošenja godišnjih poreznih prijava; provodi izobrazbu službenika za rad u Kontakt centru.

Za obavljanje poslova Sektora za financijsko upravljanje i kontrolu, ustrojavaju se sljedeće službe:

9.1. Služba za prethodnu kontrolu

Služba za prethodnu kontrolu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na sveobuhvatni skup financijskih i drugih internih kontrola te na organizacijsku strukturu, metode i postupke s ciljem zakonitoga, ekonomičnog i učinkovitog korištenja sredstava.

9.2. Služba za naknadnu kontrolu

Služba za naknadnu kontrolu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na učinkovitost prikupljanja državnih prihoda, učinkovitost i ekonomičnost financiranja državne potrošnje; upravljanje financijskom imovinom države; uspostavljanje sustava odgovornosti; postupak javne nabave; smanjenje rizika u postizanju ciljeva; usklađenost sa zakonima i propisima; naknadne kontrole u svrhu potvrđivanja zakonitosti, točnosti i učinkovitosti radnji nakon što se radnje provedu, tj. provjerava se usklađenost radnji s postojećim pravilima neposredno nakon što se radnje poduzmu; utvrđivanje i sankcioniranje nepravilnosti ili prijevara; provođenje inspekcija ili istraga na temelju pritužbi ili sumnji.

9.3. Služba – Kontakt centar

Služba – Kontakt centar obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na pripremu sadržaja za Kontakt centar (pitanja, odgovori, upute i sl.); organiziranje i upravljanje radom Kontakt centra – središnjeg dijela; organizira rad Kontakt centra – proširenog dijela koji je u funkciji za vrijeme podnošenja godišnjih poreznih prijava; provodi izobrazbu službenika za rad u Kontakt centru.«.

Članak 7.

Iza članka 38. dodaju se članci 38.a, 38.b i 38.c i naslovi iznad njih koji glase:

»10. SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU RAZMJENU INFORMACIJA

Članak 38.a

Sektor za europske poslove i međunarodnu razmjenu informacija obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na dnevni kontakt sa Europskom komisijom i Vijećem Europske unije, predstavlja operativnu kontakt točku Porezne uprave za davanje pravovremenog nacionalnog očitovanja Komisiji i Vijeću; sudjeluje na radnim sastancima Komisije i Vijeća, te izrađuje izvješća; zadužena za izgradnju komunikacijske mreže sa predstavnicima država članica kao i za suradnju s međunarodnim institucijama. Obavlja poslove administrativne suradnje i razmjene informacija o porezu na dodanu vrijednost i ostalim porezima između država članica te o uzajamnoj pomoći pri naplati stranih potraživanja. Zadužen je za promicanje suradnje s državama, integracijama i regionalnim inicijativama. U okviru Sektora nalazi se Jedinica za provedbu projekta Porezne uprave. Ona predstavlja dio operativne strukture za pripremu i provedbu projekata koji se financiraju iz EU programa.

Za obavljanje poslova Sektora za europske poslove i međunarodnu razmjenu informacija, ustrojavaju se sljedeće službe:

10.1. Služba za europske poslove

Služba za europske poslove obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na dnevni kontakt sa Europskom komisijom i Vijećem Europske unije, predstavlja operativnu kontakt točku Porezne uprave za davanje pravovremenog nacionalnog očitovanja Komisiji i Vijeću; sudjeluje na radnim sastancima Komisije i Vijeća, te izrađuje izvješća. Zadužena je za izgradnju komunikacijske mreže s predstavnicima država članica kao i za suradnju sa međunarodnim institucijama. Zadužena je za promicanje suradnje s državama, integracijama i regionalnim inicijativama.

10.2. Služba za međunarodnu razmjenu informacija

Služba za međunarodnu razmjenu informacija obavlja poslove administrativne suradnje i razmjene informacija o porezu na dodanu vrijednost i ostalim porezima između država članica te o uzajamnoj pomoći pri naplati stranih potraživanja. Služba obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na vođenje i održavanje sustava VIES te razmjenu podataka s drugim zemljama Europske unije te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. U okviru Službe nalazi se Jedinica za provedbu projekta Porezne uprave. Ona predstavlja dio operativne strukture za pripremu i provedbu projekata koji se financiraju iz EU programa.

11. SEKTOR ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE

Članak 38.b

Sektor za velike porezne obveznike obavlja upravne i druge stručne poslove za velike porezne obveznike koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu, naplatu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; podnošenje prijava za pokretanje optužnog prijedloga; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznike; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; davanje uputa i stručne pomoći velikim poreznim obveznicima; surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja, obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na organiziranje, vođenje i ažuriranje registra velikih poreznih obveznika; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor velikih poreznih obveznika; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora, pripremu za obavljanje nadzora; određivanje prioriteta nadzora, analizu rizika, provođenje nadzora svih vrsta poreza kod ove skupine poreznih obveznika; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na provođenje postupka ovrhe kod ove skupine poreznih obveznika; predlaganje pokretanja stečajeva i likvidacija preko nadležnog tijela i prijavljivanje potraživanja u stečajnim i likvidacijskim postupcima; praćenje naplate po svim računima; izradu financijskih izvješća o naplati po svim računima; vođenje potrebne evidencije; pripremu financijske dokumentacije, predlaganje načina za bolju naplatu prihoda.

Za obavljanje poslova Sektora za velike porezne obveznike, ustrojavaju se sljedeće službe:

11.1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa za velike porezne obveznike – financijske institucije

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa za velike porezne obveznike – financijske institucije obavlja upravne i druge stručne poslove za velike porezne obveznike – financijske institucije koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu, naplatu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; podnošenje prijava za pokretanje optužnog prijedloga; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznike; vođenje i ažuriranje registara velikih poreznih obveznika; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; davanje uputa i stručne pomoći velikim poreznim obveznicima; surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja, obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na organiziranje, obavlja nadzor u uredu svih vrsta poreza kod ove skupine poreznih obveznika.

11.2. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa za velike porezne obveznike – ostale djelatnosti

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa za velike porezne obveznike – ostale djelatnosti obavlja upravne i druge stručne poslove za velike porezne obveznike – ostale djelatnosti koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu, naplatu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; podnošenje prijava za pokretanje optužnog prijedloga; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznike; vođenje i ažuriranje registara velikih poreznih obveznika; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; davanje uputa i stručne pomoći velikim poreznim obveznicima; surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja, obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na organiziranje, obavlja nadzor u uredu svih vrsta poreza kod ove skupine poreznih obveznika.

11.3. Služba za nadzor velikih poreznih obveznika – financijskih institucija

Služba za nadzor velikih poreznih obveznika – financijskih institucija obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor financijskih institucija; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora, pripremu za obavljanje nadzora; određivanje prioriteta nadzora, analizu rizika i provođenje nadzora svih vrsta poreza kod ove skupine poreznih obveznika.

11.4. Služba za nadzor velikih poreznih obveznika – ostale djelatnosti

Služba za nadzor velikih poreznih obveznika – ostale djelatnosti obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor velikih poreznih obveznika – ostalih djelatnosti; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora, pripremu za obavljanje nadzora; određivanje prioriteta nadzora, analizu rizika i provođenje nadzora svih vrsta poreza kod ove skupine poreznih obveznika.

11.5. Služba za ovrhu velikih poreznih obveznika

Služba za ovrhu velikih poreznih obveznika obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na provođenje postupka ovrhe kod ove skupine poreznih obveznika; predlaganje pokretanja stečajeva i likvidacija preko nadležnog tijela i prijavljivanje potraživanja u stečajnim i likvidacijskim postupcima; praćenje naplate po svim računima; izradu financijskih izvješća o naplati po svim računima; vođenje potrebne evidencije; pripremu financijske dokumentacije, predlaganje načina za bolju naplatu prihoda.

Članak 38.c

Područni uredi Porezne uprave su:

a) Područni ured prve kategorije:

1. Područni ured Zagreb sa sjedištem u Zagrebu, za Zagrebačku županiju i Grad Zagreb

b) Područni uredi druge kategorije:

2. Područni ured Split sa sjedištem u Splitu, za Splitsko-dalmatinsku županiju

3. Područni ured Rijeka sa sjedištem u Rijeci, za Primorsko-

-goransku županiju

4. Područni ured Osijek sa sjedištem u Osijeku, za Osječko-

-baranjsku županiju

5. Područni ured Pazin sa sjedištem u Pazinu, za Istarsku županiju

c) Područni uredi treće kategorije:

6. Područni ured Krapina sa sjedištem u Krapini, za Krapinsko-

-zagorsku županiju

7. Područni ured Sisak sa sjedištem u Sisku, za Sisačko-moslavačku županiju

8. Područni ured Karlovac sa sjedištem u Karlovcu, za Karlovačku županiju

9. Područni ured Varaždin sa sjedištem u Varaždinu, za Varaždinsku županiju

10. Područni ured Koprivnica sa sjedištem u Koprivnici, za Koprivničko-križevačku županiju

11. Područni ured Bjelovar sa sjedištem u Bjelovaru, za Bjelovarsko-bilogorsku županiju

12. Područni ured Gospić sa sjedištem u Gospiću, za Ličko-

-senjsku županiju

13. Područni ured Virovitica sa sjedištem u Virovitici, za Virovitičko-podravsku županiju

14. Područni ured Požega sa sjedištem u Požegi, za Požeško-

-slavonsku županiju

15. Područni ured Slavonski Brod sa sjedištem u Slavonskom Brodu, za Brodsko-posavsku županiju

16. Područni ured Zadar sa sjedištem u Zadru, za Zadarsku županiju

17. Područni ured Šibenik sa sjedištem u Šibeniku, za Šibensko-

-kninsku županiju

18. Područni ured Vukovar sa sjedištem u Vukovaru, za Vukovarsko-srijemsku županiju

19. Područni ured Dubrovnik sa sjedištem u Dubrovniku, za Dubrovačko-neretvansku županiju

20. Područni ured Čakovec sa sjedištem u Čakovcu, za Međimursku županiju.«.

Članak 8.

PODRUČNI URED ZAGREB

Članak 39. mijenja se i glasi:

»Članak 39.

U Područnom uredu Zagreb ustrojavaju se:

1. Sektor za utvrđivanje poreza i doprinosa

1.1 Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

1.1.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

1.1.2. Odjel za porezne evidencije

1.2. Služba za registar poreznih obveznika, osobni identifikacijski broj i PBZO

1.3. Služba za povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima

2. Sektor za nadzor poreznih obveznika

2.1. Služba za planiranje, pripremu i analize nadzora

2.1.1. Odjel za planiranje i pripremu nadzora

2.1.2. Odjel za analize nadzora

2.2. Služba za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika

2.2.1. Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika I

2.2.2. Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika II

2.2.3. Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika III

2.2.4. Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika IV

2.3. Služba za nadzor fizičkih osoba

2.3.1. Odjel za nadzor fizičkih osoba I

2.3.2. Odjel za nadzor fizičkih osoba II

2.3.3. Odjel za nadzor fizičkih osoba III

2.3.4. Odjel za nadzor igara na sreću i zabavnih igara

2.4. Služba za nadzor PDV-a

2.4.1. Odjel za nadzor PDV-a I

2.4.2. Odjel za nadzor PDV-a II

2.4.3. Odjel za nadzor PDV-a III

2.4.4. Odjel za nadzor PDV-a IV

2.4.5. Odjel za nadzor PDV-a V

3. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela

3.1. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela I

3.2. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela II

3.3. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela III

3.4. Odjel za pravne poslove

4. Služba za ovrhu

4.1. Odjel za pokretnine I

4.2. Odjel za pokretnine II

4.3. Odjel za stečajeve, likvidacije i nekretnine

5. Služba za prekršajni postupak

6. Služba za opće poslove

7. Ispostava Zagreb – Centar

7.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe I

7.2. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe II

7.3. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I

7.4. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

8. Ispostava Zagreb – Medveščak

8.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

8.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

8.3. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

9. Ispostava Zagreb – Trešnjevka

9.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe I

9.2. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe II

9.3. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe III

9.4. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I

9.5. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe II

9.6. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

10. Ispostava Zagreb – Trnje

10.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

10.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

10.3. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

11. Ispostava Zagreb – Dubrava

11.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe I

11.2. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe II

11.3. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

11.4. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

12. Ispostava Zagreb – Maksimir

12.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

12.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

12.3. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

13. Ispostava Zagreb – Susedgrad

13.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe I

13.2. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe II

13.3. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

13.4. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

14. Ispostava Zagreb – Črnomerec

14.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

14.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

14.3. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

15. Ispostava Zagreb – Novi Zagreb

15.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe I

15.2. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe II

15.3. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

15.4. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

16. Ispostava Zagreb – Pešćenica

16.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

16.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

16.3. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

17. Ispostava Zagreb za poreze građana

17.1. Odjel za poreze građana I

17.2. Odjel za poreze građana II

18. Ispostava Zagreb za nekretnine

18.1. Odjel za nekretnine I

18.2. Odjel za nekretnine II

18.3. Odjel za nekretnine III

19. Ispostava Dugo Selo

20. Ispostava Ivanić-Grad

21. Ispostava Jastrebarsko

22. Ispostava Samobor

22.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

22.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

22.3. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

23. Ispostava Sesvete

23.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

23.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

23.3. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

24. Ispostava Sv. Ivan Zelina

25. Ispostava Velika Gorica

25.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

25.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

25.3. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

26. Ispostava Vrbovec

27. Ispostava Zaprešić

27.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

27.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

27.3. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika.

1. SEKTOR ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

Sektor za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje; davanje uputa i stručne pomoći poreznim obveznicima; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje seminara za djelatnike ispostave; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda u ispostave; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prikupljanje podataka o poreznom obvezniku; obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza; koordinira obavljanje poslova ispostava.

1.1. SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje; davanje uputa i stručne pomoći poreznim obveznicima; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje seminara za djelatnike ispostave; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda u ispostave; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja, obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na organiziranje, vođenje i ažuriranje registra, odnosno registara poreznih obveznika područnog ureda te obavljanje upravnih i stručnih poslova u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. Prikuplja podatke o oporezivim primicima fizičkih osoba te ustrojavanje evidencije o imovini poreznih obveznika na temelju podataka iz svojih evidencija, evidencija tijela državne uprave i evidencija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uspoređivanje dohotka s podacima o nabavljenoj pokretnoj, nepokretnoj i drugoj imovini, drugim izdacima fizičkih osoba i njihovim obvezama tijekom poreznog razdoblja te utvrđivanje dohotka kao razlike između vrijednosti imovine i dokazane visine sredstva za njezino stjecanje. Izdavanje OIB-a strancima za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije, postupa po prijavama inozemnih poduzetnika u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost i zahtjevima za imenovanjem poreznih zastupnika, donošenje rješenja o upisu u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost i rješenja o imenovanju poreznih zastupnika, zaprimanje zahtjeva inozemnih poduzetnika za povrat poreza na dodanu vrijednost, donošenje rješenja o pravu na povrat te povrat poreza na dodanu vrijednost; povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima.

Za obavljanje poslova Službe za utvrđivanje poreza i doprinosa, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

1.1.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje; davanje uputa i stručne pomoći poreznim obveznicima; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje seminara za djelatnike ispostave; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda u ispostave; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja.

1.1.2. Odjel za porezne evidencije

Odjel za porezne evidencije obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza.

1.2. SLUŽBA ZA REGISTAR POREZNIH OBVEZNIKA, OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ I PBZO

Služba za registar poreznih obveznika, osobni identifikacijski broj i PBZO obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na organiziranje, vođenje i ažuriranje registra, odnosno registara poreznih obveznika područnog ureda te obavljanje upravnih i stručnih poslova u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. Prikuplja podatke u oporezivim primicima fizičkih osoba te ustrojavanje evidencije o imovini poreznih obveznika na temelju podataka iz svojih evidencija, evidencija tijela državne uprave i evidencija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uspoređivanje dohotka s podacima o nabavljenoj pokretnoj, nepokretnoj i drugoj imovini, drugim izdacima fizičkih osoba i njihovim obvezama tijekom poreznog razdoblja te utvrđivanje dohotka kao razlike između vrijednosti imovine i dokazane visine sredstva za njezino stjecanje. Izdavanje OIB-a strancima za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

1.3. SLUŽBA ZA POVRAT PDV-a INOZEMNIM PODUZETNICIMA

Služba za povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima postupa po prijavama inozemnih poduzetnika u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost i zahtjevima za imenovanjem poreznih zastupnika, donošenje rješenja o upisu u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost i rješenja o imenovanju poreznih zastupnika, zaprimanje zahtjeva inozemnih poduzetnika za povrat poreza na dodanu vrijednost, donošenje rješenja o pravu na povrat te povrat poreza na dodanu vrijednost; povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima.

2. SEKTOR ZA NADZOR POREZNIH OBVEZNIKA

Sektor za nadzor poreznih obveznika obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora; pripremu za obavljanje nadzora; određivanje prioriteta nadzora; suradnju s ispostavama i Službom za ovrhu; poslove izrade analize rezultata nadzora, podnesenih poreznih prijava i analize prikupljenih podataka o imovini fizičkih i pravnih osoba; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor malih i srednjih poreznih obveznika (poduzetnika trgovačkih društava) i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor fizičkih osoba koji su obveznici poreza na dohodak; obavljanje inspekcijskog nadzora igara na sreću i zabavnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured.

Za obavljanje poslova Sektora za nadzor poreznih obveznika, ustrojavaju se sljedeće službe:

2.1. SLUŽBA ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZE NADZORA

Služba za planiranje, pripremu i analize nadzora obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora; pripremu za obavljanje nadzora; određivanje prioriteta nadzora; suradnju s ispostavama i Službom za ovrhu; poslove izrade analize rezultata nadzora, podnesenih poreznih prijava i analize prikupljenih podataka o imovini fizičkih i pravnih osoba.

Za obavljanje poslova Službe za planiranje, pripremu i analize nadzora, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

2.1.1. Odjel za planiranje i pripremu nadzora

Odjel za planiranje i pripremu nadzora obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora, pripremu za obavljanje nadzora; određivanje prioriteta nadzora, te na suradnju s ispostavama, službom za prekršajni postupak i službom za ovrhu.

2.1.2. Odjel za analize nadzora

Odjel za analize nadzora obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu analiza rezultata nadzora, podnesenih poreznih prijava i analizu prikupljenih podataka o imovini fizičkih i pravnih osoba.

2.2. SLUŽBA ZA NADZOR MALIH I SREDNJIH POREZNIH OBVEZNIKA

Služba za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor malih i srednjih poreznih obveznika (poduzetnika trgovačkih društava) i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured.

Za obavljanje poslova Službe za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

2.2.1. Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika I

Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika I obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor malih i srednjih poreznih obveznika (poduzetnika trgovačkih društava) i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured.

2.2.2. Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika II

Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika II obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor malih i srednjih poreznih obveznika (poduzetnika trgovačkih društava) i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured.

2.2.3. Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika III

Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika III obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor malih i srednjih poreznih obveznika (poduzetnika trgovačkih društava) i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured.

2.2.4. Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika IV

Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika IV obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor malih i srednjih poreznih obveznika (poduzetnika trgovačkih društava) i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured.

2.3. SLUŽBA ZA NADZOR FIZIČKIH OSOBA

Služba za nadzor fizičkih osoba obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; obavljanje inspekcijskog nadzora igara na sreću i zabavnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured.

Za obavljanje poslova Službe za nadzor fizičkih osoba, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

2.3.1. Odjel za nadzor fizičkih osoba I

Odjel za nadzor fizičkih osoba I obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak.

2.3.2. Odjel za nadzor fizičkih osoba II

Odjel za nadzor fizičkih osoba II obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak.

2.3.3. Odjel za nadzor fizičkih osoba III

Odjel za nadzor fizičkih osoba III obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak.

2.3.4. Odjel za nadzor igara na sreću i zabavnih igara

Odjel za nadzor igara na sreću i zabavnih igara obavlja inspekcijski nadzor igara na sreću i zabavnih igara; dostavlja izvješća o provedenom nadzoru i činjenice o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provodi pojedine akcije koje koordinira Središnji ured.

2.4. SLUŽBA ZA NADZOR PDV-a

Služba za nadzor PDV-a obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured.

Za obavljanje poslova Službe za nadzor PDV-a, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

2.4.1. Odjel za nadzor PDV-a I

Odjel za nadzor PDV-a I obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured.

2.4.2. Odjel za nadzor PDV-a II

Odjel za nadzor PDV-a II obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured.

2.4.3. Odjel za nadzor PDV-a III

Odjel za nadzor PDV-a III obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured.

2.4.4. Odjel za nadzor PDV-a IV

Odjel za nadzor PDV-a IV obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured.

2.4.5. Odjel za nadzor PDV-a V

Odjel za nadzor PDV-a V obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured.

3. SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA

Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja porezno kaznenih djela; postupanje po nalozima istražnog suca i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi s porezno kaznenim djelima; prikupljanje i analizu informacija o porezno kaznenim djelima i izvješćivanje Službe za otkrivanje porezno kaznenih djela u Središnjem uredu; dostavu izvješća i činjenice o uočenim pojavnostima u Središnji ured; obavlja pravne poslove za Službu za otkrivanje porezno kaznenih djela i Sektor za nadzor.

Za obavljanje poslova Službe za otkrivanje porezno kaznenih djela, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

3.1. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela I

Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela I obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja porezno kaznenih djela; postupanje po nalozima istražnog suca i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi s porezno kaznenim djelima; prikupljanje i analizu informacija o porezno kaznenim djelima i izvješćivanje Službe za otkrivanje porezno kaznenih djela u Središnjem uredu; dostavu izvješća i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured.

3.2. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela II

Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela II obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja porezno kaznenih djela; postupanje po nalozima istražnog suca i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi s porezno kaznenim djelima; prikupljanje i analizu informacija o porezno kaznenim djelima i izvješćivanje Službe za otkrivanje porezno kaznenih djela u Središnjem uredu; dostavu izvješća i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured.

3.3. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela III

Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela III obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja porezno kaznenih djela; postupanje po nalozima istražnog suca i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi s porezno kaznenim djelima; prikupljanje i analizu informacija o porezno kaznenim djelima i izvješćivanje Službe za otkrivanje porezno kaznenih djela u Središnjem uredu; dostavu izvješća i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured.

3.4. Odjel za pravne poslove

Odjel za pravne poslove obavlja pravne poslove za Službu za otkrivanje porezno kaznenih djela i Sektor za nadzor.

4. SLUŽBA ZA OVRHU

Služba za ovrhu zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad pravnim osobama od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir one vrste ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru da li porezni dužnik ima novčana potraživanja prema svojim dužnicima i provjeru tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru da li porezni dužnik posjeduje vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru da li porezni dužnik ima poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, da li ima registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, da li ima drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, da li je knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te sve ostalo što službenik smatra potrebnim kako bi se što brže i jednostavnije naplatio porezni dug; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu; provodi ovršne radnje nad nekretninama što uključuje osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u vlasništvu poreznog dužnika te izradu prijedloga za ovrhu na nekretnini; podnosi prijedloge nadležnom državnom odvjetništvu za podizanje tužbi za pobijanje dužnikovih pravnih radnji protiv ovršenika koji izvrše otuđenje imovine na štetu vjerovnika; podnosi prijedloge za pokretanje stečajnog postupka što uključuje podnošenje zahtijeva nadležnom županijskom državnom odvjetništvu, podnošenje kaznenih prijava protiv odgovornih osoba u društvu za koje se otvara stečajni postupak, suradnju s nadležnom državnim odvjetništvom nakon upućivanja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka Trgovačkom sudu; podnosi prijedloge za prijavu potraživanja nadležnom županijskom državnom odvjetništvu i očitovanja na žalbe; sudjeluje u odborima vjerovnika u stečajnim postupcima u cilju zaštite interesa Republike Hrvatske i osiguranja bolje naplate potraživanja; podnosi zahtjeve za pokretanje skraćenih stečajnih postupaka; podnosi zahtjeve za brisanje iz sudskog registra; vrši prijavu potraživanja u likvidacijskom postupku što obuhvaća praćenje objave rješenja Trgovačkog suda o pokretanju likvidacijskog postupka, predlaže prijave tražbine u likvidacijskom postupku koji se upućuje nadležnom županijskom državnom odvjetništvu; dostavlja naloge nadležnim ispostavama za otpis duga nakon zaprimanja rješenja o zaključenim stečajnim postupcima; izrađuje financijska izvješća po svim računima na razini Područnog ureda, te vodi evidencije o poduzetim ovršnim radnjama te svakodnevno surađuje sa županijskim i općinskim državnim odvjetništvima te županijskim, općinskim i trgovačkim sudovima u cilju poboljšanja naplate poreznih dugova.

Za obavljanje poslova Službe za ovrhu, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

4.1. Odjel za pokretnine I

Odjel za pokretnine I zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad pravnim osobama od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir one vrste ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru da li porezni dužnik ima novčana potraživanja prema svojim dužnicima i provjera tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru da li porezni dužnik posjeduje vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru da li porezni dužnik ima poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, da li ima registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, da li ima drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, da li je knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te sve ostalo što službenik smatra potrebnim kako bi se što brže i jednostavnije naplatio porezni dug; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu.

4.2. Odjel za pokretnine II

Odjel za pokretnine II zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad pravnim osobama od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir one vrste ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru da li porezni dužnik ima novčana potraživanja prema svojim dužnicima i provjera tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru da li porezni dužnik posjeduje vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru da li porezni dužnik ima poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, da li ima registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, da li ima drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, da li je knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te sve ostalo što službenik smatra potrebnim kako bi se što brže i jednostavnije naplatio porezni dug; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu.

4.3. Odjel za stečajeve, likvidacije i nekretnine

Odjel za stečajeve, likvidacije i nekretnine provodi ovršne radnje nad nekretninama što uključuje osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u vlasništvu poreznog dužnika te izradu prijedloga za ovrhu na nekretnini; podnosi prijedloge nadležnom državnom odvjetništvu za podizanje tužbi za pobijanje dužnikovih pravnih radnji protiv ovršenika koji izvrše otuđenje imovine na štetu vjerovnika; podnosi prijedloge za pokretanje stečajnog postupka što uključuje podnošenje zahtijeva nadležnom županijskom državnom odvjetništvu, podnošenje kaznenih prijava protiv odgovornih osoba u društvu za koje se otvara stečajni postupak, suradnja s nadležnom državnim odvjetništvom nakon upućivanja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka Trgovačkom sudu; podnosi prijedloge za prijavu potraživanja nadležnom županijskom državnom odvjetništvu i očitovanja na žalbe; sudjeluje u odborima vjerovnika u stečajnim postupcima u cilju zaštite interesa Republike Hrvatske i osiguranja bolje naplate potraživanja; podnosi zahtjeve za pokretanje skraćenih stečajnih postupaka; podnosi zahtjeve za brisanje iz sudskog registra; vrši prijavu potraživanja u likvidacijskom postupku što obuhvaća praćenje objave rješenja Trgovačkog suda o pokretanju likvidacijskog postupka, predlaže prijave tražbine u likvidacijskom postupku koji se upućuje nadležnom županijskom državnom odvjetništvu; dostavlja naloge nadležnim ispostavama za otpis duga nakon zaprimanja rješenja o zaključenim stečajnim postupcima; izrađuje financijska izvješća po svim računima na razini Područnog ureda te vodi evidencije o pokrenutim stečajevima i likvidacijama. Svakodnevno surađuje sa županijskim i općinskim državnim odvjetništvima te županijskim, općinskim i trgovačkim sudovima u cilju poboljšanja naplate poreznih dugova.

5. SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

Služba za prekršajni postupak vodi prekršajni postupak u prvom stupnju zbog povreda poreznih propisa, propisa o plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja i drugih posebnih propisa kojima je utvrđena njena nadležnost. U okviru prekršajnog postupka služba zaprima optužne prijedloge od ovlaštenih tužitelja, provodi prekršajni postupak, donosi odluke o prekršajima i druge odluke koje su u vezi s postupkom, pokreće postupak prisilne naplate novčanih kazni i zamjene neplaćenih novčanih kazni kaznom zatvora kod nadležnog prekršajnog suda, vodi evidencije i sastavlja potrebna izvješća vezana za prekršajni postupak.

6. SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

Služba za opće poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na kadrovske i materijalno-financijske poslove; sigurno obavljanje poslovnih aktivnosti Područnog ureda vezanih uz informacijski sustav; pružanje pomoći korisnicima iz područja korištenja računalne opreme i novo razvijenih programskih rješenja (help-desk); obavljanje poslova prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte; obavljanje poslova u svezi s nekretninama, opremom, prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom Područnog ureda; obavljanje poslova u svezi s nabavom uredskog materijala.

7. – 27. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA ZAGREB

U ispostavama Zagreb – Centar, Zagreb – Medveščak, Zagreb – Trešnjevka, Zagreb – Trnje, Zagreb – Dubrava, Zagreb – Maksimir, Zagreb – Susedgrad, Zagreb – Črnomerec, Zagreb – Novi Zagreb i Zagreb – Pešćenica obavljaju se poslovi za pravne osobe i fizičke osobe (poduzetnike), obveznike poreza na dobit i dohodak od samostalne djelatnosti, te poreza na dodanu vrijednost u odjelima, i to:

1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

3. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prikupljanje podataka o poreznom obvezniku, utvrđivanje porezne snage poreznog obveznika, nadzor PDV-a, osobito nadzor povrata PDV-a, te obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika.

U Ispostavi Zagreb za poreze građana obavljaju se poslovi za građane s područja Grada Zagreba (osim Sesveta), te utvrđuje posebni porez na motorna vozila i lokalne poreze (porez na cestovna motorna vozila) za pravne i fizičke osobe obveznike poreza na dobit i dohodak od samostalne djelatnosti, poreza na dodanu vrijednost, kao i poslovi u svezi s osobnim identifikacijskim brojem, i to za ispostave Zagreb – Centar, Zagreb – Medveščak, Zagreb – Trešnjevka, Zagreb – Trnje, Zagreb – Dubrava, Zagreb – Maksimir, Zagreb – Susedgrad, Zagreb – Črnomerec, Zagreb – Novi Zagreb i Zagreb – Pešćenica.

U Ispostavi Zagreb za nekretnine obavljaju se poslovi za građane s područja Grada Zagreba (osim Sesveta), i to utvrđivanje i naplata poreza na nekretnine te utvrđivanje i naplata poreza na nasljedstvo i darove.

U ispostavama Samobor, Sesvete, Velika Gorica i Zaprešić obavljaju se poslovi u odjelima, i to:

1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavlja administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

3. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prikupljanje podataka o poreznom obvezniku, utvrđivanje porezne snage poreznog obveznika, nadzor PDV-a, osobito nadzor povrata PDV-a, te obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika.

U ispostavama Dugo Selo, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Sv. Ivan Zelina i Vrbovec obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; prikupljanje podataka o poreznom obvezniku; utvrđivanje porezne snage poreznog obveznika, nadzor PDV-a, osobito nadzor povrata PDV-a, te obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove, kao i poslovi u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.«.

Članak 9.

PODRUČNI URED SPLIT

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Članak 40.

U Područnom uredu Split, ustrojavaju se:

1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Sektor za nadzor

2.1. Služba za nadzor velikih poreznih obveznika

2.2. Služba za nadzor I

2.3. Služba za nadzor II

2.4. Služba za nadzor III

2.5. Služba za nadzor IV

2.6. Služba za nadzor V

2.7. Služba za nadzor VI

3. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela

4. Služba za ovrhu

5. Služba za prekršajni postupak

6. Služba za opće poslove

7. Ispostava Hvar

8. Ispostava Imotski

9. Ispostava Kaštela

10. Ispostava Makarska

11. Ispostava Omiš

12. Ispostava Sinj

13. Ispostava Solin

14. Ispostava Split

14.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe I

14.2. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe II

14.3. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I

14.4. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe II

14.5. Odjel za velike porezne obveznike

14.6. Odjel za nekretnine i imovinske poreze

15. Ispostava Supetar

16. Ispostava Trogir

17. Ispostava Vis

18. Ispostava Vrgorac.

1. SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje; davanje uputa i stručne pomoći poreznim obveznicima; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje seminara za djelatnike ispostave; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda u ispostave; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza; koordinira obavljanje poslova ispostava, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

2. SEKTOR ZA NADZOR

Sektor za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

Za obavljanje poslova Sektora za nadzor, ustrojavaju se sljedeće službe:

2.1. Služba za nadzor velikih poreznih obveznika

Služba za nadzor velikih poreznih obveznika obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor velikih poreznih obveznika; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured i provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

2.2. Služba za nadzor I

Služba za nadzor I obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

2.3. Služba za nadzor II

Služba za nadzor II obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

2.4. Služba za nadzor III

Služba za nadzor III obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

2.5. Služba za nadzor IV

Služba za nadzor IV obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

2.6. Služba za nadzor V

Služba za nadzor V obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

2.7. Služba za nadzor VI

Služba za nadzor VI obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

3. SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA

Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja porezno kaznenih djela; postupanje po nalozima istražnog suca i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi s porezno kaznenim djelima; prikupljanje i analizu informacija o porezno kaznenim djelima i izvješćivanje Službe za porezno kaznena djela Središnjeg ureda; dostavu izvješća i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured.

4. SLUŽBA ZA OVRHU

Služba za ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na provođenje postupka ovrhe; predlaganje pokretanja stečajeva i likvidacija preko nadležnog tijela i prijavljivanje potraživanja u stečajnim i likvidacijskim postupcima; praćenje naplate po svim računima na razini područnog ureda; izradu financijskih izvješća o naplati po svim računima; izradu financijskih izvješća o naplati za područni ured; vođenje potrebne evidencije; pripremu financijske dokumentacije, predlaganje načina za bolju naplatu prihoda.

5. SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

Služba za prekršajni postupak vodi prekršajni postupak u prvom stupnju zbog povreda poreznih propisa, propisa o plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja i drugih posebnih propisa kojima je utvrđena njena nadležnost. U okviru prekršajnog postupka služba zaprima optužne prijedloge od ovlaštenih tužitelja, provodi prekršajni postupak, donosi odluke o prekršajima i druge odluke koje su u vezi s postupkom, pokreće postupak prisilne naplate novčanih kazni i zamjene neplaćenih novčanih kazni kaznom zatvora kod nadležnog prekršajnog suda, vodi evidencije i sastavlja potrebna izvješća vezana za prekršajni postupak.

6. SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

Služba za opće poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na kadrovske i materijalno-financijske poslove; sigurno obavljanje poslovnih aktivnosti područnog ureda vezanih uz informacijski sustav; pružanje pomoći korisnicima iz područja korištenja računalne opreme i novo razvijenih programskih rješenja (help-desk); obavljanje poslova prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte; obavljanje poslova u svezi s nekretninama, opremom, prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom Područnog ureda; obavljanje poslova u svezi s nabavom uredskog materijala.

U ispostavi Split obavljaju se poslovi u odjelima, i to:

1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe I

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe I obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavlja administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

2. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe II

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe II obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavlja administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

3. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavlja administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

4. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe II

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe II obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavlja administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

5. Odjel za velike porezne obveznike

Odjel za velike porezne obveznike obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na velike porezne obveznike poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost, te za ostale poreze i porezne poslove koji se odnose na velike porezne obveznike.

6. Odjel za nekretnine i imovinske poreze

Odjel za nekretnine i imovinske poreze obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na utvrđivanje i naplatu poreza na nekretnine te utvrđivanje i naplatu poreza na nasljedstvo i darove te imovinske poreze.

U ispostavama Hvar, Imotski, Kaštela, Makarska, Omiš, Sinj, Solin, Supetar, Trogir, Vis i Vrgorac obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; prikupljanje podataka o poreznom obvezniku, utvrđivanje porezne snage poreznog obveznika, nadzor PDV-a, osobito nadzor povrata PDV-a, te obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.«.

Članak 10.

PODRUČNI URED RIJEKA

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Članak 41.

U Područnom uredu Rijeka, ustrojavaju se:

1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Sektor za nadzor

2.1. Služba za nadzor velikih poreznih obveznika

2.2. Služba za nadzor I

2.3. Služba za nadzor II

2.4. Služba za nadzor III

2.5. Služba za nadzor IV

2.6. Služba za nadzor V

3. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela

4. Služba za ovrhu

5. Služba za prekršajni postupak

6. Služba za opće poslove

7. Ispostava Crikvenica

8. Ispostava Čabar

9. Ispostava Delnice

10. Ispostava Krk

11. Ispostava Mali Lošinj

12. Ispostava Opatija

12.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

12.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

13. Ispostava Rab

14. Ispostava Rijeka

14.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe I

14.2. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe II

14.3. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I

14.4. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe II

14.5. Odjel za velike porezne obveznike

14.6. Odjel za nekretnine i imovinske poreze

15. Ispostava Vrbovsko.

1. SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje; davanje uputa i stručne pomoći poreznim obveznicima; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje seminara za djelatnike ispostave; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda u ispostave; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza; koordinira obavljanje poslova ispostava te obavlja poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

2. SEKTOR ZA NADZOR

Sektor za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

Za obavljanje poslova Sektora za nadzor, ustrojavaju se sljedeće službe:

2.1. Služba za nadzor velikih poreznih obveznika

Služba za nadzor velikih poreznih obveznika obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor velikih poreznih obveznika; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

2.2. Služba za nadzor I

Služba za nadzor I obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

2.3. Služba za nadzor II

Služba za nadzor II obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

2.4. Služba za nadzor III

Služba za nadzor III obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

2.5. Služba za nadzor IV

Služba za nadzor IV obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

2.6. Služba za nadzor V

Služba za nadzor V obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

3. SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA

Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja porezno kaznenih djela; postupanje po nalozima istražnog suca i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi s porezno kaznenim djelima; prikupljanje i analizu informacija o porezno kaznenim djelima i izvješćivanje Službe za porezno kaznena djela Središnjeg ureda; dostavu izvješća i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured.

4. SLUŽBA ZA OVRHU

Služba za ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na provođenje postupka ovrhe; predlaganje pokretanja stečajeva i likvidacija preko nadležnog tijela i prijavljivanje potraživanja u stečajnim i likvidacijskim postupcima; praćenje naplate po svim računima na razini područnog ureda; izradu financijskih izvješća o naplati po svim računima; izradu financijskih izvješća o naplati za područni ured; vođenje potrebne evidencije; pripremu financijske dokumentacije; predlaganje načina za bolju naplatu prihoda.

5. SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

Služba za prekršajni postupak vodi prekršajni postupak u prvom stupnju zbog povreda poreznih propisa, propisa o plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja i drugih posebnih propisa kojima je utvrđena njena nadležnost. U okviru prekršajnog postupka služba zaprima optužne prijedloge od ovlaštenih tužitelja, provodi prekršajni postupak, donosi odluke o prekršajima i druge odluke koje su u vezi s postupkom, pokreće postupak prisilne naplate novčanih kazni i zamjene neplaćenih novčanih kazni kaznom zatvora kod nadležnog prekršajnog suda, vodi evidencije i sastavlja potrebna izvješća vezana za prekršajni postupak.

6. SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

Služba za opće poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na kadrovske i materijalno-financijske poslove; sigurno obavljanje poslovnih aktivnosti Područnog ureda vezanih uz informacijski sustav; pružanje pomoći korisnicima iz područja korištenja računalne opreme i novo razvijenih programskih rješenja (help-desk); obavljanje poslova prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte; obavljanje poslova u svezi s nekretninama, opremom, prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom Područnog ureda; obavljanje poslova u svezi s nabavom uredskog materijala.

U ispostavama Rijeka i Opatija obavljaju se poslovi u odjelima i to:

1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavlja administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

3. Odjel za velike porezne obveznike

Odjel za velike porezne obveznike obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na velike porezne obveznike poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost, te za ostale poreze i porezne poslove koji se odnose na velike porezne obveznike.

4. Odjel za nekretnine i imovinske poreze

Odjel za nekretnine i imovinske poreze obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na utvrđivanje i naplatu poreza na nekretnine te utvrđivanje i naplatu poreza na nasljedstvo i darove te imovinske poreze.

U ispostavama Crikvenica, Čabar, Delnice, Krk, Mali Lošinj, Rab i Vrbovsko obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; prikupljanje podataka o poreznom obvezniku; utvrđivanje porezne snage poreznog obveznika, nadzor PDV-a, osobito nadzor povrata PDV-a, te obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.«.

Članak 11.

PODRUČNI URED OSIJEK

Članak 42. mijenja se i glasi:

»Članak 42.

U Područnom uredu Osijek, ustrojavaju se:

1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Sektor za nadzor

2.1. Služba za nadzor velikih poreznih obveznika

2.2. Služba za nadzor I

2.3. Služba za nadzor II

3. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela

4. Služba za ovrhu

5. Služba za prekršajni postupak

6. Služba za opće poslove

7. Ispostava Beli Manastir

8. Ispostava Donji Miholjac

9. Ispostava Đakovo

10. Ispostava Našice

11. Ispostava Osijek

11.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

11.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I

11.3. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe II

12. Ispostava Valpovo.

1. SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova vezanih za djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje; davanje uputa i stručne pomoći poreznim obveznicima; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje seminara za djelatnike ispostave; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda u ispostave; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza; koordinira obavljanje poslova ispostava te obavljanje poslova u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

2. SEKTOR ZA NADZOR

Sektor za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

Za obavljanje poslova Sektora za nadzor, ustrojavaju se sljedeće službe:

2.1. Služba za nadzor velikih poreznih obveznika

Služba za nadzor velikih poreznih obveznika obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor velikih poreznih obveznika; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

2.2. Služba za nadzor I

Služba za nadzor I obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

2.3. Služba za nadzor II

Služba za nadzor II obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

3. SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA

Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja porezno kaznenih djela; postupanje po nalozima istražnog suca i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi s porezno kaznenim djelima; prikupljanje i analizu informacija o porezno kaznenim djelima i izvješćivanje Službe za porezno kaznena djela u Središnjem uredu; dostavu izvješća i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured.

4. SLUŽBA ZA OVRHU

Služba za ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na provođenje postupka ovrhe; predlaganje pokretanja stečajeva i likvidacija preko nadležnog tijela i prijavljivanje potraživanja u stečajnim i likvidacijskim postupcima; praćenje naplate po svim računima na razini područnog ureda; izradu financijskih izvješća o naplati po svim računima; izradu financijskih izvješća o naplati za područni ured; vođenje potrebne evidencije, pripremu financijske dokumentacije, predlaganje načina za bolju naplatu prihoda.

5. SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

Služba za prekršajni postupak vodi prekršajni postupak u prvom stupnju zbog povreda poreznih propisa, propisa o plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja i drugih posebnih propisa kojima je utvrđena njena nadležnost. U okviru prekršajnog postupka služba zaprima optužne prijedloge od ovlaštenih tužitelja, provodi prekršajni postupak, donosi odluke o prekršajima i druge odluke koje su u vezi s postupkom, pokreće postupak prisilne naplate novčanih kazni i zamjene neplaćenih novčanih kazni kaznom zatvora kod nadležnog prekršajnog suda, vodi evidencije i sastavlja potrebna izvješća vezana za prekršajni postupak.

6. SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

Služba za opće poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na kadrovske i materijalno-financijske poslove; sigurno obavljanje poslovnih aktivnosti Područnog ureda vezanih uz informacijski sustav; pružanje pomoći korisnicima iz područja korištenja računalne opreme i novo razvijenih programskih rješenja (help-desk); obavljanje poslova prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte; obavljanje poslova u svezi s nekretninama, opremom, prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom Područnog ureda; obavljanje poslova u svezi s nabavom uredskog materijala.

U ispostavi Osijek obavljaju se poslovi u odjelima, i to:

1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

U ispostavama Beli Manastir, Donji Miholjac, Đakovo, Našice i Valpovo obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; prikupljanje podataka o poreznom obvezniku, utvrđivanje porezne snage poreznog obveznika, nadzor PDV-a, osobito nadzor povrata PDV-a, te obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.«.

Članak 12.

PODRUČNI URED PAZIN

Članak 43. mijenja se i glasi:

»Članak 43.

U Područnom uredu Pazin, ustrojavaju se:

1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Sektor za nadzor

2.1. Služba za nadzor I

2.2. Služba za nadzor II

2.3. Služba za nadzor III

2.4. Služba za nadzor IV

3. Služba za ovrhu

4. Služba za prekršajni postupak

5. Služba za opće poslove

6. Ispostava Buzet

7. Ispostava Labin

8. Ispostava Pazin

9. Ispostava Poreč – Parenzo

9.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

9.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

10. Ispostava Pula – Pola

10.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

10.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

10.3. Odjel za nekretnine i imovinske poreze

11. Ispostava Rovinj – Rovigno

12. Ispostava Umag – Umago

12.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

12.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe.

1. SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje; davanje uputa i stručne pomoći poreznim obveznicima; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje seminara za djelatnike ispostave; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda u ispostave; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza; koordinira obavljanje poslova ispostava te obavljanje poslova u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

2. SEKTOR ZA NADZOR

Sektor za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

Za obavljanje poslova Sektora za nadzor, ustrojavaju se sljedeće službe:

2.1. Služba za nadzor I

Služba za nadzor I obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

2.2. Služba za nadzor II

Služba za nadzor II obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

2.3. Služba za nadzor III

Služba za nadzor III obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

2.4. Služba za nadzor IV

Služba za nadzor IV obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

3. SLUŽBA ZA OVRHU

Služba za ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na provođenje postupka ovrhe; predlaganje pokretanja stečajeva i likvidacija preko nadležnog tijela i prijavljivanje potraživanja u stečajnim i likvidacijskim postupcima; praćenje naplate po svim računima na razini područnog ureda; izradu financijskih izvješća o naplati po svim računima; izradu financijskih izvješća o naplati za područni ured; vođenje potrebne evidencije; pripremu financijske dokumentacije; predlaganje načina za bolju naplatu prihoda.

4. SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

Služba za prekršajni postupak vodi prekršajni postupak u prvom stupnju zbog povreda poreznih propisa, propisa o plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja i drugih posebnih propisa kojima je utvrđena njena nadležnost. U okviru prekršajnog postupka služba zaprima optužne prijedloge od ovlaštenih tužitelja, provodi prekršajni postupak, donosi odluke o prekršajima i druge odluke koje su u vezi s postupkom, pokreće postupak prisilne naplate novčanih kazni i zamjene neplaćenih novčanih kazni kaznom zatvora kod nadležnog prekršajnog suda, vodi evidencije i sastavlja potrebna izvješća vezana za prekršajni postupak.

5. SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

Služba za opće poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na kadrovske i materijalno-financijske poslove; sigurno obavljanje poslovnih aktivnosti Područnog ureda vezanih uz informacijski sustav; pružanje pomoći korisnicima iz područja korištenja računalne opreme i novo razvijenih programskih rješenja (help-desk); obavljanje poslova prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte; obavljanje poslova u svezi s nekretninama, opremom, prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom Područnog ureda; obavljanje poslova u svezi s nabavom uredskog materijala.

U ispostavama Poreč – Parenzo, Pula – Pola i Umag – Umago obavljaju se poslovi u odjelima i to:

1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

3. Odjel za nekretnine i imovinske poreze

Odjel za nekretnine i imovinske poreze obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na utvrđivanje i naplatu poreza na nekretnine te utvrđivanje i naplatu poreza na nasljedstvo i darove te imovinske poreze.

U ispostavama Buzet, Labin, Pazin i Rovinj – Rovigno obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; prikupljanje podataka o poreznom obvezniku, utvrđivanje porezne snage poreznog obveznika, nadzor PDV-a, osobito nadzor povrata PDV-a, te obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove te poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.«.

Članak 13.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»Članak 44.

U ostalim područnim uredima Porezne uprave, ustrojavaju se:

Područni ured Krapina

Unutar Područnog ureda Krapina, ustrojavaju se:

1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Služba za nadzor

2.1. Odjel za nadzor I

2.2. Odjel za nadzor II

3. Služba za ovrhu

4. Služba za prekršajni postupak

5. Ispostava Donja Stubica

6. Ispostava Klanjec

7. Ispostava Krapina

8. Ispostava Pregrada

9. Ispostava Zabok

10. Ispostava Zlatar.

Područni ured Sisak

Unutar Područnog ureda Sisak, ustrojavaju se:

1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Služba za nadzor

2.1. Odjel za nadzor I

2.2. Odjel za nadzor II

3. Služba za ovrhu

4. Služba za prekršajni postupak

5. Ispostava Dvor

6. Ispostava Glina

7. Ispostava Gvozd

8. Ispostava Hrvatska Kostajnica

9. Ispostava Kutina

10. Ispostava Novska

11. Ispostava Petrinja

12. Ispostava Sisak

12.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

12.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe.

Područni ured Karlovac

Unutar Područnog ureda Karlovac, ustrojavaju se:

1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Služba za nadzor

2.1.Odjel za nadzor I

2.2. Odjel za nadzor II

3. Služba za ovrhu

4. Služba za prekršajni postupak

5. Ispostava Duga Resa

6. Ispostava Karlovac

6.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

6.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

7. Ispostava Ogulin

8. Ispostava Ozalj

9. Ispostava Slunj

10. Ispostava Vojnić.

Područni ured Varaždin

Unutar Područnog ureda Varaždin, ustrojavaju se:

1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Služba za nadzor

2.1. Odjel za nadzor I

2.2. Odjel za nadzor II

3. Služba za ovrhu

4. Služba za prekršajni postupak

5. Ispostava Ivanec

6. Ispostava Ludbreg

7. Ispostava Novi Marof

8. Ispostava Varaždin

8.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

8.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe.

Područni ured Koprivnica

Unutar Područnog ureda Koprivnica, ustrojavaju se:

1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Služba za nadzor

2.1. Odjel za nadzor I

2.2. Odjel za nadzor II

3. Služba za ovrhu

4. Služba za prekršajni postupak

5. Ispostava Đurđevac

6. Ispostava Koprivnica

6.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

6.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

7. Ispostava Križevci.

Područni ured Bjelovar

Unutar Područnog ureda Bjelovar, ustrojavaju se:

1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Služba za nadzor

2.1. Odjel za nadzor I

2.2. Odjel za nadzor II

3. Služba za ovrhu

4. Služba za prekršajni postupak

5. Ispostava Bjelovar

5.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

5.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

6. Ispostava Čazma

7. Ispostava Daruvar

8. Ispostava Garešnica

9. Ispostava Grubišno Polje.

Područni ured Gospić

Unutar Područnog ureda Gospić, ustrojavaju se:

1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Služba za nadzor

3. Služba za ovrhu

4. Služba za prekršajni postupak

5. Ispostava Donji Lapac

6. Ispostava Gospić

7. Ispostava Korenica

8. Ispostava Otočac

9. Ispostava Senj.

Područni ured Virovitica

Unutar Područnog ureda Virovitica, ustrojavaju se:

1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Služba za nadzor

3. Služba za ovrhu

4. Služba za prekršajni postupak

5. Ispostava Orahovica

6. Ispostava Slatina

7. Ispostava Virovitica

7.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

7.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe.

Područni ured Požega

Unutar Područnog ureda Požega, ustrojavaju se:

1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Služba za nadzor

3. Služba za ovrhu

4. Služba za prekršajni postupak

5. Ispostava Pakrac

6. Ispostava Požega

6.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

6.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe.

Područni ured Slavonski Brod

Unutar Područnog ureda Slavonski Brod, ustrojavaju se:

1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Služba za nadzor

2.1. Odjel za nadzor I

2.2. Odjel za nadzor II

3. Služba za ovrhu

4. Služba za prekršajni postupak

5. Ispostava Nova Gradiška

6. Ispostava Okučani

7. Ispostava Slavonski Brod

7.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

7.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe.

Područni ured Zadar

Unutar Područnog ureda Zadar, ustrojavaju se:

1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Služba za nadzor

2.1. Odjel za nadzor I

2.2. Odjel za nadzor II

3. Služba za ovrhu

4. Služba za prekršajni postupak

5. Ispostava Biograd na Moru

6. Ispostava Benkovac

7. Ispostava Gračac

8. Ispostava Obrovac

9. Ispostava Pag

10. Ispostava Zadar

10.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

10.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe.

Područni ured Šibenik

Unutar Područnog ureda Šibenik, ustrojavaju se:

1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Služba za nadzor

2.1. Odjel za nadzor I

2.2. Odjel za nadzor II

3. Služba za ovrhu

4. Služba za prekršajni postupak

5. Ispostava Drniš

6. Ispostava Knin

7. Ispostava Šibenik

7.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

7.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe.

Područni ured Vukovar

Unutar Područnog ureda Vukovar, ustrojavaju se:

1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Služba za nadzor

2.1. Odjel za nadzor I

2.2. Odjel za nadzor II

3. Služba za ovrhu

4. Služba za prekršajni postupak

5. Ispostava Vinkovci

5.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

5.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

6. Ispostava Vukovar

7. Ispostava Županja

8. Ispostava Ilok.

Područni ured Dubrovnik

Unutar Područnog ureda Dubrovnik, ustrojavaju se:

1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Služba za nadzor

2.1. Odjel za nadzor I

2.2. Odjel za nadzor II

3. Služba za ovrhu

4. Služba za prekršajni postupak

5. Ispostava Dubrovnik

5.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

5.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

6. Ispostava Korčula

7. Ispostava Lastovo

8. Ispostava Metković

9. Ispostava Ploče.

Područni ured Čakovec

Unutar Područnog ureda Čakovec, ustrojavaju se:

1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Služba za nadzor

2.1. Odjel za nadzor I

2.2. Odjel za nadzor II

3. Služba za ovrhu

4. Služba za prekršajni postupak

5. Ispostava Čakovec

5.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

5.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

6. Ispostava Mursko Središće

7. Ispostava Prelog.

1. SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

U službama za utvrđivanje poreza i doprinosa u ostalim područnim uredima obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje; davanje uputa i stručne pomoći poreznim obveznicima; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje seminara za zaposlenike ispostave; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda u ispostave; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; obavljanje poslova u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

2. SLUŽBA ZA NADZOR

U službama za nadzor u ostalim područnim uredima obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Poslovi služba obavljaju se unutar odjela.

3. SLUŽBA ZA OVRHU

U službama za ovrhu u ostalim područnim uredima obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na provođenje postupka ovrhe; predlaganje pokretanje stečajeva i likvidacija putem nadležnog tijela i prijavljivanje potraživanja u stečajnim i likvidacijskim postupcima; praćenje naplate po svim računima na razini područnog ureda; izradu financijskih izvješća o naplati po svim računima; izradu financijskih izvješća o naplati za područni ured; vođenje potrebne evidencije; priprema financijske dokumentacije; predlaganje načina bolje naplate prihoda.

4. SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

U službama za prekršajni postupak u ostalim područnim uredima vodi se prekršajni postupak u prvom stupnju zbog povreda poreznih propisa, propisa o plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja i drugih posebnih propisa kojima je utvrđena njena nadležnost. U okviru prekršajnog postupka službe zaprimaju optužne prijedloge od ovlaštenih tužitelja, provode prekršajni postupak, donose odluke o prekršajima i druge odluke koje su u vezi s postupkom, pokreću postupak prisilne naplate novčanih kazni i zamjene neplaćenih novčanih kazni kaznom zatvora kod nadležnog prekršajnog suda, vode evidencije i sastavljaju potrebna izvješća vezana za prekršajni postupak.

U ostalim područnim uredima Porezne uprave opće poslove obavljaju samostalni izvršitelji.

Samostalni izvršitelj osigurava sigurno obavljanje poslovnih aktivnosti područnog ureda vezanih uz informacijski sustav; osigurava pružanje pomoći korisnicima iz područja korištenja računalne opreme novo razvijenih programskih rješenja (help-desk); obavlja poslove prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte; obavlja poslove u svezi s nekretninama, opremom, prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom područnog ureda; obavlja poslove u svezi s nabavom uredskog materijala; obavlja kadrovske i materijalno-financijske poslove.

U ispostavama u ostalim područnim uredima Porezne uprave obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; prikupljanje podataka o poreznom obvezniku, utvrđivanju porezne snage poreznog obveznika; nadzor PDV-a, osobito nadzor povrata PDV-a, te obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavljaju se i administrativno-tehnički poslovi, kao i poslovi u svezi osobnim identifikacijskim brojem.

U ispostavama u ostalim područnim uredima u kojima su ustrojeni odjeli obavljaju se poslovi u odjelima i to:

1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavlja administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavlja administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.«.

Članak 14.

Članak 48. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U Središnjem uredu ustrojavaju se sektori, službe i odjeli.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»U carinarnicama se ustrojavaju službe, odjeli, carinske ispostave i carinski odjeljci.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»U carinskim ispostavama (graničnim) i carinskim odjeljcima obavljaju se poslovi neposredne provedbe mjera carinskog, poreznog i trošarinskog nadzora i provjere radi osiguranja pravilne primjene carinskih, poreznih, trošarinskih i drugih propisa iz nadležnosti carinske službe, kao i radnje carinske provjere putnika, prijevoznih sredstava i robe, te poslovi devizno-valutne provjere u međunarodnom i pograničnom prometu, ovisno o vrsti prijevoznih sredstava i graničnih prijelaza; obavlja se nadzor robe u putničkom prometu, obračun i naplata uvoznih davanja, te izricanje i naplaćivanje mandatnih kazni; obavljaju se poslovi otkrivanja i privremenog zadržavanja krijumčarene i druge skrivene robe, te podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka; poslovi provjeravanja i poduzimanja mjera za sprječavanje ilegalnog prelaska ljudi, te skidanja i stavljanja carinskih obilježja na prijevozna sredstva; poslovi evidentiranja i nadziranja visokotarifne i rizične robe; provjeravanje i uzimanje uzorka robe koja podliježi naplati posebnih poreza; odobravanja početka provoznog postupka, određivanje roka za njegov završetak i provjeravanje ispravnosti i pravodobnosti završetka provoznog postupka.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»U carinskim ispostavama (robne) i carinskim odjeljcima obavljaju se poslovi neposredne provedbe mjera carinskog, poreznog i trošarinskog nadzora i provjere radi osiguranja pravilne primjene carinskih, poreznih, trošarinskih i drugih propisa iz nadležnosti carinske službe, poslovi preuzimanja podnesenih carinskih deklaracija i njihova provjeravanja, vraćanja neispravnih deklaracija prije prihvaćanja, odbacivanja deklaracija zaključkom i prihvaćanja podnesene carinske deklaracije; poslovi provjeravanja je li roba podnesena i sastavljanja zapisnika o utvrđenom stanju po provjerama; podnošenja zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i naknadne naplate carinskog, poreznog i trošarinskog duga; obavljanje poslova procjene rizika, utvrđivanja carinske vrijednosti i podrijetla robe; poslovi nadzora robe, odnosno provjeravanje postojanja carinskih obilježja na prijevoznom sredstvu ili robi, provjeravanja njegove istovjetnosti s upisanim obilježjem u JCD, te prije puštanja robe skidanja obilježja (kod uvoza) i stavljanja obilježja na prijevozno sredstvo ili robu i upisivanje u JCD (kod izvoza); obavljanje nadzora nad robom visokog rizika po tvrtkama, te poslovi praćenja pravodobnosti uplate carinskih, poreznih i trošarinskih davanja.«.

Članak 15.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»Članak 49.

U Središnjem uredu Carinske uprave ustrojavaju se unutarnje ustrojstvene jedinice koje su pod izravnom nadležnošću ravnatelja Carinske uprave, i to:

1. Sektor za zajedničke poslove Središnjeg ureda – Ured ravnatelja

1.1. Služba za statističko izvješćivanje, strateško planiranje i zajedničke poslove

1.1.1. Odjel za statističko izvješćivanje, strateško planiranje i zajedničke poslove

1.1.2. Odjel za INTRASTAT

1.2. Služba za operativnu komunikaciju i podršku informacijsko-komunikacijskim sustavima (HELP Desk)

2. Sektor za europske poslove i međunarodnu suradnju

2.1. Služba za europske poslove

2.2. Služba za međunarodnu suradnju

3. Sektor za unutarnji nadzor i kontrolu

3.1. Odjel za unutarnju kontrolu Zagreb

3.2. Odjel za unutarnju kontrolu Split

3.3. Odjel za unutarnju kontrolu Rijeka

3.4. Odjel za unutarnju kontrolu Osijek

3.5. Odjel za unutarnji nadzor

4. Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima, pravne i organizacijske poslove

4.1. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

4.2. Služba za organizaciju i pravne poslove

4.3. Služba, Carinski centar za obuku

5. Sektor za financije

5.1. Služba za obvezna davanja

5.1.1. Odjel za carinska davanja i tradicionalna vlastita sredstva

5.1.2. Odjel za trošarinska i porezna davanja

5.1.3. Odjel za osiguranje duga

5.2. Služba za računovodstvo

5.3. Služba za nabavu i upravljanje imovinom

5.3.1. Odjel za nabavu

5.3.2. Odjel za upravljanje imovinom

6. Sektor za carinski sustav i procedure

6.1. Služba za carinski sustav

6.1.1. Odjel za carinsko-porezni sustav

6.1.2. Odjel za carinsko-sigurnosni sustav

6.2. Služba za carinske procedure

6.2.1. Odjel za provedbu carinskih procedura

6.2.2. Odjel za pojednostavnjenja

6.2.3. Odjel za carinsko upravni i prekršajni postupak

6.3. Služba za provozni postupak i granične procedure

7. Sektor za trošarine i posebne poreze

7.1. Služba za trošarinski sustav

7.1.1. Odjel za normativne poslove

7.1.2. Odjel za provedbene poslove harmoniziranog trošarinskog sustava

7.2. Služba za trošarinske postupke

7.2.1. Odjel za duhanske proizvode, alkohol i označavanje markicama

7.2.2. Odjel za energente i električnu energiju

7.2.3. Trošarinski odjel za vezu

7.3. Služba za posebne poreze

8. Sektor za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo

8.1. Služba za carinsku tarifu

8.1.1. Odjel za carinsku tarifu

8.1.2. Odjel za TARIC i kvote

8.1.3. Odjel za agrarnu i trgovinsku politiku

8.2. Služba za carinsku vrijednost i podrijetlo

8.2.1. Odjel za carinsku vrijednost

8.2.2. Odjel za podrijetlo robe

8.3. Služba za carinski laboratorij

8.4. Služba za provedbu tarifnih mjera

8.4.1. Odjel za provedbu tarifnih mjera Zagreb

8.4.2. Odjel za provedbu tarifnih mjera Rijeka

8.4.3. Odjel za provedbu tarifnih mjera Split

8.4.4. Odjel za provedbu tarifnih mjera Osijek

9. Sektor za nadzor

9.1. Služba za upravljanje rizicima

9.2. Služba za carinske istrage

9.2.1. Odjel za istrage carinskih prijevara

9.2.2. Odjel za kontrolu robe s ograničenjima

9.3. Služba za mobilne jedinice

9.3.1. Odjel za mobilne jedinice Zagreb

9.3.2. Odjel za mobilne jedinice Rijeka

9.3.3. Odjel za mobilne jedinice Osijek

9.3.4. Odjel za mobilne jedinice Split

9.3.5. Odjel za mobilne jedinice Ploče

9.3.6. Odjel za mobilne jedinice Zadar

9.3.7. Odjel za mobilne jedinice Varaždin

9.4. Služba za inspekcijski nadzor i provjere

10. Sektor za informacijski sustav

10.1. Služba za informacijsku tehnologiju i planiranje informacijskog sustava

10.2. Služba za razvoj i unapređenje aplikativnih rješenja.«.

Članak 16.

Naslov iznad članka 50. i članak 50. mijenjaju se i glase:

»1. Sektor za zajedničke poslove Središnjeg ureda – Ured ravnatelja

Članak 50.

Sektor za zajedničke poslove Središnjeg ureda – Ured ravnatelja koordinira izradu strateških dokumenata te na temelju prikupljenih pokazatelja definira strateške ciljeve iz područja nadležnosti Carinske uprave; obavlja stručne i organizacijske poslove Središnjeg ureda u cilju omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja njihovih zadataka i aktivnosti; obavlja organizacijske i protokolarne poslove za potrebe Središnjeg ureda; obavlja poslove u vezi predstavki i pritužbi građana koji nisu u djelokrugu rada unutarnjeg nadzora i kontrole i u vezi ostvarivanja prava na pristup informacijama; obavlja poslove koordinacije s drugim nadležnim tijelima; priprema provedbu poslova vezanih uz odnose sa sredstvima javnog priopćavanja i poslove održavanja i ažuriranja javnih i internih web stranica Ministarstva financija; obavlja poslove statističkog izvješćivanja i strateškog planiranja; obavlja poslove vezane uz INTRASTAT; poslove operativne komunikacije i podrške informacijsko-komunikacijskim sustavima (help desk); obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave.

U Sektoru za zajedničke poslove Središnjeg ureda – Ured ravnatelja ustrojavaju se:

1.1. Služba za statističko izvješćivanje, strateško planiranje i zajedničke poslove

1.2. Služba za operativnu komunikaciju i podršku informacijsko-komunikacijskim sustavima (help desk)

1.1. Služba za statističko izvješćivanje, strateško planiranje i zajedničke poslove

Služba za statističko izvješćivanje, strateško planiranje i zajedničke poslove izrađuje i koordinira izradu strateških dokumenata te na temelju prikupljenih pokazatelja definira strateške ciljeve iz područja nadležnosti Carinske uprave; obavlja stručne i organizacijske poslove Središnjeg ureda u cilju omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja njihovih zadataka i aktivnosti; surađuje s drugim tijelima državne uprave vezano uz izradu strateških dokumenata iz područja nadležnosti Carinske uprave; izrađuje akcijske planove i smjernice za provedbu strateških dokumenata; nadzire, analizira i procjenjuje izvršenje aktivnosti ostvarivanja strateških ciljeva; uspostavlja projektne timove za izvršenje zadaća; uvodi sustav strateškog planiranja u sve relevantne aspekte upravljanja i poslovanja Carinske uprave; uspostavlja sustav mjerenja rezultata uspješnosti u relevantnim aspektima poslovanja Carinske službe; predlaže dopune ili izmjene utvrđenih strateških pravaca i dokumenata; izrađuje stručne podloge (izvješća, analize, elaborate, studije i drugo); priprema analize i izvješća za ravnatelja Carinske uprave; obavlja stručne i organizacijske poslove za Središnji ured u cilju omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja zadataka i aktivnosti; obavlja organizacijske i protokolarne poslove za potrebe Središnjeg ureda; poslove u vezi predstavki i pritužbi građana koji nisu u djelokrugu rada unutarnjeg nadzora i kontrole, a vezi ostvarivanja prava na pristup informacijama; obavlja poslove koordinacije s drugim nadležnim tijelima; priprema poslove vezane uz odnose sa sredstvima javnog priopćavanja i poslove održavanja i ažuriranja javnih i internih web stranica Ministarstva financija; obavlja poslove suradnje sa Državnim zavodom za statistiku s ciljem uvođenja istraživanja INTRASTAT-a (statistika robne razmjene između zemalja članica Europske unije) u statistički sustav Republike Hrvatske; obavlja poslove podrške korisnicima; obavlja poslove izrade specifikacije i analize rezultata dobivenih testiranjem za aplikaciju INTRASTAT; definira sadržaj i analizira izvor za izradu Registra za INTRASTAT; obavlja poslove prikupljanja, kontroliranja, obrade, analize i čuvanja statističkih podataka o robnoj razmjeni među državama članicama Europske unije; zastupa interese Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti rada Službe.

U Službi za statističko izvješćivanje, strateško planiranje i zajedničke poslove, ustrojavaju se:

1.1.1. Odjel za statističko izvješćivanje, strateško planiranje i zajedničke poslove

1.1.2. Odjel za INTRASTAT

1.1.1. Odjel za statističko izvješćivanje, strateško planiranje i zajedničke poslove

Odjel za statističko izvješćivanje, strateško planiranje i zajedničke poslove u koordinaciji sa stručnim sektorima i službama Carinske uprave i Ministarstva financija izrađuje strateške dokumente te definira strateške ciljeve iz područja nadležnosti Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave vezano uz izradu strateških dokumenata iz područja nadležnosti Carinske uprave; u koordinaciji sa stručnim sektorima i službama Carinske uprave izrađuje akcijske planove i smjernice za provedbu strateških dokumenata; nadzire, analizira i procjenjuje izvršenje aktivnosti ostvarivanja strateških ciljeva; uspostavlja projektne timove za izvršenje zadaća; uvodi sustav strateškog planiranja u sve relevantne aspekte upravljanja i poslovanja Carinske uprave; nadzire, analizira i procjenjuje izvršenje aktivnosti; uspostavlja sustav mjerenja rezultata uspješnosti u relevantnim aspektima poslovanja carinske službe; predlaže dopune ili izmjene utvrđenih strateških pravaca i dokumenata; analizira i proučava utjecaj normativne, organizacijske i kadrovske strukture na rezultate rada na svim organizacijskim razinama; prati stanje i obavlja integralnu analizu svih pojava i radnih procesa iz djelokruga Carinske uprave; prati razvoj metodologije strateškog planiranja i analitičkih postupaka i u svojim planovima i analizama primjenjuje prihvaćene svjetske standarde radi međunarodne usporedivosti podataka; izrađuje stručne podloge (izvješća, analize, elaborate, studije i drugo); priprema analize i izvješća za ravnatelja Carinske uprave; obavlja stručne i organizacijske poslove za Središnji ured u cilju omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja njihovih zadataka i aktivnosti; obavlja organizacijske i protokolarne poslove za potrebe Središnjeg ureda; obavlja poslove u vezi predstavki i pritužbi građana koji nisu u djelokrugu rada unutarnjeg nadzora i kontrole i u vezi ostvarivanja prava na pristup informacijama; obavlja poslove koordinacije s Ministarstvom financija i drugim državnim tijelima; priprema poslove vezane uz odnose sa sredstvima javnog priopćavanja i poslove održavanja i ažuriranja javnih i internih web stranica Ministarstva financija; zastupa interese Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti rada Odjela.

1.1.2. Odjel za INTRASTAT

Odjel za INTRASTAT obavlja poslove suradnje s Državnim zavodom za statistiku (DZS) s ciljem uvođenja istraživanja INTRASTAT (statistika robne razmjene između zemalja članica Europske unije) u statistički sustav Republike Hrvatske; suradnje s Državnim zavodom za statistiku radi unapređivanja i realizacije projekta; sudjelovanja u zajedničkim projektima s Državnim zavodom za statistiku; praćenja propisa vezanih za robnu razmjenu zemalja članica Europske unije – INTRASTAT; podrške korisnicima; izrade specifikacije za aplikaciju INTRASTAT; suradnje s informatičkim stručnjacima pri izradi aplikacije; analiziranja rezultata dobivenih testiranjem aplikacije te definiranja sadržaja i analiziranja izvora za izradu Registra za INTRASTAT; specificiranja funkcionalnosti Registra i njegove povezanosti s drugim bazama podataka i aplikacijama; definiranja načina ažuriranja sadržaja Registra; prikupljanja, kontroliranja, obrade, analiziranja i čuvanja statističkih podataka o robnoj razmjeni među državama članicama Europske unije; dostavljanja prikupljenih podataka i ispravaka utvrđenih nepravilnosti Državnom zavodu za statistiku; vođenja propisanih evidencija u svezi prikupljanja statističkih podataka; izrade radnih materijala, priručnika, uputa u suradnji s Državnim zavodom za statistiku; edukacije i osposobljavanja carinskih službenika za rad na projektu INTRASTAT; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; sudjeluje u izradi periodičkih planova i izvješća; informiranja i educiranja gospodarskih subjekata o sustavu INTRASTAT; pripremanja, kreiranja i ažuriranja linka na službenim stranicama Carinske uprave radi pružanja pravovremenih informacija; obavještavanja i davanja uputa svim zainteresiranim subjektima; sastavljanja i pripremanja prijedloga za izradu novih podzakonskih propisa za poboljšanje rada i usklađivanje zakonske regulative Republike Hrvatske i Europske unije.

1.2. Služba za operativnu komunikaciju i podršku informacijsko-komunikacijskim sustavima (Help Desk)

Služba za operativnu komunikaciju i podršku informatičko-komunikacijskim sustavima (Help Desk) obavlja poslove cjelodnevnog zaprimanja obavijesti o događajima i pojavama vezanima uz djelokrug rada Carinske uprave i prosuđuje njihov značaj; pružanja pomoći korisnicima carinskih, trošarinskih i poreznih postupaka, odnosno korisnicima odgovarajućih transakcijskih i drugih informatičkih sustava; obavlja poslove suradnje s »help desk« službama drugih zemalja i međunarodnih organizacija i institucija; izvješćivanja ravnatelja, zamjenika ravnatelja i rukovoditelja ustrojstvenih jedinica o stanju, događajima i poduzetim mjerama; koordiniranja, usmjeravanja i nadziranja operativnih mjera carinarnica; prenošenja odluka, naloga, mjera i izvješća nadležnih tijela prema izvršiteljima; koordiniranja i komuniciranja s drugim službama i odjelima u Središnjem uredu i carinarnicama vezano za izradu profila rizika; koordiniranja i nadziranja najsloženijih operativnih aktivnosti; pružanja stručne pomoć; razvijanja i održavanja sustava veza i komunikacija s mobilnim i drugim operativnim jedinicama carinske službe; nadziranja i praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; komuniciranja s nadležnim organizacijskim jedinicama za komunikaciju drugih tijela državne vlasti; prikupljanja, obrade, pohrane i razmjene podataka iz djelokruga rada Carinske uprave i drugih tijela državne vlasti; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; prihvaćanja obavijesti o najavama pošiljaka na ulazu, izlazu i izvozu vezanih uz zaštitu i sigurnost; obrade prikupljenih podataka i procjene njihovog značaja u odnosu na zaštitu i sigurnost; obrade deklaracija o najavama pošiljaka na ulazu, izlazu i izvozu vezanih uz zaštitu i sigurnost; određivanja mjera i postupanja po deklaracijama o najavama pošiljaka na ulazu, izlazu i izvozu vezanih uz zaštitu i sigurnost; obavješćivanja koje zahtijeva postupanje vezano uz zaštitu i sigurnost.«.

Članak 17.

Naslov iznad članka 51. i članak 51. mijenjaju se i glase:

»2. Sektor za europske poslove i međunarodnu suradnju

Članak 51.

Sektor za europske poslove i međunarodnu suradnju obavlja poslove vezane uz suradnju s tijelima Europske unije iz nadležnosti Carinske uprave; koordinacije aktivnog sudjelovanja u radu tijela Europske unije iz područja carina, trošarina i posebnih poreza; koordinacije i nadzora izrade službenih stajališta i očitovanja Carinske uprave sukladno traženju tijela Europske unije; koordinacije suradnje tijela Europske unije s nadležnim sektorima Carinske uprave; aktivnog sudjelovanja u konzultacijama s nadležnim tijelima Europske unije, aktivnog praćenja vezano uz pripremu i donošenje nove pravne stečevine Europske unije i ostalih akata Europske unije; suradnje sa stručnim sektorima Carinske uprave u navedenim aktivnostima; provođenja aktivnosti vezanih uz prilagodbu carinskog i trošarinskog sustava kriterijima Europske unije; praćenja usklađivanja carinskih, trošarinskih i poreznih postupaka prema zahtjevima Europske unije; organiziranja i koordiniranja izvršavanja obveza u okviru europskih integracijskih procesa; implementacije projekata pretpristupne pomoći Europske unije organiziranja i koordiniranja programa Zajednice; nadzora nad provedbom drugih međunarodnih i nacionalnih projekata, organiziranja seminara, radionica i studijskih putovanja u sklopu navedenih projekata; distribuiranja stručnih materijala i dokumentacije Europske unije prema stručnim sektorima Carinske uprave; organiziranja i koordiniranja sudjelovanja stručnih predstavnika Carinske uprave u programima pomoći Europske unije u trećim zemljama, obavljanja protokolarnih poslova u okviru organizacije međunarodnih posjeta i događanja; postupaka sklapanja ugovora o međusobnoj pomoći i suradnji u carinskim pitanjima, kao i ostalih dvostranih i višestranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata te provedbe zakonske procedure glede njihova stupanja na snagu; davanja mišljenja na nacrte međunarodnih ugovora i međunarodnih akata u suradnji sa stručnim sektorima Carinske uprave; koordiniranja sudjelovanja i rada u tijelima Svjetske carinske organizacije i ostalim međunarodnim organizacijama iz područja carina, trošarina i posebnih poreza s nadležnim sektorima Carinske uprave, ovisno o tematskom području; organiziranja i koordiniranja projekata koje Carinska uprava prima temeljem međunarodnih zajmova, ugovora, donacija te drugih oblika financiranja; suradnje s međunarodnim organizacijama akreditiranima u Republici Hrvatskoj; suradnje s inozemnim carinskim službama te veleposlanstvima i međunarodnim organizacijama akreditiranima u Republici Hrvatskoj; obavještavanja stranih državljana o carinsko pravnome statusu napuštenih prijevoznih sredstva u privremenom smještaju pod carinskim nadzorom, dostave dokumenata i odluka stranih carinskih uprava upućenih hrvatskim državljanima, kao i otpremanja dokumenata i odluka Carinske uprave upućenih stranim državljanima; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća.

U Sektoru za europske poslove i međunarodnu suradnju, ustrojavaju se:

2.1. Služba za europske poslove

2.2. Služba za međunarodnu suradnju

2.1. Služba za europske poslove

Služba za europske poslove obavlja poslove vezane uz suradnju s tijelima Europske unije iz nadležnosti Carinske uprave; koordinacije aktivnog sudjelovanja u radu tijela Europske unije iz područja carina, trošarina i posebnih poreza; koordinacije i nadzora izrade službenih stajališta i očitovanja Carinske uprave sukladno traženju tijela Europske unije; koordinacije suradnje tijela Europske unije s nadležnim sektorima Carinske uprave; aktivnog sudjelovanja u konzultacijama s nadležnim tijelima Europske unije, aktivnog praćenja vezano uz pripremu i donošenje nove pravne stečevine Europske unije i ostalih akata Europske unije; suradnje sa stručnim sektorima Carinske uprave u navedenim aktivnostima; provođenje aktivnosti vezanih uz prilagodbu carinskog, trošarinskog i poreznog sustava kriterijima Europske unije; praćenja usklađivanja carinskih, trošarinskih i poreznih postupaka prema zahtjevima Europske unije; organiziranja i koordiniranja izvršavanja obveza u okviru europskih integracijskih procesa; implementacija projekata pretpristupne pomoći Europske unije organiziranja i koordiniranja programa Zajednice; nadzora nad provedbom drugih međunarodnih i nacionalnih projekata; organiziranja seminara, radionica i studijskih putovanja u sklopu navedenih projekata; distribuiranja stručnih materijala i dokumentacije Europske komisije prema stručnim sektorima Carinske uprave; organiziranja i koordiniranja sudjelovanja stručnih predstavnika Carinske uprave u programima pomoći EU u trećim zemljama; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavljanje protokolarnih poslova u okviru organizacije međunarodnih posjeta i događanja.

2.2. Služba za međunarodnu suradnju

Služba za međunarodnu suradnju obavlja poslove vezane uz postupak sklapanja ugovora o međusobnoj pomoći i suradnji u carinskim pitanjima kao i ostalih dvostranih i višestranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata te provedbe zakonske procedure glede njihova stupanja na snagu; davanja mišljenja na nacrte međunarodnih ugovora i međunarodnih akata; koordiniranja sudjelovanja i rada u tijelima Svjetske carinske organizacije i ostalim međunarodnim organizacijama iz područja carina, trošarina i posebnih poreza s nadležnim sektorima Carinske uprave, ovisno o tematskom području; organiziranja i koordiniranja projekata koje Carinska uprava provodi temeljem međunarodnih zajmova, ugovora, donacija te temeljem drugih oblika međunarodne suradnje; suradnje s inozemnim carinskim službama te veleposlanstvima i međunarodnim organizacijama akreditiranima u Republici Hrvatskoj; obavještavanja stranih državljana o carinsko pravnome statusu napuštenih prijevoznih sredstva u privremenom smještaju pod carinskim nadzorom, dostave dokumenata i odluka stranih carinskih uprava upućenih hrvatskim državljanima kao i otpremanja dokumenata i odluka Carinske uprave upućenih stranim državljanima; obavljanja protokolarnih poslova u okviru organizacije međunarodnih posjeta i događanja; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća.«.

Članak 18.

Naslov iznad članka 52. i članak 52. mijenjaju se i glase:

»3. Sektor za unutarnji nadzor i kontrolu

Članak 52.

Sektor za unutarnji nadzor i kontrolu obavlja poslove kontrole, analizira i planira nadzor ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u suradnji s ostalim stručnim službama unutar Carinske uprave u pogledu pravilne, pravodobne i zakonite primjene carinskih, trošarinskih, vanjskotrgovinskih, deviznih, poreznih i ostalih propisa u cilju otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanja rada svih ustrojstvenih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske; na temelju Izvješća o obavljenom nadzoru daje preporuke i predlaže mjere za rješavanje utvrđenih nepravilnosti; praćenja provedbe preporuka i mjera navedenih u Izvješćima iz prethodno obavljenog vanjskog i unutarnjeg nadzora i kontrola rada Carinske uprave; evidentira i analizira podatke i informacije iz istih; provodi postupke utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja i rada carinskih službenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; podnosi stegovne, prekršajne i kaznene prijave poradi povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje provjerava i razmjenjuje podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati, analizira i razmjenjuje kretanja i obilježja pojavnih oblika kršenja propisa i pravila službe od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; izvješćuje ravnatelja Carinske uprave o primljenim dojavama ili na drugi način stečenim saznanjima o pojavama nezakonitog postupanja carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, odnosno drugih fizičkih i pravnih osoba; po potrebi provodi porezni nadzor, mjere carinskog, trošarinskog nadzora i nadzora posebnih poreza, kao i radnje carinske, trošarinske i porezne provjere te druge radnje sukladno propisanim ovlaštenjima carinske službe; po potrebi provodi poslove sprječavanja i suzbijanja krijumčarenja i provođenja istrage s ciljem otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; osmišljava i koordinira provedbu antikorupcijskih aktivnost te surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti po pitanju provedbe antikorupcijskih aktivnosti iz djelokruga rada Carinske uprave; prikuplja relevantne podatke za izvješćivanje o antikorupcijskim aktivnostima Carinske uprave; surađuje s etičkim povjerenstvom i daje prijedloge za unapređenje etike u carinskoj službi; sudjeluje u procesu uspostave i razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u Carinskoj upravi; izrađuje godišnja izvješća o radu; pomoćnik ravnatelja za unutarnji nadzor i kontrolu izvješćuje ravnatelja i zamjenika ravnatelja Carinske uprave o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave.

U Sektoru za unutarnji nadzor i kontrolu, ustrojavaju se:

3.1. Odjel za unutarnju kontrolu Zagreb

3.2. Odjel za unutarnju kontrolu Split

3.3. Odjel za unutarnju kontrolu Rijeka

3.4. Odjel za unutarnju kontrolu Osijek

3.5. Odjel za unutarnji nadzor

3.1. Odjel za unutarnju kontrolu Zagreb

Odjel za unutarnju kontrolu Zagreb sa sjedištem u Zagrebu nadležan je za područja Carinarnice Zagreb i Carinarnice Varaždin i provodi postupke utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja i rada carinskih službenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; podnosi stegovne, prekršajne i kaznene prijave poradi povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje i provjerava podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira kretanja i obilježja pojavnih oblika kršenja propisa i pravila službe od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; po potrebi provodi porezni nadzor, mjere carinskog, trošarinskog nadzora i nadzora posebnih poreza, kao i radnje carinske, trošarinske i porezne provjere te druge radnje sukladno propisanim ovlaštenjima carinske službe; po potrebi provodi poslove otkrivanja i suzbijanja krijumčarenja i provođenja istrage s ciljem otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; iznimno po nalogu pomoćnika ravnatelja za unutarnji nadzor i kontrolu postupa po predmetima neovisno o teritorijalnoj nadležnosti; izrađuje godišnja izvješća o radu; voditelj odjela izvješćuje pomoćnika ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave.

3.2. Odjel za unutarnju kontrolu Split

Odjel za unutarnju kontrolu Split sa sjedištem u Splitu nadležan je za područje Carinarnice Split i Carinarnice Ploče i provodi postupke utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja i rada carinskih službenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; podnosi stegovne, prekršajne i kaznene prijave poradi povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje i provjerava podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira kretanja i obilježja pojavnih oblika kršenja propisa i pravila službe od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; po potrebi provodi porezni nadzor, mjere carinskog, trošarinskog nadzora i nadzora posebnih poreza, kao i radnje carinske, trošarinske i porezne provjere te druge radnje sukladno propisanim ovlaštenjima carinske službe; po potrebi provodi poslove otkrivanja i suzbijanja krijumčarenja i provođenja istrage s ciljem otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; iznimno po nalogu pomoćnika ravnatelja za unutarnji nadzor i kontrolu postupa po predmetima neovisno o teritorijalnoj nadležnosti; izrađuje godišnja izvješća o radu; voditelj odjela izvješćuje pomoćnika ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave.

3.3. Odjel za unutarnju kontrolu Rijeka

Odjel za unutarnju kontrolu Rijeka sa sjedištem u Rijeci nadležan je za područje Carinarnice Rijeka i Carinarnice Zadar i provodi postupke utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja i rada carinskih službenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; podnosi stegovne, prekršajne i kaznene prijave poradi povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje i provjerava podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira kretanja i obilježja pojavnih oblika kršenja propisa i pravila službe od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; po potrebi provodi porezni nadzor, mjere carinskog, trošarinskog nadzora i nadzora posebnih poreza, kao i radnje carinske, trošarinske i porezne provjere te druge radnje sukladno propisanim ovlaštenjima carinske službe; po potrebi provodi poslove otkrivanja i suzbijanja krijumčarenja i provođenja istrage s ciljem otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; iznimno po nalogu pomoćnika ravnatelja za unutarnji nadzor i kontrolu postupa po predmetima neovisno o teritorijalnoj nadležnosti; izrađuje godišnja izvješća o radu; voditelj odjela izvješćuje pomoćnika ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave.

3.4. Odjel za unutarnju kontrolu Osijek

Odjel za unutarnju kontrolu Osijek sa sjedištem u Osijeku nadležan je za područje Carinarnice Osijek i provodi postupke utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja i rada carinskih službenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; podnosi stegovne, prekršajne i kaznene prijave poradi povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje i provjerava podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira kretanja i obilježja pojavnih oblika kršenja propisa i pravila službe od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; po potrebi provodi porezni nadzor, mjere carinskog, trošarinskog nadzora i nadzora posebnih poreza, kao i radnje carinske, trošarinske i porezne provjere te druge radnje sukladno propisanim ovlaštenjima carinske službe; po potrebi provodi poslove otkrivanja i suzbijanja krijumčarenja i provođenja istrage s ciljem otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; iznimno po nalogu pomoćnika ravnatelja za unutarnji nadzor i kontrolu postupa po predmetima neovisno o teritorijalnoj nadležnosti; izrađuje godišnja izvješća o radu; voditelj odjela izvješćuje pomoćnika ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave.

3.5. Odjel za unutarnji nadzor

Odjel za unutarnji nadzor kontrolira, analizira i planira nadzor ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u suradnji s ostalim stručnim službama unutar Carinske uprave u pogledu pravilne, pravodobne i zakonite primjene carinskih, trošarinskih, vanjskotrgovinskih, deviznih, poreznih i ostalih propisa u cilju otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanja i podizanja kvalitete rada svih ustrojstvenih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske; na temelju Izvješća o obavljenom nadzoru daje preporuke i predlaže mjere za rješavanje utvrđenih nepravilnosti; prati provedbu preporuka i mjera navedenih u Izvješćima iz prethodno obavljenog vanjskog i unutarnjeg nadzora i kontrola rada Carinske uprave; evidentira i analizira podatke i informacije iz istih; izrađuje godišnja izvješća o radu; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s Odjelima za unutarnju kontrolu i Uredom ravnatelja; usko surađuje sa Službom za unutarnju reviziju u Ministarstvu financija; sudjeluje u revizijama i kontrolama koje provodi Inspekcija Europske komisije; prati provođenje preporuka u Carinskoj upravi temeljem revizorskog izvještaja; sudjeluje u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave.«.

Članak 19.

Naslov iznad članka 53. i članak 53. mijenjaju se i glase:

»4. Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima, pravne i organizacijske poslove

Članak 53.

Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima, pravne i organizacijske poslove obavlja poslove upravljanja ljudskim potencijalima, radno-pravnim pitanjima državnih službenika i namještenika; usmjeravanja i povezivanja obavljanja pravnih poslova i poslova planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima; koordiniranja, usklađivanja i sudjelovanja u izradi prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga službe; suradnje s ostalim tijelima državne uprave i državne vlasti u pitanjima iz svoga djelokruga; poslove u svezi sa zapošljavanjem, karijernim razvojem, planiranjem i rasporedom službenika i namještenika, disciplinskim sudovanjem, usavršavanjem i stručnim osposobljavanjem državnih službenika; suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti, te s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vođenju postupaka pred sudovima; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; izvješćivanja ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti.

U Sektoru za upravljanje ljudskim potencijalima i pravne poslove, ustrojavaju se:

4.1. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

4.2. Služba za organizaciju i pravne poslove

4.3. Služba, Carinski centar za obuku.

4.1. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima obavlja poslove praćenja statusnih prava službenika i namještenika Carinske uprave te njihov rad i napredovanje u službi; poslove koji se odnose na provedbu natječaja, zapošljavanje, položaj, prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika; upravno-pravni poslovi u svezi s prijamom u državnu službu i rasporedom na radna mjesta te provodi postupak u svim drugim pitanjima koja se odnose na prava i obveze iz radnih odnosa službenika i namještenika Carinske uprave u I. stupnju; izrade rješenja iz područja radnih odnosa za službenike i namještenike Središnjeg ureda te individualne planove napredovanje po prijedlogu carinarnica; obrade predmeta, predstavki i prigovora u djelokrugu rada Službe; davanja uputa i smjernica te nadziranja rada nižih ustrojstvenih jedinica i pružanja stručne pomoći iz svoga djelokruga rada; analiziranja postojeće organizacije rada u Središnjem uredu i izvješćivanja ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrade izvješća iz djelokruga Službe; koordinacije poslova planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima po ustrojstvenim jedinicama-carinarnicama i nadzora njihovog rada; poduzimanja mjera vezanih uz polaganje državnih stručnih ispita; vođenja osobnih očevidnika državnih službenika i namještenika Središnjeg ureda i nadzora vođenja osobnih očevidnika po ustrojstvenim jedinicama; vođenja matičnih knjiga službenika i namještenika; vođenja evidencija posebnih znanja i vještina carinskih službenika; izrade prijedloga za donošenje podzakonskih propisa i drugih propisa iz svoga djelokruga, praćenja zakonske regulative iz svoga područja rada; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; zaprimanja pošte, razvrstavanja, evidentiranja, urudžbiranja i dostavljanja pošte u rad, otpremanja pošte i arhiviranje predmeta; upravljanja voznim parkom; dostave službenih akata; održavanja zgrade i uređaja u zgradi; sastavljanja predračuna troškova za tekuće i investicijsko održavanje zgrade; telefonske službe te održavanje čistoće.

4.2. Služba za organizaciju i pravne poslove

Služba za organizaciju i pravne poslove obavlja poslove izrade prijedloga za donošenje podzakonskih propisa i drugih propisa iz područja organizacije rada; poslove usmjerene na organizacijska poboljšanja, praćenja i provjeravanja postojećih procesa organizacijskih oblika, te ukupnog stanje u određenim upravnim područjima; davanja uputa i smjernica nižim ustrojstvenim jedinicama; pružanja stručne pomoći iz svoga djelokruga rada te nadzora rada nižih ustrojstvenih jedinica; praćenja zakonske regulative iz svoga područja rada; izrade prijedloga podzakonskih i drugih propisa iz nadležnosti Službe; izrade naputaka, uputa i mišljenja iz djelokruga Službe; pripreme mišljenja na nacrte prijedloga zakona te mišljenja i suglasnosti na podzakonske propise drugih tijela državne uprave u pitanjima iz djelokruga Službe; suradnje na izradi mišljenja na nacrte propisa kojih su stručni nositelji izrade tijela državne uprave; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave; praćenja zakonske regulative iz svoga djelokruga; kontrole valjanosti svih akata iz djelokruga Službe; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave i Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vođenju postupaka pred sudovima; izrade pripremnih podnesaka radi sudjelovanja na ročištima, uz podnošenje i odgovaranje na tužbe i očitovanja na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u građanskim i kaznenim postupcima; obrade predmeta u svim vrstama sudskih postupaka pred nadležnim sudovima i zastupanja na sudu; izrade prijedloga za sklapanje izvansudskih nagodbi te izrade prijedloga za sklapanje sudskih nagodbi u tijeku sudskog postupka; disciplinskog sudovanja; nadzora rada u nižim ustrojstvenim jedinicama i pružanja stručne pravne pomoći; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave.

4.3. Služba, Carinski centar za obuku

Služba, Carinski centar za obuku obavlja poslove koji se odnose na provedbu i uspješnost procesa izobrazbe i stručnog usavršavanja, organiziranja seminara za stručno usavršavanje vježbenika i novoprimljenih državnih službenika; organiziranja stalne i sustavne izobrazbe službenika Carinske uprave putem radionica, seminara i drugih oblika stručnog usavršavanja; provođenja pripreme za edukaciju carinskih službenika; izrade programa za provjeru stručnih znanja; praćenja provedbe programa obrazovanja; praćenja zakonske regulative iz svoga područja; organiziranja edukacije službenika koji rukuju opremom, oružjem zaštitnim sredstvima; pružanja stručne pomoći niže ustrojstvenim jedinicama; koji se odnose na planiranje i provedbu izobrazbe i stručnog usavršavanja svih službenika Carinske uprave u Carinskom centru za obuku, a prema potrebi i u drugim državnim tijelima i obrazovnim institucijama; pripreme i izrada obrazovnog plana za izobrazbu službenika Carinske uprave (godišnjeg, tromjesečnog, mjesečnog) na temelju zahtjeva i potreba za izobrazbom prikupljenih iz svih organizacijskih jedinica; planiranja i organiziranja provedbe izobrazbe i stručnog usavršavanja putem različitih obrazovnih događanja tj. seminara, tečajeva, radionica i sl.; izrade godišnjeg plana za provedbu programa temeljenog na potrebama carinske službe; analiziranja uspješnosti pojedinih programa te njihov daljnji razvoj i promjene u smislu poboljšavanja; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave.«.

Članak 20.

Naslov iznad članka 54. i članak 54. mijenjaju se i glase:

»5. SEKTOR ZA FINANCIJE

Članak 54.

Sektor za financije obavlja poslove koordinacije uspostave i razvoja sustava financijskog upravljanja i kontrola; vođenja evidencije carinskih, trošarinskih i poreznih obveznika; praćenja financijskih zaduženja carinskih, trošarinskih i poreznih obveznika i podmirenja obveza u zadanom zakonskom roku; uplaćivanja prihoda; praćenja provođenja ovršnih postupaka; rješavanja povodom zahtjeva carinskih, trošarinskih i poreznih obveznika za odgodom ovrhe te odgodom, odnosno obročnom otplatom dospjelog carinskog, trošarinskog i poreznog duga; uspostave propisanog izvještajnog i računovodstvenog sustava povezanog s tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije, a u skladu s obvezama koje proizlaze iz punopravnog članstva u Europskoj uniji; zaprimanja, provjeravanja i verificiranja instrumenata osiguranja carinskog, trošarinskog i poreznog duga; postupanja po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za polaganje mjenice, odnosno zadužnice kao instrumenta osiguranja carinskog, trošarinskog i poreznog duga; postupanja po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; postupanja po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja iznosa carinskog, trošarinskog i poreznog duga; organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu; izrade procedura za materijalno-financijsko poslovanje; vođenja brige o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; koordinacije izrade planova potrebnih financijskih sredstva za rad svih ustrojstvenih jedinica; pripremanja zahtjeva i izvršavanja plaćanja tekućih i kapitalnih izdataka putem sustava Državne riznice; pripremanja financijskih izvješća; organiziranja godišnjeg popisa imovine, obveza i potraživanja; vođenja proračunskog knjigovodstva; poslova vezanih uz evidencije i postupanje s pečatima; javne nabave sukladno zakonskim propisima; kontinuirane suradnje s institucijom koja je nadležna za obavljanje postupaka središnje javne nabave, putem Ministarstva financija kao pojedinačnog naručitelja; definiranja obvezno-pravnih odnosa s pravnim subjektima iz postupaka javne nabave, odnosno pripremanja ugovora iz područja nabave; praćenja izvršenja ugovornih obveza, osim izvršenja obveza iz ugovora čije je izvršenje u nadležnosti drugih ustrojstvenih jedinica; prikupljanja ponuda za nabavu roba radova i usluga, naručivanje, zaprimanje i raspodjela nabavljene robe (poslovi ekonomata); poslovi vezanih uz adaptaciju i rekonstrukciju poslovnih objekata; vođenja i ažuriranja dokumentacije o nekretninama; vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina; poslovi vezani uz zakup poslovnih prostora; pribavljanja suglasnost za sklapanje ugovora o zakupu; poslovi vezani uz korištenje i održavanje opreme na objektima, te korištenje i održavanje prijevoznih sredstava; suradnje s Ministarstvom financija vezano uz aktivnosti u svezi s graničnim prijelazima; poslova energetske učinkovitosti; nadziranja uporabe opreme i oružja; planiranja nabave te dodjele na uporabu operativne tehnike, oružja, streljiva i zaštitne opreme; organiziranja kontrole tehničke ispravnosti opreme i oružja; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; izvješćivanja ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti.

U Sektoru za financije, ustrojavaju se:

5.1. Služba za obvezna davanja

5.2. Služba za računovodstvo

5.3. Služba za nabavu i upravljanje imovinom.

5.1. Služba za obvezna davanja

Služba za obvezna davanja obavlja poslove vođenja evidencije carinskih, trošarinskih i poreznih obveznika; praćenja financijskih zaduženja carinskih, trošarinskih i poreznih obveznika i podmirenja obveza u zadanom zakonskom roku; uplaćivanja prihoda; praćenja provođenja ovršnih postupaka; rješavanja povodom zahtjeva carinskih, trošarinskih i poreznih obveznika za odgodom ovrhe te odgodom, odnosno obročnom otplatom dospjelog carinskog, trošarinskog i poreznog duga; zaprimanja, provjeravanja i verificiranja instrumenata osiguranja carinskog, trošarinskog i poreznog duga; rješavanja po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za polaganje mjenice, odnosno zadužnice, kao instrumenta osiguranja carinskog, trošarinskog i poreznog duga; rješavanja po zahtjevu obveznika za izdavanje odobrenja o povećanju jamstvene svote bankovne garancije, rješavanja po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; rješavanja po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja iznosa carinskog, trošarinskog i poreznog duga; uspostave propisanog izvještajnog i računovodstvenog sustava povezanog s tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije, utvrđivanja, prikupljanja, stavljanja na raspolaganje i kontrolu tradicionalnih vlastitih sredstava; objedinjavanja i uključivanja iznosa prisilno naplaćenih preko Porezne uprave na račune za tradicionalna vlastita sredstva; pripreme i objedinjavanja izvješća o tradicionalnim vlastitim sredstvima; uključivanja informacije o pristojbama na šećer; vezane za otpis tradicionalnih vlastitih sredstava i izvješćivanje o slučajevima otpisa putem internetske aplikacije »WOMIS«; koordinacije suradnje i izvješćivanja prema Europskoj uniji; praćenja propisanoga izvještajnog i računovodstvenog sustava povezanog s tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije; davanja informacija Poreznoj upravi za uspostavljanje osnovice za vlastita sredstva od PDV-a, sustavnog praćenja zakonskih osnova naplate carinskog, trošarinskog i poreznog duga, uplatnih računa i načina uplaćivanja prihoda; izrade uputa vezanih uz poslove evidentiranja, naplate i izvješćivanja o carinskom, trošarinskom i i poreznom dugu; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave.

U Službi za obvezna davanja ustrojavaju se:

5.1.1. Odjel za carinska davanja i tradicionalna vlastita sredstva

5.1.2. Odjel za trošarinska i porezna davanja

5.1.3. Odjel za osiguranje duga.

5.1.1. Odjel za carinska davanja i tradicionalna vlastita sredstva

Odjel za carinska davanja i tradicionalna vlastita sredstva obavlja poslove vođenja evidencije carinskih obveznika; praćenja financijskih zaduženja carinskih obveznika i podmirenja obveza u zadanom zakonskom roku; praćenja provođenja ovršnih postupaka i postupaka prisilne naplate preko Porezne uprave; analize naplate po pojedinom carinskom obvezniku i u cijelosti; rješavanja povodom zahtjeva carinskog obveznika za odgodom ovrhe te odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog duga; praćenja izvršenja obveza po rješenjima za odgodu, odnosno obročnu otplatu u suradnji sa carinarnicama koji se odnose na uspostavu sustava tradicionalnih vlastitih sredstava Europske unije, utvrđivanja, prikupljanja, stavljanja na raspolaganje i kontrolu tradicionalnih vlastitih sredstava; objedinjavanja i uključivanja iznosa prisilno naplaćenih preko Porezne uprave na račune za tradicionalna vlastita sredstva; pripreme i objedinjavanja izvješća o tradicionalnim vlastitim sredstvima; uključivanja informacije o pristojbama na šećer; vezane za otpis tradicionalnih vlastitih sredstava i izvješćivanja o slučajevima otpisa putem internetske aplikacije »WOMIS«; koordinacije suradnje i izvješćivanja prema Europskoj uniji; praćenja propisanoga izvještajnog i računovodstvenog sustava povezanog s tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije; davanja informacija Poreznoj upravi za uspostavljanje osnovice za vlastita sredstva od PDV-a, sustavnog praćenja zakonskih osnova naplate carinskog duga, uplatnih računa i načina uplaćivanja prihoda; izrade uputa vezanih uz poslove evidentiranja, naplate i izvješćivanja o carinskom dugu i tradicionalnim vlastitim sredstvima; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave.

5.1.2. Odjel za trošarinska i porezna davanja

Odjel za trošarinska i porezna davanja obavlja poslove vođenja evidencije trošarinskih i poreznih obveznika; obrade izvoda kroz vertikalne kontrole izvoda; kontrole uplatnih računa i načina uplaćivanja prihoda; praćenja financijskih zaduženja trošarinskih i poreznih obveznika i podmirenja poreznih obveza u zadanom zakonskom roku; praćenja naplate trošarine i poreza po vrstama; praćenja provođenja ovršnih postupaka; analize rezultata po pojedinom trošarinskom i poreznom obvezniku i u cijelosti; rješavanja povodom zahtjeva trošarinskog i poreznog obveznika za odgodom ovrhe te odgodom plaćanja trošarinskog i poreznog duga, odnosno obročnom otplatom trošarinskog i poreznog duga u suradnji sa carinarnicama; izvješćivanja Ministarstva financija o količinama motornih benzina i plinskih ulja za pogon za koje je uplaćena naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, te dostavljanje konačnih obračuna i uplate naknada za Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste; praćenja zakonskih osnova naplate trošarinskog i poreznog duga, uplatnih računa i načina uplaćivanja prihoda; izrada uputa vezanih uz poslove evidentiranja, naplate i izvješćivanje o trošarinskom i poreznom dugu; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti rada Odjela.

5.1.3. Odjel za osiguranje duga

Odjel za osiguranje duga obavlja poslove zaprimanja, provjeravanja i verificiranja instrumenata osiguranja carinskog, trošarinskog i poreznog duga; praćenja stanja opterećenja instrumenata osiguranja carinskog, trošarinskog i poreznog duga; obavljanja usklađivanje stanja opterećenja i vrijednosti instrumenata osiguranja carinskog, trošarinskog i poreznog duga s obveznicima te izdavateljima instrumenata osiguranja, deaktiviranja instrumenata osiguranja carinskog, trošarinskog i poreznog duga u informacijskom sustavu na zahtjev izdavatelja instrumenata osiguranja, odnosno na zahtjev carinarnice; rješavanja po zahtjevima obveznika za dobivanje odobrenja za polaganje mjenice ili zadužnice kao instrumenta osiguranja carinskog, trošarinskog i poreznog duga; rješavanja po zahtjevima obveznika za dobivanje odobrenja o povećanju jamstvene svote bankovne garancije; zaprimanja mjenica i mjeničnih očitovanja u Kontrolnik mjenica, odnosno zadužnice u Kontrolnik zadužnica; rješavanja po zahtjevima obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; izdavanja potvrde o zajedničkom jamstvu u provoznom postupku; praćenja korištenja zajedničkih jamstava u provoznom postupku u odnosu na odobrene visine referentnog iznosa; rješavanja po zahtjevima obveznika za odobravanje odgode plaćanja iznosa carinskog duga; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave.

5.2. Služba za računovodstvo

Služba za računovodstvo obavlja poslove koordinacije uspostave i razvoja sustava financijskog upravljanja i kontrola, organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu; izrade procedura za materijalno-financijsko poslovanje; vođenja brige o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; obavljanja operativnih poslova područne riznice; obrade računovodstveno-financijske dokumentacije; vođenja brige o zakonitoj primjeni materijalno-financijskih propisa; obavljanja prethodne kontrole dostavljenih naloga prije isplate; unosa rezervacije i zahtjeva za plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka putem sustava Državne riznice, plaćanja istih sukladno izvršenoj nabavi roba, usluga i radova za sve ustrojstvene jedinice i odobrenim proračunskim sredstvima; praćenja izvršenja ugovornih obveza, osim izvršenja obveza iz ugovora čije je izvršenje u nadležnosti drugih ustrojstvenih jedinica; mjesečnih obračuna, obrada i isplata plaća te ostalih rashoda za zaposlene; obračuna i isplate po ugovorima o djelu i ugovorima o autorskim honorarima te drugim dohocima na temelju odluke ili rješenja nadležne osobe; izdavanja potvrda u svezi s plaćama na zahtjev zaposlenika i osoba koje primaju ostale naknade i ostale vrste dohotka; pripremanja izvješća vezanih za plaće; vođenja blagajničkog poslovanja kunske i devizne blagajne; izdavanja i pripremanje naloga za službeni put i obračun putnih troškova; kontiranje i knjiženje dokumentacije; vođenja računovodstvene knjige i pomoćne evidencije, knjigovodstvo osnovnih sredstava i sitnog inventara; pripremanja godišnjeg popisa imovine; provođenja rashoda osnovnih sredstava i sitnog inventara; pripreme financijskih i statističkih izvješća sukladno institucionalnom okviru proračunskog računovodstva; koordiniranja izrade planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih ustrojstvenih jedinica; pripreme prijedloga plana proračuna i mjesečnih financijskih planova te praćenje i analiza izvršenja; pripreme prijedloga izmjene i dopune proračuna te zahtjeva za preraspodjelu sredstava proračuna; financijskih i računovodstvenih kontrola te praćenja i analiziranja trošenja proračunskih sredstava sukladno utvrđenim financijskim planovima; vezane uz evidencije i postupanje s pečatima; izrade procjene financijskih učinaka za prijedloge zakona, uredbi i drugih propisa; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave.

5.3. Služba za nabavu i upravljanje imovinom

Služba za nabavu i upravljanje imovinom obavlja poslove nabave roba, usluga i radova sukladno zakonskim propisima; pripreme objedinjenih planova nabave na temelju dostavljenih prijedloga planova nabave pojedinih ustrojstvenih jedinica i carinarnica; pripreme i provedbe postupka nabave u pogledu nabave roba, usluga i radova u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama iz čije nadležnosti je predmet nabave; definiranja načina, procedura i predmeta nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi; pripremanja ugovora iz područja javne nabave; suradnje s institucijom koja je nadležna za obavljanje postupaka javne nabave i središnje javne nabave; prikupljanja ponuda za nabavu roba, radova i usluga, naručivanje, zaprimanje i raspodjela nabavljene robe (poslovi ekonomata); poslovi vezani uz izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju poslovnih objekata; pripreme prijedloga za osiguranje potrebnih sredstava za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju poslovnih objekata; vezani uz pripremu projektnih zadataka i ustupanje izrade investicijsko-tehničke dokumentacije; pribavljanja potrebnih dozvola za izgradnju i rekonstrukciju poslovnih objekata; pripremanja i praćenja radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekata te se koordiniraju sudionici tijekom izgradnje i rekonstrukcije; vođenja i ažuriranja dokumentacije o nekretninama i pokretninama; vođenja očevidnika nekretnina i očevidnik pokretnina (prijevoznih sredstava); obavlja poslove u vezi korištenja i održavanja opreme na objektima i prijevoznim sredstvima provođenja aktivnosti vezanih za usklađenost stvarnog stanja nekretnina s podacima u zemljišnim knjigama; vezane uz zakup poslovnih prostora; aktivnosti vezanih uz davanje suglasnosti iz područja izgradnje i rekonstrukcije objekata; aktivnosti vezanih uz granične prijelaze; energetske učinkovitosti, nadziranja uporabe opreme i oružja; planiranja nabave te dodjelu na uporabu operativne tehnike, oružja, streljiva, zaštitne opreme; organiziranja kontrole tehničke ispravnosti opreme i oružja; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave.

U Službi za nabavu i upravljanje imovinom, ustrojavaju se:

5.3.1. Odjel za nabavu

5.3.2. Odjel za upravljanje imovinom.

5.3.1. Odjel za nabavu

Odjel za nabavu obavlja poslove nabave sukladno zakonskim propisima; nabavljanja robe, usluga i radova putem postupaka javne nabave; pripremanja objedinjenih planova nabave na temelju dostavljenih prijedloga planova nabave pojedinih ustrojstvenih jedinica i carinarnica; pripremanja i provođenja postupaka nabave u pogledu nabave roba, usluga i radova u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama iz čije nadležnosti je predmet nabave; definiranja načina, procedura i predmeta nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi; provođenja postupaka javnog oglašavanja postupaka nabave; pripremanja dokumentacije za nadmetanje na osnovi tehničkih specifikacija koje samostalno izrađuje, odnosno tehničkih specifikacija izrađenih i dostavljenih od drugih ustrojstvenih jedinica koje su nadležne za određeni predmet nabave; vođenja brige da se nabava odvija sukladno planu proračuna i planu nabave u pogledu zadanih okvira financijskih sredstava i njihove namjene; definiranja obvezno-pravnih odnosa s pravnim subjektima iz postupaka javne nabave, odnosno pripremanja ugovora iz područja nabave; vođenja svih evidencija o postupcima nabave; pripremanja obrazloženja u odgovoru na žalbe i davanja očitovanja o činjeničnim navodima te o žalbenim zahtjevima; pripremanja dokumentacije za potrebe i po zahtjevu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i drugih nadležnih tijela; kontinuirane suradnje s institucijom koja je nadležna za obavljanje postupaka javne nabave i središnje javne nabave (putem Ministarstva financija kao pojedinačnog naručitelja); prikupljanja ponuda za nabavu roba, radova i usluga, naručivanje, zaprimanje i raspodjela nabavljene robe (poslovi ekonomata); sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave.

5.3.2. Odjel za upravljanje imovinom

Odjel za upravljanje imovinom obavlja poslove vezane uz izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju poslovnih objekata; pripreme prijedloga za osiguranje potrebnih sredstava za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju poslovnih objekata; vezane uz pripremu projektnih zadataka i ustupanje izrade investicijsko-tehničke dokumentacije; pribavljanja svih potrebnih dozvola za izgradnju i rekonstrukciju poslovnih objekata; pripremanja praćenja radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekata te koordinirajnja sudionika tijekom izgradnje i rekonstrukcije; vođenja i ažuriranja dokumentacije o nekretninama i pokretninama; vođenja očevidnika nekretnina i očevidnika pokretnina (prijevoznih sredstava); aktivnosti vezanih za usklađenost stvarnog stanja nekretnina s podacima u zemljišnim knjigama; vezane uz zakup poslovnih prostora; obavlja poslove u vezi korištenja i održavanja opreme na objektima i prijevoznim sredstvima, provodi aktivnosti vezane uz davanje suglasnosti iz područja izgradnje i rekonstrukcije objekata; suradnje s Ministarstvom financija vezano uz aktivnosti u svezi s graničnim prijelazima; energetske učinkovitosti; provođenja obuke službenika za rukovanje opremom, oružjem i zaštitnim sredstvima te s izvorima ionizirajućeg zračenja, organiziranja zdravstvenih pregleda i kontrole zdravlja ovlaštenih carinskih službenika kojima je dodijeljeno oružje, odnosno koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja te nadziranja, čuvanja i sigurne uporabe opreme i oružja; planiranja nabave, čuvanja i dodjele na uporabu operativne tehnike, oružja, streljiva, zaštitne opreme i drugih sredstava potrebnih ovlaštenim carinskim službenicima; brige o kontroli tehničke ispravnosti opreme i oružja te vođenja odgovarajuće evidencije; poduzimanja i predlaganja mjera za sigurnost ovlaštenih carinskih službenika i drugih osoba, odnosno imovine; sudjeluje u pripremi postupaka javne nabave glede izrade tehničke dokumentacije za nabavu roba, usluga i radova iz svoga djelokruga; suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti u području svoga djelokruga; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave.«.

Članak 21.

Naslov iznad članka 55. i članak 55. mijenjaju se i glase:

»6. SEKTOR ZA CARINSKI SUSTAV I PROCEDURE

Članak 55.

Sektor za carinski sustav i procedure obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe propisa i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskoga pravnog sustava kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u carinskome sustavu; pripreme stručnih podloga za donošenje carinskih propisa iz djelokruga Ministarstva; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa iz djelokruga drugih tijela koji se primjenjuju u carinskoj službi; pripreme nacrta naputaka i drugih akata i mišljenja kojima se usmjerava i ujednačuje praksa carinske službe u provedbi carinskih i drugih propisa koji se primjenjuju u provedbi carinskih procedura; suradnje u postupcima usklađivanja hrvatskih carinskih propisa s carinskim propisima Europske unije; suradnje u pripremanju i provedbi mjera za unaprjeđivanje djelotvornosti provedbe carinskih procedura; usklađenja sa standardima za provedbu carinskih procedura u carinskim službama država članica Europske unije; provedbe carinskih procedura te carinskih, upravnih i prekršajnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda; iniciranja ili poduzimanja mjera za djelotvornu provedbu carinskih procedura u prekograničnom prometu robe i osoba; suradnje s drugim tijelima u poslovima iz svoga djelokruga; suradnje s drugim službama Središnjeg ureda i carinarnicama u vezi s provedbom carinskih propisa i procedura te osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi carinskih procedura; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; izvješćivanja ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti.

U Sektoru za carinski sustav i procedure, ustrojavaju se:

6.1. Služba za carinski sustav

6.2. Služba za carinske procedure

6.3. Služba za provozni postupak i granične procedure.

6.1. Služba za carinski sustav

Služba za carinski sustav obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe propisa i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskoga pravnog sustava kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u carinskome sustavu; sustavnog praćenja provedbe propisa hrvatskoga carinskog sustava, te pripreme stručnih podloga za donošenje carinskih propisa iz djelokruga Ministarstva; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa kojima se uređuje prekogranični promet osoba i roba u dijelu koji provodi carinska služba, i to: opći porezni propisi, propisi o porezu na dodanu vrijednost, devizni propisi, trgovinski propisi, propisi o prekršajima u dijelu koji se odnosi na carinsko-pravne odnose, sanitarni, veterinarski i fitosanitarni propisi, propisi o zaštiti okoliša, zaštititi sigurnosti i zdravlja ljudi općenito, zaštiti nacionalnog blaga povijesne, umjetničke ili arheološke vrijednosti; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga propisa općega dijela hrvatskoga pravnog sustava, posebice propisa o općem upravnom postupku, upravnim sporovima i prekršajnim postupcima u dijelu koji se odnosi na provedbu propisa carinskog sustava, praćenja primjene carinskih propisa, te izrade nacrta naputaka i drugih mjera za njihovu djelotvorniju provedbu; praćenja provedbe mjera gospodarske politike te politike carinske i izvancarinske zaštite; izrade stručnih podloga za donošenje mjera za njihovu provedbu u dijelu koji se odnosi na područje carinskog sustava; provedbe postupka odobravanja statusa ovlaštenoga gospodarskog subjekta; provedbe službenih radnji koje se odnose na dodjelu EORI broja te općenito primjenu sustava registracije i identifikacije gospodarskih subjekata (EORI sustava); pripreme stručnih i provedbenih podloga za primjenu sigurnosnih mjera u vezi s robom koja se unosi u ili iznosi iz carinskog područja i općenito mjera iz obuhvata sigurnosnog koncepta u carinskim sustavima; usklađivanja i ujednačavanja prakse pri njihovoj primjeni unutar carinske službe te koordinacije i stručne pomoći pri provedbi carinsko-sigurnosnih postupaka iz djelokruga carinarnica; sudjelovanja u osposobljavanju carinskih službenika i drugih sudionika u primjeni carinskih propisa; pripreme nacrta naputaka i drugih usmjeravajućih mjera za provedbu carinsko-poreznih, carinsko-sigurnosnih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave, te usklađivanja i ujednačavanja prakse pri njihovoj primjeni unutar carinske službe, provedba upravnih, prekršajnih i drugih postupaka u djelokrugu Središnjega ureda; sustavnog praćenja carinskih propisa iz djelokruga Europske unije i propisa pravnoga sustava Europske unije kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u carinskome sustavu; praćenja postupaka i stručnih podloga za donošenje carinskih propisa iz djelokruga Europske unije i mjera za njihovu provedbu; proučavanja i stručnog obrađivanja pitanja iz europskoga carinskog prava, pripreme stručnih podloga za donošenje propisa, drugih normativno-pravnih akata i mjera za usklađivanje hrvatskih carinskih propisa s carinskim propisima Europske unije, obavljanja analize, koordinacije te pružanja stručne pomoći u provedbi aktivnosti prilagodbe hrvatskoga carinsko-pravnog sustava carinsko-pravnom sustavu Europske unije i praksi carinskog postupanja u Europskoj uniji; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; organizacije, koordinacije i informatičke podrške administrativno-upravnom postupanju u implementaciji instituta carinskog sustava Europske unije.

U Službi za carinski sustav, ustrojavaju se:

6.1.1. Odjel za carinsko-porezni sustav

6.1.2. Odjel za carinsko-sigurnosni sustav.

6.1.1. Odjel za carinsko-porezni sustav

Odjel za carinsko-porezni sustav obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe propisa i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskoga pravnoga sustava kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u carinsko-poreznom sustavu; sustavnog praćenja provedbe propisa hrvatskoga carinsko-poreznog sustava te pripreme stručnih podloga za donošenje carinsko-poreznih propisa iz djelokruga Ministarstva; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa kojima se uređuje prekogranični promet osoba i roba u dijelu koji provodi carinska služba, i to: opći porezni propisi, propisi o porezu na dodanu vrijednost, devizni propisi, trgovinski propisi, propisi o prekršajima iz područja uređenja carinsko-poreznih propisa; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga propisa općega dijela hrvatskoga pravnoga sustava, posebice propisa o općem upravnom i poreznom postupku, upravnim sporovima i prekršajnim postupcima u dijelu koji se odnosi na provedbu propisa carinsko-poreznog sustava; praćenja primjene carinskih propisa te izrade nacrta naputaka i drugih mjera za njihovu djelotvorniju provedbu; praćenja provedbe mjera gospodarske politike te politike carinske i izvancarinske zaštite; izrade stručnih podloga za donošenje mjera za njihovu provedbu u dijelu koji se odnosi na područje carinskog sustava; poslovi provedbe upravnih, poreznih, prekršajnih i drugih postupaka u djelokrugu Središnjega ureda; pripreme nacrta naputaka i drugih usmjeravajućih mjera za provedbu carinsko-poreznih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave; usklađivanja i ujednačavanja prakse pri njihovoj primjeni unutar carinske službe te koordinacije i stručne pomoći pri provedbi carinsko-poreznih postupaka iz djelokruga carinarnica; sustavnog praćenja carinskih propisa iz djelokruga Europske unije i propisa pravnoga sustava Europske unije kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u carinsko-poreznom sustavu; praćenja postupaka i stručnih podloga za donošenje carinskih propisa iz djelokruga Europske unije i mjera za njihovu provedbu; proučavanja i stručnog obrađivanja pitanja iz europskoga carinsko-poreznog prava; pripreme normativno-pravnih akata i mjera za usklađivanje hrvatskih carinskih propisa s carinskim propisima Europske unije; analize, koordinacije i pružanja stručna pomoć u provedbi aktivnosti prilagodbe hrvatskoga carinsko-pravnog sustava carinsko-pravnom sustavu Europske unije i praksi carinskog postupanja u državama članicama Europske unije u području carinsko-poreznih instituta; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; organizacije, koordinacije i informatičke podrške administrativno-upravnom postupanju u implementaciji instituta carinskog-poreznog sustava Europske unije; suradnje u postupcima osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi carinskih postupaka i postupanja.

6.1.2. Odjel za carinsko-sigurnosni sustav

Odjel za carinsko-sigurnosni sustav obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe propisa i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskoga pravnoga sustava kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u carinsko-sigurnosnom sustavu; sustavnog praćenja provedbe propisa hrvatskoga carinsko-sigurnosnog sustava, specifično u segmentu primjene sigurnosnih mjera, te pripreme stručnih podloga za donošenje carinsko-sigurnosnih propisa iz djelokruga Ministarstva; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa kojima se uređuje prekogranični promet osoba i roba u dijelu koji provodi carinska služba i mjera iz segmenta primjene sigurnosnog koncepta u području prekograničnog kretanja osoba i roba, i to: sanitarni, veterinarski i fitosanitarni propisi, propisi o zaštiti okoliša, zaštititi sigurnosti i zdravlja ljudi općenito, zaštiti nacionalnog blaga povijesne, umjetničke ili arheološke vrijednosti, propisi o prekršajima iz područja uređenja carinsko-sigurnosnih propisa; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga propisa općega dijela hrvatskoga pravnoga sustava u dijelu koji se odnosi na provedbu propisa carinsko-sigurnosnog sustava; praćenja primjene carinskih propisa te izrade nacrta naputaka i drugih mjera za njihovu djelotvorniju provedbu; pripreme nacrta naputaka i drugih usmjeravajućih mjera za provedbu carinsko-sigurnosnih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave; usklađivanja i ujednačavanja prakse pri njihovoj primjeni unutar carinske službe te koordinacije i stručne pomoći pri provedbi carinsko-sigurnosnih postupaka iz djelokruga carinarnica; provedbe postupka odobravanja statusa ovlaštenoga gospodarskog subjekta; provedbe službenih radnji koje se odnose na dodjelu EORI broja te općenito primjenu sustava registracije i identifikacije gospodarskih subjekata (EORI sustava); pripreme stručnih i provedbenih podloga za primjenu sigurnosnih mjera u vezi s robom koja se unosi u ili iznosi iz carinskog područja i općenito mjera iz obuhvata sigurnosnog koncepta u carinskim sustavima; usklađivanja i ujednačavanja prakse pri njihovoj primjeni unutar carinske službe te koordinacije i stručne pomoći pri provedbi carinsko-sigurnosnih postupaka iz djelokruga carinarnica; sustavnog praćenja carinskih propisa iz djelokruga Europske unije i propisa pravnoga sustava Europske unije kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u carinsko-sigurnosnom sustavu; praćenja postupaka i stručnih podloga za donošenje carinskih propisa iz djelokruga Europske unije i mjera za njihovu provedbu; proučavanja i stručnog obrađivanja pitanja iz europskoga carinsko-sigurnosnog prava; pripreme normativno-pravnih akata i mjera za usklađivanje hrvatskih carinskih propisa s carinskim propisima Europske unije; analize, koordinacije i pružanja stručna pomoć u provedbi aktivnosti prilagodbe hrvatskoga carinsko-pravnog sustava carinsko-sigurnosnom sustavu Europske unije i praksi carinskog postupanja u državama članicama Europske unije u području carinsko-sigurnosnih instituta; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; organizacije, koordinacije i informatičke podrške administrativno-upravnom postupanju u implementaciji instituta carinskog-sigurnosnog sustava Europske unije; suradnje u postupcima osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi carinskih postupaka i postupanja.

6.2. Služba za carinske procedure

Služba za carinske procedure obavlja poslove sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskoga pravnog sustava kojima se uređuju carinske procedure; pripreme nacrta naputaka, drugih usmjeravajućih akta i mišljenja vezanih uz provedbu carinskih procedura; provedbe upravnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda u dijelu kojim se uređuju carinske procedure; izrade nacrta mišljenja i drugih pojedinačnih akata o provedbi propisa u dijelu koji se odnosi na carinska oslobođenja i provedbu carinskih procedura; praćenja propisa izvan carinskoga sustava kojima se uređuje prekogranični promet robe i osoba i to: opći porezni propisi, propisi o porezu na dodanu vrijednost, devizni propisi, trgovinski propisi, sanitarni, veterinarski, fitosanitarni i drugi propisi koji uređuju posebne oblike nadzora robe pri izvozu ili uvozu i općenito u provedbi carinskih procedura, te stručne pomoći, savjetovanja, izvješćivanja i pripreme nacrta naputaka, drugih usmjeravajućih akta i mišljenja za primjenu tih propisa u provedbi carinskih procedura; obavljanja upravnog nadzora, koordinacije i pružanja stručne pomoći pri provedbi carinskih procedura u djelokrugu carinarnica; suradnje s otpremnicima i drugim sudionicima u provedbi carinskih procedura, uključujući i sudjelovanje u djelatnostima vezanima uz njihovo stručno usavršavanje; provedbe stručnog usavršavanja carinskih službenika; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave.

U Službi za carinske procedure, ustrojavaju se:

6.2.1. Odjel za provedbu carinskih procedura

6.2.2. Odjel za pojednostavnjenja

6.2.3. Odjel za carinsko upravni i prekršajni postupak.

6.2.1. Odjel za provedbu carinskih procedura

Odjel za provedbu carinskih procedura obavlja poslove sustavnog praćenja i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa kojima se uređuju carinske procedure; pripreme nacrta naputaka, drugih usmjeravajućih akta i mišljenja vezanih uz provedbu carinskih procedura; provedbe upravnih postupaka iz djelokruga Središnjega ureda u dijelu kojima se uređuju carinske procedure; koordinacije i stručne pomoći te upravnog nadzora u dijelu koji se odnosi na provedbu carinskih procedura u djelokrugu carinarnica; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za djelotvornu i ujednačenu primjenu propisa koji uređuju carinski dopuštena postupanja ili uporabu robe u praksi carinske službe; suradnje s otpremnicima i drugim sudionicima u provedbi carinskih procedura, uključujući i sudjelovanje u djelatnostima vezanima uz njihovo stručno usavršavanje; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; stručnog usavršavanja carinskih službenika vezano za provedbu carinskih procedura.

6.2.2. Odjel za pojednostavnjenja

Odjel za pojednostavnjenja obavlja poslove sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa u području pojednostavnjenja carinskih procedura, carinskih formalnosti i postupaka; pripreme nacrta naputaka, drugih usmjeravajućih akata i mišljenja vezanih uz provedbu pojednostavnjenih postupaka deklariranja, posebnih pojednostavnjenih postupaka za provozni postupak i drugih carinskih postupaka, te drugih pojednostavnjenja; sustavnog praćenja propisa pravnoga sustava Europske unije u području pojednostavnjenja carinskih procedura i drugih pojednostavnjena koje proizlaze iz propisa carinskog sustava; praćenja postupaka za njihovo donošenje i mjera za njihovu provedbu; pripreme stručnih podloga za donošenje propisa i poduzimanje drugih mjera za usklađivanje hrvatskih carinskih propisa s carinskim propisima Europske unije u području pojednostavnjenja carinskih procedura, carinskih formalnosti i postupaka; provedbe upravnih postupaka u djelokrugu Središnjega ureda u dijelu koji se odnosi na odobravanje pojednostavnjenja te statusa koji omogućavaju primjenu sustava pojednostavnjenja u provedi carinskih procedura i formalnosti; vođenja evidencija o odobrenim pojednostavnjenjima; suradnje s državnim i javnopravnim tijelima te gospodarskim subjektima i zainteresiranom javnošću u vezi s odobravanjem pojednostavnjenja i provedbom instituta carinskog prava koje predviđaju pojednostavnjenja; provedbe upravnog nadzora, koordinacije i stručne pomoći pri provedbi pojednostavnjenih postupaka iz djelokruga carinarnica; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; suradnje u postupcima osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi pojednostavnjenih postupaka.

6.2.3. Odjel za carinsko upravni i prekršajni postupak

Odjel za carinsko upravni i prekršajni postupak obavlja poslove provedbe upravnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda, posebno u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje carinskih oslobođenja; stručne poslove u vezi s obavljanjem otpremničke djelatnosti u dijelu koji se odnosi na provedbu carinskih procedura; vođenja propisanih evidencija i provedbu upravnog nadzora otpremničkih tvrtki u dijelu koji se odnosi na uvjete za provedbu carinskih procedura kao i na uvjete za obavljanje otpremničke djelatnosti; donošenja upravnih akta u vezi s poslovanjem ovlaštenih carinskih otpremnika i zastupnika; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za djelotvornu i ujednačenu primjenu propisa o upravnom, poreznom i prekršajnom postupku u praksi carinske službe; praćenja propisa koji se primjenjuju u carinsko-upravnom i prekršajnom postupku te davanja uputa i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu; pripreme mišljenja na nacrte prijedloga zakona te mišljenja i suglasnosti na podzakonske propise drugih tijela državne uprave; suradnje s pravosudnim i državnim tijelima vezano uz provedbu carinsko-upravnog i carinsko-prekršajnog postupka; praćenja i proučavanja sudske prakse; pružanja pravne pomoći ustrojstvenim jedinicama carinarnica; usklađivanja rada carinarnica u provedbi postupaka prodaje oduzete ili u korist države ustupljene strane robe; stručnog praćenja i administrativne podrške za državno tijelo ovlašteno za besplatnu dodjelu oduzete ili u korist države ustupljene robe; donošenja prekršajnih rješenja iz područja propisa carinskog i trošarinskog sustava, propisa o posebnim porezima; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; izrade izvješća i davanja informacija iz djelokruga rada odjela.

6.3. Služba za provozni postupak i granične procedure

Služba za provozni postupak i granične procedure obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe carinskih propisa u dijelu koji uređuje kretanje roba, odnosno postupak provoza i graničnih procedura; sustavnog praćenja provedbe propisa kojima je uređeno prekogranično kretanje roba i putnika i njihova utjecaja na nesmetano odvijanje carinskih procedura i međunarodnog robnog i putničkog prometa u cestovnom, željezničkom, zračnom, pomorskom i riječnom prometu, te utjecaja na slobodno kretanje roba i putnika; sustavnog praćenja propisa izvan carinskog sustava kojima se uređuje kretanje roba i putnika preko graničnih prijelaza, a imaju utjecaja na carinske procedure, njihovo odvijanje, kretanje i prijevoz roba preko graničnih prijelaza i općenito na slobodno i nesmetano kretanje roba i putnika u međunarodnom prometu; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa carinskog sustava u dijelu kojim se uređuju postupci provoza te stručnih podloga kojima se propisuju carinske procedure u vezi s prekograničnim kretanjem i prijevozom robe; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga i mišljenja u svezi s donošenjem propisa izvan carinskog sustava kojima se regulira kretanje robe preko graničnih prijelaza (propisi i ugovori o međunarodnom prijevozu roba i putnika, propisi iz područja sigurnosti u prometu i prijevozu, te drugi specifični propisi vezani za zračni promet, promet plovnim putovima, željeznički promet i dr.), a imaju posljedice na carinske procedure ili provozni postupak; pripremanja stručnih podloga i prijedloga u vezi efikasnog funkcioniranja organizacijskih jedinica neophodnih za nesmetano funkcioniranje NCTS sustava (NCTS Help Desk, EU Transit network, Centralna služba za provozni postupak), te sustavnog praćenja njihovoga rada kroz usklađivanje i prilagodbu s odgovarajućim sustavima u »zajedničkom provoznom postupku« i »provoznom postupku Zajednice«; praćenja i provedbe propisa Europske unije u dijelu provoznog postupka i praćenja provedbe i izmjena međunarodnih konvencija vezanih za slobodno kretanje robe i postupak provoza, a na kojima su utemeljene pojedine isprave u postupku provoza (TIR Karnet, ATA Karnet, Obrazac 302 NATO, poštanske isprave, Rajnski manifest) te izrade usmjeravajućih akata neophodnih za ispravnu primjenu međunarodnih općih pravnih akata; sudjelovanja u radu stručnih tijela Europske komisije i pripremi stručnih podloga za izmjene propisa na kojima su utemeljeni »provozni postupak Zajednice« i »postupak zajedničkog provoza«; sudjelovanja u radu stručnih tijela Carinske konvencije o međunarodnom prijevozu robe pod okriljem karneta TIR iz 1975. godine, te u izradi stručnih akata kojima se na nacionalnoj razini osigurava ispravna primjena Konvencije TIR, koordinacije i stručne pomoći u provedbi graničnih procedura; praćenja prekograničnog prometa, protočnosti graničnih prijelaza, standarda protočnosti i upravljanja prijelazima; suradnje s drugim službama na graničnim prijelazima i integriranog upravljanja granicom; sustavnog praćenja provedbe carinskih propisa specifično u segmentu primjene sigurnosnih mjera u području provoza; izdavanja usmjeravajućih akata i mišljenja te određivanja potrebnih mjera u izvanrednim situacijama; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi provoznih postupaka i graničnih procedura.«.

Članak 22.

Naslov iznad članka 56. i članak 56. mijenjaju se i glase:

»7. SEKTOR ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE

Članak 56.

Sektor za trošarine i posebne poreze obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe propisa i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskoga pravnoga sustava kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u trošarinskom sustavu i sustavu posebnih poreza; izrade stručnih podloga za donošenje zakonskih i podzakonskih propisa o trošarinama i posebnim porezima; izrade naputaka, uputa, tumačenja i drugih akata kojima se usmjerava i ujednačuje praksa u provedbi propisa o trošarinama i posebnim porezima te provedbi drugih propisa vezanih za područje djelokruga rada Sektora; davanja mišljenja o provedbi propisa o trošarinama i posebnim porezima u pojedinačnim predmetima; sustavnog praćenja provedbe i trošarinskog nadzora nad pravilnom provedbom propisa o trošarinama, posebnim porezima i drugih propisa koji se primjenjuju u postupcima oporezivanja trošarinama i posebnim porezima kao i primjenom naputaka i mišljenja u vezi trošarina i posebnih poreza; pružanja stručne pomoći carinarnicama radi osiguravanja jedinstvenog postupanja; praćenja smjernica proračunske porezne politike; sustavnog praćenja propisa o trošarinama iz djelokruga Europske unije i propisa pravnoga sustava Europske unije kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u trošarinskome i sustavu posebnih poreza; praćenja postupaka i stručnih podloga za donošenje trošarinskih propisa iz djelokruga Europske unije i mjera za njihovu provedbu; proučavanja i stručnog obrađivanja pitanja iz europskoga trošarinskog prava; pripreme stručnih podloga za donošenje normativno-pravnih akata i mjera za usklađivanje hrvatskih propisa o trošarinama i posebnim porezima s odnosnim propisima Europske unije; analize, koordinacije te pružanja stručne pomoći u provedbi aktivnosti prilagodbe hrvatskoga trošarinskog sustava i sustava posebnih poreza trošarinskom sustavu Europske unije i praksi trošarinskog postupanja u Europskoj uniji; sudjelovanja u aktivnostima radnih tijela Europske komisije u području trošarina i posebnih poreza; pripreme stajališta i zastupanja Carinske uprave aktivnostima radnih tijela Europske komisije i drugih međunarodnih tijela; praćenja radnih materijala i izvješća sa sastanaka te upoznavanja carinskih službenika i gospodarstvenika s prikupljenim saznanjima, zauzetim stavovima i usvojenim odlukama; poslovi provedbe upravnog postupka u području djelokruga rada; vođenja glavnog trezora; rukovanja markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića, duhanskih proizvoda i kave; nadzora nad rukovanjem duhanskim markicama kod ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – uvoznika i uvoznika duhanskih proizvoda; razmjene informacija vezanih uz kretanje trošarinskih proizvoda s državama članicama i Europskom komisijom posredstvom Trošarinskog ureda za vezu te razmjene podataka iz SEED baze podataka s drugim državama članicama i Europskom komisijom; suradnje s drugim nadležnim tijelima, drugim sektorima Središnjeg ureda i carinarnicama u poslovima vezanim za područje djelokruga rada Sektora; predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima u području djelokruga rada Sektora; davanja inicijative za uvođenje informatičke podrške u području djelokruga rada Sektora; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni propisa o trošarinama i posebnim porezima; pripreme i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; izvješćivanja ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti.

U Sektor za trošarine i posebne poreze, ustrojavaju se:

7.1. Služba za trošarinski sustav

7.2. Služba za trošarinske postupke

7.3. Služba za posebne poreze.

7.1. Služba za trošarinski sustav

Služba za trošarinski sustav obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe propisa i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskoga pravnoga sustava kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u trošarinskom sustavu; izrade stručnih podloga za donošenje zakonskih i podzakonskih propisa o trošarinama; izrade naputaka, uputa, tumačenja i drugih akata kojima se usmjerava i ujednačuje praksa u provedbi općih i zajedničkih odredaba primjenjivih na sve trošarinske proizvode; sudjelovanja u izradi usmjeravajućih akata kojima se uređuje područje oporezivanja pojedinih predmeta oporezivanja; sustavnog praćenja provedbe i trošarinskog nadzora nad pravilnom provedbom propisa o trošarinama u dijelu općih i zajedničkih odredaba primjenjivih na sve trošarinske proizvode, te s njima povezanih usmjeravajućih akata, kao i drugih propisa koji se primjenjuju u postupcima oporezivanja trošarinama; pružanja stručne pomoći carinarnicama radi osiguravanja jedinstvenog postupanja u provedbi općih i zajedničkih odredaba propisa o trošarinama; praćenja smjernica proračunske porezne politike; sustavnog praćenja propisa o trošarinama iz djelokruga Europske unije i propisa pravnoga sustava Europske unije kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u trošarinskome i sustavu posebnih poreza; praćenja postupaka i stručnih podloga za donošenje trošarinskih propisa iz djelokruga Europske unije i mjera za njihovu provedbu; proučavanja i stručnog obrađivanja pitanja iz europskoga trošarinskog prava; pripreme stručnih podloga za donošenje normativno-pravnih akata i mjera za usklađivanje hrvatskih propisa o trošarinama s odnosnim propisima Europske unije; analize, koordinacije te pružanja stručne pomoći u provedbi aktivnosti prilagodbe hrvatskoga trošarinskog sustava trošarinskom sustavu Europske unije i praksi trošarinskog postupanja u Europskoj uniji; sudjelovanja u radu tijela Europske komisije u području trošarina; pripreme stajališta i zastupanja Carinske uprave u radu tijela Europske komisije i drugih međunarodnih tijela; praćenja radnih materijala i izvješća sa sastanaka te upoznavanja carinskih službenika i gospodarstvenika sa prikupljenim saznanjima, zauzetim stavovima i usvojenim odlukama; suradnje s drugim nadležnim tijelima, drugim sektorima Središnjeg ureda i carinarnicama u poslovima vezanim za područje djelokruga rada Službe; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni propisa o trošarinama; pripreme i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave.

U Službi za trošarinski sustav, ustrojavaju se:

7.1.1. Odjel za normativne poslove

7.1.2. Odjel za provedbene poslove harmoniziranog trošarinskog sustava.

7.1.1. Odjel za normativne poslove

Odjel za normativne poslove obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe propisa i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskoga pravnoga sustava kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u trošarinskom sustavu; izrade stručnih podloga za donošenje zakonskih i podzakonskih propisa o trošarinama; izrade naputaka, uputa, tumačenja i drugih akata kojima se usmjerava i ujednačuje praksa u provedbi općih i zajedničkih odredaba primjenjivih na sve trošarinske proizvode; sudjelovanja u izradi usmjeravajućih akata kojima se uređuje područje oporezivanja pojedinih predmeta oporezivanja; sustavnog praćenja provedbe i nadzora nad pravilnom provedbom propisa o trošarinama u dijelu općih i zajedničkih odredaba primjenjivih na sve trošarinske proizvode, te s njima povezanih usmjeravajućih akata, kao i drugih propisa koji se primjenjuju u postupcima oporezivanja trošarinama; pružanja stručne pomoći carinarnicama radi osiguravanja jedinstvenog postupanja u provedbi općih i zajedničkih odredaba propisa o trošarinama; praćenja smjernica proračunske porezne politike; suradnje s drugim nadležnim tijelima u poslovima vezanim za područje djelokruga rada; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni propisa o trošarinama; pripreme i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu; drugi poslovi povezani s područjem djelokruga rada.

7.1.2. Odjel za provedbene poslove harmoniziranog trošarinskog sustava

Odjel za provedbene poslove harmoniziranog trošarinskog sustava obavlja poslove sustavnog praćenja propisa o harmoniziranim trošarinama Europske unije i najbolje prakse država članica; praćenja stanja usklađenosti nacionalnog trošarinskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije; analiziranja usklađenosti te iniciranja i suradnje te pružanja stručne pomoći u provedbi aktivnosti prilagodbe nacionalnog trošarinskog sustava trošarinskom sustavu Europske unije i najboljoj praksi trošarinskog postupanja u Europskoj uniji; praćenja dokumentacije radnih tijela Europske komisije o mjerama provedbe trošarinskog sustava; proučavanja i stručnog obrađivanja pitanja iz europskoga trošarinskog prava; praćenja provedbe preporuka stručnjaka Europske komisije; praćenje provedbe aktivnosti vezanih uz provedbu obveza iz pregovora i odobrenog prijelaznog razdoblja za oporezivanje duhanskih proizvoda-cigareta; koordinacije aktivnog sudjelovanja, ovisno o tematskom području, u radu tijela Europske komisije iz područja harmoniziranih trošarina kao i zastupanja pred drugim međunarodnim tijelima; pripremanja materijala potrebnih za sudjelovanje na sastancima radnih skupina nadležnih tijela Europske komisije u području trošarina; pripremanje stručnih podloga za konzultacije s nadležnim tijelima Europske komisije; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanima za područje djelokruga rada Odjela; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; suradnje s drugim nadležnim tijelima i drugim sektorima u Središnjem uredu radi obavljanja poslova iz nadležnosti; pripremanja i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu.

7.2. Služba za trošarinske postupke

Služba za trošarinske postupke obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe i trošarinskog nadzora nad pravilnom provedbom propisa o oporezivanju trošarinama, te s njima povezanih usmjeravajućih akata, kao i drugih propisa čija je primjena od utjecaja na oporezivanje trošarinama; davanja inicijative i suradnje pri izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama; izrade naputaka, uputa, tumačenja i drugih akata kojima se usmjerava i ujednačuje praksa u provedbi odredaba primjenjivih na pojedine trošarinske proizvode; sudjelovanja u izradi usmjeravajućih akata kojima se uređuje provedba općih i zajedničkih odredaba propisa o trošarinama; davanja mišljenja o provedbi propisa o trošarinama u pojedinačnim predmetima; pružanja stručne pomoći carinarnicama radi osiguravanja jedinstvenog postupanja u provedbi odredaba primjenjivih na pojedine trošarinske proizvode; suradnje s drugim tijelima u poslovima iz svoga djelokruga; provedbe upravnog postupka u području djelokruga rada; praćenja smjernica proračunske porezne politike; praćenja posebnih propisa čija je primjena od utjecaja na oporezivanje trošarinskih proizvoda; razmjene informacija vezanih uz kretanje trošarinskih proizvoda s državama članicama i Europskom komisijom posredstvom Trošarinskog ureda za vezu te razmjene podataka iz SEED baze podataka s drugim državama članicama i Europskom komisijom; predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima te davanja inicijative za uvođenje informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanim uz teme iz djelokruga rada Službe; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; vođenja glavnog trezora; rukovanja markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića, duhanskih proizvoda i kave; nadzora nad rukovanjem duhanskim markicama kod ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – uvoznika i uvoznika duhanskih proizvoda; izrade analiza o trošarinskim proizvodima i njihovom kretanju; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa.

U Službi za trošarinske postupke, ustrojavaju se:

7.2.1. Odjel za duhanske proizvode, alkohol i označavanje markicama

7.2.2. Odjel za energente i električnu energiju

7.2.3. Trošarinski odjel za vezu.

7.2.1. Odjel za duhanske proizvode, alkohol i označavanje markicama

Odjel za duhanske proizvode, alkohol i označavanje markicama obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe i trošarinskog nadzora nad pravilnom provedbom propisa o oporezivanju trošarinama, te s njima povezanih usmjeravajućih akata, kao i drugih propisa čija je primjena od utjecaja na oporezivanje duhanskih proizvoda i alkohola; davanja inicijative i suradnje pri izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama, osobito u dijelu oporezivanja duhanskih proizvoda i alkohola; izrade naputaka, uputa, tumačenja i drugih akata kojima se usmjerava i ujednačuje praksa u provedbi odredaba koje uređuju oporezivanje duhanskih proizvoda i alkohola; sudjelovanja u izradi usmjeravajućih akata kojima se uređuje provedba općih i zajedničkih odredaba propisa o trošarinama; davanja mišljenja o provedbi propisa o trošarinama u pojedinačnim predmetima u dijelu oporezivanja duhanskih proizvoda i alkohola; pružanja stručne pomoći carinarnicama radi osiguravanja jedinstvenog postupanja u provedbi odredaba primjenjivih na oporezivanje duhanskih proizvoda i alkohola; suradnje s drugim tijelima u poslovima iz svoga djelokruga; provedbe upravnog postupka u području djelokruga rada; praćenja smjernica proračunske porezne politike; predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima; davanja inicijative za uvođenje informatičke podrške u području djelokruga rada Odjela; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanim uz teme iz djelokruga rada Odjela; praćenja posebnih propisa čija je primjena od utjecaja na oporezivanje duhanskih proizvoda i alkohola; vođenja glavnog trezora; rukovanja markicama za označavanje duhanskih proizvoda, alkohola i kave; nadzora nad rukovanjem duhanskim markicama kod ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta- uvoznika i uvoznika duhanskih proizvoda; naručivanja, primanja, izdavanja i distribuiranja markica naručiteljima markica; fakturiranja troškova tiskanja markica naručiteljima markica; nadziranja uništenja markica za označavanje proizvoda podložnih trošarinama i posebnim porezima kod tiskare; vođenja evidencije o količini izdanih markica za označavanje alkohola i alkoholnih pića, duhanskih proizvoda i kave; izrade količinskih izvješća za duhanske proizvode; izrade analiza potrebnih za praćenje visine trošarina na duhanske proizvode i alkohol; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa.

7.2.2. Odjel za energente i električnu energiju

Odjel za energente i električnu energiju obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe i trošarinskog nadzora nad pravilnom provedbom propisa o oporezivanju trošarinama, te s njima povezanih usmjeravajućih akata, kao i drugih propisa čija je primjena od utjecaja na oporezivanje energenata i električne energije; davanja inicijative i suradnje pri izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama, osobito u dijelu oporezivanja energenata i električne energije; izrade naputaka, uputa, tumačenja i drugih akata kojima se usmjerava i ujednačuje praksa u provedbi odredaba koje uređuju oporezivanje energenta i električne energije; sudjelovanja u izradi usmjeravajućih akata kojima se uređuje provedba općih i zajedničkih odredaba propisa o trošarinama; davanja mišljenja o provedbi propisa o trošarinama u pojedinačnim predmetima u dijelu oporezivanja energenta i električne energije; pružanja stručne pomoći carinarnicama radi osiguravanja jedinstvenog postupanja u provedbi odredaba primjenjivih na oporezivanje energenta i električne energije; suradnje s drugim tijelima u poslovima iz svoga djelokruga; praćenja smjernica proračunske porezne politike; predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima; davanja inicijative za uvođenje informatičke podrške u području djelokruga rada Odjela; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanim uz teme iz djelokruga rada Odjela; izrade analiza količinskih izvješća za energente i električnu energiju; izrade analiza potrebnih za praćenje visina trošarine na energente i električnu energiju, kao i njihovog utjecaja na maloprodajne cijene energenata; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa.

7.2.3. Trošarinski odjel za vezu

Trošarinski odjel za vezu obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe i trošarinskog nadzora nad pravilnom provedbom propisa o oporezivanju trošarinama, te s njima povezanih usmjeravajućih akata, kao i drugih propisa čija je primjena od utjecaja na praćenje kretanja trošarinskih proizvoda; davanja inicijative i suradnje pri izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama u dijelu kretanja trošarinskih proizvoda; sudjelovanja u izradi usmjeravajućih akata kojima se uređuje provedba odredaba o kretanju trošarinskih proizvoda; davanja mišljenja vezanih za kretanje trošarinskih proizvoda; pružanja stručne pomoći carinarnicama radi osiguravanja jedinstvenog postupanja u provedbi odredaba primjenjivih na kretanje trošarinskih proizvoda; suradnje s drugim tijelima u poslovima iz svoga djelokruga; razmjene informacija vezanih uz kretanje trošarinskih proizvoda te razmjene podataka iz SEED baze podataka s drugim državama članicama i Europskom komisijom; nadzora i kontrole odlaznih i dolaznih MVS zahtjeva (verifikacija kretanja trošarinske robe); primanja i slanja EWSE poruka (poruke ranog upozoravanja); rješavanja o zahtjevima iz drugih država članica upućenih putem njihovih Trošarinskih ureda za vezu te obrada i prosljeđivanje zahtjeva koji se upućuju u druge države članice posredstvom nacionalnoga Trošarinskog ureda za vezu; nadzora pravovremenosti rješavanja pitanja razmjene podataka s drugim državama članicama; nadzora ispravnosti unesenih podataka u SEED bazu podataka; izrade izvještaja sukladno zahtjevima Europske komisije; predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima; davanja inicijative za uvođenje informatičke podrške u području djelokruga rada Odjela; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanim uz teme iz djelokruga rada Odjela; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa vezanih uz kretanje trošarinskih proizvoda.

7.3. Služba za posebne poreze

Služba za posebne poreze obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe propisa i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskoga pravnoga sustava kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi povezani s oporezivanjem posebnim porezima; izrade stručnih podloga za donošenje zakonskih i podzakonskih propisa o oporezivanju posebnim porezima osobnih automobila, motocikala, plovila i zrakoplova, kave, bezalkoholnih pića te luksuznih proizvoda; izrade naputaka, uputa, tumačenja i drugih akata kojima se usmjerava i ujednačuje praksa u provedbi propisa o posebnim porezima te provedbi drugih propisa vezanih za područje djelokruga rada; davanja mišljenja o provedbi propisa o posebnim porezima u pojedinačnim predmetima; sustavnog praćenja provedbe i poreznog nadzora nad pravilnom provedbom propisa o posebnim porezima i drugih propisa koji se primjenjuju u postupcima oporezivanja posebnim porezima kao i primjenom naputaka i mišljenja u vezi posebnih poreza; pružanja stručne pomoći carinarnicama radi osiguravanja jedinstvenog postupanja; praćenja smjernica proračunske porezne politike; sustavnog praćenja propisa o trošarinama iz djelokruga Europske unije i propisa pravnoga sustava Europske unije kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u sustavu posebnih poreza (EU neharmoniziranih trošarina); pripreme stručnih podloga za donošenje normativno-pravnih akata i mjera za usklađivanje hrvatskih propisa o posebnim porezima s odnosnim propisima Europske unije; sudjelovanja u radu tijela Europske komisije u području posebnih poreza (EU neharmoniziranih trošarina) i pripremi stajališta i zastupanja Carinske uprave u aktivnostima radnih tijela Europske komisije i drugih međunarodnih tijela; suradnje s drugim nadležnim tijelima, drugim sektorima Središnjeg ureda i carinarnicama u poslovima vezanim za područje djelokruga rada; predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima; davanja inicijative za uvođenje informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni propisa o posebnim porezima; pripreme i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu.«.

Članak 23.

Naslov iznad članka 57. i članak 57. mijenjaju se i glase:

»8. SEKTOR ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO

Članak 57.

Sektor za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo obavlja poslove sudjelovanja u radnim tijelima Svjetske carinske organizacije, Europske komisije i drugih međunarodnih organizacija; praćenja tarifnih propisa europske unije, uključujući mjere zajedničke agrarne i trgovinske politike, propisa vezanih uz razvrstavanje robe u harmonizirani sustav, kombiniranu infrastrukturu, TARIC i druge nomenklature koje se koristi u provedbi tarifnih mjera Europske unije; praćenja propisa o utvrđivanju carinske vrijednosti kao i međunarodnih ugovora o slobodnoj trgovini i propisa o povlaštenom i nepovlaštenom podrijetlu robe; pripreme propisa iz djelokruga rada Sektora; sudjelovanja u pripremi carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa u dijelu u kojem se odnose na djelokrug rada Sektora; suradnje s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, drugim ministarstvima i tijelima državne uprave u provedbi odnosnih propisa, uključujući sudjelovanje u radnim tijelima za provedbu tih propisa; davanja tumačenja, donošenje naputaka, uputa i drugih informacija iz područja zajedničke agrarne politike, zajedničke trgovinske politike, propisa vezanih uz razvrstavanje robe u carinsku tarifu; utvrđivanja carinske vrijednosti; donošenja propisa o povlaštenom i nepovlaštenom podrijetlu robe, kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinarnica iz djelokruga rada Sektora; praćenja razvoja ITMS sustava na razini europske unije; poslovnog održavanja nacionalnih ITMS aplikacija; upravljanja i nadzora nad dnevnom dostavom TARIC podataka iz Europske unije, integracija nacionalnih tarifnih propisa i propisa iz područja zabrana i ograničenja u nacionalni TARIC sustav; upravljanja zahtjevima za carinske kvote te nadzornim, SMS i ISPP podacima koje se razmjenjuje s nadležnim tijelima Europske unije; upravljanja carinskim kvotama; provedbe antidampinških i kompenzacijskih mjera; provedbe specifičnih mjera zajedničke agrarne politike; upravljanja, praćenja i koordinacije fizičkih provjera robe koju se izvozi uz primjenu izvoznih naknada; suradnje s agencijom nadležnom za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim tijelima Europske unije po pitanju istog; praćenja i analize kretanja vrijednosti selektiranih roba; upravljanja poslovnim procesom provjera dokaza o podrijetlu robe i provjera vjerodostojnosti carinske vrijednosti; pripreme stručnih materijala, obuka carinskih službenika, pružanja stručne pomoći carinskim službenicima i gospodarstvu iz djelokruga rada Sektora; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave.

U Sektoru za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo, ustrojavaju se:

8.1. Služba za carinsku tarifu

8.2. Služba za carinsku vrijednost i podrijetlo

8.3. Služba za carinski laboratorij

8.4. Služba za provedbu tarifnih mjera.

8.1. Služba za carinsku tarifu

Služba za carinsku tarifu obavlja poslove sudjelovanja u radnim tijelima Svjetske carinske organizacije, Europske komisije i drugih međunarodnih organizacija; praćenja propisa Europske unije iz područja zajedničke carinske tarife te zajedničke agrarne politike i zajedničke trgovinske politike u dijelu obveza carinske službe; pripreme propisa iz djelokruga rada Službe; suradnje s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave pri izradi i donošenju Uredbe o carinskoj tarifi; pripreme nomenklature carinske tarife; suradnje s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, drugim ministarstvima i tijelima državne uprave u pripremi carinskih i drugih propisa u dijelu u kojem se odnose na djelokrug rada Službe; suradnje u provedbi propisa, uključujući sudjelovanje u radnim tijelima za provedbu tih propisa; donošenja obvezujućih mišljenja, konačnih odluka, drugih mišljenja i stručnih podloga o razvrstavanju robe; davanja tumačenja, donošenje naputaka, uputa i drugih informacija kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinarnica iz djelokruga rada Službe, uključujući provedbu mjera zajedničke agrarne politike; fizičke provjere robe koju se izvozi uz primjenu izvoznih naknada i provedbu mjera zajedničke trgovinske politike, u dijelu obveza carinske službe; suradnje s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave nadležnim za poljoprivrednu i trgovinsku politiku, agencijom nadležnom plaćanje u poljoprivredi i drugim državnim tijelima vezano uz provedbu zajedničke agrarne politike i zajedničke trgovinske politike; praćenja razvoja ITMS sustava na razini Europske unije; održavanja nacionalnog TARIC sustava; upravljanja i nadzora nad dnevnom dostavom TARIC podataka iz Europske unije; integracija nacionalnih tarifnih propisa i propisa iz područja zabrana i ograničenja u nacionalni TARIC sustav; upravljanja zahtjevima za carinske kvote te nadzornim, SMS i ISPP podacima koje se razmjenjuje s nadležnim tijelima Europske unije; koordinacije naknadnih izmjena carinskih deklaracija vezano uz upravljanje carinskim kvotama; provedbe antidampinških i kompenzacijskih mjera i provedbe specifičnih mjera zajedničke agrarne politike; praćenja i koordinacije fizičkih provjera robe koju se izvozi uz primjenu izvoznih naknada; prikupljanja podataka o obavljenim fizičkim provjerama za potrebe izvješćivanja prema agenciji nadležnoj za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim tijelima Europske unije; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; pružanja stručne pomoći i suradnje s ustrojstvenim jedinicama za nadzor, upravljanje rizikom, drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave i carinarnicama; pružanja stručne pomoći carinskim službenicima i gospodarstvenicima iz djelokruga rada Službe; pripreme stručnih materijala i obuke carinskih službenika iz djelokruga rada Službe; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave.

U Službi za carinsku tarifu, ustrojavaju se:

8.1.1. Odjel za carinsku tarifu

8.1.2. Odjel za TARIC i kvote

8.1.3. Odjel za zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku.

8.1.1. Odjel za carinsku tarifu

Odjel za carinsku tarifu obavlja poslove sudjelovanja u radnim tijelima Svjetske carinske organizacije, Europske komisije i drugih međunarodnih organizacija; sudjelovanja u drugim međunarodnim aktivnostima; praćenja i preuzimanja međunarodnih i propisa Europske unije vezanih uz carinsku tarifu; implementacije obveza preuzetih temeljem međunarodnih ugovora u carinskoj tarifi; pripremanja nomenklature carinske tarife; implementacije amandmana na Konvenciju o Harmoniziranom sustavu i amandmana na Kombiniranu nomenklaturu u carinskoj tarifi; praćenja i preuzimanja podzakonskih propisa i drugih dokumenata Svjetske carinske organizacije i Europske unije iz područja carinske tarife; suradnje s drugim ministarstvima, tijelima državne uprave i drugim službama Carinske uprave pri izradi i donošenju Zakona i Uredbe o carinskoj tarifi te drugih nacionalnih propisa u dijelu u kojem se odnose na carinsku tarifu; implementacije odredaba tih propisa u carinskoj tarifi; sudjelovanja u radu radnih tijela za provedbu tih propisa; davanja tumačenja, donošenja naputaka, uputa i drugih informacija kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinarnica u području primjene carinske tarife i razvrstavanja robe; donošenja obvezujućih mišljenja, konačnih odluka, drugih mišljenja i stručnih podloga o razvrstavanju robe u Harmoniziranom sustavu, Kombiniranu nomenklaturu, TARIC i druge nomenklature koje se u potpunosti ili djelomično bazirane na Kombiniranu nomenklaturu ili kojom se uvode daljnje podjele za potrebe provedbe specifičnih mjera u trgovini s trećim zemljama; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; suradnje s ustrojstvenim jedinicama za nadzor, upravljanje rizikom, drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave i carinarnicama; pružanja stručne pomoći carinskim službenicima i gospodarstvenicima vezano uz primjenu carinske tarife i razvrstavanje robe; usmjeravanja i koordiniranja rada regionalnih odjela za provedbu tarifnih mjera vezano uz primjenu carinske tarife i razvrstavanje robe, u cilju jednoobraznog postupanja; pripreme stručnih materijala i obuke carinskih službenika iz područja poznavanja robe i razvrstavanja u carinsku tarifu; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave.

8.1.2. Odjel za TARIC i kvote

Odjel za TARIC i kvote obavlja poslove sudjelovanja u radnim tijelima Europske komisije iz područja TARIC-a, carinskih kvota i statističkog nadzora; praćenja razvoja ITMS sustava na razini Europske unije, uključujući kalkulator; iniciranja neophodnih izmjena u odgovarajućim nacionalnim aplikacijama; pripreme propisa iz djelokruga rada Odjela, davanja tumačenja, donošenja naputaka, uputa i drugih informacija kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinarnica, vezano uz primjenu TARIC-a; upravljanja carinskim kvotama i drugim područjima iz djelokruga rada Odjela; suradnje s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave, kao i službama Carinske uprave vezano uz nacionalne tarifne propise i propise iz područja zabrana i ograničenja, integracije tih propisa u nacionalni TARIC sustav; praćenja europskih i nacionalnih tarifnih i uz carinskom tarifom povezanih propisa, njihovog prikupljanja i pohranjivanja; upravljanja i nadzora nad dnevnom dostavom TARIC podataka iz TARIC centra u Bruxellesu; analize njihovog utjecaja na nacionalne mjere sadržane u TARIC-u i po potrebi korekcije integracije istih; upravljanja zahtjevima za carinske kvote koje se dijele prema redoslijedu prihvaćanja carinskih deklaracija; upravljanja nadzornim podacima prikupljanim iz carinskih deklaracija, dostave tih podataka i drugih periodičnih izvješća iz djelokruga Odjela nadležnim tijelima Europske unije; upravljanja podacima o otiscima žigova ili pečata, plombe, uzorci certifikata i slično Short Message Service (SMS) koje se razmjenjuju s nadležnim tijelima Europske unije; održavanja nacionalne SMS aplikacije; upravljanja podacima o odobrenjima za unutarnju proizvodnju (ISPP) koje se razmjenjuju s nadležnim tijelima Europske unije; pružanja stručne pomoći i suradnje s ustrojstvenim jedinicama za nadzor, upravljanje rizikom, drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave i carinarnicama; pružanja stručne pomoći carinskim službenicima i gospodarstvenicima iz djelokruga rada Odjela; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; usmjeravanja i koordinacije rada regionalnih odjela za provedbu tarifnih mjera iz područja TARIC-a, carinskih kvota, statističkog nadzora, SMS-a i ISPP-a, u cilju jednoobraznog postupanja; pripreme stručnih materijala i provedbe obuke carinskih službenika iz djelokruga rada Odjela; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave.

8.1.3. Odjel za zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku

Odjel za zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku obavlja poslove sudjelovanja u radnim tijelima Europske komisije iz područja zajedničke agrarne politike i zajedničke trgovinske politike; suradnje s ministarstvima nadležnim za gospodarstvo, poljoprivredu i ribarstvo, drugim tijelima državne uprave i Hrvatskom gospodarskom komorom u pripremi stajališta Republike Hrvatske za potrebe sudjelovanja u radu tih tijela; praćenja propisa Europske unije iz područja zajedničke agrarne politike i zajedničke trgovinske politike u dijelu obveza carinske službe; suradnje s ministarstvima nadležnim za poljoprivrednu politiku i trgovinsku politiku te drugim tijelima državne uprave vezano uz pripremu i provedbu propisa iz područja zajedničke agrarne politike i zajedničke trgovinske politike, posebice tržišne organizacije, sustava izvoznih naknada, tarifnih suspenzija i mjera zaštite od dampinškog ili subvencioniranog uvoza; davanja tumačenja i donošenja naputaka, uputa i drugih informacija kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinarnica i uređuju specifičnosti u carinskim postupcima vezano uz robu obuhvaćenu mjerama zajedničke agrarne politike, uključujući provedbu fizičkih provjera robe koju se izvozi uz primjenu izvoznih naknada, kao i robu obuhvaćenu mjerama zajedničke trgovinske politike, uključujući tarifne suspenzije te antidampinške i kompenzacijske carine, u dijelu obveza carinske službe; uske suradnje s agencijom nadležnom za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim inspekcijskim službama, vezano uz provedbu sporazuma o suradnji u pogledu carinskih kvota, dozvola za uvoz i izvoz te fizičkih i drugih provjera robe koju se izvozi uz primjenu izvoznih naknada, nadzor i koordinacija nad izvješćima koja se dostavljaju agenciji za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim tijelima Europske unije; suradnje s ustrojstvenim jedinicama za nadzor, upravljanje rizikom i drugim službama u Carinskoj upravi te pružanja stručne pomoći i informacija carinskim službenicima i gospodarstvenicima vezano uz primjenu mjera zajedničke agrarne politike, uključujući provedbu fizičkih provjera robe koju se izvozi uz primjenu izvoznih naknada i zajedničke trgovinske politike, uključujući antidampinške i kompenzacijske carine, u dijelu obveza carinske službe; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; usmjeravanja i koordinacije rada regionalnih odjela za provedbu tarifnih mjera u provedbi mjera zajedničke agrarne politike i zajedničke trgovinske politike, u cilju jednoobraznog postupanja; pripreme stručnih materijala i provedbe obuke carinskih službenika iz djelokruga rada Odjela; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave.

8.2. Služba za carinsku vrijednost i podrijetlo

Služba za carinsku vrijednost i podrijetlo obavlja poslove sudjelovanja u aktivnostima radnih tijela Svjetske trgovinske organizacije i Svjetske carinske organizacije; sudjelovanja na drugim domaćim i međunarodnim sastancima i seminarima, tijelima Europske komisije vezano za carinsku vrijednost i podrijetlo robe, kao i izvješćivanja i implementacije donesenih odluka; suradnje s drugim službama Carinske uprave, drugim ministarstvima i tijelima nadležnima za odnosne propise; koordinacije radom i suradnjom sa specijalistima za carinsku vrijednost i podrijetlo u regionalnim odjelima; davanja smjernica za rad carinarnicama i specijalistima za carinsku vrijednost i podrijetlo kao i prikupljanja izvješća od istih; sudjelovanja u pripremi pri izradi carinskih propisa u dijelu koji se odnosi na carinsku vrijednost i podrijetlo robe, kao i izrada naputaka, uputa i drugih informacija kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinarnica iz djelokruga rada Službe; pružanja stručne pomoći i suradnja s ustrojstvenim jedinicama za nadzor, upravljanje rizikom, drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave i carinarnicama te pružanja stručne pomoći carinskim službenicima i gospodarstvenicima iz djelokruga rada Službe; pripreme stručnih materijala i obuke carinskih službenika iz djelokruga rada Službe; praćenja i analize kretanja vrijednosti selektiranih roba; dostavljanja podataka carinarnicama o raspoloživim cijenama robe; upravljanja poslovnim procesom provjere dokaza o podrijetlu robe i provjere vjerodostojnosti carinske vrijednosti po zahtjevima stranih carinskih administracija, po zahtjevima carinarnica i temeljem provedenih analiza Službe; praćenja i primjene međunarodnih ugovora čiji sastavni dio su pravila o podrijetlu robe; usuglašavanja načela carinske suradnje; rješavanja spornih pitanja oko pravila podrijetla i carinske suradnje; izdavanja obvezujućih mišljenja o podrijetlu robe; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; provjere znanja za stjecanje statusa ovlaštenog izvoznika i izdavanje rješenja za ovlaštene izvoznike; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave.

U Službi za carinsku vrijednost i podrijetlo, ustrojavaju se:

8.2.1. Odjel za carinsku vrijednost

8.2.2. Odjel za podrijetlo robe.

8.2.1. Odjel za carinsku vrijednost

Odjel za carinsku vrijednost obavlja poslove sudjelovanja u aktivnostima radnih tijela Svjetske trgovinske organizacije i Svjetske carinske organizacije; sudjelovanja na drugim domaćim i međunarodnim sastancima i seminarima, tijelima Europske komisije vezano za carinsku vrijednost, kao i izvješćivanja i implementacija donesenih odluka; sudjelovanja u pripremi pri izradi carinskih propisa u dijelu koji se odnosi na carinsku vrijednost i podrijetlo robe, kao i izrade naputaka, uputa i drugih informacija kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinarnica iz djelokruga rada Službe; pružanja stručne pomoći i suradnje gospodarstvenicima; suradnje s drugim službama Carinske uprave, drugim ministarstvima i tijelima nadležnima za odnosne propise; prikupljanja i analize podataka iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih raspoloživih izvora; praćenja i analize kretanja vrijednosti selektiranih roba; dostavljanja podataka carinarnicama o raspoloživim cijenama robe; upravljanja poslovnim procesom provjere vjerodostojnosti carinske vrijednosti po zahtjevima stranih carinskih administracija, po zahtjevima carinarnica i temeljem provedenih analiza Službe; koordinacije radom specijalista za carinsku vrijednost u regionalnim odjelima kao i upravljanja procesom i prikupljanja i analiza izvješća prikupljenih od istih; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; davanja smjernica za rad carinarnicama i specijalistima za carinsku vrijednost; pripreme stručnih materijala i obuke carinskih službenika iz djelokruga rada Odjela; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave.

8.2.2. Odjel za podrijetlo robe

Odjel za podrijetlo robe obavlja poslove sudjelovanja u radnim tijelima Europske unije; sudjelovanja na domaćim i međunarodnim sastancima i seminarima, tijelima Europske komisije vezano za podrijetlo robe, kao i izvješćivanja i implementacije donesenih odluka; praćenja i primjene međunarodnih ugovora čiji sastavni dio su pravila o podrijetlu robe; usuglašavanja načela carinske suradnje; rješavanja spornih pitanja oko pravila podrijetla i carinske suradnje; sudjelovanja u pripremi pri izradi carinskih propisa u dijelu koji se odnosi na podrijetlo robe, kao i izrade naputaka, uputa i drugih informacija kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinarnica iz djelokruga rada Odjela; pružanja stručne pomoći i suradnje s ustrojstvenim jedinicama za nadzor, upravljanje rizikom, drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave i carinarnicama te pružanja stručne pomoći carinskim službenicima i gospodarstvenicima iz djelokruga rada Odjela; suradnje s drugim službama Carinske uprave, drugim ministarstvima i tijelima nadležnima za odnosne propise; izdavanja obvezujućih mišljenja o podrijetlu robe; provjere znanja za stjecanje statusa ovlaštenog izvoznika i izdavanja rješenja za ovlaštene izvoznike; provjere dokaza o podrijetlu robe i osnovanost upućivanja zahtjeva za naknadne provjere podrijetla robe stranim carinskim administracijama; sastavljanja izvještaja stranim administracijama temeljem utvrđenih podataka kod izvoznika i obavljenog nadzora; obrade podataka koji se dostavljaju od strane administracije i postupanje po istima; pripreme stručnih materijala i obuke carinskih službenika iz djelokruga rada Odjela; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave.

8.3. Služba za carinski laboratorij

Služba za carinski laboratorij obavlja poslove praćenja i preuzimanja međunarodnih i europskih propisa i normi vezanih uz provođenje fizikalnih i kemijskih ispitivanja; praćenja tehnološkog razvoja i unaprjeđenja na području instrumenata za analize; praćenja razvoja na području novih materijala i tehnologija te novih metoda ispitivanja; suradnje s carinskim laboratorijima zemalja članica Europske unije i drugih zemalja u okviru carinske suradnje; suradnje s odgovarajućim tijelima Europske komisije; sudjelovanja na drugim međunarodnim sastancima i seminarima; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; provedbe fizikalnih i kemijskih analiza za potrebe carinske službe u svrhu utvrđivanja vrste robe, njenog razvrstavanja u carinsku tarifu, primjene pravila podrijetla, vrijednosti, otkrivanja i sprječavanja carinskih, trošarinskih i prekršaja iz područja posebnih poreza i drugih kažnjivih djela; provedbe fizikalnih i kemijskih analiza komercijalne naravi; izdavanja nalaza o izvršenom ispitivanju; sudjelovanja u pripremi pri izradi carinskih propisa u dijelu koji se odnosi na carinski laboratorij; sudjelovanja u pripremi pri izradi drugih propisa i normi iz djelokruga rada; suradnje s drugim ovlaštenim laboratorijima; suradnje s drugim službama Carinske uprave pri provedbi kontrole rada carinarnica, provjera kod pravnih osoba i mjera koje obavljaju mobilne jedinice; pripreme stručnih materijala i obuka carinskih službenika u pogledu poznavanja robe i postupka uzorkovanja; izrade naputaka i smjernica iz djelokruga rada Službe; davanja uputa carinskim službenicima u pogledu poznavanja robe i postupka uzorkovanja; pripreme i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu iz djelokruga Službe; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave iz područja svoga djelokruga; na temelju sporazuma ili u okviru suradnje s drugim tijelima vlasti neovisno za njih obavlja poslove laboratorijskih ispitivanja, istraživanja i vještačenja; sukladno međunarodnim standardima kvalitete, neovisno obavlja poslove laboratorijskih ispitivanja, istraživanja i vještačenja za potrebe zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba.

8.4. Služba za provedbu tarifnih mjera

Služba za provedbu tarifnih mjera obavlja poslove praćenja tarifnih propisa Europske unije, uključujući mjere zajedničke agrarne i trgovinske politike, propisa vezanih uz razvrstavanje robe u HS, KN, TARIC i druge nomenklature koje se koriste u provedbi tarifnih mjera Europske unije; praćenja propisa o utvrđivanju carinske vrijednosti kao i međunarodnih ugovora o slobodnoj trgovini i propisa o povlaštenom i nepovlaštenom podrijetlu robe; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; koordinacije naknadnih izmjena carinskih deklaracija, provedbe ponovnog obračuna i pravovremene naplate carinskih davanja te provedba postupka naknadnog dokazivanja deklarirane carinske vrijednosti vezano uz upravljanje carinskim kvotama, provedbu antidampinških i kompenzacijskih mjera i provedbu specifičnih mjera zajedničke agrarne politike; praćenja i koordinacije fizičkih provjera robe koju se izvozi uz primjenu izvoznih naknada; prikupljanja podataka o obavljenim fizičkim provjerama za potrebe izvješćivanja prema agenciji nadležnoj za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim tijelima Europske unije; pružanja stručne pomoći te davanja mišljenja iz područja primjene tarifnih mjera Europske unije, uključujući mjere zajedničke agrarne i zajedničke trgovinske politike, razvrstavanja robe, carinske vrijednosti i podrijetla robe, carinskim službenicima i gospodarstvenicima na području svoje nadležnosti; praćenja prakse rada carinarnica; iniciranja korektivnih aktivnosti; sudjelovanja u tematskim sastancima u okviru Sektora za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo te koordinacije rada s ciljem jednoobraznog postupanja; praćenja kretanja cijena; prikupljanja obavijesti i izrade baze podataka o referentnim vrijednostima rizičnih roba; dostave informacija o cijenama određenih roba; koordinacije nad nadzorom ovlaštenih izvoznika i primjenom zabrane sustava povrata carine; suradnje u pripremi profila rizika; provedbe stručne obuke carinskih službenika iz djelokruga rada Službe u carinarnicama na području svoje nadležnosti.

U Službi za provedbu tarifnih mjera, ustrojavaju se:

8.4.1. Odjel za provedbu tarifnih mjera Zagreb

8.4.2. Odjel za provedbu tarifnih mjera Rijeka

8.4.3. Odjel za provedbu tarifnih mjera Split

8.4.4. Odjel za provedbu tarifnih mjera Osijek.

8.4.1. Odjel za provedbu tarifnih mjera Zagreb

Odjel za provedbu tarifnih mjera Zagreb nadležan je za područje Carinarnice Zagreb i Carinarnice Varaždin.

Odjel za provedbu tarifnih mjera Zagreb obavlja poslove praćenja tarifnih propisa Europske unije, uključujući mjere zajedničke agrarne i trgovinske politike, propisa vezanih uz razvrstavanje robe u harmonizirani sustav, kombiniranu nomenklaturu, TARIC i druge nomenklature koje se koristi u provedbi tarifnih mjera Europske unije; praćenja propisa o utvrđivanju carinske vrijednosti kao i međunarodnih ugovora o slobodnoj trgovini i propisa o povlaštenom i nepovlaštenom podrijetlu robe; koordinacije naknadnih izmjena carinskih deklaracija, provedbe ponovnog obračuna i pravovremene naplate carinskih davanja te provedbe postupka naknadnog dokazivanja deklarirane carinske vrijednosti, vezano uz upravljanje carinskim kvotama, provedbu antidampinških i kompenzacijskih mjera i provedbu specifičnih mjera zajedničke agrarne politike, u carinarnici na području svoje nadležnosti; praćenja i koordinacije fizičkih provjera robe koju se izvozi uz primjenu izvoznih naknada u carinarnici na području svoje nadležnosti; prikupljanja podataka o obavljenim fizičkim provjerama za potrebe izvješćivanja prema agenciji nadležnoj za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim tijelima Europske unije; pružanja stručne pomoći i informacija iz područja primjene EU tarifnih mjera, uključujući mjere zajedničke agrarne i zajedničke trgovinske politike, razvrstavanja robe, carinske vrijednosti i podrijetla robe, carinskim službenicima i gospodarstvenicima na području svoje nadležnosti; praćenja prakse rada carinarnice na području svoje nadležnosti; iniciranja korektivnih aktivnosti; sudjelovanja u tematskim sastancima u okviru Sektora za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo te međusobne koordinacije rada s ciljem jednoobraznog postupanja; praćenja kretanja cijena, prikupljanja obavijesti i izrada baze podataka o referentnim vrijednostima rizičnih roba; dostave podataka carinarnicama o raspoloživim cijenama robe; suradnje u pripremanju profila rizika; vršenja koordinacije nad nadzorom ovlaštenih izvoznika i primjene zabrane sustava povrata carine; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; provedbe stručne obuke carinskim službenicima iz djelokruga rada Službe, u carinarnicama na području svoje nadležnosti.

8.4.2. Odjel za provedbu tarifnih mjera Rijeka

Odjel za provedbu tarifnih mjera Rijeka nadležan je za područje Carinarnice Rijeka.

Odjel za provedbu tarifnih mjera Rijeka obavlja poslove praćenja tarifnih propisa Europske unije, uključujući mjere zajedničke agrarne i trgovinske politike, propisa vezanih uz razvrstavanje robe u harmonizirani sustav, kombiniranu nomenklaturu, TARIC i druge nomenklature koje se koristi u provedbi tarifnih mjera Europske unije; praćenja propisa o utvrđivanju carinske vrijednosti kao i međunarodnih ugovora o slobodnoj trgovini i propisa o povlaštenom i nepovlaštenom podrijetlu robe; koordinacije naknadnih izmjena carinskih deklaracija, provedbe ponovnog obračuna i pravovremene naplate carinskih davanja te provedbe postupka naknadnog dokazivanja deklarirane carinske vrijednosti, vezano uz upravljanje carinskim kvotama, provedbu antidampinških i kompenzacijskih mjera i provedbu specifičnih mjera zajedničke agrarne politike, u carinarnici na području svoje nadležnosti; praćenja i koordinacije fizičkih provjera robe koju se izvozi uz primjenu izvoznih naknada u carinarnici na području svoje nadležnosti; prikupljanja podataka o obavljenim fizičkim provjerama za potrebe izvješćivanja prema agenciji nadležnoj za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim tijelima Europske unije; pružanja stručne pomoći i informacija iz područja primjene EU tarifnih mjera, uključujući mjere zajedničke agrarne i zajedničke trgovinske politike, razvrstavanja robe, carinske vrijednosti i podrijetla robe, carinskim službenicima i gospodarstvenicima na području svoje nadležnosti; praćenja prakse rada carinarnice na području svoje nadležnosti; iniciranja korektivnih aktivnosti; sudjelovanja u tematskim sastancima u okviru Sektora za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo te međusobne koordinacije rada s ciljem jednoobraznog postupanja; praćenja kretanja cijena, prikupljanja obavijesti i izrada baze podataka o referentnim vrijednostima rizičnih roba; dostave podataka carinarnicama o raspoloživim cijenama robe; suradnje u pripremanju profila rizika; vršenja koordinacije nad nadzorom ovlaštenih izvoznika i primjene zabrane sustava povrata carine; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; provedbe stručne obuke carinskim službenicima iz djelokruga rada Službe, u carinarnicama na području svoje nadležnosti.

8.4.3. Odjel za provedbu tarifnih mjera Split

Odjel za provedbu tarifnih mjera Split nadležan je za područje Carinarnice Split, Carinarnice Zadar i Carinarnice Ploče.

Odjel za provedbu tarifnih mjera Split obavlja poslove praćenja tarifnih propisa Europske unije, uključujući mjere zajedničke agrarne i trgovinske politike, propisa vezanih uz razvrstavanje robe u harmonizirani sustav, kombiniranu nomenklaturu, TARIC i druge nomenklature koje se koristi u provedbi tarifnih mjera Europske unije; praćenja propisa o utvrđivanju carinske vrijednosti kao i međunarodnih ugovora o slobodnoj trgovini i propisa o povlaštenom i nepovlaštenom podrijetlu robe; koordinacije naknadnih izmjena carinskih deklaracija, provedbe ponovnog obračuna i pravovremene naplate carinskih davanja te provedbe postupka naknadnog dokazivanja deklarirane carinske vrijednosti, vezano uz upravljanje carinskim kvotama, provedbu antidampinških i kompenzacijskih mjera i provedbu specifičnih mjera zajedničke agrarne politike, u carinarnici na području svoje nadležnosti; praćenja i koordinacije fizičkih provjera robe koju se izvozi uz primjenu izvoznih naknada u carinarnici na području svoje nadležnosti; prikupljanja podataka o obavljenim fizičkim provjerama za potrebe izvješćivanja prema agenciji nadležnoj za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim tijelima Europske unije; pružanja stručne pomoći i informacija iz područja primjene EU tarifnih mjera, uključujući mjere zajedničke agrarne i zajedničke trgovinske politike, razvrstavanja robe, carinske vrijednosti i podrijetla robe, carinskim službenicima i gospodarstvenicima na području svoje nadležnosti; praćenja prakse rada carinarnice na području svoje nadležnosti; iniciranja korektivnih aktivnosti; sudjelovanja u tematskim sastancima u okviru Sektora za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo te međusobne koordinacije rada s ciljem jednoobraznog postupanja; praćenja kretanja cijena, prikupljanja obavijesti i izrada baze podataka o referentnim vrijednostima rizičnih roba; dostave podataka carinarnicama o raspoloživim cijenama robe; suradnje u pripremanju profila rizika; vršenja koordinacije nad nadzorom ovlaštenih izvoznika i primjene zabrane sustava povrata carine; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; provedbe stručne obuke carinskim službenicima iz djelokruga rada Službe, u carinarnicama na području svoje nadležnosti.

8.4.4. Odjel za provedbu tarifnih mjera Osijek

Odjel za provedbu tarifnih mjera Osijek nadležan je za područje Carinarnice Osijek.

Odjel za provedbu tarifnih mjera Osijek o obavlja poslove praćenja tarifnih propisa Europske unije, uključujući mjere zajedničke agrarne i trgovinske politike, propisa vezanih uz razvrstavanje robe u harmonizirani sustav, kombiniranu nomenklaturu, TARIC i druge nomenklature koje se koristi u provedbi tarifnih mjera Europske unije; praćenja propisa o utvrđivanju carinske vrijednosti kao i međunarodnih ugovora o slobodnoj trgovini i propisa o povlaštenom i nepovlaštenom podrijetlu robe; koordinacije naknadnih izmjena carinskih deklaracija, provedbe ponovnog obračuna i pravovremene naplate carinskih davanja te provedbe postupka naknadnog dokazivanja deklarirane carinske vrijednosti, vezano uz upravljanje carinskim kvotama, provedbu antidampinških i kompenzacijskih mjera i provedbu specifičnih mjera zajedničke agrarne politike, u carinarnici na području svoje nadležnosti; praćenja i koordinacije fizičkih provjera robe koju se izvozi uz primjenu izvoznih naknada u carinarnici na području svoje nadležnosti; prikupljanja podataka o obavljenim fizičkim provjerama za potrebe izvješćivanja prema agenciji nadležnoj za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim tijelima Europske unije; pružanja stručne pomoći i informacija iz područja primjene EU tarifnih mjera, uključujući mjere zajedničke agrarne i zajedničke trgovinske politike, razvrstavanja robe, carinske vrijednosti i podrijetla robe, carinskim službenicima i gospodarstvenicima na području svoje nadležnosti; praćenja prakse rada carinarnice na području svoje nadležnosti; iniciranja korektivnih aktivnosti; sudjelovanja u tematskim sastancima u okviru Sektora za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo te međusobne koordinacije rada s ciljem jednoobraznog postupanja; praćenja kretanja cijena, prikupljanja obavijesti i izrada baze podataka o referentnim vrijednostima rizičnih roba; dostave podataka carinarnicama o raspoloživim cijenama robe; suradnje u pripremanju profila rizika; vršenja koordinacije nad nadzorom ovlaštenih izvoznika i primjene zabrane sustava povrata carine; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; provedbe stručne obuke carinskim službenicima iz djelokruga rada Službe, u carinarnicama na području svoje nadležnosti.«.

Članak 24.

Naslov iznad članka 58. i članak 58. mijenjaju se i glase:

»9. SEKTOR ZA NADZOR

Članak 58.

Sektor za nadzor obavlja poslove praćenja, nadziranja, analiziranja i koordiniranja poslova inspekcijskog nadzora i provjera kod obveznika carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih davanja; nadzora na području zajedničke poljoprivredne politike Europske unije, na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske; neposrednog nadzora kod najsloženijih poslova inspekcijskog nadzora i provjera; nadzora sprječavanja i suzbijanja prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih, trošarinskih i poreznih prijevara; pružanja stručne pomoći carinarnicama s ciljem otkrivanja počinitelja prekršajnih i kaznenih djela carinskih, trošarinskih i poreznih prijevara te njihovog prijavljivanja nadležnim tijelima; utvrđivanja i razvijanja metodologije sprječavanja i suzbijanja prekršaja i prijevara te skrbi o unaprjeđenju Sektora; u suradnji s carinarnicama obavlja poslove planiranja i provođenja aktivnosti usmjerenih na sprječavanje i suzbijanje krijumčarenja komercijalnih i visokorizičnih roba i ljudi te sprječavanja carinskih, trošarinskih i poreznih prijevara i prijevara vezanih uz posebne poreze; planiranja i provođenja operativnih akcija na carinskom području Republike Hrvatske; praćenja provođenja ispitnih i izvidnih postupaka u predmetima prijevara te provođenja mjera izvanredne kontrole putničkog i teretnog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta sprječavanja i suzbijanja krijumčarenja; koordiniranja i provođenja operativnih akcija na sprječavanju i suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih ekipa; koordiniranja prikupljanja, razmjene, obrade i prosljeđivanja informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; provođenja postupaka za dokazivanje krijumčarenja, kao i postupaka koji prethode procesuiranju prekršaja ili kaznenih djela iz nadležnosti Carinske uprave; praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; koordiniranja mjera za izvozne kontrole robe dvojne namjene, zaštitu prava intelektualnog vlasništva, za osiguranje sigurnosti i sukladnosti proizvoda stavljenih na tržište i za kontrolu prijenosa gotovine i čekova preko državne granice s aspekta sprječavanja pranja novca; usmjeravanja izgradnje, razvoja upravljanja i održavanja Sustava za upravljanje rizicima; prikupljanja podataka i informacija iz različitih izvora; obrade podataka i informacija; procjenjivanje rizika po učinku i vjerojatnosti; izrade profila rizika za sustav za upravljanje rizicima; nadzora i praćenja rada profila u sustavu za upravljanje rizicima; izrade izvješća o radu sustava za upravljanje rizicima; izvješćivanja ravnatelja Carinske uprave i rukovoditelja ustrojstvenih jedinica o stanju, događajima i poduzetim mjerama na carinskom području Republike Hrvatske; obavljanja pripremne radnje u suradnji sa carinarnicama za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); sudjelovanja u međunarodnim aktivnostima i provođenja međunarodnih projekata, kao i u predlaganja i izrade normativnih akata; suradnje s drugim ministarstvima i državnim tijelima te sa carinskim službama drugih zemalja; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; izvješćivanja ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti.

U Sektoru za nadzor, ustrojavaju se:

9.1. Služba za upravljanje rizicima

9.2. Služba za carinske istrage

9.3. Služba za mobilne jedinice

9.4. Služba za inspekcijski nadzor i provjere.

9.1. Služba za upravljanje rizicima

Služba za upravljanje rizicima obavlja poslove izgradnje, razvoja, upravljanja i održavanja sustava za upravljanje rizicima; prikupljanja i razmjene podataka i informacija na središnjoj razini iz unutarnjih izvora (ustrojstvene jedinice, informacijski sustav) i vanjskih izvora (tijela državne uprave, međunarodna tijela); prikupljanja i razmjene obavještajnih podataka; obrade i analize prikupljenih podataka i informacija, procjene rizika po učinku i vjerojatnosti; analize podataka i profila ugrađenih u sustav radi praćenja rada sustava; izrade prijedloga profila za sustav za upravljanje rizicima temeljem provedenih analiza ili zahtjeva ustrojstvenih jedinica; izrade i unosa profila rizika u sustav za upravljanje rizicima; izrade prijedloga za naknadne provjere ili sprječavanje ili suzbijanje krijumčarenja temeljem analiziranih podataka i informacija na međunarodnoj, nacionalnoj razini ili po zahtjevu ustrojstvenih jedinica; praćenja rezultata profila ugrađenih u sustav za upravljanje rizicima na nacionalnoj razini; ažuriranja profila rizika u odnosu na rezultate inspekcija i naknadnih kontrola, istraga ili mobilnih jedinica; izrade izvješća o aktivnostima profila ugrađenim u sustav za nadređene, predlagatelje profila ili za Europsku komisiju; izrade i ostalih izvješća iz djelokruga rada Službe; izvješćivanja nadređenih o uočenim nepravilnostima u primjeni sustava za upravljanje rizicima; nadzora rada u primjeni sustava za upravljanje rizicima na nacionalnoj razini; suradnje, koordinacije i komunikacije s ustrojstvenim jedinicama u prepoznavanju indikatora i izradi prijedloga profila za sustav za upravljanje rizicima; pružanja stručne podrške ustrojstvenim jedinicama u izradi prijedloga profila; sudjelovanja u provedbi edukacije iz područja upravljanja rizicima; sudjelovanja u izradi nacrta propisa, naputaka, objašnjenja i drugih stručnih aktivnosti vezano uz primjenu sustava za upravljanje rizicima; sudjelovanja u provedbi stručnih aktivnosti vezano uz izgradnju i primjenu sustava za upravljanje rizicima na međunarodnoj i nacionalnoj razini; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave.

9.2. Služba za carinske istrage

Služba za carinske istrage obavlja poslove otkrivanja i istraživanja prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih, trošarinskih i poreznih prijevara; prikupljanja obavijesti i podataka o počinjenim carinskim, trošarinskim i poreznim prekršajima i kaznenim djelima; prikupljanja obavijesti i podataka o mogućim indicijama i sumnjama o počinjenju ili mogućem počinjenju carinskih, trošarinskih i poreznih prekršaja i kaznenih djela; sprječavanja prekršajnih i kaznenih dijela; praćenja i analiziranja situacija i pojava koje pogoduju nastanku i razvoju prijevara na štetu financijskih interesa, a za čije je suzbijanje nadležna carinska služba, kao i utvrđenih prijevarnih oblika; poduzimanja upravnih i drugih poslova koji se odnose na mjere i radnje u cilju otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja carinskih, trošarinskih i poreznih prekršaja i kaznenih djela; prosljeđivanja i razmjene podatka sa Službom za upravljanje rizicima, te operativno postupanje po dostavljenim informacijama; suradnje s Ministarstvom unutarnjih poslova i Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske pri vođenju postupka u svezi s carinskim, trošarinskim i poreznim kaznenim djelima te pronalaskom i otkrivanjem počinitelja carinskih, trošarinskih i poreznih kaznenih dijela; postupanja po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; prikupljanja, analize i razmjene informacija, činjenica i uočenih modaliteta izvršenja carinskih, trošarinskih i poreznih prekršaja i kaznenih djela putem ustrojstvenih jedinica carinarnice s kojima surađuje u području svoga djelokruga; nadzora te organizacije i nadzora provedbe stručne obuke za provođenje carinskih, trošarinskih i poreznih istraga; aktivnosti usmjerene na nadzor pravilne primjene zakona i provedbenih propisa vezanih uz uvoz i izvoz robe s ograničenjima, izvoz robe dvojne namjene, kao i prekogranični prijenos gotovine preko državne granice; aktivnosti usmjerene na zaštitu prava intelektualnog vlasništva i osiguranje sigurnosti i sukladnosti proizvoda stavljenih na tržište; prikupljanja, analiziranja i prosljeđivanja informacija o uočenim nepravilnostima vezanim uz prekogranični promet robe s ograničenjima, robe dvojne namjene, robe kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva, proizvodima opasnim po život i zdravlje potrošača te o novčanim transakcijama s aspekta sprječavanja pojava pranja novca; sudjelovanja na konkretnim slučajevima s carinskim službama i časnicima za vezu drugih država i s međunarodnim organizacijama; provođenja međunarodnih carinskih operacija te suradnje sa Službom za upravljanje rizicima u izradi profila iz svog djelokruga rada; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave.

U Službi za carinske istrage, ustrojavaju se:

9.2.1. Odjel za istrage carinskih prijevara

9.2.2. Odjel za kontrolu robe s ograničenjima.

9.2.1. Odjel za istrage carinskih prijevara

Odjel za istrage carinskih prijevara obavlja poslove na otkrivanju i istraživanju carinskih, trošarinskih i poreznih prijevara u vezi s prekograničnim prometom komercijalnih roba, organizacije i provedbe ciljanih akcija na cijelom carinskom području; provođenja ispitnih i izvidnih postupaka u predmetima prijevara; prikupljanja i prosljeđivanja informacija o carinskim i trošarinskim prijevarama, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; provođenja postupaka za dokazivanje, kao i postupaka koji prethode procesuiranju carinskih, trošarinskih i poreznih prekršaja i kaznenih djela; razvijanja i održavanja sustava veza i komunikacija s mobilnim jedinicama; pribavljanja i prosljeđivanja operativnih smjernica i uputa o postupanju; komuniciranja s carinskim administracijama drugih država; suradnje sa službama iz Sektora za nadzor; suradnje s drugim nadležnim tijelima državne uprave i međunarodnim institucijama; suradnje s carinarnicama u području svoga djelokruga, te poslovi organizacije i nadzora provedbe stručne obuke za istrage carinskih, trošarinskih i poreznih prijevara; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave.

9.2.2. Odjel za kontrolu robe s ograničenjima

Odjel za kontrolu robe s ograničenjima obavlja poslove provođenja aktivnosti usmjerenih na suzbijanje krijumčarenja droga, prekursora, duhanskih proizvoda, ugroženih vrsta biljaka i životinja, kulturne baštine te ostale robe što podliježe ograničenjima, robe kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva, kao i na sprječavanje pranja novca; prikupljanja, analiziranja i prosljeđivanja informacija o tijekovima krijumčarenja droga, prekursora, duhanskih proizvoda, ugroženih vrsta biljaka i životinja, kulturne baštine, kao i ostale robe što podliježe ograničenjima, te informacije o novčanim transakcijama s aspekta sprječavanja pojava pranja novca i metodama i osobama što se bave spomenutim nezakonitim aktivnostima; nadzora pravilne primjene zakonskih i provedbenih propisa u području intelektualnog vlasništva; osiguranja sigurnosti i sukladnosti proizvoda stavljenih na tržište i izvoznih kontrola robe dvojne namjene; suradnje pri predlaganju načina obavljanja izvozne kontrole na graničnim prijelazima na nacionalnoj razini; suradnje na konkretnim slučajevima iz svoga djelokruga s drugim tijelima državne uprave i ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, s carinskim službama i časnicima za vezu drugih država i s međunarodnim organizacijama; sudjelovanja u provođenju međunarodnih carinskih operacija; suradnje pri organizaciji i nadzoru provedbe stručne obuke iz svoga djelokruga; sudjelovanja u izradi profila rizika za Službu za upravljanje rizicima; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; izrade potrebnih evidencija i izvješća tematski vezanih uz rad Odjela.

9.3. Služba za mobilne jedinice

Služba za mobilne jedinice obavlja poslove planiranja, koordinacije, usmjeravanja, ujednačavanja rada, unaprjeđenja postupanja i nadzora provedbe zadataka Odjela za mobilne jedinice na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske; izrade godišnjih i mjesečnih planova rada; analiziranja i izvješćivanja o rezultatima rada; pripreme i realizacije provođenja nadzora prometa roba; ciljanih operativnih akcija na suzbijanju svih oblika nezakonitih radnji, krijumčarenja svih vrsta roba, otkrivanja i suzbijanja carinskih, trošarinskih i drugih prekršaja i kaznenih djela; praćenja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; operativne suradnje i provođenja zajedničkih ciljanih operativnih aktivnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim tijelima državne uprave, međunarodnim carinskim administracijama i institucijama; provođenja ispitnih i izvidnih postupaka temeljem izvršenih analiza i procjena rizičnosti kretanja roba, prijevoznih i prijenosnih sredstava i ljudi; prikupljanja, analiziranja informacija i podataka; praćenja i izrade analitičkih pokazatelja i pojavnih oblika načina počinjenja nepravilnosti i počiniteljima nepravilnosti; postupanja na temelju procjena parametara pojavnosti nepravilnosti; prosljeđivanja informacija, podataka i pokazatelja o nepravilnostima nadležnim Službama i odjelima, Službi za upravljanje rizicima i Službi za carinske istrage s kojima surađuje i postupa po zajedničkim predmetima u otkrivanju, istraživanju i suzbijanju nepravilnosti; carinskih, trošarinskih i poreznih provjera po zahtjevima Službi iz Sektora za nadzor i stručne pomoći po zahtjevu ustrojstvenih jedinica Carinske uprave; suradnje sa Službom za operativnu komunikaciju i podršku informacijsko-komunikacijskim sustavima koja im pruža stručnu i logističku pomoć, te u zajedničkoj koordinaciji provode aktivnosti vezane uz pružanje uzajamne pomoći međunarodnim carinskim administracijama, drugim tijelima državne uprave u okviru djelokruga rada; provođenja carinske aktivnosti kod nadziranog praćenja pošiljki, prijevoznih i prijenosnih sredstava na međunarodnoj i nacionalnoj razini; suradnje sa časnicima za vezu drugih carinskih administracija u djelokrugu rada; organizacije, provedbe i nadzora provedbe stručne obuke mobilnih jedinica; planiranja nabave opreme za mobilne jedinice te vođenja evidencija o tome; planiranja i predlaganja donošenja i izmjena i dopuna provedbenih propisa; donošenja uputa o radu; praćenja, primjene i usklađivanja rada sa pravnom stečevinom Europske unije u okviru djelokruga rada; sudjelovanja na međunarodnim sastancima i edukacijama iz djelokruga rada; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave. U svome radu Služba koristi raznu tehničku opremu za otkrivanje nepravilnosti, posebno označena službena vozila s ugrađenim uređajima za davanje zvučnih i svjetlosnih signala pri provođenju ovlasti za zaustavljanje vozila na cestovnim pravcima, službena plovila za provođenje mjera carinskog nadzora na morskoj i riječnoj granici Republike Hrvatske, rendgen uređajima i službenim psima za detekciju.

U Službi za mobilne jedinice, ustrojavaju se:

9.3.1. Odjel za mobilne jedinice Zagreb

9.3.2. Odjel za mobilne jedinice Rijeka

9.3.3. Odjel za mobilne jedinice Osijek

9.3.4. Odjel za mobilne jedinice Split

9.3.5. Odjel za mobilne jedinice Ploče

9.3.6. Odjel za mobilne jedinice Zadar

9.3.7. Odjel za mobilne jedinice Varaždin.

9.3.1. Odjel za mobilne jedinice Zagreb

Odjel za mobilne jedinice Zagreb obavlja poslove planiranja i provedbe redovnog i izvanrednog nadzora prometa roba na regionalnim i lokalnim razinama na području djelokruga rada Carinarnice Zagreb i u suglasnosti sa Službom za mobilne jedinice na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske; provođenja operativnih akcija na sprječavanju i suzbijanju krijumčarenja, otkrivanju i suzbijanju carinskih, trošarinskih i drugih prijevara; praćenja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; operativne suradnje i provedbe zajedničke ciljanih operativnih aktivnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim tijelima državne uprave, međunarodnim carinskim administracijama i institucijama; nadgledanja prometnih pravaca, robnih terminala i mjesta zadržavanja prijevoznih i prijenosnih sredstava; provođenja carinskih, trošarinskih i poreznih provjera te provjera vezanih uz posebne poreze po zahtjevu Službe za nadzor i drugih ustrojstvenih jedinica carinarnice, kao i drugih nadležnih tijela sa kojima surađuje; provođenja ispitnih i izvidnih postupaka temeljem izvršenih analiza i procjena rizičnosti kretanja roba, prijevoznih i prijenosnih sredstava i ljudi; prikupljanja, analiziranja i razmjene informacija i podataka, praćenja i izrade analitičkih pokazatelja i pojavnih oblika u načinu počinjenja nepravilnosti i počiniteljima nepravilnosti te postupanja na temelju procjena parametara pojavnosti nepravilnosti; prosljeđivanja informacija, podataka i pokazatelja o nepravilnostima Odjelu za upravljanje rizikom i istrage carinarnice s kojim surađuje i postupa po zajedničkim predmetima u otkrivanju, istraživanju i suzbijanju nepravilnosti; podnošenja izvješća o radu, događajima i poduzetim mjerama u okviru svoga djelokruga rada; suradnje sa Službom za operativnu komunikaciju i podršku informacijsko-komunikacijskim sustavima koja im pruža stručnu i logističku pomoć; suradnje i provođenja zajedničkih mjera carinskog nadzora i operativnih aktivnosti s drugim Odjelima za mobilne jedinice, u koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice na nacionalnoj i međunarodnoj razini; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave. U svome radu Odjel se koristi raznom tehničkom opremom i alatima, rendgen-kamionima, posebno označenim službenim vozilima i s ugrađenim uređajima za davanje zvučnih i svjetlosnih signala te službenim psima za detekciju i ostalim materijalno-tehničkim sredstvima.

9.3.2. Odjel za mobilne jedinice Rijeka

Odjel za mobilne jedinice Rijeka obavlja poslove planiranja i provedbe redovnog i izvanrednog nadzora prometa roba na regionalnim i lokalnim razinama na području djelokruga rada Carinarnice Rijeka i u suglasnosti sa Službom za mobilne jedinice na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske; provođenja operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja, suzbijanju i otkrivanju carinskih, trošarinskih i drugih prijevara; praćenja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; operativne suradnje i provedbe zajedničke ciljanih operativnih aktivnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim tijelima državne uprave, međunarodnim carinskim administracijama i institucijama; nadgledanja prometnih pravaca, robnih terminala i mjesta zadržavanja prijevoznih i prijenosnih sredstava; provođenja carinskih, trošarinskih i poreznih provjera te provjera vezanih uz posebne poreze po zahtjevu Službe za nadzor i drugih ustrojstvenih jedinica carinarnice, kao i drugih nadležnih tijela sa kojima surađuje; provođenja ispitnih i izvidnih postupaka temeljem izvršenih analiza i procjena rizičnosti kretanja roba, prijevoznih i prijenosnih sredstava i ljudi; prikupljanja, analiziranja informacija i podataka, praćenja i izrade analitičkih pokazatelja i pojavnih oblika u načinu počinjenja nepravilnosti i počiniteljima nepravilnosti te postupanja na temelju procjena parametara pojavnosti nepravilnosti; prosljeđivanja informacija, podataka i pokazatelja o nepravilnostima Odjelu za upravljanje rizikom i istrage carinarnice s kojim surađuje i postupa po zajedničkim predmetima u otkrivanju, istraživanju i suzbijanju nepravilnosti; podnošenja izvješća o radu, događajima i poduzetim mjerama u okviru svoga djelokruga rada; suradnje sa Službom za operativnu komunikaciju i podršku informacijsko-komunikacijskim sustavima koja im pruža stručnu i logističku pomoć; suradnje i provođenja zajedničkih mjera carinskog nadzora i operativnih aktivnosti s drugim Odjelima za mobilne jedinice, u koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice na nacionalnoj i međunarodnoj razini; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave. U svome radu Odjel se koristi raznom tehničkom opremom i alatima, rendgen-kamionima, posebno označenim službenim vozilima i s ugrađenim uređajima za davanje zvučnih i svjetlosnih signala; službenim plovilima za provođenje mjera carinskog nadzora na morskoj granici Republike Hrvatske, rendgen uređajima te službenim psima za detekciju i ostalim materijalno-tehničkim sredstvima.

9.3.3. Odjel za mobilne jedinice Osijek

Odjel za mobilne jedinice Osijek obavlja poslove planiranja i provedbe redovnog i izvanrednog nadzora prometa roba na regionalnim i lokalnim razinama na području djelokruga rada Carinarnice Osijek i u suglasnosti sa Službom za mobilne jedinice na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske; provođenja operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja, suzbijanju i otkrivanju carinskih, trošarinskih i drugih prijevara; praćenja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; operativne suradnje i provedbe zajedničke ciljanih operativnih aktivnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim tijelima državne uprave, međunarodnim carinskim administracijama i institucijama; nadgledanja prometnih pravaca, robnih terminala i mjesta zadržavanja prijevoznih i prijenosnih sredstava; provođenja carinskih, trošarinskih i poreznih provjera te provjera vezanih uz posebne poreze po zahtjevu Službe za nadzor i drugih ustrojstvenih jedinica carinarnice, kao i drugih nadležnih tijela sa kojima surađuje; provođenja ispitnih i izvidnih postupaka temeljem izvršenih analiza i procjena rizičnosti kretanja roba, prijevoznih i prijenosnih sredstava i ljudi; prikupljanja, analiziranja informacija i podataka, praćenja i izrade analitičkih pokazatelja i pojavnih oblika u načinu počinjenja nepravilnosti i počiniteljima nepravilnosti te postupanja na temelju procjena parametara pojavnosti nepravilnosti; prosljeđivanja informacija, podataka i pokazatelja o nepravilnostima Odjelu za upravljanje rizikom i istrage carinarnice s kojim surađuje i postupa po zajedničkim predmetima u otkrivanju, istraživanju i suzbijanju nepravilnosti; podnošenja izvješća o radu, događajima i poduzetim mjerama u okviru svoga djelokruga rada; suradnje sa Službom za operativnu komunikaciju i podršku informacijsko-komunikacijskim sustavima koja im pruža stručnu i logističku pomoć; suradnje i provođenja zajedničkih mjera carinskog nadzora i operativnih aktivnosti s drugim Odjelima za mobilne jedinice, u koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice na nacionalnoj i međunarodnoj razini; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave. U svome radu Odjel se koristi raznom tehničkom opremom i alatima, rendgen-kamionima, posebno označenim službenim vozilima i s ugrađenim uređajima za davanje zvučnih i svjetlosnih signala; službenim plovilima za provođenje mjera carinskog nadzora na riječnoj granici Republike Hrvatske, rendgen uređajima te službenim psima za detekciju i ostalim materijalno-tehničkim sredstvima.

9.3.4 Odjel za mobilne jedinice Split

Odjel za mobilne jedinice Split obavlja poslove planiranja i provedbe redovnog i izvanrednog nadzora prometa roba na regionalnim i lokalnim razinama na području djelokruga rada Carinarnice Split i u suglasnosti sa Službom za mobilne jedinice na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske; provođenja operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja, suzbijanju i otkrivanju carinskih, trošarinskih i drugih prijevara; praćenja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; operativne suradnje i provedbe zajedničke ciljanih operativnih aktivnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim tijelima državne uprave, međunarodnim carinskim administracijama i institucijama; nadgledanja prometnih pravaca, robnih terminala i mjesta zadržavanja prijevoznih i prijenosnih sredstava; provođenja carinskih, trošarinskih i poreznih provjera te provjera vezanih uz posebne poreze po zahtjevu Službe za nadzor i drugih ustrojstvenih jedinica carinarnice, kao i drugih nadležnih tijela sa kojima surađuje; provođenja ispitnih i izvidnih postupaka temeljem izvršenih analiza i procjena rizičnosti kretanja roba, prijevoznih i prijenosnih sredstava i ljudi; prikupljanja, analiziranja informacija i podataka, praćenja i izrade analitičkih pokazatelja i pojavnih oblika u načinu počinjenja nepravilnosti i počiniteljima nepravilnosti te postupanja na temelju procjena parametara pojavnosti nepravilnosti; prosljeđivanja informacija, podataka i pokazatelja o nepravilnostima Odjelu za upravljanje rizikom i istrage carinarnice s kojim surađuje i postupa po zajedničkim predmetima u otkrivanju, istraživanju i suzbijanju nepravilnosti; podnošenja izvješća o radu, događajima i poduzetim mjerama u okviru svoga djelokruga rada; suradnje sa Službom za operativnu komunikaciju i podršku informacijsko-komunikacijskim sustavima koja im pruža stručnu i logističku pomoć; suradnje i provođenja zajedničkih mjera carinskog nadzora i operativnih aktivnosti s drugim Odjelima za mobilne jedinice, u koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice na nacionalnoj i međunarodnoj razini; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave. U svome radu Odjel se koristi raznom tehničkom opremom i alatima, rendgen-kamionima, posebno označenim službenim vozilima i s ugrađenim uređajima za davanje zvučnih i svjetlosnih signala; službenim plovilima za provođenje mjera carinskog nadzora na morskoj granici Republike Hrvatske, rendgen uređajima te službenim psima za detekciju i ostalim materijalno-tehničkim sredstvima.

9.3.5. Odjel za mobilne jedinice Ploče

Odjel za mobilne jedinice Ploče obavlja poslove planiranja i provedbe redovnog i izvanrednog nadzora prometa roba na regionalnim i lokalnim razinama na području djelokruga rada Carinarnice Ploče i u suglasnosti sa Službom za mobilne jedinice na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske; provođenja operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja, suzbijanju i otkrivanju carinskih, trošarinskih i drugih prijevara; praćenja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; operativne suradnje i provedbe zajedničke ciljanih operativnih aktivnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim tijelima državne uprave, međunarodnim carinskim administracijama i institucijama; nadgledanja prometnih pravaca, robnih terminala i mjesta zadržavanja prijevoznih i prijenosnih sredstava; provođenja carinskih, trošarinskih i poreznih provjera te provjera vezanih uz posebne poreze po zahtjevu Službe za nadzor i drugih ustrojstvenih jedinica carinarnice, kao i drugih nadležnih tijela sa kojima surađuje; provođenja ispitnih i izvidnih postupaka temeljem izvršenih analiza i procjena rizičnosti kretanja roba, prijevoznih i prijenosnih sredstava i ljudi; prikupljanja, analiziranja informacija i podataka, praćenja i izrade analitičkih pokazatelja i pojavnih oblika u načinu počinjenja nepravilnosti i počiniteljima nepravilnosti te postupanja na temelju procjena parametara pojavnosti nepravilnosti; prosljeđivanja informacija, podataka i pokazatelja o nepravilnostima Odjelu za upravljanje rizikom i istrage carinarnice s kojim surađuje i postupa po zajedničkim predmetima u otkrivanju, istraživanju i suzbijanju nepravilnosti; podnošenja izvješća o radu, događajima i poduzetim mjerama u okviru svoga djelokruga rada; suradnje sa Službom za operativnu komunikaciju i podršku informacijsko-komunikacijskim sustavima koja im pruža stručnu i logističku pomoć; suradnje i provođenja zajedničkih mjera carinskog nadzora i operativnih aktivnosti s drugim Odjelima za mobilne jedinice, u koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice na nacionalnoj i međunarodnoj razini; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave. U svome radu Odjel se koristi raznom tehničkom opremom i alatima, rendgen-kamionima, posebno označenim službenim vozilima i s ugrađenim uređajima za davanje zvučnih i svjetlosnih signala; službenim plovilima za provođenje mjera carinskog nadzora na morskoj granici Republike Hrvatske, rendgen uređajima te službenim psima za detekciju i ostalim materijalno-tehničkim sredstvima.

9.3.6. Odjel za mobilne jedinice Zadar

Odjel za mobilne jedinice Zadar obavlja poslove planiranja i provedbe redovnog i izvanrednog nadzora prometa roba na regionalnim i lokalnim razinama na području djelokruga rada Carinarnice Zadar i u suglasnosti sa Službom za mobilne jedinice na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske; provođenja operativnih akcija na sprječavanju suzbijanju krijumčarenja, suzbijanju i otkrivanju carinskih, trošarinskih i drugih prijevara; praćenja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; operativne suradnje i provedbe zajedničke ciljanih operativnih aktivnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim tijelima državne uprave, međunarodnim carinskim administracijama i institucijama; nadgledanja prometnih pravaca, robnih terminala i mjesta zadržavanja prijevoznih i prijenosnih sredstava; provođenja carinskih, trošarinskih i poreznih provjera te provjera vezanih uz posebne poreze po zahtjevu Službe za nadzor i drugih ustrojstvenih jedinica carinarnice, kao i drugih nadležnih tijela sa kojima surađuje; provođenja ispitnih i izvidnih postupaka temeljem izvršenih analiza i procjena rizičnosti kretanja roba, prijevoznih i prijenosnih sredstava i ljudi; prikupljanja, analiziranja informacija i podataka, praćenja i izrade analitičkih pokazatelja i pojavnih oblika u načinu počinjenja nepravilnosti i počiniteljima nepravilnosti te postupanja na temelju procjena parametara pojavnosti nepravilnosti; prosljeđivanja informacija, podataka i pokazatelja o nepravilnostima Odjelu za upravljanje rizikom i istrage carinarnice s kojim surađuje i postupa po zajedničkim predmetima u otkrivanju, istraživanju i suzbijanju nepravilnosti; podnošenja izvješća o radu, događajima i poduzetim mjerama u okviru svoga djelokruga rada; suradnje sa Službom za operativnu komunikaciju i podršku informacijsko-komunikacijskim sustavima koja im pruža stručnu i logističku pomoć; suradnje i provođenja zajedničkih mjera carinskog nadzora i operativnih aktivnosti s drugim Odjelima za mobilne jedinice, u koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice na nacionalnoj i međunarodnoj razini; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave. U svome radu Odjel se koristi raznom tehničkom opremom i alatima, rendgen-kamionima, posebno označenim službenim vozilima i s ugrađenim uređajima za davanje zvučnih i svjetlosnih signala; službenim plovilima za provođenje mjera carinskog nadzora na morskoj granici Republike Hrvatske, rendgen uređajima te službenim psima za detekciju i ostalim materijalno-tehničkim sredstvima.

9.3.7. Odjel za mobilne jedinice Varaždin

Odjel za mobilne jedinice Varaždin obavlja poslove planiranja i provedbe redovnog i izvanrednog nadzora prometa roba na regionalnim i lokalnim razinama na području djelokruga rada Carinarnice Varaždin i u suglasnosti sa Službom za mobilne jedinice na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske; provođenja operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja, suzbijanju i otkrivanju carinskih, trošarinskih i drugih prijevara; praćenja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; operativne suradnje i provedbe zajedničke ciljanih operativnih aktivnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim tijelima državne uprave, međunarodnim carinskim administracijama i institucijama; nadgledanja prometnih pravaca, robnih terminala i mjesta zadržavanja prijevoznih i prijenosnih sredstava; provođenja carinskih, trošarinskih i poreznih provjera te provjera vezanih uz posebne poreze po zahtjevu Službe za nadzor i drugih ustrojstvenih jedinica carinarnice, kao i drugih nadležnih tijela sa kojima surađuje; provođenja ispitnih i izvidnih postupaka temeljem izvršenih analiza i procjena rizičnosti kretanja roba, prijevoznih i prijenosnih sredstava i ljudi; prikupljanja, analiziranja informacija i podataka, praćenja i izrade analitičkih pokazatelja i pojavnih oblika u načinu počinjenja nepravilnosti i počiniteljima nepravilnosti te postupanja na temelju procjena parametara pojavnosti nepravilnosti; prosljeđivanja informacija, podataka i pokazatelja o nepravilnostima Odjelu za upravljanje rizikom i istrage carinarnice s kojim surađuje i postupa po zajedničkim predmetima u otkrivanju, istraživanju i suzbijanju nepravilnosti; podnošenja izvješća o radu, događajima i poduzetim mjerama u okviru svoga djelokruga rada; suradnje sa Službom za operativnu komunikaciju i podršku informacijsko-komunikacijskim sustavima koja im pruža stručnu i logističku pomoć; suradnje i provođenja zajedničkih mjera carinskog nadzora i operativnih aktivnosti s drugim Odjelima za mobilne jedinice, u koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice na nacionalnoj i međunarodnoj razini; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave. U svome radu Odjel se koristi raznom tehničkom opremom i alatima, rendgen-kamionima, posebno označenim službenim vozilima i s ugrađenim uređajima za davanje zvučnih i svjetlosnih signala te službenim psima za detekciju i ostalim materijalno-tehničkim sredstvima.

9.4. Služba za inspekcijski nadzor i provjere

Služba za inspekcijski nadzor i provjere obavlja poslove praćenja i koordinacije inspekcijskih nadzora i provjera kod obveznika carinskih, trošarinskih i poreznih i drugih javnih davanja na carinskom području Republike Hrvatske; izrade godišnjeg plana rada inspekcijskog nadzora; praćenja aktivnosti i sudjelovanja u samom tijeku inspekcijskog nadzora; davanja smjernica za rad i uspostave standarda za provođenje inspekcijskih nadzora; organizacije redovitih radnih sastanaka te uspostave odgovarajućih standarda u provođenju zakonskih odredbi s područja inspekcijskih nadzora i provjera; koordinacije i provođenja nadzora na području zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; suradnje s carinarnicama iz područja nadležnosti Službe, kao i drugim Službama unutar Sektora, suradnje s nadležnim tijelima i ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; prikupljanja i analize podataka iz informacijskog sustava Carinske uprave, drugih ministarstava, međunarodne administracije i drugih raspoloživih izvora; prikupljanja, objedinjavanja i odobravanja izvješća o nepravilnostima i prijevarama (OWNRES); izrade prijedloga za izmjenu propisa; izrade uputa i upita vezano uz primjenu propisa iz djelokruga Službe; sudjelovanja u međunarodnim aktivnostima i sastancima; izrade strateških dokumenata, normativnih akata, mišljenja i drugih stručnih materijala; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave.«.

Članak 25.

Iza članka 58. dodaje se članak 58.a i naslov iznad njega koji glasi:

»10. SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV

Članak 58.a

Sektor za informacijski sustav obavlja poslove upravljanja isporukom informatičkih usluga poslovnim korisnicima u okviru dogovorenih razina kvalitete; nadgleda rad poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe; provodi mjere zaštite i prava pristupa informacijskom sustavu Carinske uprave sukladno informatičkim standardima; osiguranja »back up-a«; osiguranja konzistentnosti aplikacija i podataka carinske službe; osiguranja preduvjeta za vođenje raznih registara za potrebe carinske službe; operativnog prikupljanja podataka za potrebe carinske i drugih službi u Republici Hrvatskoj i inozemstvu; planiranja i provedbe mjera sigurnosnog pristupa informatičkim uslugama za potrebe poslovanja; planiranja i upravljanja korištenjem informatičkih programa koji čine informatičku uslugu; upravljanja incidentnim događajima; promatranja i provjeravanja pružanje informatičkih usluga; izrade strategije pružanja informatičkih usluga; osiguravanja centralnog mjesta bilježenja svih podataka o preduvjetima pružanja informatičkih usluga (Service Knowledge Managament System); izrade plana troškova pružanja informatičkih usluga; sudjelovanja u pripremi provedbenih propisa i naputaka o carinskim i trošarinskim postupcima i procedurama; praćenja, upoznavanja, testiranja i implementacije novih informatičkih tehnologija i usluga sukladnih potrebama carinske službe; sudjelovanja u zajedničkim projektima s drugim tijelima državne uprave i Europske komisije; suradnje s odgovarajućim tijelima Europske komisije; sudjelovanja u međunarodnim zajedničkim projektima; planiranja, projektiranja, dizajna, razvoja, testiranja, implementacije poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe; održavanja poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe; stvaranja preduvjeta i provođenja izmjena informatičkih usluga i relevantnih tehnoloških komponenata; pripreme i realizacije uvođenja informatičkih usluga; vođenja izmjena konfiguracija informatičkih resursa; planiranja i vođenja projekata; sudjelovanja u projektima ostalih sektora, službi ili odjela; planiranja i osiguranja raspoloživosti informatičkih usluga; planiranja potrebnih i raspoloživih vlastitih ili unajmljenih kapaciteta za pružanje informatičkih usluga sukladno iskazanim poslovnim potrebama; primjene politike sigurnosti informacijskog sustava; osiguravanja neprekinutosti pružanja informatičke usluge poslovanju kao i upravljanja razinama kvalitete informatičke usluge; planiranja i praćenja uvođenja nove ili izmijenjene informatičke usluge; suradnje s drugim sektorima Carinske uprave; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave iz područja svoga djelokruga; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; provedbe edukacije korisnika informatičkih sustava Carinske uprave, te provedbe edukacije carinskih službenika iz područja djelovanja carinske službe.

U Sektoru za informacijski sustav, ustrojavaju se:

10.1. Služba za informacijsku tehnologiju i planiranje informacijskog sustava

10.2. Služba za razvoj i uvođenje aplikativnih rješenja.

10.1. Služba za informacijsku tehnologiju i planiranje informacijskog sustava

Služba za informacijske tehnologije i planiranje informacijskog sustava obavlja poslove upravljanja isporukom informatičkih usluga poslovnim korisnicima u okviru dogovorenih razina kvalitete; nadgledanja rada poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe; provođenje mjera zaštite i prava pristupa informacijskom sustavu Carinske uprave sukladno informatičkim standardima i Politikom sigurnosti informacijskog sustava Carinske uprave; osiguranja »back up-a«; osiguranja konzistentnosti aplikacija i podataka carinske službe; izvršavaju se poslovi vezani za osiguranje preduvjeta za vođenje raznih registara za potrebe carinske službe; operativnog prikupljanja podataka za potrebe carinske i drugih službi u Republici Hrvatskoj i inozemstvu; izrade strategije pružanja informatičkih usluga; osiguravanja centralnog mjesta bilježenja svih podataka o preduvjetima pružanja informatičkih usluge (Service Knowledge Managament System); izrade plana troškova pružanja informatičkih usluga; pripreme provedbenih propisa i naputaka o carinskim i trošarinskim postupcima i procedurama; sudjelovanja u radu projekata vezanih za poslovanje Carinske uprave; suradnje s drugim Sektorima Carinske uprave i nadležnim tijelima državne uprave iz područja svoga djelokruga; suradnje s odgovarajućim tijelima Europske komisije; u zajedničkim projektima s drugim tijelima državne uprave i Europske komisije; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; provođenje edukacije korisnika IT sustava Carinske uprave, te provedbe edukacije carinskih službenika iz područja djelovanja carinske službe.

10.2. Služba za razvoj i uvođenje aplikativnih rješenja

Služba za razvoj i uvođenje aplikativnih rješenja obavlja poslove praćenja, upoznavanja, testiranja i implementacije novih IT tehnologija i usluga sukladnih potrebama carinske službe; planiranja, projektiranja, dizajna, razvoja, testiranja, implementacije poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe; održavanja poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe; obavljanja poslova planiranja i vođenja projekata; sudjelovanja u radu informatičkih projekata vezanih za poslovanje Carinske uprave; sudjelovanja u informatičkoj provedbi provedbenih propisa i naputaka o carinskim i trošarinskim postupcima i procedurama; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave iz područja svoga djelokruga; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave iz područja svoga djelokruga; suradnje s odgovarajućim tijelima Europske komisije; sudjelovanja u zajedničkim projektima s drugim tijelima državne uprave i Europske komisije; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; planiranja i provođenje edukacije korisnika IT sustava Carinske uprave i carinskih službenika iz područja djelovanja carinske službe.«.

Članak 26.

Članak 59. mijenja se i glasi:

»Članak 59.

U Carinskoj upravi ustrojava se 7 carinarnica:

1. Carinarnica I Zagreb sa sjedištem u Zagrebu

2. Carinarnica I Rijeka sa sjedištem u Rijeci

3. Carinarnica I Osijek sa sjedištem u Osijeku

4. Carinarnica I Split sa sjedištem u Splitu

5. Carinarnica I Ploče sa sjedištem u Pločama

6. Carinarnica I Zadar sa sjedištem u Zadru

7. Carinarnica I Varaždin sa sjedištem u Varaždinu.«.

Članak 27.

Naslov iznad članka 60. i članak 60. mijenjaju se i glase:

»1. Carinarnica I Zagreb

Članak 60.

U Carinarnici I Zagreb, ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1.1. Služba za upravni postupak

1.2. Služba za prekršajni postupak

1.3. Služba za nadzor

1.3.1. Odjel za inspekcijski nadzor

1.3.2. Odjel za provjere

1.3.3. Odjel za upravljanje rizicima i istrage

1.4. Služba za trošarine i posebne poreze

1.4.1. Odjel za trošarine

1.4.2. Odjel za posebne poreze

1.5. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

1.5.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

1.5.2. Odjel za obvezna davanja

1.5.3. Odjel za računovodstvo

1.6. Centralna služba za provozne postupke.

1.1. Služba za upravni postupak

Služba za upravni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe, postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone i druge propise iz upravnih područja carine, trošarina i posebnih poreza, odnosno propise carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; u prvostupanjskom postupku osobito rješava o otvaranju i zatvaranju carinskih skladišta, o naplati, povratu i otpustu carinskog duga i zateznih kamata; o uništenju robe pod carinskim nadzorom; o oduzimanju robe; o poništenju jedinstvene carinske deklaracije; utvrđuje ispravne i konačne podatke u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji; o odobravanju pojednostavljenog postupka razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; rješenja o oslobođenju od plaćanja carine; o utvrđenoj carinskoj vrijednosti u slučaju sumnje da deklarirana vrijednost ne predstavlja stvarno plaćenu cijenu, o otkupu robe oduzete pravomoćnom odlukom carinskog ili pravosudnog tijela; o naplati i povratu trošarine i posebnih poreza i oslobođenju od plaćanja posebnih poreza; o odobrenju pojednostavljenih postupaka za ambalažu u svezi postupaka privremenog uvoza i privremenog izvoza, te sukladno posebnim ovlaštenjima o odobrenju pojednostavljenih postupaka za ambalažu u svezi postupaka privremenog uvoza i privremenog izvoza, te sukladno posebnim ovlaštenjima o odobrenju pojednostavnjenih postupaka deklariranja temeljem komercijalnih isprava uz pregled robe na granici i odobrenja vezana na privremeni uvoz/izvoz i ponovni izvoz/uvoz ambalaže te druga odobrenja iz nadležnosti Središnjeg ureda Carinske uprave za koje je posebno ovlaštena; provodi prethodni postupak za donošenje odobrenja u vezi s pojednostavnjenjima postupka provoza i izvoza (stjecanje statusa ovlaštenog primatelja, ovlaštenog pošiljatelja i ovlaštenog izvoznika) za koje je nadležan Središnji ured Carinske uprave; provodi postupak davanja obavijesti i jamstvenih zahtjeva jamstvenim udruženjima za nerazdužene karnete ATA i TIR, u žalbenom postupku ispituje da li je žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe; ispituje zakonitost, odnosno ocjenjuje svrhovitost rješenja koje se žalbom osporava te donosi rješenja o odbacivanju žalbe; zamjenjuje pobijano rješenje novim ili žalbu sa spisom predmeta dostavlja na odlučivanje Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija; utvrđuje izvršnost rješenja; prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-upravnom postupku te daje upute, tumačenja i smjernice za njihovu pravilnu i ujednačenu primjenu; prati i proučava sudsku praksu; provodi službene radnje knjiženja duga, pruža pravnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama carinarnice; te izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe.

1.2. Služba za prekršajni postupak

Služba za prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe, prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-prekršajnom i trošarinsko-prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima; surađuje s pravosudnim i državnim tijelima, provodi prvostupanjske prekršajne postupke za prekršaje iz djelokruga rada Carinske uprave po službenoj dužnosti temeljem prijava o počinjenom prekršaju, provodi prvostupanjske prekršajne postupke temeljem optužnih prijedloga ovlaštenih tužitelja koji su ovlašteni neposredno provoditi ili nadzirati provođenje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave te u drugim slučajevima propisanim odredbama Prekršajnog zakona; naredbom određuje vrijeme i mjesto održavanja glavne rasprave, upućuje pozive kojima na glavnu raspravu poziva okrivljenike i druge osobe čija je nazočnost potrebna, provodi glavnu raspravu na kojoj ispituje pozvane osobe, te izvodi dokaze, sastavlja zapisnike o radnjama poduzetim tijekom prekršajnog postupka, provodi žurni prekršajni postupak u slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, donosi rješenja o prekršaju i izdaje prekršajne naloge, donosi rješenja o pokretanju prekršajnog postupka, primjeni mjera opreza, spajanju ili razdvajanju postupaka, jamčevini, odbačaju, obročnoj otplati novčanih kazni, izdvajanju nezakonitih dokaza, stavljanju izvan snage prekršajnih naloga, te izdaje dovedbene naloge, razmatra podnesene žalbe, donosi rješenja o odbačaju žalbi koje su nedopuštena i nepravodobna, kao i u drugim slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, dostavlja žalbe sa spisima Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja; prati i proučava sudsku praksu; preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle, provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava i druge strane robe, poziva stranke radi stavljanja roba za koje nije propisana mjera oduzimanja u odgovarajuće carinski dopušteno postupanje ili uporabu, izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe, skrbi o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje prijevoznih sredstava od strane Hrvatskog autokluba, izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za besplatnu dodjelu te provodi administrativne i stručne poslove u vezi s provedbom besplatne dodjele robe, provodi službene radnje knjiženja duga, izrađuje statistička izvješća i izvješća o kaznenoj evidenciji, te izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe.

1.3. Služba za nadzor

Služba za nadzor temeljem godišnjeg plana rada obavlja poslove inspekcijskog nadzora i provjera kod carinskih i trošarinskih obveznika posebnih poreza i drugih davanja; obavlja nadzor na području zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; sudjeluje u pripremi izrade godišnjeg plana rada inspekcijskog nadzora i provjera; podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; prikuplja podatke i informacije; obrađuje i analizira prikupljene podatke; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); razmjenjuje informacije o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; obavlja poslove otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih, trošarinskih i poreznih prijevara; sprječava krijumčarenja svih vrsta roba, droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine; kontrolira izvoz robe dvojne namjene; suzbija širenje oružja za masovno uništavanje; suzbija ostale oblike carinskih i trošarinskih prijevara te prijevara vezanih uz posebne poreze; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja u suradnji i koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice Sektora za nadzor; aktivno prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrađuje izvješća o rezultatima rada, događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; sastavlja zapisnike i provodi upravni postupak po okončanju nadzora, odnosno provjere, provodi službene radnje knjiženja duga.

U Službi za nadzor, ustrojavaju se:

1.3.1. Odjel za inspekcijski nadzor

1.3.2. Odjel za provjere

1.3.3. Odjel za upravljanje rizicima i istrage.

1.3.1. Odjel za inspekcijski nadzor

Odjel za inspekcijski nadzor obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom carinskih, trošarinskih, propisa o posebnim porezima i drugih propisa za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, koji obuhvaća nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna; obavlja inspekcijski nadzor na području zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; sudjeluje u pripremi i izradi godišnjeg plana rada inspekcija na osnovi kojeg daje prijedloge za izradu mjesečnih planova rada; sudjeluje u provođenju neplaniranih aktivnosti; analizira i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora; sastavlja zapisnike o obavljenom inspekcijskom nadzoru; provodi upravni postupak po okončanju nadzora; provodi službene radnje knjiženja duga, podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje obveznika javnih davanja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i nadležnim tijelima državne uprave iz područja djelokruga rada Odjela; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; unosi rezultate inspekcijskih nadzora u sustav za upravljanje rizicima i baze podataka; izvješćuje o rezultatima rada.

1.3.2. Odjel za provjere

Odjel za provjere obavlja poslove provjera sukladno Carinskom zakonu, Zakonu o trošarinama, zakonima o posebnim porezima i drugim zakonskim propisima za čiju je primjenu nadležna Carinska uprava; obavlja naknadne provjere jedinstvenih carinskih deklaracija, izdanih odobrenja te poslovne dokumentacije i podataka koji se odnose na uvozne i izvozne carinske postupke; obavlja poslove vezane uz ATA i TIR karnete; provodi provjere temeljem zahtjeva stranih administracija, stručnih službi i drugih tijela državne uprave; obavlja nadzor nad prometom i uporabom trošarinskih proizvoda te proizvoda na koje se plaća poseban porez; obavlja provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima; provodi poslove prethodnih provjera gospodarskih subjekata prije donošenja odobrenja za ovlaštene gospodarske subjekte, pojednostavnjene postupke deklariranja, postupke s gospodarskim učinkom i druge postupke iz nadležnosti Carinske uprave; obavlja prethodne provjere vezano uz provođenje zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; izrađuje mjesečne planove provjera; sastavlja zapisnike; provodi upravni postupak po okončanju nadzora odnosno provjere; provodi službene radnje knjiženja duga, podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; surađuje s carinarnicama i drugim nadležnim tijelima državne uprave iz područja djelokruga rada Odjela; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; unosi rezultate provjera u sustav za upravljanje rizicima i baze podataka; izvješćuje o rezultatima rada.

1.3.3. Odjel za upravljanje rizicima i istrage

Odjel za upravljanje rizicima i istrage prikuplja informacije i podatke radi procjene rizika i prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima koje dostavlja Sektoru za nadzor Središnjeg ureda; prikuplja, obrađuje i analizira podatke važne za provedbu carinskih, trošarinskih i poreznih istraga i poslova na suzbijanju krijumčarenja; pruža analitičku podršku drugim ustrojstvenim jedinicama; izrađuje izvješća o aktivnostima od značaja za poslove carinske službe; ustrojava, podržava, razvija i upravlja bazama podataka; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); otkriva, sprečava i istražuje prekršajna i kaznena djela iz područja carinskih, trošarinskih i poreznih prijevara; provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim i poreznim prijevarama, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba u suradnji i koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice Sektora za nadzor; pruža operativnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama; organizira i sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području carinarnice, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i drugim državnim tijelima pri vođenju postupaka u svezi s prekršajima i kaznenim djelima iz područja carinskih, trošarinskih i poreznih prijevara te pronalaskom i otkrivanjem počinitelja; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; izvješćuje o rezultatima rada.

1.4. Služba za trošarine i posebne poreze

Služba za trošarine i posebne poreze surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; izrađuje mišljenja na upite poreznih obveznika te daje upute za rad službenika unutar carinarnice; pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; surađuje u izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama i posebnim porezima te naputaka i mišljenja; nadzire pravilnu provedbu propisa, naputaka i mišljenja u vezi trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika; organizira i nadzire u vezi rukovanja markicama, kao i pomoćnog trezora za duhanske proizvode; vodi i ažurira registre poreznih obveznika; vodi porezne evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za ne pravodobno podmirenje porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnih poreza; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog skladišta; prati kapacitete poreznih obveznika; po potrebi izvršiti kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; provjerava i utvrđuje uvjete bitne za ispunjavanje rada prijavljenih posebnih skladišta; sve poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim nazorom; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnih poreza; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; pruža stručnu pomoć gospodarstvenicima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; pruža informacije o novim zakonskim i provedbenim postupanjima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje; godišnji plan rada i izvješća iz djelokruga rada Službe.

U Službi za trošarine i posebne poreze, ustrojavaju se:

1.4.1. Odjel za trošarine

1.4.2. Odjel za posebne poreze.

1.4.1. Odjel za trošarine

Odjel za trošarine surađuje s nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; izrađuje mišljenja na upite poreznih obveznika te davanje uputa za rad službenika unutar carinarnice; pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa o trošarinama; surađuje u izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama te naputaka i mišljenja; vrši nadzor na pravilnom provedbom propisa, naputaka i mišljenja o trošarinama; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika; organiziranja i nadziranja u vezi rukovanja markicama, kao i pomoćnog trezora za duhanske proizvode; vodi i ažurira registar poreznih obveznika; vodi porezne evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom postupku; prati i pokreće naplatu s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za ne pravodobno podmirenje porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnih poreza; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; vrši provjere o ispunjavanju propisanih općih uvjeta rada trošarinskog skladišta kod ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta; prati kapacitete poreznih obveznika; izvršava po potrebi kontrole kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; kontrole i označavanja mjerila protoka i vage; provjerava i utvrđuje uvjete bitne za ispunjavanje rada prijavljenih posebnih skladišta; sve poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim nazorom; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Odjela; pruža stručnu pomoć gospodarstvenicima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; pruža informacije o novim zakonskim i provedbenim postupanjima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa; izrađuje statističke izvještaje; izrađuje godišnji plan rada i izvješća o radu.

1.4.2. Odjel za posebne poreze

Odjel za posebne poreze obavlja poslove suradnje s nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; izrađuje mišljenja na upite poreznih obveznika te daje upute za rad službenika unutar carinarnice; pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa o posebnim porezima; surađuje u izradi stručnih podloga za donošenje propisa o posebnim porezima te naputaka i mišljenja; vrši nadzor na pravilnom provedbom propisa, naputaka i mišljenja o posebnim poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; organizira i nadzire u vezi rukovanja markicama; vodi i ažurira registar poreznih obveznika; vodi porezne evidencije; pokreće po službenoj dužnosti naplatu posebnih poreza; prati kapacitete poreznih obveznika; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja posebnog poreza; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede posebnih poreza; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Odjela; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje; izrađuje godišnji plan rada i izvješća o radu.

1.5. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavlja poslove praćenja napredovanja službenika raspoređenih u carinarnici; predlaže plan prijema; prati potrebe i daje prijedloge za obrazovanje službenika, te izrađuje godišnje obrazovne planove za carinarnicu, kao i druge poslove planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima; priprema i izrađuje prijedloge rješenja o svim pravnim institutima službeničkog i ravnopravnog statusa službenika i namještenika u carinarnici; obavlja poslove pisarnice, arhive i zaštite na radu; poslove vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provodi postupke prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiži zaduženja po poreznim rješenjima, knjiži rješenja o povratu, donosi rješenja za kamate, postupa povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donosi rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži izvode, prazni prihode na propisane račune proračuna, obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuje mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima, vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u Aplikaciji WOMIS; organizira praćenje izvršenja financijskih poslova sukladno zakonu, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; vodi blagajničko poslovanje; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata; prati i analizira troškove službenih vozila; surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, ostalim tijelima državne uprave o pitanjima iz svoga djelokruga rada; nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama carinarnice u poslovima iz svoga djelokruga rada; analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Službe.

U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije, ustrojavaju se:

1.5.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

1.5.2. Odjel za obvezna davanja

1.5.3. Odjel za računovodstvo.

1.5.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave; analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici; pruža stručnu pomoć ustrojstvenim jedinicama carinarnice; izrađuje akte s naslova korištenja prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i iste dostavlja Središnjem uredu te kontrolira njihovo korištenje; izrađuje prijedloge rješenja za raspored, ocjenjivanje, premještaje, privremena upućivanja, napredovanja, prestanak državne službe, rješenja za korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta službenika i namještenika carinarnice, te poslove u vezi s ostvarivanjem drugih prava i obveza službenika i namještenika; očituje se po žalbama na rješenja i daje očitovanja na tužbe; provodi postupak prijama u redovnom i izvanrednom postupku u carinarnici, te Središnjem uredu podnosi prijedloge za prijam u državnu službu; pruža stručnu pomoć pročelniku carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti; priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena; podnosi zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju; vodi matične knjige službenika i namještenika, osobne očevidnike i druge propisane evidencije o službenicima i namještenicima carinarnice; obavlja poslove vezane uz planiranje izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika i namještenika, vježbenika i novoprimljenih državnih službenika; surađuje sa Carinskim centrom za obuku u svim pitanjima vezanim uz izobrazbu i stručno usavršavanje; surađuje s organizacijskim jedinicama drugih carinarnica koje rade na poslovima izobrazbe i stručnog usavršavanja, vodi brigu o dokumentaciji vezanu za izobrazbu državnih službenika i namještenika, o rokovima za polaganje državnih stručnih ispita; zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva registraturnu građu po propisanim rokovima čuvanja; vrši izlučivanje registraturne građe protekom roka čuvanja, izdaje predmete iz arhive putem reversa; izdaje ovjerene preslike iz arhive na zahtjev stranaka, carinarnice i drugih državnih tijela; obavlja poslove zaštite na radu; obavlja poslove dostave službenih akata; organizira poslove telefonske službe, poslove održavanja čistoće prostorija, rukovanja uređajima za grijanje i hlađenje; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

1.5.2. Odjel za obvezna davanja

Odjel za obvezna davanja vodi evidenciju svih carinskih i poreznih obveznika, provodi postupke prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiži zaduženja po poreznim rješenjima; knjiži rješenja o povratu; prati financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku; postupa povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga; prati izvršenje obveza po rješenjima za odgodu, odnosno obročnu otplatu; donosi rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslove prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donosi prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava po žalbama u prvom stupnju; donosi rješenja za kamate; izdaju potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama; prati objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži zaduženja i uplate na evidentni račun na temelju izvoda iz Financijske agencije, sastavlja temeljnice uplata, kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna; povezuju otvorene uplate, provodi diobe uplata, povrata pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja; rješava po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku; obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima, o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; vodi evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima; postupa po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprima mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuju mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima; vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u Aplikaciji WOMIS; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

1.5.3. Odjel za računovodstvo

Odjel za računovodstvo obavlja poslove organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; zaprima račune dobavljača, ovjerava ispravnost računa nakon obavljene kontrole, te ih dostavlja u Središnji ured na plaćanje; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; postupa po ugovorima o djelu; podnosi zahtjeve za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, podiže gotovinu u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje i priprema naloge za službena putovanja i obračunava putne troškove; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata – zaprima i raspodjeljuje sredstava potrebna za rad; izrađuje narudžbenice; obavlja poslove i vodi evidencije vezano za pečate s državnim grbom, štambilje i faksimile, kao i distribuiranje istih korisnicima; obavlja poslove i vodi evidencije vezane za carinska kliješta; traži suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje prijedloge za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavlja poslove koji se odnose na korištenje i održavanje imovine, objekata i opreme na objektima; prati i analizira troškove službenih vozila; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

1.6. Centralna služba za provozne postupke

Centralna služba za provozne postupke provodi sve operativne mjere vezane za izvođenje provoznih postupaka, prima i šalje sve operativne isprave koje se razmjenjuju s carinskim službama drugih zemalja vezano za provozne postupke, brine za pravodobno i pravilno okončanje provoznih postupaka započetih u našoj zemlji te prikuplja i arhivira dokumente kojima se dokazuje ispravan završetak tih provoznih postupaka, provodi sve radnje vezane za provjeru ispravnog završetka provoznih postupka koje su u nadležnosti Carinske uprave, obavlja razmjenu carinskih i drugih isprava vezanih za izvođenje provoznih postupaka sa zemljama Europske unije i zemljama EFTA-e; provodi aktivnosti vezane za brigu o završetku provoznih postupaka započetih u Republici Hrvatskoj i pokretanju potraga u svezi s tim postupcima i njihovu zaključenju; provodi aktivnosti vezane za odgovore na potrage carinskih administracija Europske unije i EFTA zemalja te aktivnosti oko utvrđivanja nadležnosti za naplatu i oko naplate carinskog duga nastalog u postupku provoza, obavlja razmjena svih carinskih i drugih isprava i dopisa propisanih koje se tiču zajedničkog provoznog postupka i provoznog postupka Zajednice sa zemljama Europske unije i zemljama EFTA, vezano za izvođenje provoznih postupaka što uključuje razmjenu potvrda o ispravnom završetku provoznih postupaka s drugim zemljama članicama (JCD, TIR, ATA, Obrazac 302 i dr.) u slučajevima redovite procedure i rezervnog (tzv. fallback) postupka, razmjenu svih dopisa i propisanih elektronskih poruka vezanih za postupak potraga, razmjenu svih isprava i elektronskih poruka vezanih za postupak utvrđivanja nadležnosti za naplatu duga, razmjenu svih isprava o elektronskih poruka vezanih za provjeru nastanka duga, utvrđivanje dužnika i naplatu duga te zaključenje postupka, provodi aktivnosti vezane za provjeru pravodobnog završetka i zaključenja provoznih postupaka započetih u Republici Hrvatskoj, aktivnosti vezane za odgovore carinskim administracijama drugih zemalja, u svezi s provoznim postupcima započetima u tim zemljama te aktivnosti u svezi s utvrđivanjem nastanka duga, mjesta nastanka duga, nadležnosti za naplatu i naplatom carinskog duga. Služba sudjeluje u aktivnostima vezanim za zaključenje provoznih postupaka započetih u Republici Hrvatskoj u rezervnom postupku uz uporabu JCD obrasca, te neizravno brine o provoznim postupcima započetima u Republici Hrvatskoj u nacionalnoj aplikaciji kao i o prijemu, otpremi i distribuciji primjeraka 5 JCD, za cijelu službu, provodi nadzor pravodobnog završetka provoznih postupaka započetih na domaćim otpremnim carinarnicama, pokreće postupke potrage u slučaju da postupci nisu završeni u propisanim rokovima, provjerava vjerodostojnost primljenih i poslanih pismenih dokaza o završetku postupaka u smislu njihove tehničke ispravnosti, inicira provjere primljenih dokaza u slučaju sumnje u nepravilnost ili krivotvorenje potvrde o završetku provoznog postupka; provodi ostale provjere povezane s analizom rizika, za provoze započete u standardnom (NCTS) i rezervnom postupku, za postupke okončanja provoza provedenih uz uporabu OTS i NCTS sustava, sačinjava odgovore na potrage iz svih zemalja Europske unije i EFTA u svezi s provoznim postupcima čije je odredište trebalo biti u Republici Hrvatskoj. Služba je nadležna za pravodobno pokretanje postupka naplate duga nastalog u postupcima provoza te za propisane mjere suradnje s zemljama Europske unije i EFTA-e u postupku utvrđivanja nadležnosti za naplatu duga, utvrđivanja dužnika, visine duga i naplate duga, kao i obveze nakon naplate tako nastalog duga, vrši stalnu kontrolu provođenja pojednostavnjenih provoznih postupaka u željezničkom prometu u segmentima uvoza, izvoza, provoza i unutarnjeg prometa, prebacuje podatke sa servera željezničkog prijevoznika u carinsku bazu podataka i pretraživanje istih po pojedinim kriterijima po potrebi, poduzima povremene ciljane akcije provjere okončanja provoznih postupaka u Središnjem obračunskom mjestu željezničkog prijevoznika, rješava po zapisnicima o očevidu, zaprima obavijesti i odlučivanje o pretovaru robe i surađuje s drugim tijelima Carinske uprave po zahtjevu nadležnih tijela.

U Carinarnici I Zagreb ustrojavaju se carinske ispostave I i II kategorije, a u ispostavama carinski odjeljci i to kako slijedi:

A) Carinske ispostave I. kategorije:

1. Carinska ispostava Macelj (granična)

1.1. Carinski odjeljak I Klenovac Humski (pogranični)

1.2. Carinski odjeljak I Mali Tabor (pogranični)

1.3. Carinski odjeljak I Luke Poljanske (pogranični)

1.4. Carinski odjeljak I Plavić (pogranični)

1.5. Carinski odjeljak I Draše (pogranični)

2. Carinska ispostava Jankomir (robna)

2.1. Carinski odjeljak I Slobodna zona Zagreb (robni)

3. Carinska ispostava Krapina (robna)

3.1. Carinski odjeljak I Slobodna zona Krapina (robni)

3.2. Carinski odjeljak I Luka (robni)

4. Carinska ispostava Zapadni kolodvor (robna)

5. Carinska ispostava Zračna luka Zagreb (robno-granična)

6. Carinska ispostava Žitnjak (robna)

7. Carinska ispostava Bregana (robno-granična)

7.1. Carinski odjeljak I Harmica (granični)

7.2. Carinski odjeljak I Bregana Naselje (granični)

7.3. Carinski odjeljak I Donji Čemehovec (pogranični)

7.4. Carinski odjeljak I Kraj Donji (pogranični)

7.5. Carinski odjeljak I Novo Selo Žumberačko (pogranični)

B) Carinske ispostave II. kategorije:

1. Carinska ispostava Jurovski Brod (granična)

1.1. Carinski odjeljak I Vivodina (pogranični)

1.2. Carinski odjeljak I Obrež (pogranični)

1.3. Carinski odjeljak I Pravutina (pogranični)

1.4. Carinski odjeljak I Prilišće (pogranični)

1.5. Carinski odjeljak I Brezovica (pogranični)

1.6. Carinski odjeljak I Kašt (pogranični)

2. Carinska ispostava Dvor (robno-granična)

2.1. Carinski odjeljak I Hrvatska Kostajnica (granični)

2.2. Carinski odjeljak I Hrvatska Dubica (granični)

2.3. Carinski odjeljak I Volinja (granični)

2.4. Carinski odjeljak I Obljaj (pogranični)

3. Carinska ispostava Lupinjak (granična)

3.1. Carinski odjeljak I Razvor (granični)

3.2. Carinski odjeljak I Hum na Sutli (granični)

3.3. Carinski odjeljak I Mihanović Dol (granični)

3.4. Carinski odjeljak I Miljana (granični)

4. Carinska ispostava Maljevac (granična)

4.1. Carinski odjeljak I Gejkovac (pogranični)

4.2. Carinski odjeljak I Pašin Potok (pogranični)

4.3. Carinski odjeljak I Bogovolja (pogranični)

4.4. Carinski odjeljak I Kordunski Ljeskovac (pogranični)

5. Carinska ispostava Karlovac (robna)

5.1. Carinski odjeljak I Pribanjci (granična)

6. Carinska ispostava Sisak (robna)

7. Carinska ispostava Kutina (robna)

8. Carinska ispostava Pošta Zagreb (robno-granična)

9. Carinska ispostava Jasenovac (robno-granična)

10. Carinska ispostava Željeznički kolodvor Zagreb (robno-granična).«.

Članak 28.

Naslov iznad članka 61. i članak 61. mijenjaju se i glase:

»2. CARINARNICA I RIJEKA

Članak 61.

U Carinarnici I Rijeka, ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

2.1. Služba za upravni postupak

2.2. Služba za prekršajni postupak

2.3. Služba za nadzor

2.3.1. Odjel za inspekcijski nadzor

2.3.2. Odjel za provjere

2.3.3. Odjel za upravljanje rizicima i istrage

2.4. Služba za trošarine i posebne poreze

2.4.1. Odjel za trošarine

2.4.2. Odjel za posebne poreze

2.5. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

2.5.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

2.5.2. Odjel za obvezna davanja

2.5.3. Odjel za računovodstvo

2.1. Služba za upravni postupak

Služba za upravni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe, postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone i druge propise iz upravnih područja carine, trošarina i posebnih poreza, odnosno propise carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; u prvostupanjskom postupku osobito rješava o otvaranju i zatvaranju carinskih skladišta, o naplati, povratu i otpustu carinskog duga i zateznih kamata; o uništenju robe pod carinskim nadzorom; o oduzimanju robe; o poništenju jedinstvene carinske deklaracije; utvrđuje ispravne i konačne podatke u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji; o odobravanju pojednostavljenog postupka razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; rješenja o oslobođenju od plaćanja carine; o utvrđenoj carinskoj vrijednosti u slučaju sumnje da deklarirana vrijednost ne predstavlja stvarno plaćenu cijenu, o otkupu robe oduzete pravomoćnom odlukom carinskog ili pravosudnog tijela; o naplati i povratu trošarine i posebnih poreza i oslobođenju od plaćanja posebnih poreza; o odobrenju pojednostavljenih postupaka za ambalažu u svezi postupaka privremenog uvoza i privremenog izvoza, te sukladno posebnim ovlaštenjima o odobrenju pojednostavljenih postupaka za ambalažu u svezi postupaka privremenog uvoza i privremenog izvoza, te sukladno posebnim ovlaštenjima o odobrenju pojednostavnjenih postupaka deklariranja temeljem komercijalnih isprava uz pregled robe na granici i odobrenja vezana na privremeni uvoz/izvoz i ponovni izvoz/uvoz ambalaže te druga odobrenja iz nadležnosti Središnjeg ureda Carinske uprave za koje je posebno ovlaštena; provodi prethodni postupak za donošenje odobrenja u vezi s pojednostavnjenjima postupka provoza i izvoza (stjecanje statusa ovlaštenog primatelja, ovlaštenog pošiljatelja i ovlaštenog izvoznika) za koje je nadležan Središnji ured Carinske uprave; provodi postupak davanja obavijesti i jamstvenih zahtjeva jamstvenim udruženjima za nerazdužene karnete ATA i TIR, u žalbenom postupku ispituje da li je žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe; ispituje zakonitost, odnosno ocjenjuje svrhovitost rješenja koje se žalbom osporava te donosi rješenja o odbacivanju žalbe; zamjenjuje pobijano rješenje novim ili žalbu sa spisom predmeta dostavlja na odlučivanje Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija; utvrđuje izvršnost rješenja; prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-upravnom postupku te daje upute, tumačenja i smjernice za njihovu pravilnu i ujednačenu primjenu; prati i proučava sudsku praksu; provodi službene radnje knjiženja duga, pruža pravnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama carinarnice; te izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe.

2.2. Služba za prekršajni postupak

Služba za prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe, prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-prekršajnom i trošarinsko-prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima; surađuje s pravosudnim i državnim tijelima, provodi prvostupanjske prekršajne postupke za prekršaje iz djelokruga rada Carinske uprave po službenoj dužnosti temeljem prijava o počinjenom prekršaju, provodi prvostupanjske prekršajne postupke temeljem optužnih prijedloga ovlaštenih tužitelja koji su ovlašteni neposredno provoditi ili nadzirati provođenje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave te u drugim slučajevima propisanim odredbama Prekršajnog zakona; naredbom određuje vrijeme i mjesto održavanja glavne rasprave, upućuje pozive kojima na glavnu raspravu poziva okrivljenike i druge osobe čija je nazočnost potrebna, provodi glavnu raspravu na kojoj ispituje pozvane osobe, te izvodi dokaze, sastavlja zapisnike o radnjama poduzetim tijekom prekršajnog postupka, provodi žurni prekršajni postupak u slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, donosi rješenja o prekršaju i izdaje prekršajne naloge, donosi rješenja o pokretanju prekršajnog postupka, primjeni mjera opreza, spajanju ili razdvajanju postupaka, jamčevini, odbačaju, obročnoj otplati novčanih kazni, izdvajanju nezakonitih dokaza, stavljanju izvan snage prekršajnih naloga, te izdaje dovedbene naloge, razmatra podnesene žalbe, donosi rješenja o odbačaju žalbi koje su nedopuštena i nepravodobna, kao i u drugim slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, dostavlja žalbe sa spisima Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja; prati i proučava sudsku praksu; preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle, provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava i druge strane robe, poziva stranke radi stavljanja roba za koje nije propisana mjera oduzimanja u odgovarajuće carinski dopušteno postupanje ili uporabu, izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe, skrbi o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje prijevoznih sredstava od strane Hrvatskog autokluba, izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za besplatnu dodjelu te provodi administrativne i stručne poslove u vezi s provedbom besplatne dodjele robe, provodi službene radnje knjiženja duga, izrađuje statistička izvješća i izvješća o kaznenoj evidenciji, te izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe.

2.3. Služba za nadzor

Služba za nadzor temeljem godišnjeg plana rada obavlja poslove inspekcijskog nadzora i provjera kod carinskih i trošarinskih obveznika posebnih poreza i drugih davanja; obavlja nadzor na području zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; sudjeluje u pripremi izrade godišnjeg plana rada inspekcijskog nadzora i provjera; podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; prikuplja podatke i informacije; obrađuje i analizira prikupljene podatke; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); razmjenjuje informacije o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; obavlja poslove otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih, trošarinskih i poreznih prijevara; sprječava krijumčarenja svih vrsta roba, droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine; kontrolira izvoz robe dvojne namjene; suzbija širenje oružja za masovno uništavanje; suzbija ostale oblike carinskih i trošarinskih prijevara te prijevara vezanih uz posebne poreze; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja u suradnji i koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice Sektora za nadzor; aktivno prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrađuje izvješća o rezultatima rada, događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; sastavlja zapisnike i provodi upravni postupak po okončanju nadzora, odnosno provjere, provodi službene radnje knjiženja duga.

U Službi za nadzor, ustrojavaju se:

2.3.1. Odjel za inspekcijski nadzor

2.3.2. Odjel za provjere

2.3.3. Odjel za upravljanje rizicima i istrage.

2.3.1. Odjel za inspekcijski nadzor

Odjel za inspekcijski nadzor obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom carinskih, trošarinskih, propisa o posebnim porezima i drugih propisa za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, koji obuhvaća nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna; obavlja inspekcijski nadzor na području zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; sudjeluje u pripremi i izradi godišnjeg plana rada inspekcija na osnovi kojeg daje prijedloge za izradu mjesečnih planova rada; sudjeluje u provođenju neplaniranih aktivnosti; analizira i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora; sastavlja zapisnike o obavljenom inspekcijskom nadzoru; provodi upravni postupak po okončanju nadzora; provodi službene radnje knjiženja duga, podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje obveznika javnih davanja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i nadležnim tijelima državne uprave iz područja djelokruga rada Odjela; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; unosi rezultate inspekcijskih nadzora u sustav za upravljanje rizicima i baze podataka; izvješćuje o rezultatima rada.

2.3.2. Odjel za provjere

Odjel za provjere obavlja poslove provjera sukladno Carinskom zakonu, Zakonu o trošarinama, zakonima o posebnim porezima i drugim zakonskim propisima za čiju je primjenu nadležna Carinska uprava; obavlja naknadne provjere jedinstvenih carinskih deklaracija, izdanih odobrenja te poslovne dokumentacije i podataka koji se odnose na uvozne i izvozne carinske postupke; obavlja poslove vezane uz ATA i TIR karnete; provodi provjere temeljem zahtjeva stranih administracija, stručnih službi i drugih tijela državne uprave; obavlja nadzor nad prometom i uporabom trošarinskih proizvoda te proizvoda na koje se plaća poseban porez; obavlja provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima; provodi poslove prethodnih provjera gospodarskih subjekata prije donošenja odobrenja za ovlaštene gospodarske subjekte, pojednostavnjene postupke deklariranja, postupke s gospodarskim učinkom i druge postupke iz nadležnosti Carinske uprave; obavlja prethodne provjere vezano uz provođenje zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; izrađuje mjesečne planove provjera; sastavlja zapisnike; provodi upravni postupak po okončanju nadzora odnosno provjere; provodi službene radnje knjiženja duga, podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; surađuje s carinarnicama i drugim nadležnim tijelima državne uprave iz područja djelokruga rada Odjela; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; unosi rezultate provjera u sustav za upravljanje rizicima i baze podataka; izvješćuje o rezultatima rada.

2.3.3. Odjel za upravljanje rizicima i istrage

Odjel za upravljanje rizicima i istrage prikuplja informacije i podatke radi procjene rizika i prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima koje dostavlja Sektoru za nadzor Središnjeg ureda; prikuplja, obrađuje i analizira podatke važne za provedbu carinskih, trošarinskih i poreznih istraga i poslova na suzbijanju krijumčarenja; pruža analitičku podršku drugim ustrojstvenim jedinicama; izrađuje izvješća o aktivnostima od značaja za poslove carinske službe; ustrojava, podržava, razvija i upravlja bazama podataka; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); otkriva, sprječava i istražuje prekršajna i kaznena djela iz područja carinskih, trošarinskih i poreznih prijevara; provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim i poreznim prijevarama, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba u suradnji i koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice Sektora za nadzor; pruža operativnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama; organizira i sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području carinarnice, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i drugim državnim tijelima pri vođenju postupaka u svezi s prekršajima i kaznenim djelima iz područja carinskih, trošarinskih i poreznih prijevara te pronalaskom i otkrivanjem počinitelja; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; izvješćuje o rezultatima rada.

2.4. Služba za trošarine i posebne poreze

Služba za trošarine i posebne poreze surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; izrađuje mišljenja na upite poreznih obveznika te daje upute za rad službenika unutar carinarnice; pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; surađuje u izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama i posebnim porezima te naputaka i mišljenja; nadzire pravilnu provedbu propisa, naputaka i mišljenja u vezi trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika; organizira i nadzire u vezi rukovanja markicama, kao i pomoćnog trezora za duhanske proizvode; vodi i ažurira registre poreznih obveznika; vodi porezne evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za ne pravodobno podmirenje porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnih poreza; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog skladišta; prati kapacitete poreznih obveznika; po potrebi izvršiti kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; provjerava i utvrđuje uvjete bitne za ispunjavanje rada prijavljenih posebnih skladišta; sve poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim nazorom; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnih poreza; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; pruža stručnu pomoć gospodarstvenicima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; pruža informacije o novim zakonskim i provedbenim postupanjima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje; godišnji plan rada i izvješća iz djelokruga rada Službe.

U Službi za trošarine i posebne poreze, ustrojavaju se:

2.4.1. Odjel za trošarine

2.4.2. Odjel za posebne poreze.

2.4.1. Odjel za trošarine

Odjel za trošarine surađuje s nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; izrađuje mišljenja na upite poreznih obveznika te davanje uputa za rad službenika unutar carinarnice; pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa o trošarinama; surađuje u izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama te naputaka i mišljenja; vrši nadzor na pravilnom provedbom propisa, naputaka i mišljenja o trošarinama; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika; organiziranja i nadziranja u vezi rukovanja markicama, kao i pomoćnog trezora za duhanske proizvode; vodi i ažurira registar poreznih obveznika; vodi porezne evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom postupku; prati i pokreće naplatu s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za ne pravodobno podmirenje porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnih poreza; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; vrši provjere o ispunjavanju propisanih općih uvjeta rada trošarinskog skladišta kod ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta; prati kapacitete poreznih obveznika; izvršava po potrebi kontrole kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; kontrole i označavanja mjerila protoka i vage; provjerava i utvrđuje uvjete bitne za ispunjavanje rada prijavljenih posebnih skladišta; sve poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim nazorom; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Odjela; pruža stručnu pomoć gospodarstvenicima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; pruža informacije o novim zakonskim i provedbenim postupanjima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa; izrađuje statističke izvještaje; izrađuje godišnji plan rada i izvješća o radu.

2.4.2. Odjel za posebne poreze

Odjel za posebne poreze obavlja poslove suradnje s nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; izrađuje mišljenja na upite poreznih obveznika te daje upute za rad službenika unutar carinarnice; pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa o posebnim porezima; surađuje u izradi stručnih podloga za donošenje propisa o posebnim porezima te naputaka i mišljenja; vrši nadzor na pravilnom provedbom propisa, naputaka i mišljenja o posebnim poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; organizira i nadzire u vezi rukovanja markicama; vodi i ažurira registar poreznih obveznika; vodi porezne evidencije; pokreće po službenoj dužnosti naplatu posebnih poreza; prati kapacitete poreznih obveznika; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja posebnog poreza; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede posebnih poreza; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Odjela; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje; izrađuje godišnji plan rada i izvješća o radu.

2.5. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavlja poslove praćenja napredovanja službenika raspoređenih u carinarnici; predlaže plan prijema; prati potrebe i daje prijedloge za obrazovanje službenika, te izrađuje godišnje obrazovne planove za carinarnicu, kao i druge poslove planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima; priprema i izrađuje prijedloge rješenja o svim pravnim institutima službeničkog i ravnopravnog statusa službenika i namještenika u carinarnici; obavlja poslove pisarnice, arhive i zaštite na radu; poslove vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provodi postupke prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiži zaduženja po poreznim rješenjima, knjiži rješenja o povratu, donosi rješenja za kamate, postupa povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donosi rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži izvode, prazni prihode na propisane račune proračuna, obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuje mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima, vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u Aplikaciji WOMIS; organizira praćenje izvršenja financijskih poslova sukladno zakonu, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; vodi blagajničko poslovanje; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata; prati i analizira troškove službenih vozila; surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, ostalim tijelima državne uprave o pitanjima iz svoga djelokruga rada; nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama carinarnice u poslovima iz svoga djelokruga rada; analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Službe.

U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije, ustrojavaju se:

2.5.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

2.5.2. Odjel za obvezna davanja

2.5.3. Odjel za računovodstvo.

2.5.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave; analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici; pruža stručnu pomoć ustrojstvenim jedinicama carinarnice; izrađuje akte s naslova korištenja prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i iste dostavlja Središnjem uredu te kontrolira njihovo korištenje; izrađuje prijedloge rješenja za raspored, ocjenjivanje, premještaje, privremena upućivanja, napredovanja, prestanak državne službe, rješenja za korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta službenika i namještenika carinarnice, te poslove u vezi s ostvarivanjem drugih prava i obveza službenika i namještenika; očituje se po žalbama na rješenja i daje očitovanja na tužbe; provodi postupak prijama u redovnom i izvanrednom postupku u carinarnici, te Središnjem uredu podnosi prijedloge za prijam u državnu službu; pruža stručnu pomoć pročelniku carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti; priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena; podnosi zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju; vodi matične knjige službenika i namještenika, osobne očevidnike i druge propisane evidencije o službenicima i namještenicima carinarnice; obavlja poslove vezane uz planiranje izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika i namještenika, vježbenika i novoprimljenih državnih službenika; surađuje sa Carinskim centrom za obuku u svim pitanjima vezanim uz izobrazbu i stručno usavršavanje; surađuje s organizacijskim jedinicama drugih carinarnica koje rade na poslovima izobrazbe i stručnog usavršavanja, vodi brigu o dokumentaciji vezanu za izobrazbu državnih službenika i namještenika, o rokovima za polaganje državnih stručnih ispita; zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva registraturnu građu po propisanim rokovima čuvanja; vrši izlučivanje registraturne građe protekom roka čuvanja, izdaje predmete iz arhive putem reversa; izdaje ovjerene preslike iz arhive na zahtjev stranaka, carinarnice i drugih državnih tijela; obavlja poslove zaštite na radu; poslove u svezi s voznim parkom; vodi brigu o ispravnosti i održavanju vozila; obavlja poslove dostave službenih akata; vodi brigu o tehničkom održavanju objekata, uređaja i opreme carinarnice; organizira poslove telefonske službe, poslove održavanja čistoće prostorija, rukovanja uređajima za grijanje i hlađenje; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

2.5.2. Odjel za obvezna davanja

Odjel za obvezna davanja vodi evidenciju svih carinskih i poreznih obveznika, provodi postupke prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiži zaduženja po poreznim rješenjima; knjiži rješenja o povratu; prati financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku; postupa povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga; prati izvršenje obveza po rješenjima za odgodu, odnosno obročnu otplatu; donosi rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslove prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donosi prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava po žalbama u prvom stupnju; donosi rješenja za kamate; izdaju potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama; prati objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži zaduženja i uplate na evidentni račun na temelju izvoda iz Financijske agencije, sastavlja temeljnice uplata, kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna; povezuju otvorene uplate, provodi diobe uplata, povrata pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja; rješava po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku; obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima, o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; vodi evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima; postupa po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprima mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuju mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima; vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u Aplikaciji WOMIS; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

2.5.3. Odjel za računovodstvo

Odjel za računovodstvo obavlja poslove organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; zaprima račune dobavljača, ovjerava ispravnost računa nakon obavljene kontrole, te ih dostavlja u Središnji ured na plaćanje; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; postupa po ugovorima o djelu; podnosi zahtjeve za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, podiže gotovinu u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje i priprema naloge za službena putovanja i obračunava putne troškove; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata – zaprima i raspodjeljuje sredstava potrebna za rad; izrađuje narudžbenice; obavlja poslove i vodi evidencije vezano za pečate s državnim grbom, štambilje i faksimile, kao i distribuiranje istih korisnicima; obavlja poslove i vodi evidencije vezane za carinska kliješta; traži suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje prijedloge za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavlja poslove koji se odnose na korištenje i održavanje imovine, objekata i opreme na objektima; prati i analizira troškove službenih vozila; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

U Carinarnici I Rijeka ustrojavaju se carinske ispostave I i II, a u ispostavama carinski odjeljci i to kako slijedi:

A) Carinske ispostave I. kategorije:

1. Carinska ispostava Pasjak (granična)

1.1. Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Šapjane (granični)

1.2. Carinski odjeljak I Vele Mune (pogranični)

2. Carinska ispostava Kaštel (granična)

2.1. Carinski odjeljak I Lucija (pogranični)

3. Carinska ispostava Škrljevo (robna)

4. Carinska ispostava Rupa (robno-granična)

4.1. Carinski odjeljak I Lipa (pogranični)

5. Carinska ispostava Luka Rijeka (robno-granična)

5.1. Carinski odjeljak I Bakar (robno-granični)

B) Carinske ispostava II. kategorije:

1. Carinska ispostava Brod na Kupi (granična)

1.1. Carinski odjeljak I Blaževci (pogranični)

2. Carinska ispostava Požane (granična)

2.1. Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Lupoglav (granični)

2.2. Carinski odjeljak I Slum (pogranični)

2.3. Carinski odjeljak I Jelovice (granični)

3. Carinska ispostava Plovanija (granična)

4. Carinska ispostava Pazin (robno – granična)

4.1. Carinski odjeljak I Poreč – Parenzo (granični)

4.2. Carinski odjeljak I Zračna luka Vrsar – Orsera (granični, sezonski)

5. Carinska ispostava Pošta Rijeka (robna)

6. Carinska ispostava Prezid (robno-granična)

6.1. Carinski odjeljak I Zamost (pogranični)

6.2. Carinski odjeljak I Čabar (pogranični)

6.3. Carinski odjeljak I Prezid I (pogranični)

7. Carinska ispostava Omišalj (robno-granična)

7.1. Carinski odjeljak I Mali Lošinj (robno-granična)

8. Carinska ispostava Zračna luka Pula – Pola (robno-granična)

8.1. Carinski odjeljak I Rovinj – Rovigno (granični)

9. Carinska ispostava Labin (robno-granična)

9.1. Carinski odjeljak I Bršica (granični)

9.2. Carinski odjeljak I Luka Plomin (granični)

10. Carinska ispostava Luka Pula – Pola (robno-granična)

10.1. Carinski odjeljak I Slobodna zona Pula – Pola (robni)

11. Carinska ispostava Buje – Buie (robno-granična)

11.1. Carinski odjeljak I Umag – Umago (robno-granični)

11.2. Carinski odjeljak I Novigrad – Cittanova (granični, sezonski)

11.3. Carinski odjeljak I Marina Umag – Umago (granični, sezonski).«.

Članak 29.

Naslov iznad članka 62. i članak 62. mijenjaju se i glase:

»3. CARINARNICA I OSIJEK

Članak 62.

U Carinarnici I Osijek, ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

3.1. Služba za upravni postupak

3.2. Služba za prekršajni postupak

3.3. Služba za nadzor

3.3.1. Odjel za inspekcijski nadzor

3.3.2. Odjel za provjere

3.3.3. Odjel za upravljanje rizicima i istrage

3.4. Služba za trošarine i posebne poreze

3.4.1. Odjel za trošarine

3.4.2. Odjel za posebne poreze

3.5. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

3.5.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

3.5.2. Odjel za obvezna davanja

3.5.3. Odjel za računovodstvo.

3.1. Služba za upravni postupak

Služba za upravni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe, postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone i druge propise iz upravnih područja carine, trošarina i posebnih poreza, odnosno propise carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; u prvostupanjskom postupku osobito rješava o otvaranju i zatvaranju carinskih skladišta, o naplati, povratu i otpustu carinskog duga i zateznih kamata; o uništenju robe pod carinskim nadzorom; o oduzimanju robe; o poništenju jedinstvene carinske deklaracije; utvrđuje ispravne i konačne podatke u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji; o odobravanju pojednostavljenog postupka razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; rješenja o oslobođenju od plaćanja carine; o utvrđenoj carinskoj vrijednosti u slučaju sumnje da deklarirana vrijednost ne predstavlja stvarno plaćenu cijenu, o otkupu robe oduzete pravomoćnom odlukom carinskog ili pravosudnog tijela; o naplati i povratu trošarine i posebnih poreza i oslobođenju od plaćanja posebnih poreza; o odobrenju pojednostavljenih postupaka za ambalažu u svezi postupaka privremenog uvoza i privremenog izvoza, te sukladno posebnim ovlaštenjima o odobrenju pojednostavljenih postupaka za ambalažu u svezi postupaka privremenog uvoza i privremenog izvoza, te sukladno posebnim ovlaštenjima o odobrenju pojednostavnjenih postupaka deklariranja temeljem komercijalnih isprava uz pregled robe na granici i odobrenja vezana na privremeni uvoz/izvoz i ponovni izvoz/uvoz ambalaže te druga odobrenja iz nadležnosti Središnjeg ureda Carinske uprave za koje je posebno ovlaštena; provodi prethodni postupak za donošenje odobrenja u vezi s pojednostavnjenjima postupka provoza i izvoza (stjecanje statusa ovlaštenog primatelja, ovlaštenog pošiljatelja i ovlaštenog izvoznika) za koje je nadležan Središnji ured Carinske uprave; provodi postupak davanja obavijesti i jamstvenih zahtjeva jamstvenim udruženjima za nerazdužene karnete ATA i TIR, u žalbenom postupku ispituje da li je žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe; ispituje zakonitost, odnosno ocjenjuje svrhovitost rješenja koje se žalbom osporava te donosi rješenja o odbacivanju žalbe; zamjenjuje pobijano rješenje novim ili žalbu sa spisom predmeta dostavlja na odlučivanje Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija; utvrđuje izvršnost rješenja; prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-upravnom postupku te daje upute, tumačenja i smjernice za njihovu pravilnu i ujednačenu primjenu; prati i proučava sudsku praksu; provodi službene radnje knjiženja duga, pruža pravnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama carinarnice; te izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe.

3.2. Služba za prekršajni postupak

Služba za prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe, prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-prekršajnom i trošarinsko-prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima; surađuje s pravosudnim i državnim tijelima, provodi prvostupanjske prekršajne postupke za prekršaje iz djelokruga rada Carinske uprave po službenoj dužnosti temeljem prijava o počinjenom prekršaju, provodi prvostupanjske prekršajne postupke temeljem optužnih prijedloga ovlaštenih tužitelja koji su ovlašteni neposredno provoditi ili nadzirati provođenje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave te u drugim slučajevima propisanim odredbama Prekršajnog zakona; naredbom određuje vrijeme i mjesto održavanja glavne rasprave, upućuje pozive kojima na glavnu raspravu poziva okrivljenike i druge osobe čija je nazočnost potrebna, provodi glavnu raspravu na kojoj ispituje pozvane osobe, te izvodi dokaze, sastavlja zapisnike o radnjama poduzetim tijekom prekršajnog postupka, provodi žurni prekršajni postupak u slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, donosi rješenja o prekršaju i izdaje prekršajne naloge, donosi rješenja o pokretanju prekršajnog postupka, primjeni mjera opreza, spajanju ili razdvajanju postupaka, jamčevini, odbačaju, obročnoj otplati novčanih kazni, izdvajanju nezakonitih dokaza, stavljanju izvan snage prekršajnih naloga, te izdaje dovedbene naloge, razmatra podnesene žalbe, donosi rješenja o odbačaju žalbi koje su nedopuštena i nepravodobna, kao i u drugim slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, dostavlja žalbe sa spisima Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja; prati i proučava sudsku praksu; preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle, provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava i druge strane robe, poziva stranke radi stavljanja roba za koje nije propisana mjera oduzimanja u odgovarajuće carinski dopušteno postupanje ili uporabu, izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe, skrbi o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje prijevoznih sredstava od strane Hrvatskog autokluba, izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za besplatnu dodjelu te provodi administrativne i stručne poslove u vezi s provedbom besplatne dodjele robe, provodi službene radnje knjiženja duga, izrađuje statistička izvješća i izvješća o kaznenoj evidenciji, te izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe.

3.3. Služba za nadzor

Služba za nadzor temeljem godišnjeg plana rada obavlja poslove inspekcijskog nadzora i provjera kod carinskih i trošarinskih obveznika posebnih poreza i drugih davanja; obavlja nadzor na području zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; sudjeluje u pripremi izrade godišnjeg plana rada inspekcijskog nadzora i provjera; podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; prikuplja podatke i informacije; obrađuje i analizira prikupljene podatke; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); razmjenjuje informacije o tjekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; obavlja poslove otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih, trošarinskih i poreznih prijevara; sprječava krijumčarenja svih vrsta roba, droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine; kontrolira izvoz robe dvojne namjene; suzbija širenje oružja za masovno uništavanje; suzbija ostale oblike carinskih i trošarinskih prijevara te prijevara vezanih uz posebne poreze; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja u suradnji i koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice Sektora za nadzor; aktivno prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrađuje izvješća o rezultatima rada, događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; sastavlja zapisnike i provodi upravni postupak po okončanju nadzora, odnosno provjere, provodi službene radnje knjiženja duga.

U Službi za nadzor, ustrojavaju se:

3.3.1. Odjel za inspekcijski nadzor

3.3.2. Odjel za provjere

3.3.3. Odjel za upravljanje rizicima i istrage.

3.3.1. Odjel za inspekcijski nadzor

Odjel za inspekcijski nadzor obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom carinskih, trošarinskih, propisa o posebnim porezima i drugih propisa za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, koji obuhvaća nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna; obavlja inspekcijski nadzor na području zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; sudjeluje u pripremi i izradi godišnjeg plana rada inspekcija na osnovi kojeg daje prijedloge za izradu mjesečnih planova rada; sudjeluje u provođenju neplaniranih aktivnosti; analizira i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora; sastavlja zapisnike o obavljenom inspekcijskom nadzoru; provodi upravni postupak po okončanju nadzora; provodi službene radnje knjiženja duga, podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje obveznika javnih davanja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i nadležnim tijelima državne uprave iz područja djelokruga rada Odjela; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; unosi rezultate inspekcijskih nadzora u sustav za upravljanje rizicima i baze podataka; izvješćuje o rezultatima rada.

3.3.2. Odjel za provjere

Odjel za provjere obavlja poslove provjera sukladno Carinskom zakonu, Zakonu o trošarinama, zakonima o posebnim porezima i drugim zakonskim propisima za čiju je primjenu nadležna Carinska uprava; obavlja naknadne provjere jedinstvenih carinskih deklaracija, izdanih odobrenja te poslovne dokumentacije i podataka koji se odnose na uvozne i izvozne carinske postupke; obavlja poslove vezane uz ATA i TIR karnete; provodi provjere temeljem zahtjeva stranih administracija, stručnih službi i drugih tijela državne uprave; obavlja nadzor nad prometom i uporabom trošarinskih proizvoda te proizvoda na koje se plaća poseban porez; obavlja provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima; provodi poslove prethodnih provjera gospodarskih subjekata prije donošenja odobrenja za ovlaštene gospodarske subjekte, pojednostavnjene postupke deklariranja, postupke s gospodarskim učinkom i druge postupke iz nadležnosti Carinske uprave; obavlja prethodne provjere vezano uz provođenje zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; izrađuje mjesečne planove provjera; sastavlja zapisnike; provodi upravni postupak po okončanju nadzora odnosno provjere; provodi službene radnje knjiženja duga, podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; surađuje s carinarnicama i drugim nadležnim tijelima državne uprave iz područja djelokruga rada Odjela; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-

-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; unosi rezultate provjera u sustav za upravljanje rizicima i baze podataka; izvješćuje o rezultatima rada.

3.3.3. Odjel za upravljanje rizicima i istrage

Odjel za upravljanje rizicima i istrage prikuplja informacije i podatke radi procjene rizika i prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima koje dostavlja Sektoru za nadzor Središnjeg ureda; prikuplja, obrađuje i analizira podatke važne za provedbu carinskih, trošarinskih i poreznih istraga i poslova na suzbijanju krijumčarenja; pruža analitičku podršku drugim ustrojstvenim jedinicama; izrađuje izvješća o aktivnostima od značaja za poslove carinske službe; ustrojava, podržava, razvija i upravlja bazama podataka; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); otkriva, sprječava i istražuje prekršajna i kaznena djela iz područja carinskih, trošarinskih i poreznih prijevara; provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim i poreznim prijevarama, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba u suradnji i koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice Sektora za nadzor; pruža operativnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama; organizira i sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području carinarnice, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i drugim državnim tijelima pri vođenju postupaka u svezi s prekršajima i kaznenim djelima iz područja carinskih, trošarinskih i poreznih prijevara te pronalaskom i otkrivanjem počinitelja; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; izvješćuje o rezultatima rada.

3.4. Služba za trošarine i posebne poreze

Služba za trošarine i posebne poreze surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; izrađuje mišljenja na upite poreznih obveznika te daje upute za rad službenika unutar carinarnice; pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; surađuje u izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama i posebnim porezima te naputaka i mišljenja; nadzire pravilnu provedbu propisa, naputaka i mišljenja u vezi trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika; organizira i nadzire u vezi rukovanja markicama, kao i pomoćnog trezora za duhanske proizvode; vodi i ažurira registre poreznih obveznika; vodi porezne evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za ne pravodobno podmirenje porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnih poreza; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog skladišta; prati kapacitete poreznih obveznika; po potrebi izvršiti kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; provjerava i utvrđuje uvjete bitne za ispunjavanje rada prijavljenih posebnih skladišta; sve poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim nazorom; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnih poreza; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; pruža stručnu pomoć gospodarstvenicima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; pruža informacije o novim zakonskim i provedbenim postupanjima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje; godišnji plan rada i izvješća iz djelokruga rada Službe.

U Službi za trošarine i posebne poreze, ustrojavaju se:

3.4.1. Odjel za trošarine

3.4.2. Odjel za posebne poreze.

3.4.1. Odjel za trošarine

Odjel za trošarine surađuje s nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; izrađuje mišljenja na upite poreznih obveznika te davanje uputa za rad službenika unutar carinarnice; pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa o trošarinama; surađuje u izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama te naputaka i mišljenja; vrši nadzor na pravilnom provedbom propisa, naputaka i mišljenja o trošarinama; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika; organiziranja i nadziranja u vezi rukovanja markicama, kao i pomoćnog trezora za duhanske proizvode; vodi i ažurira registar poreznih obveznika; vodi porezne evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom postupku; prati i pokreće naplatu s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za ne pravodobno podmirenje porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnih poreza; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; vrši provjere o ispunjavanju propisanih općih uvjeta rada trošarinskog skladišta kod ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta; prati kapacitete poreznih obveznika; izvršava po potrebi kontrole kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; kontrole i označavanja mjerila protoka i vage; provjerava i utvrđuje uvjete bitne za ispunjavanje rada prijavljenih posebnih skladišta; sve poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim nazorom; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Odjela; pruža stručnu pomoć gospodarstvenicima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; pruža informacije o novim zakonskim i provedbenim postupanjima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa; izrađuje statističke izvještaje; izrađuje godišnji plan rada i izvješća o radu.

3.4.2. Odjel za posebne poreze

Odjel za posebne poreze obavlja poslove suradnje s nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; izrađuje mišljenja na upite poreznih obveznika te daje upute za rad službenika unutar carinarnice; pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa o posebnim porezima; surađuje u izradi stručnih podloga za donošenje propisa o posebnim porezima te naputaka i mišljenja; vrši nadzor na pravilnom provedbom propisa, naputaka i mišljenja o posebnim poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; organizira i nadzire u vezi rukovanja markicama; vodi i ažurira registar poreznih obveznika; vodi porezne evidencije; pokreće po službenoj dužnosti naplatu posebnih poreza; prati kapacitete poreznih obveznika; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja posebnog poreza; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede posebnih poreza; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Odjela; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje; izrađuje godišnji plan rada i izvješća o radu.

3.5. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavlja poslove praćenja napredovanja službenika raspoređenih u carinarnici; predlaže plan prijema; prati potrebe i daje prijedloge za obrazovanje službenika, te izrađuje godišnje obrazovne planove za carinarnicu, kao i druge poslove planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima; priprema i izrađuje prijedloge rješenja o svim pravnim institutima službeničkog i ravnopravnog statusa službenika i namještenika u carinarnici; obavlja poslove pisarnice, arhive i zaštite na radu; poslove vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provodi postupke prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiži zaduženja po poreznim rješenjima, knjiži rješenja o povratu, donosi rješenja za kamate, postupa povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donosi rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži izvode, prazni prihode na propisane račune proračuna, obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuje mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima, vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u Aplikaciji WOMIS; organizira praćenje izvršenja financijskih poslova sukladno zakonu, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; vodi blagajničko poslovanje; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata; prati i analizira troškove službenih vozila; surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, ostalim tijelima državne uprave o pitanjima iz svoga djelokruga rada; nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama carinarnice u poslovima iz svoga djelokruga rada; analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Službe.

U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije, ustrojavaju se:

3.5.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

3.5.2. Odjel za obvezna davanja

3.5.3. Odjel za računovodstvo.

3.5.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave; analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici; pruža stručnu pomoć ustrojstvenim jedinicama carinarnice; izrađuje akte s naslova korištenja prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i iste dostavlja Središnjem uredu te kontrolira njihovo korištenje; izrađuje prijedloge rješenja za raspored, ocjenjivanje, premještaje, privremena upućivanja, napredovanja, prestanak državne službe, rješenja za korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta službenika i namještenika carinarnice, te poslove u vezi s ostvarivanjem drugih prava i obveza službenika i namještenika; očituje se po žalbama na rješenja i daje očitovanja na tužbe; provodi postupak prijama u redovnom i izvanrednom postupku u carinarnici, te Središnjem uredu podnosi prijedloge za prijam u državnu službu; pruža stručnu pomoć pročelniku carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti; priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena; podnosi zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju; vodi matične knjige službenika i namještenika, osobne očevidnike i druge propisane evidencije o službenicima i namještenicima carinarnice; obavlja poslove vezane uz planiranje izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika i namještenika, vježbenika i novoprimljenih državnih službenika; surađuje sa Carinskim centrom za obuku u svim pitanjima vezanim uz izobrazbu i stručno usavršavanje; surađuje s organizacijskim jedinicama drugih carinarnica koje rade na poslovima izobrazbe i stručnog usavršavanja, vodi brigu o dokumentaciji vezanu za izobrazbu državnih službenika i namještenika, o rokovima za polaganje državnih stručnih ispita; zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva registraturnu građu po propisanim rokovima čuvanja; vrši izlučivanje registraturne građe protekom roka čuvanja, izdaje predmete iz arhive putem reversa; izdaje ovjerene preslike iz arhive na zahtjev stranaka, carinarnice i drugih državnih tijela; obavlja poslove zaštite na radu; poslove u svezi s voznim parkom; vodi brigu o ispravnosti i održavanju vozila; obavlja poslove dostave službenih akata; vodi brigu o tehničkom održavanju objekata, uređaja i opreme carinarnice; organizira poslove telefonske službe, poslove održavanja čistoće prostorija, rukovanja uređajima za grijanje i hlađenje; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

3.5.2. Odjel za obvezna davanja

Odjel za obvezna davanja vodi evidenciju svih carinskih i poreznih obveznika, provodi postupke prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiži zaduženja po poreznim rješenjima; knjiži rješenja o povratu; prati financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku; postupa povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga; prati izvršenje obveza po rješenjima za odgodu, odnosno obročnu otplatu; donosi rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslove prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donosi prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava po žalbama u prvom stupnju; donosi rješenja za kamate; izdaju potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama; prati objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži zaduženja i uplate na evidentni račun na temelju izvoda iz Financijske agencije, sastavlja temeljnice uplata, kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna; povezuju otvorene uplate, provodi diobe uplata, povrata pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja; rješava po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku; obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima, o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; vodi evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima; postupa po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprima mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuju mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima; vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u Aplikaciji WOMIS; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

3.5.3. Odjel za računovodstvo

Odjel za računovodstvo obavlja poslove organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; zaprima račune dobavljača, ovjerava ispravnost računa nakon obavljene kontrole, te ih dostavlja u Središnji ured na plaćanje; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; postupa po ugovorima o djelu; podnosi zahtjeve za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, podiže gotovinu u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje i priprema naloge za službena putovanja i obračunava putne troškove; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata – zaprima i raspodjeljuje sredstava potrebna za rad; izrađuje narudžbenice; obavlja poslove i vodi evidencije vezano za pečate s državnim grbom, štambilje i faksimile, kao i distribuiranje istih korisnicima; obavlja poslove i vodi evidencije vezane za carinska kliješta; traži suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje prijedloge za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavlja poslove koji se odnose na korištenje i održavanje imovine, objekata i opreme na objektima; prati i analizira troškove službenih vozila; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

U Carinarnici I Osijek ustrojavaju se carinske ispostave I i II, a u ispostavama carinski odjeljci i to kako slijedi:

A) Carinske ispostave I. kategorije:

1. Carinska ispostava Bajakovo (robno-granična)

2. Carinska ispostava Slavonski Brod (robno-granična)

2.1. Carinski odjeljak I Slobodna zona Slavonski Brod (robni)

3. Carinska ispostava Osijek (robno-granična)

3.1. Carinski odjeljak I Pošta Osijek (robni)

3.2. Carinski odjeljak I Slobodna zona Osijek (robni)

3.3. Carinski odjeljak I Zračna luka Osijek (robno-granični)

4. Carinska ispostava Vinkovci – Tovarnik (robno-granična)

5. Carinska ispostava Županja – most (robno-granična)

5.1. Carinski odjeljak I Burumi (pogranični, sezonski)

6. Carinska ispostava Stara Gradiška (robno-granična)

6.1. Carinski odjeljak I Davor (pogranični)

7. Carinska ispostava Erdut (robno-granična)

B) Carinske ispostave II. kategorije:

1. Carinska ispostava Gunja (granična)

1.1. Carinski odjeljak I Strošinci (pogranični)

2. Carinska ispostava Duboševica (granična)

2.1. Carinski odjeljak I Baranjsko Petrovo Selo (granični)

2.2. Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Beli Manastir (robno-granični)

3. Carinska ispostava Tovarnik (granična)

4. Carinska ispostava Batina (granična)

5. Carinska ispostava Vukovar (robno-granična)

5.1. Carinski odjeljak I Slobodna zona Vukovar (robni)

6. Carinska ispostava Ilok (robno-granična)

6.1. Carinski odjeljak I Ilok I (granični)

6.2. Carinski odjeljak I Ilok II (granični)

6.3. Carinski odjeljak I Ilok III (granični)

6.4. Carinski odjeljak I Bapska (granični)

7. Carinska ispostava Slavonski Šamac (robno-granična)

7.1. Carinski odjeljak I Svilaj (pogranični)

7.2. Carinski odjeljak I Dubočica (pogranični)

8. Carinska ispostava Donji Miholjac – most (robno-granična).«.

Članak 30.

Naslov iznad članka 63. i članak 63. mijenjaju se i glase:

»4. CARINARNICA I SPLIT

Članak 63.

U Carinarnici I Split, ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

4.1. Služba za upravni postupak

4.2. Služba za prekršajni postupak

4.3. Služba za nadzor

4.3.1. Odjel za inspekcijski nadzor

4.3.2. Odjel za provjere

4.3.3. Odjel za upravljanje rizicima i istrage

4.4. Služba za trošarine i posebne poreze

4.4.1. Odjel za trošarine

4.4.2. Odjel za posebne poreze

4.5. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

4.5.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

4.5.2. Odjel za obvezna davanja

4.5.3. Odjel za računovodstvo.

4.1. Služba za upravni postupak

Služba za upravni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe, postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone i druge propise iz upravnih područja carine, trošarina i posebnih poreza, odnosno propise carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; u prvostupanjskom postupku osobito rješava o otvaranju i zatvaranju carinskih skladišta, o naplati, povratu i otpustu carinskog duga i zateznih kamata; o uništenju robe pod carinskim nadzorom; o oduzimanju robe; o poništenju jedinstvene carinske deklaracije; utvrđuje ispravne i konačne podatke u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji; o odobravanju pojednostavljenog postupka razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; rješenja o oslobođenju od plaćanja carine; o utvrđenoj carinskoj vrijednosti u slučaju sumnje da deklarirana vrijednost ne predstavlja stvarno plaćenu cijenu, o otkupu robe oduzete pravomoćnom odlukom carinskog ili pravosudnog tijela; o naplati i povratu trošarine i posebnih poreza i oslobođenju od plaćanja posebnih poreza; o odobrenju pojednostavljenih postupaka za ambalažu u svezi postupaka privremenog uvoza i privremenog izvoza, te sukladno posebnim ovlaštenjima o odobrenju pojednostavljenih postupaka za ambalažu u svezi postupaka privremenog uvoza i privremenog izvoza, te sukladno posebnim ovlaštenjima o odobrenju pojednostavnjenih postupaka deklariranja temeljem komercijalnih isprava uz pregled robe na granici i odobrenja vezana na privremeni uvoz/izvoz i ponovni izvoz/uvoz ambalaže te druga odobrenja iz nadležnosti Središnjeg ureda Carinske uprave za koje je posebno ovlaštena; provodi prethodni postupak za donošenje odobrenja u vezi s pojednostavnjenjima postupka provoza i izvoza (stjecanje statusa ovlaštenog primatelja, ovlaštenog pošiljatelja i ovlaštenog izvoznika) za koje je nadležan Središnji ured Carinske uprave; provodi postupak davanja obavijesti i jamstvenih zahtjeva jamstvenim udruženjima za nerazdužene karnete ATA i TIR, u žalbenom postupku ispituje da li je žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe; ispituje zakonitost, odnosno ocjenjuje svrhovitost rješenja koje se žalbom osporava te donosi rješenja o odbacivanju žalbe; zamjenjuje pobijano rješenje novim ili žalbu sa spisom predmeta dostavlja na odlučivanje Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija; utvrđuje izvršnost rješenja; prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-upravnom postupku te daje upute, tumačenja i smjernice za njihovu pravilnu i ujednačenu primjenu; prati i proučava sudsku praksu; provodi službene radnje knjiženja duga, pruža pravnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama carinarnice; te izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe.

4.2. Služba za prekršajni postupak

Služba za prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe, prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-prekršajnom i trošarinsko-prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima; surađuje s pravosudnim i državnim tijelima, provodi prvostupanjske prekršajne postupke za prekršaje iz djelokruga rada Carinske uprave po službenoj dužnosti temeljem prijava o počinjenom prekršaju, provodi prvostupanjske prekršajne postupke temeljem optužnih prijedloga ovlaštenih tužitelja koji su ovlašteni neposredno provoditi ili nadzirati provođenje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave te u drugim slučajevima propisanim odredbama Prekršajnog zakona; naredbom određuje vrijeme i mjesto održavanja glavne rasprave, upućuje pozive kojima na glavnu raspravu poziva okrivljenike i druge osobe čija je nazočnost potrebna, provodi glavnu raspravu na kojoj ispituje pozvane osobe, te izvodi dokaze, sastavlja zapisnike o radnjama poduzetim tijekom prekršajnog postupka, provodi žurni prekršajni postupak u slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, donosi rješenja o prekršaju i izdaje prekršajne naloge, donosi rješenja o pokretanju prekršajnog postupka, primjeni mjera opreza, spajanju ili razdvajanju postupaka, jamčevini, odbačaju, obročnoj otplati novčanih kazni, izdvajanju nezakonitih dokaza, stavljanju izvan snage prekršajnih naloga, te izdaje dovedbene naloge, razmatra podnesene žalbe, donosi rješenja o odbačaju žalbi koje su nedopuštena i nepravodobna, kao i u drugim slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, dostavlja žalbe sa spisima Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja; prati i proučava sudsku praksu; preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle, provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava i druge strane robe, poziva stranke radi stavljanja roba za koje nije propisana mjera oduzimanja u odgovarajuće carinski dopušteno postupanje ili uporabu, izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe, skrbi o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje prijevoznih sredstava od strane Hrvatskog autokluba, izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za besplatnu dodjelu te provodi administrativne i stručne poslove u vezi s provedbom besplatne dodjele robe, provodi službene radnje knjiženja duga, izrađuje statistička izvješća i izvješća o kaznenoj evidenciji, te izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe.

4.3. Služba za nadzor

Služba za nadzor temeljem godišnjeg plana rada obavlja poslove inspekcijskog nadzora i provjera kod carinskih i trošarinskih obveznika posebnih poreza i drugih davanja; obavlja nadzor na području zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; sudjeluje u pripremi izrade godišnjeg plana rada inspekcijskog nadzora i provjera; podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; prikuplja podatke i informacije; obrađuje i analizira prikupljene podatke; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); razmjenjuje informacije o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; obavlja poslove otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih, trošarinskih i poreznih prijevara; sprječava krijumčarenja svih vrsta roba, droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine; kontrolira izvoz robe dvojne namjene; suzbija širenje oružja za masovno uništavanje; suzbija ostale oblike carinskih i trošarinskih prijevara te prijevara vezanih uz posebne poreze; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja u suradnji i koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice Sektora za nadzor; aktivno prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrađuje izvješća o rezultatima rada, događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; sastavlja zapisnike i provodi upravni postupak po okončanju nadzora, odnosno provjere, provodi službene radnje knjiženja duga.

U Službi za nadzor, ustrojavaju se:

4.3.1. Odjel za inspekcijski nadzor

4.3.2. Odjel za provjere

4.3.3. Odjel za upravljanje rizicima i istrage.

4.3.1. Odjel za inspekcijski nadzor

Odjel za inspekcijski nadzor obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom carinskih, trošarinskih, propisa o posebnim porezima i drugih propisa za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, koji obuhvaća nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna; obavlja inspekcijski nadzor na području zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; sudjeluje u pripremi i izradi godišnjeg plana rada inspekcija na osnovi kojeg daje prijedloge za izradu mjesečnih planova rada; sudjeluje u provođenju neplaniranih aktivnosti; analizira i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora; sastavlja zapisnike o obavljenom inspekcijskom nadzoru; provodi upravni postupak po okončanju nadzora; provodi službene radnje knjiženja duga, podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje obveznika javnih davanja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i nadležnim tijelima državne uprave iz područja djelokruga rada Odjela; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; unosi rezultate inspekcijskih nadzora u sustav za upravljanje rizicima i baze podataka; izvješćuje o rezultatima rada.

4.3.2. Odjel za provjere

Odjel za provjere obavlja poslove provjera sukladno Carinskom zakonu, Zakonu o trošarinama, zakonima o posebnim porezima i drugim zakonskim propisima za čiju je primjenu nadležna Carinska uprava; obavlja naknadne provjere jedinstvenih carinskih deklaracija, izdanih odobrenja te poslovne dokumentacije i podataka koji se odnose na uvozne i izvozne carinske postupke; obavlja poslove vezane uz ATA i TIR karnete; provodi provjere temeljem zahtjeva stranih administracija, stručnih službi i drugih tijela državne uprave; obavlja nadzor nad prometom i uporabom trošarinskih proizvoda te proizvoda na koje se plaća poseban porez; obavlja provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima; provodi poslove prethodnih provjera gospodarskih subjekata prije donošenja odobrenja za ovlaštene gospodarske subjekte, pojednostavnjene postupke deklariranja, postupke s gospodarskim učinkom i druge postupke iz nadležnosti Carinske uprave; obavlja prethodne provjere vezano uz provođenje zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; izrađuje mjesečne planove provjera; sastavlja zapisnike; provodi upravni postupak po okončanju nadzora odnosno provjere; provodi službene radnje knjiženja duga, podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; surađuje s carinarnicama i drugim nadležnim tijelima državne uprave iz područja djelokruga rada Odjela; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; unosi rezultate nadzora i provjera u sustav za upravljanje rizicima i baze podataka; izvješćuje o rezultatima rada.

4.3.3. Odjel za upravljanje rizicima i istrage

Odjel za upravljanje rizicima i istrage prikuplja informacije i podatke radi procjene rizika i prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima koje dostavlja Sektoru za nadzor Središnjeg ureda; prikuplja, obrađuje i analizira podatke važne za provedbu carinskih, trošarinskih i poreznih istraga i poslova na suzbijanju krijumčarenja; pruža analitičku podršku drugim ustrojstvenim jedinicama; izrađuje izvješća o aktivnostima od značaja za poslove carinske službe; ustrojava, podržava, razvija i upravlja bazama podataka; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); otkriva, sprječava i istražuje prekršajna i kaznena djela iz područja carinskih, trošarinskih i poreznih prijevara; provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim i poreznim prijevarama, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba u suradnji i koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice Sektora za nadzor; pruža operativnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama; organizira i sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području carinarnice, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i drugim državnim tijelima pri vođenju postupaka u svezi s prekršajima i kaznenim djelima iz područja carinskih, trošarinskih i poreznih prijevara te pronalaskom i otkrivanjem počinitelja; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; izvješćuje o rezultatima rada.

4.4. Služba za trošarine i posebne poreze

Služba za trošarine i posebne poreze surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; izrađuje mišljenja na upite poreznih obveznika te daje upute za rad službenika unutar carinarnice; pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; surađuje u izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama i posebnim porezima te naputaka i mišljenja; nadzire pravilnu provedbu propisa, naputaka i mišljenja u vezi trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika; organizira i nadzire u vezi rukovanja markicama, kao i pomoćnog trezora za duhanske proizvode; vodi i ažurira registre poreznih obveznika; vodi porezne evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za ne pravodobno podmirenje porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnih poreza; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog skladišta; prati kapacitete poreznih obveznika; po potrebi izvršiti kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; provjerava i utvrđuje uvjete bitne za ispunjavanje rada prijavljenih posebnih skladišta; sve poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim nazorom; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnih poreza; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; pruža stručnu pomoć gospodarstvenicima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; pruža informacije o novim zakonskim i provedbenim postupanjima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje; godišnji plan rada i izvješća iz djelokruga rada Službe.

U Službi za trošarine i posebne poreze, ustrojavaju se:

4.4.1. Odjel za trošarine

4.4.2. Odjel za posebne poreze.

4.4.1. Odjel za trošarine

Odjel za trošarine surađuje s nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; izrađuje mišljenja na upite poreznih obveznika te davanje uputa za rad službenika unutar carinarnice; pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa o trošarinama; surađuje u izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama te naputaka i mišljenja; vrši nadzor na pravilnom provedbom propisa, naputaka i mišljenja o trošarinama; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika; organiziranja i nadziranja u vezi rukovanja markicama, kao i pomoćnog trezora za duhanske proizvode; vodi i ažurira registar poreznih obveznika; vodi porezne evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom postupku; prati i pokreće naplatu s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za ne pravodobno podmirenje porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnih poreza; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; vrši provjere o ispunjavanju propisanih općih uvjeta rada trošarinskog skladišta kod ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta; prati kapacitete poreznih obveznika; izvršava po potrebi kontrole kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; kontrole i označavanja mjerila protoka i vage; provjerava i utvrđuje uvjete bitne za ispunjavanje rada prijavljenih posebnih skladišta; sve poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim nazorom; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Odjela; pruža stručnu pomoć gospodarstvenicima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; pruža informacije o novim zakonskim i provedbenim postupanjima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa; izrađuje statističke izvještaje; izrađuje godišnji plan rada i izvješća o radu.

4.4.2. Odjel za posebne poreze

Odjel za posebne poreze obavlja poslove suradnje s nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; izrađuje mišljenja na upite poreznih obveznika te daje upute za rad službenika unutar carinarnice; pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa o posebnim porezima; surađuje u izradi stručnih podloga za donošenje propisa o posebnim porezima te naputaka i mišljenja; vrši nadzor na pravilnom provedbom propisa, naputaka i mišljenja o posebnim poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; organizira i nadzire u vezi rukovanja markicama; vodi i ažurira registar poreznih obveznika; vodi porezne evidencije; pokreće po službenoj dužnosti naplatu posebnih poreza; prati kapacitete poreznih obveznika; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja posebnog poreza; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede posebnih poreza; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Odjela; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje; izrađuje godišnji plan rada i izvješća o radu.

4.5. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavlja poslove praćenja napredovanja službenika raspoređenih u carinarnici; predlaže plan prijema; prati potrebe i daje prijedloge za obrazovanje službenika, te izrađuje godišnje obrazovne planove za carinarnicu, kao i druge poslove planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima; priprema i izrađuje prijedloge rješenja o svim pravnim institutima službeničkog i ravnopravnog statusa službenika i namještenika u carinarnici; obavlja poslove pisarnice, arhive i zaštite na radu; poslove vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provodi postupke prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiži zaduženja po poreznim rješenjima, knjiži rješenja o povratu, donosi rješenja za kamate, postupa povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donosi rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži izvode, prazni prihode na propisane račune proračuna, obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuje mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima, vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u Aplikaciji WOMIS; organizira praćenje izvršenja financijskih poslova sukladno zakonu, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; vodi blagajničko poslovanje; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata; prati i analizira troškove službenih vozila; surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, ostalim tijelima državne uprave o pitanjima iz svoga djelokruga rada; nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama carinarnice u poslovima iz svoga djelokruga rada; analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Službe.

U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije, ustrojavaju se:

4.5.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

4.5.2. Odjel za obvezna davanja

4.5.3. Odjel za računovodstvo.

4.5.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave; analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici; pruža stručnu pomoć ustrojstvenim jedinicama carinarnice; izrađuje akte s naslova korištenja prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i iste dostavlja Središnjem uredu te kontrolira njihovo korištenje; izrađuje prijedloge rješenja za raspored, ocjenjivanje, premještaje, privremena upućivanja, napredovanja, prestanak državne službe, rješenja za korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta službenika i namještenika carinarnice, te poslove u vezi s ostvarivanjem drugih prava i obveza službenika i namještenika; očituje se po žalbama na rješenja i daje očitovanja na tužbe; provodi postupak prijama u redovnom i izvanrednom postupku u carinarnici, te Središnjem uredu podnosi prijedloge za prijam u državnu službu; pruža stručnu pomoć pročelniku carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti; priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena; podnosi zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju; vodi matične knjige službenika i namještenika, osobne očevidnike i druge propisane evidencije o službenicima i namještenicima carinarnice; obavlja poslove vezane uz planiranje izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika i namještenika, vježbenika i novoprimljenih državnih službenika; surađuje sa Carinskim centrom za obuku u svim pitanjima vezanim uz izobrazbu i stručno usavršavanje; surađuje s organizacijskim jedinicama drugih carinarnica koje rade na poslovima izobrazbe i stručnog usavršavanja, vodi brigu o dokumentaciji vezanu za izobrazbu državnih službenika i namještenika, o rokovima za polaganje državnih stručnih ispita; zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva registraturnu građu po propisanim rokovima čuvanja; vrši izlučivanje registraturne građe protekom roka čuvanja, izdaje predmete iz arhive putem reversa; izdaje ovjerene preslike iz arhive na zahtjev stranaka, carinarnice i drugih državnih tijela; obavlja poslove zaštite na radu; poslove u svezi s voznim parkom; vodi brigu o ispravnosti i održavanju vozila; obavlja poslove dostave službenih akata; vodi brigu o tehničkom održavanju objekata, uređaja i opreme carinarnice; organizira poslove telefonske službe, poslove održavanja čistoće prostorija, rukovanja uređajima za grijanje i hlađenje; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

4.5.2. Odjel za obvezna davanja

Odjel za obvezna davanja vodi evidenciju svih carinskih i poreznih obveznika, provodi postupke prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiži zaduženja po poreznim rješenjima; knjiži rješenja o povratu; prati financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku; postupa povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga; prati izvršenje obveza po rješenjima za odgodu odnosno, obročnu otplatu; donosi rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslove prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donosi prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava po žalbama u prvom stupnju; donosi rješenja za kamate; izdaju potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama; prati objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži zaduženja i uplate na evidentni račun na temelju izvoda iz Financijske agencije, sastavlja temeljnice uplata, kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna; povezuju otvorene uplate, provodi diobe uplata, povrata pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja; rješava po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku; obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima, o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; vodi evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima; postupa po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprima mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuju mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima; vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u Aplikaciji WOMIS; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

4.5.3. Odjel za računovodstvo

Odjel za računovodstvo obavlja poslove organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; zaprima račune dobavljača, ovjerava ispravnost računa nakon obavljene kontrole, te ih dostavlja u Središnji ured na plaćanje; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; postupa po ugovorima o djelu; podnosi zahtjeve za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, podiže gotovinu u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje i priprema naloge za službena putovanja i obračunava putne troškove; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata – zaprima i raspodjeljuje sredstava potrebna za rad; izrađuje narudžbenice; obavlja poslove i vodi evidencije vezano za pečate s državnim grbom, štambilje i faksimile, kao i distribuiranje istih korisnicima; obavlja poslove i vodi evidencije vezane za carinska kliješta; traži suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje prijedloge za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavlja poslove koji se odnose na korištenje i održavanje imovine, objekata i opreme na objektima; prati i analizira troškove službenih vozila; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

U Carinarnici I Split ustrojavaju se carinske ispostave I i II, a u ispostavama carinski odjeljci i to kako slijedi:

A) Carinske ispostave I. kategorije:

1. Carinska ispostava Sjeverna Luka (robna)

2. Carinska ispostava Luka Split (robno-granična)

2.1. Carinski odjeljak I Slobodna zona Split (robni)

2.2. Carinski odjeljak I Komiža (granični, sezonski)

2.3. Carinski odjeljak I Vis (granični, sezonski)

2.4. Carinski odjeljak I Hvar (granični, sezonski)

2.5. Carinski odjeljak I Stari Grad (granični, sezonski)

3. Carinska ispostava Šibenik (robno-granična)

3.1. Carinski odjeljak I Primošten (granični, sezonski)

3.2. Carinski odjeljak I Žirje-Muna (granični, sezonski)

B) Carinske ispostave II. kategorije:

1. Carinska ispostava Kamensko (granična)

1.1. Carinski odjeljak I Aržano (granični)

1.2. Carinski odjeljak I Bili Brig (pogranični)

1.3. Carinski odjeljak I Aržano Pazar (pogranični)

2. Carinska ispostava Strmica (granična)

3. Carinska ispostava Pošta Split (robna)

4. Carinska ispostava Dugopolje (robna)

5. Carinska ispostava Zračna luka Split (robno-granična)

5.1. Carinski odjeljak I Brač (granični, sezonski)

6. Carinska ispostava Vinjani Donji (robno-granična)

6.1. Carinski odjeljak I Vinjani Gornji (granični)

6.2. Carinski odjeljak I Dvorine (pogranični)

6.3. Carinski odjeljak I Ričice (pogranični)

6.4. Carinski odjeljak I Jovića Most (pogranični)

6.5. Carinski odjeljak I Sebišina (pogranični)

6.6. Carinski odjeljak I Slivno (pogranični)

7. Carinska ispostava Orah (granična)

7.1. Carinski odjeljak I Podprolog (pogranični).«.

Članak 31.

Naslov iznad članka 64. i članak 64. mijenjaju se i glase:

»5. CARINARNICA I PLOČE

Članak 64.

U Carinarnici I Ploče ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

5.1. Služba za upravni postupak

5.2. Služba za prekršajni postupak

5.3. Služba za nadzor

5.3.1. Odjel za inspekcijski nadzor

5.3.2. Odjel za provjere

5.3.3. Odjel za upravljanje rizicima i istrage

5.4. Služba za trošarine i posebne poreze

5.4.1. Odjel za trošarine

5.4.2. Odjel za posebne poreze

5.5. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

5.5.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

5.5.2. Odjel za obvezna davanja

5.5.3. Odjel za računovodstvo.

5.1. Služba za upravni postupak

Služba za upravni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe, postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone i druge propise iz upravnih područja carine, trošarina i posebnih poreza, odnosno propise carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; u prvostupanjskom postupku osobito rješava o otvaranju i zatvaranju carinskih skladišta, o naplati, povratu i otpustu carinskog duga i zateznih kamata; o uništenju robe pod carinskim nadzorom; o oduzimanju robe; o poništenju jedinstvene carinske deklaracije; utvrđuje ispravne i konačne podatke u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji; o odobravanju pojednostavljenog postupka razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; rješenja o oslobođenju od plaćanja carine; o utvrđenoj carinskoj vrijednosti u slučaju sumnje da deklarirana vrijednost ne predstavlja stvarno plaćenu cijenu, o otkupu robe oduzete pravomoćnom odlukom carinskog ili pravosudnog tijela; o naplati i povratu trošarine i posebnih poreza i oslobođenju od plaćanja posebnih poreza; o odobrenju pojednostavljenih postupaka za ambalažu u svezi postupaka privremenog uvoza i privremenog izvoza, te sukladno posebnim ovlaštenjima o odobrenju pojednostavljenih postupaka za ambalažu u svezi postupaka privremenog uvoza i privremenog izvoza, te sukladno posebnim ovlaštenjima o odobrenju pojednostavnjenih postupaka deklariranja temeljem komercijalnih isprava uz pregled robe na granici i odobrenja vezana na privremeni uvoz/izvoz i ponovni izvoz/uvoz ambalaže te druga odobrenja iz nadležnosti Središnjeg ureda Carinske uprave za koje je posebno ovlaštena; provodi prethodni postupak za donošenje odobrenja u vezi s pojednostavnjenjima postupka provoza i izvoza (stjecanje statusa ovlaštenog primatelja, ovlaštenog pošiljatelja i ovlaštenog izvoznika) za koje je nadležan Središnji ured Carinske uprave; provodi postupak davanja obavijesti i jamstvenih zahtjeva jamstvenim udruženjima za nerazdužene karnete ATA i TIR, u žalbenom postupku ispituje da li je žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe; ispituje zakonitost, odnosno ocjenjuje svrhovitost rješenja koje se žalbom osporava te donosi rješenja o odbacivanju žalbe; zamjenjuje pobijano rješenje novim ili žalbu sa spisom predmeta dostavlja na odlučivanje Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija; utvrđuje izvršnost rješenja; prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-upravnom postupku te daje upute, tumačenja i smjernice za njihovu pravilnu i ujednačenu primjenu; prati i proučava sudsku praksu; provodi službene radnje knjiženja duga, pruža pravnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama carinarnice; te izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe.

5.2. Služba za prekršajni postupak

Služba za prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe, prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-prekršajnom i trošarinsko-prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima; surađuje s pravosudnim i državnim tijelima, provodi prvostupanjske prekršajne postupke za prekršaje iz djelokruga rada Carinske uprave po službenoj dužnosti temeljem prijava o počinjenom prekršaju, provodi prvostupanjske prekršajne postupke temeljem optužnih prijedloga ovlaštenih tužitelja koji su ovlašteni neposredno provoditi ili nadzirati provođenje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave te u drugim slučajevima propisanim odredbama Prekršajnog zakona; naredbom određuje vrijeme i mjesto održavanja glavne rasprave, upućuje pozive kojima na glavnu raspravu poziva okrivljenike i druge osobe čija je nazočnost potrebna, provodi glavnu raspravu na kojoj ispituje pozvane osobe, te izvodi dokaze, sastavlja zapisnike o radnjama poduzetim tijekom prekršajnog postupka, provodi žurni prekršajni postupak u slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, donosi rješenja o prekršaju i izdaje prekršajne naloge, donosi rješenja o pokretanju prekršajnog postupka, primjeni mjera opreza, spajanju ili razdvajanju postupaka, jamčevini, odbačaju, obročnoj otplati novčanih kazni, izdvajanju nezakonitih dokaza, stavljanju izvan snage prekršajnih naloga, te izdaje dovedbene naloge, razmatra podnesene žalbe, donosi rješenja o odbačaju žalbi koje su nedopuštena i nepravodobna, kao i u drugim slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, dostavlja žalbe sa spisima Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja; prati i proučava sudsku praksu; preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle, provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava i druge strane robe, poziva stranke radi stavljanja roba za koje nije propisana mjera oduzimanja u odgovarajuće carinski dopušteno postupanje ili uporabu, izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe, skrbi o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje prijevoznih sredstava od strane Hrvatskog autokluba, izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za besplatnu dodjelu te provodi administrativne i stručne poslove u vezi s provedbom besplatne dodjele robe, provodi službene radnje knjiženja duga, izrađuje statistička izvješća i izvješća o kaznenoj evidenciji, te izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe.

5.3. Služba za nadzor

Služba za nadzor temeljem godišnjeg plana rada obavlja poslove inspekcijskog nadzora i provjera kod carinskih i trošarinskih obveznika posebnih poreza i drugih davanja; obavlja nadzor na području zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; sudjeluje u pripremi izrade godišnjeg plana rada inspekcijskog nadzora i provjera; podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; prikuplja podatke i informacije; obrađuje i analizira prikupljene podatke; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); razmjenjuje informacije o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; obavlja poslove otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih, trošarinskih i poreznih prijevara; sprječava krijumčarenja svih vrsta roba, droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine; kontrolira izvoz robe dvojne namjene; suzbija širenje oružja za masovno uništavanje; suzbija ostale oblike carinskih i trošarinskih prijevara te prijevara vezanih uz posebne poreze; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja u suradnji i koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice Sektora za nadzor; aktivno prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrađuje izvješća o rezultatima rada, događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; sastavlja zapisnike i provodi upravni postupak po okončanju nadzora, odnosno provjere, provodi službene radnje knjiženja duga.

U Službi za nadzor, ustrojavaju se:

5.3.1. Odjel za inspekcijski nadzor

5.3.2. Odjel za provjere

5.3.3. Odjel za upravljanje rizicima i istrage.

5.3.1. Odjel za inspekcijski nadzor

Odjel za inspekcijski nadzor obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom carinskih, trošarinskih, propisa o posebnim porezima i drugih propisa za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, koji obuhvaća nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna; obavlja inspekcijski nadzor na području zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; sudjeluje u pripremi i izradi godišnjeg plana rada inspekcija na osnovi kojeg daje prijedloge za izradu mjesečnih planova rada; sudjeluje u provođenju neplaniranih aktivnosti; analizira i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora; sastavlja zapisnike o obavljenom inspekcijskom nadzoru; provodi upravni postupak po okončanju nadzora; provodi službene radnje knjiženja duga, podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje obveznika javnih davanja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i nadležnim tijelima državne uprave iz područja djelokruga rada Odjela; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; unosi rezultate inspekcijskih nadzora u sustav za upravljanje rizicima i baze podataka; izvješćuje o rezultatima rada.

5.3.2. Odjel za provjere

Odjel za provjere obavlja poslove provjera sukladno Carinskom zakonu, Zakonu o trošarinama, zakonima o posebnim porezima i drugim zakonskim propisima za čiju je primjenu nadležna Carinska uprava; obavlja naknadne provjere jedinstvenih carinskih deklaracija, izdanih odobrenja te poslovne dokumentacije i podataka koji se odnose na uvozne i izvozne carinske postupke; obavlja poslove vezane uz ATA i TIR karnete; provodi provjere temeljem zahtjeva stranih administracija, stručnih službi i drugih tijela državne uprave; obavlja nadzor nad prometom i uporabom trošarinskih proizvoda te proizvoda na koje se plaća poseban porez; obavlja provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima; provodi poslove prethodnih provjera gospodarskih subjekata prije donošenja odobrenja za ovlaštene gospodarske subjekte, pojednostavnjene postupke deklariranja, postupke s gospodarskim učinkom i druge postupke iz nadležnosti Carinske uprave; obavlja prethodne provjere vezano uz provođenje zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; izrađuje mjesečne planove provjera; sastavlja zapisnike; provodi upravni postupak po okončanju nadzora odnosno provjere; provodi službene radnje knjiženja duga, podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; surađuje s carinarnicama i drugim nadležnim tijelima državne uprave iz područja djelokruga rada Odjela; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; unosi rezultate nadzora i provjera u sustav za upravljanje rizicima i baze podataka; izvješćuje o rezultatima rada.

5.3.3. Odjel za upravljanje rizicima i istrage

Odjel za upravljanje rizicima i istrage prikuplja informacije i podatke radi procjene rizika i prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima koje dostavlja Sektoru za nadzor Središnjeg ureda; prikuplja, obrađuje i analizira podatke važne za provedbu carinskih, trošarinskih i poreznih istraga i poslova na suzbijanju krijumčarenja; pruža analitičku podršku drugim ustrojstvenim jedinicama; izrađuje izvješća o aktivnostima od značaja za poslove carinske službe; ustrojava, podržava, razvija i upravlja bazama podataka; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); otkriva, sprječava i istražuje prekršajna i kaznena djela iz područja carinskih, trošarinskih i poreznih prijevara; provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim i poreznim prijevarama, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba u suradnji i koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice Sektora za nadzor; pruža operativnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama; organizira i sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području carinarnice, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i drugim državnim tijelima pri vođenju postupaka u svezi s prekršajima i kaznenim djelima iz područja carinskih, trošarinskih i poreznih prijevara te pronalaskom i otkrivanjem počinitelja; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; izvješćuje o rezultatima rada.

5.4. Služba za trošarine i posebne poreze

Služba za trošarine i posebne poreze surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; izrađuje mišljenja na upite poreznih obveznika te daje upute za rad službenika unutar carinarnice; pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; surađuje u izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama i posebnim porezima te naputaka i mišljenja; nadzire pravilnu provedbu propisa, naputaka i mišljenja u vezi trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika; organizira i nadzire u vezi rukovanja markicama, kao i pomoćnog trezora za duhanske proizvode; vodi i ažurira registre poreznih obveznika; vodi porezne evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za ne pravodobno podmirenje porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnih poreza; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog skladišta; prati kapacitete poreznih obveznika; po potrebi izvršiti kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; provjerava i utvrđuje uvjete bitne za ispunjavanje rada prijavljenih posebnih skladišta; sve poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim nazorom; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnih poreza; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; pruža stručnu pomoć gospodarstvenicima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; pruža informacije o novim zakonskim i provedbenim postupanjima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje; godišnji plan rada i izvješća iz djelokruga rada Službe.

U Službi za trošarine i posebne poreze, ustrojavaju se:

5.4.1. Odjel za trošarine

5.4.2. Odjel za posebne poreze.

5.4.1. Odjel za trošarine

Odjel za trošarine surađuje s nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; izrađuje mišljenja na upite poreznih obveznika te davanje uputa za rad službenika unutar carinarnice; pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa o trošarinama; surađuje u izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama te naputaka i mišljenja; vrši nadzor na pravilnom provedbom propisa, naputaka i mišljenja o trošarinama; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika; organiziranja i nadziranja u vezi rukovanja markicama, kao i pomoćnog trezora za duhanske proizvode; vodi i ažurira registar poreznih obveznika; vodi porezne evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom postupku; prati i pokreće naplatu s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za ne pravodobno podmirenje porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnih poreza; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; vrši provjere o ispunjavanju propisanih općih uvjeta rada trošarinskog skladišta kod ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta; prati kapacitete poreznih obveznika; izvršava po potrebi kontrole kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; kontrole i označavanja mjerila protoka i vage; provjerava i utvrđuje uvjete bitne za ispunjavanje rada prijavljenih posebnih skladišta; sve poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim nazorom; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Odjela; pruža stručnu pomoć gospodarstvenicima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; pruža informacije o novim zakonskim i provedbenim postupanjima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa; izrađuje statističke izvještaje; izrađuje godišnji plan rada i izvješća o radu.

5.4.2. Odjel za posebne poreze

Odjel za posebne poreze obavlja poslove suradnje s nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; izrađuje mišljenja na upite poreznih obveznika te daje upute za rad službenika unutar carinarnice; pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa o posebnim porezima; surađuje u izradi stručnih podloga za donošenje propisa o posebnim porezima te naputaka i mišljenja; vrši nadzor na pravilnom provedbom propisa, naputaka i mišljenja o posebnim poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; organizira i nadzire u vezi rukovanja markicama; vodi i ažurira registar poreznih obveznika; vodi porezne evidencije; pokreće po službenoj dužnosti naplatu posebnih poreza; prati kapacitete poreznih obveznika; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja posebnog poreza; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede posebnih poreza; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Odjela; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje; izrađuje godišnji plan rada i izvješća o radu.

5.5. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavlja poslove praćenja napredovanja službenika raspoređenih u carinarnici; predlaže plan prijema; prati potrebe i daje prijedloge za obrazovanje službenika, te izrađuje godišnje obrazovne planove za carinarnicu, kao i druge poslove planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima; priprema i izrađuje prijedloge rješenja o svim pravnim institutima službeničkog i ravnopravnog statusa službenika i namještenika u carinarnici; obavlja poslove pisarnice, arhive i zaštite na radu; poslove vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provodi postupke prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiži zaduženja po poreznim rješenjima, knjiži rješenja o povratu, donosi rješenja za kamate, postupa povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donosi rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži izvode, prazni prihode na propisane račune proračuna, obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuje mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima, vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u Aplikaciji WOMIS; organizira praćenje izvršenja financijskih poslova sukladno zakonu, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; vodi blagajničko poslovanje; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata; prati i analizira troškove službenih vozila; surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, ostalim tijelima državne uprave o pitanjima iz svoga djelokruga rada; nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama carinarnice u poslovima iz svoga djelokruga rada; analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Službe.

U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije, ustrojavaju se:

5.5.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

5.5.2. Odjel za obvezna davanja

5.5.3. Odjel za računovodstvo.

5.5.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave; analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici; pruža stručnu pomoć ustrojstvenim jedinicama carinarnice; izrađuje akte s naslova korištenja prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i iste dostavlja Središnjem uredu te kontrolira njihovo korištenje; izrađuje prijedloge rješenja za raspored, ocjenjivanje, premještaje, privremena upućivanja, napredovanja, prestanak državne službe, rješenja za korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta službenika i namještenika carinarnice, te poslove u vezi s ostvarivanjem drugih prava i obveza službenika i namještenika; očituje se po žalbama na rješenja i daje očitovanja na tužbe; provodi postupak prijama u redovnom i izvanrednom postupku u carinarnici, te Središnjem uredu podnosi prijedloge za prijam u državnu službu; pruža stručnu pomoć pročelniku carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti; priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena; podnosi zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju; vodi matične knjige službenika i namještenika, osobne očevidnike i druge propisane evidencije o službenicima i namještenicima carinarnice; obavlja poslove vezane uz planiranje izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika i namještenika, vježbenika i novoprimljenih državnih službenika; surađuje sa Carinskim centrom za obuku u svim pitanjima vezanim uz izobrazbu i stručno usavršavanje; surađuje s organizacijskim jedinicama drugih carinarnica koje rade na poslovima izobrazbe i stručnog usavršavanja, vodi brigu o dokumentaciji vezanu za izobrazbu državnih službenika i namještenika, o rokovima za polaganje državnih stručnih ispita; zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva registraturnu građu po propisanim rokovima čuvanja; vrši izlučivanje registraturne građe protekom roka čuvanja, izdaje predmete iz arhive putem reversa; izdaje ovjerene preslike iz arhive na zahtjev stranaka, carinarnice i drugih državnih tijela; obavlja poslove zaštite na radu; poslove u svezi s voznim parkom; vodi brigu o ispravnosti i održavanju vozila; obavlja poslove dostave službenih akata; vodi brigu o tehničkom održavanju objekata, uređaja i opreme carinarnice; organizira poslove telefonske službe, poslove održavanja čistoće prostorija, rukovanja uređajima za grijanje i hlađenje; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

5.5.2. Odjel za obvezna davanja

Odjel za obvezna davanja vodi evidenciju svih carinskih i poreznih obveznika, provodi postupke prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiži zaduženja po poreznim rješenjima; knjiži rješenja o povratu; prati financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku; postupa povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno, obročnom otplatom carinskog i poreznog duga; prati izvršenje obveza po rješenjima za odgodu odnosno obročnu otplatu; donosi rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslove prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donosi prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava po žalbama u prvom stupnju; donosi rješenja za kamate; izdaju potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama; prati objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži zaduženja i uplate na evidentni račun na temelju izvoda iz Financijske agencije, sastavlja temeljnice uplata, kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna; povezuju otvorene uplate, provodi diobe uplata, povrata pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja; rješava po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku; obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima, o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; vodi evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima; postupa po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprima mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuju mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima; vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u Aplikaciji WOMIS; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

5.5.3. Odjel za računovodstvo

Odjel za računovodstvo obavlja poslove organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; zaprima račune dobavljača, ovjerava ispravnost računa nakon obavljene kontrole, te ih dostavlja u Središnji ured na plaćanje; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; postupa po ugovorima o djelu; podnosi zahtjeve za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, podiže gotovinu u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje i priprema naloge za službena putovanja i obračunava putne troškove; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata – zaprima i raspodjeljuje sredstava potrebna za rad; izrađuje narudžbenice; obavlja poslove i vodi evidencije vezano za pečate s državnim grbom, štambilje i faksimile, kao i distribuiranje istih korisnicima; obavlja poslove i vodi evidencije vezane za carinska kliješta; traži suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje prijedloge za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavlja poslove koji se odnose na korištenje i održavanje imovine, objekata i opreme na objektima; prati i analizira troškove službenih vozila; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

U Carinarnici I Ploče ustrojavaju se carinske ispostave I i II, a u ispostavama carinski odjeljci i to kako slijedi:

A) Carinske ispostave I. kategorije:

1. Carinska ispostava Karasovići (robno-granična)

1.1. Carinski odjeljak I Vitaljina (granični)

2. Carinska ispostava Metković (robno-granična)

3. Carinska ispostava Luka Ploče (robno-granična)

B) Carinske ispostava II. kategorije:

1. Carinska ispostava Gornji Brgat (granična)

2. Carinska ispostava Zaton Doli (granična)

2.1. Carinski odjeljak I Imotica (pogranični)

2.2. Carinski odjeljak I Čepikuće (pogranični)

2.3. Carinski odjeljak I Slano (pogranični)

3. Carinska ispostava Mali Prolog (granična)

4. Carinska ispostava Klek (granična)

4.1. Carinski odjeljak I Vukov Klanac (pogranični)

5. Carinska ispostava Pošta Dubrovnik (robno-granična)

6. Carinska ispostava Dubrovnik (robno-granična)

7. Carinska ispostava Zračna luka Dubrovnik (robno-granična)

7.1. Carinski odjeljak I Cavtat (granični, sezonski)

8. Carinska ispostava Željeznički kolodvor i Luka Metković (robno-granična)

8.1. Carinski odjeljak I Gabela I (granični)

8.2. Carinski odjeljak I Prud (granični)

8.3. Carinski odjeljak I Gabela II (pogranični)

8.4. Carinski odjeljak I Unka (pogranični)

9. Carinska ispostava Korčula (robno-granična)

9.1. Carinski odjeljak I Vela Luka (robno-granična)

9.2. Carinski odjeljak I Ubli Lastovo (granični).«.

Članak 32.

Naslov iznad članka 65. i članak 65. mijenjaju se i glase:

»6. CARINARNICA I ZADAR

Članak 65.

U Carinarnici I Zadar, ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

6.1. Služba za upravni postupak

6.2. Služba za prekršajni postupak

6.3. Služba za nadzor

6.3.1. Odjel za inspekcijski nadzor

6.3.2. Odjel za provjere

6.3.3. Odjel za upravljanje rizicima i istrage

6.4. Služba za trošarine i posebne poreze

6.4.1. Odjel za trošarine

6.4.2. Odjel za posebne poreze

6.5. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

6.5.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

6.5.2. Odjel za obvezna davanja

6.5.3. Odjel za računovodstvo.

6.1. Služba za upravni postupak

Služba za upravni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe, postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone i druge propise iz upravnih područja carine, trošarina i posebnih poreza, odnosno propise carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; u prvostupanjskom postupku osobito rješava o otvaranju i zatvaranju carinskih skladišta, o naplati, povratu i otpustu carinskog duga i zateznih kamata; o uništenju robe pod carinskim nadzorom; o oduzimanju robe; o poništenju jedinstvene carinske deklaracije; utvrđuje ispravne i konačne podatke u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji; o odobravanju pojednostavljenog postupka razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; rješenja o oslobođenju od plaćanja carine; o utvrđenoj carinskoj vrijednosti u slučaju sumnje da deklarirana vrijednost ne predstavlja stvarno plaćenu cijenu, o otkupu robe oduzete pravomoćnom odlukom carinskog ili pravosudnog tijela; o naplati i povratu trošarine i posebnih poreza i oslobođenju od plaćanja posebnih poreza; o odobrenju pojednostavljenih postupaka za ambalažu u svezi postupaka privremenog uvoza i privremenog izvoza, te sukladno posebnim ovlaštenjima o odobrenju pojednostavljenih postupaka za ambalažu u svezi postupaka privremenog uvoza i privremenog izvoza, te sukladno posebnim ovlaštenjima o odobrenju pojednostavnjenih postupaka deklariranja temeljem komercijalnih isprava uz pregled robe na granici i odobrenja vezana na privremeni uvoz/izvoz i ponovni izvoz/uvoz ambalaže te druga odobrenja iz nadležnosti Središnjeg ureda Carinske uprave za koje je posebno ovlaštena; provodi prethodni postupak za donošenje odobrenja u vezi s pojednostavnjenjima postupka provoza i izvoza (stjecanje statusa ovlaštenog primatelja, ovlaštenog pošiljatelja i ovlaštenog izvoznika) za koje je nadležan Središnji ured Carinske uprave; provodi postupak davanja obavijesti i jamstvenih zahtjeva jamstvenim udruženjima za nerazdužene karnete ATA i TIR, u žalbenom postupku ispituje da li je žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe; ispituje zakonitost, odnosno ocjenjuje svrhovitost rješenja koje se žalbom osporava te donosi rješenja o odbacivanju žalbe; zamjenjuje pobijano rješenje novim ili žalbu sa spisom predmeta dostavlja na odlučivanje Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija; utvrđuje izvršnost rješenja; prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-upravnom postupku te daje upute, tumačenja i smjernice za njihovu pravilnu i ujednačenu primjenu; prati i proučava sudsku praksu; provodi službene radnje knjiženja duga, pruža pravnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama carinarnice; te izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe.

6.2. Služba za prekršajni postupak

Služba za prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe, prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-prekršajnom i trošarinsko-prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima; surađuje s pravosudnim i državnim tijelima, provodi prvostupanjske prekršajne postupke za prekršaje iz djelokruga rada Carinske uprave po službenoj dužnosti temeljem prijava o počinjenom prekršaju, provodi prvostupanjske prekršajne postupke temeljem optužnih prijedloga ovlaštenih tužitelja koji su ovlašteni neposredno provoditi ili nadzirati provođenje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave te u drugim slučajevima propisanim odredbama Prekršajnog zakona; naredbom određuje vrijeme i mjesto održavanja glavne rasprave, upućuje pozive kojima na glavnu raspravu poziva okrivljenike i druge osobe čija je nazočnost potrebna, provodi glavnu raspravu na kojoj ispituje pozvane osobe, te izvodi dokaze, sastavlja zapisnike o radnjama poduzetim tijekom prekršajnog postupka, provodi žurni prekršajni postupak u slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, donosi rješenja o prekršaju i izdaje prekršajne naloge, donosi rješenja o pokretanju prekršajnog postupka, primjeni mjera opreza, spajanju ili razdvajanju postupaka, jamčevini, odbačaju, obročnoj otplati novčanih kazni, izdvajanju nezakonitih dokaza, stavljanju izvan snage prekršajnih naloga, te izdaje dovedbene naloge, razmatra podnesene žalbe, donosi rješenja o odbačaju žalbi koje su nedopuštena i nepravodobna, kao i u drugim slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, dostavlja žalbe sa spisima Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja; prati i proučava sudsku praksu; preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle, provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava i druge strane robe, poziva stranke radi stavljanja roba za koje nije propisana mjera oduzimanja u odgovarajuće carinski dopušteno postupanje ili uporabu, izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe, skrbi o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje prijevoznih sredstava od strane Hrvatskog autokluba, izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za besplatnu dodjelu te provodi administrativne i stručne poslove u vezi s provedbom besplatne dodjele robe, provodi službene radnje knjiženja duga, izrađuje statistička izvješća i izvješća o kaznenoj evidenciji, te izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe.

6.3. Služba za nadzor

Služba za nadzor temeljem godišnjeg plana rada obavlja poslove inspekcijskog nadzora i provjera kod carinskih i trošarinskih obveznika posebnih poreza i drugih davanja; obavlja nadzor na području zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; sudjeluje u pripremi izrade godišnjeg plana rada inspekcijskog nadzora i provjera; podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; prikuplja podatke i informacije; obrađuje i analizira prikupljene podatke; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); razmjenjuje informacije o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; obavlja poslove otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih, trošarinskih i poreznih prijevara; sprječava krijumčarenja svih vrsta roba, droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine; kontrolira izvoz robe dvojne namjene; suzbija širenje oružja za masovno uništavanje; suzbija ostale oblike carinskih i trošarinskih prijevara te prijevara vezanih uz posebne poreze; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja u suradnji i koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice Sektora za nadzor; aktivno prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrađuje izvješća o rezultatima rada, događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; sastavlja zapisnike i provodi upravni postupak po okončanju nadzora, odnosno provjere, provodi službene radnje knjiženja duga.

U Službi za nadzor, ustrojavaju se:

6.3.1. Odjel za inspekcijski nadzor

6.3.2. Odjel za provjere

6.3.3. Odjel za upravljanje rizicima i istrage.

6.3.1. Odjel za inspekcijski nadzor

Odjel za inspekcijski nadzor obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom carinskih, trošarinskih, propisa o posebnim porezima i drugih propisa za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, koji obuhvaća nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna; obavlja inspekcijski nadzor na području zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; sudjeluje u pripremi i izradi godišnjeg plana rada inspekcija na osnovi kojeg daje prijedloge za izradu mjesečnih planova rada; sudjeluje u provođenju neplaniranih aktivnosti; analizira i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora; sastavlja zapisnike o obavljenom inspekcijskom nadzoru; provodi upravni postupak po okončanju nadzora; provodi službene radnje knjiženja duga, podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje obveznika javnih davanja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i nadležnim tijelima državne uprave iz područja djelokruga rada Odjela; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; unosi rezultate inspekcijskih nadzora u sustav za upravljanje rizicima i baze podataka; izvješćuje o rezultatima rada.

6.3.2. Odjel za provjere

Odjel za provjere obavlja poslove provjera sukladno Carinskom zakonu, Zakonu o trošarinama, zakonima o posebnim porezima i drugim zakonskim propisima za čiju je primjenu nadležna Carinska uprava; obavlja naknadne provjere jedinstvenih carinskih deklaracija, izdanih odobrenja te poslovne dokumentacije i podataka koji se odnose na uvozne i izvozne carinske postupke; obavlja poslove vezane uz ATA i TIR karnete; provodi provjere temeljem zahtjeva stranih administracija, stručnih službi i drugih tijela državne uprave; obavlja nadzor nad prometom i uporabom trošarinskih proizvoda te proizvoda na koje se plaća poseban porez; obavlja provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima; provodi poslove prethodnih provjera gospodarskih subjekata prije donošenja odobrenja za ovlaštene gospodarske subjekte, pojednostavnjene postupke deklariranja, postupke s gospodarskim učinkom i druge postupke iz nadležnosti Carinske uprave; obavlja prethodne provjere vezano uz provođenje zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; izrađuje mjesečne planove provjera; sastavlja zapisnike; provodi upravni postupak po okončanju nadzora odnosno provjere; provodi službene radnje knjiženja duga, podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; surađuje s carinarnicama i drugim nadležnim tijelima državne uprave iz područja djelokruga rada Odjela; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-

-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; unosi rezultate nadzora i provjera u sustav za upravljanje rizicima i baze podataka; izvješćuje o rezultatima rada.

6.3.3. Odjel za upravljanje rizicima i istrage

Odjel za upravljanje rizicima i istrage prikuplja informacije i podatke radi procjene rizika i prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima koje dostavlja Sektoru za nadzor Središnjeg ureda; prikuplja, obrađuje i analizira podatke važne za provedbu carinskih, trošarinskih i poreznih istraga i poslova na suzbijanju krijumčarenja; pruža analitičku podršku drugim ustrojstvenim jedinicama; izrađuje izvješća o aktivnostima od značaja za poslove carinske službe; ustrojava, podržava, razvija i upravlja bazama podataka; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); otkriva, sprječava i istražuje prekršajna i kaznena djela iz područja carinskih, trošarinskih i poreznih prijevara; provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim i poreznim prijevarama, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba u suradnji i koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice Sektora za nadzor; pruža operativnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama; organizira i sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području carinarnice, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i drugim državnim tijelima pri vođenju postupaka u svezi s prekršajima i kaznenim djelima iz područja carinskih, trošarinskih i poreznih prijevara te pronalaskom i otkrivanjem počinitelja; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; izvješćuje o rezultatima rada.

6.4. Služba za trošarine i posebne poreze

Služba za trošarine i posebne poreze surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; izrađuje mišljenja na upite poreznih obveznika te daje upute za rad službenika unutar carinarnice; pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; surađuje u izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama i posebnim porezima te naputaka i mišljenja; nadzire pravilnu provedbu propisa, naputaka i mišljenja u vezi trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika; organizira i nadzire u vezi rukovanja markicama, kao i pomoćnog trezora za duhanske proizvode; vodi i ažurira registre poreznih obveznika; vodi porezne evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnih poreza; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog skladišta; prati kapacitete poreznih obveznika; po potrebi izvršiti kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; provjerava i utvrđuje uvjete bitne za ispunjavanje rada prijavljenih posebnih skladišta; sve poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim nazorom; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnih poreza; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; pruža stručnu pomoć gospodarstvenicima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; pruža informacije o novim zakonskim i provedbenim postupanjima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje; godišnji plan rada i izvješća iz djelokruga rada Službe.

U Službi za trošarine i posebne poreze, ustrojavaju se:

6.4.1. Odjel za trošarine

6.4.2. Odjel za posebne poreze.

6.4.1. Odjel za trošarine

Odjel za trošarine surađuje s nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; izrađuje mišljenja na upite poreznih obveznika te davanje uputa za rad službenika unutar carinarnice; pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa o trošarinama; surađuje u izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama te naputaka i mišljenja; vrši nadzor na pravilnom provedbom propisa, naputaka i mišljenja o trošarinama; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika; organiziranja i nadziranja u vezi rukovanja markicama, kao i pomoćnog trezora za duhanske proizvode; vodi i ažurira registar poreznih obveznika; vodi porezne evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom postupku; prati i pokreće naplatu s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za ne pravodobno podmirenje porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnih poreza; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; vrši provjere o ispunjavanju propisanih općih uvjeta rada trošarinskog skladišta kod ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta; prati kapacitete poreznih obveznika; izvršava po potrebi kontrole kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; kontrole i označavanja mjerila protoka i vage; provjerava i utvrđuje uvjete bitne za ispunjavanje rada prijavljenih posebnih skladišta; sve poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim nazorom; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Odjela; pruža stručnu pomoć gospodarstvenicima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; pruža informacije o novim zakonskim i provedbenim postupanjima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa; izrađuje statističke izvještaje; izrađuje godišnji plan rada i izvješća o radu.

6.4.2. Odjel za posebne poreze

Odjel za posebne poreze obavlja poslove suradnje s nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; izrađuje mišljenja na upite poreznih obveznika te daje upute za rad službenika unutar carinarnice; pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa o posebnim porezima; surađuje u izradi stručnih podloga za donošenje propisa o posebnim porezima te naputaka i mišljenja; vrši nadzor na pravilnom provedbom propisa, naputaka i mišljenja o posebnim porezaima; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; organizira i nadzire u vezi rukovanja markicama; vodi i ažurira registar poreznih obveznika; vodi porezne evidencije; pokreće po službenoj dužnosti naplatu posebnih poreza; prati kapacitete poreznih obveznika; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja posebnog poreza; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede posebnih poreza; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Odjela; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje; izrađuje godišnji plan rada i izvješća o radu.

6.5. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavlja poslove praćenja napredovanja službenika raspoređenih u carinarnici; predlaže plan prijema; prati potrebe i daje prijedloge za obrazovanje službenika, te izrađuje godišnje obrazovne planove za carinarnicu, kao i druge poslove planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima; priprema i izrađuje prijedloge rješenja o svim pravnim institutima službeničkog i ravnopravnog statusa službenika i namještenika u carinarnici; obavlja poslove pisarnice, arhive i zaštite na radu; poslove vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provodi postupke prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiži zaduženja po poreznim rješenjima, knjiži rješenja o povratu, donosi rješenja za kamate, postupa povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donosi rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži izvode, prazni prihode na propisane račune proračuna, obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuje mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima, vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u Aplikaciji WOMIS; organizira praćenje izvršenja financijskih poslova sukladno zakonu, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; vodi blagajničko poslovanje; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata; prati i analizira troškove službenih vozila; surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, ostalim tijelima državne uprave o pitanjima iz svoga djelokruga rada; nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama carinarnice u poslovima iz svoga djelokruga rada; analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Službe.

U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije, ustrojavaju se:

6.5.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

6.5.2. Odjel za obvezna davanja

6.5.3. Odjel za računovodstvo.

6.5.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave; analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici; pruža stručnu pomoć ustrojstvenim jedinicama carinarnice; izrađuje akte s naslova korištenja prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i iste dostavlja Središnjem uredu te kontrolira njihovo korištenje; izrađuje prijedloge rješenja za raspored, ocjenjivanje, premještaje, privremena upućivanja, napredovanja, prestanak državne službe, rješenja za korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta službenika i namještenika carinarnice, te poslove u vezi s ostvarivanjem drugih prava i obveza službenika i namještenika; očituje se po žalbama na rješenja i daje očitovanja na tužbe; provodi postupak prijama u redovnom i izvanrednom postupku u carinarnici, te Središnjem uredu podnosi prijedloge za prijam u državnu službu; pruža stručnu pomoć pročelniku carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti; priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena; podnosi zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju; vodi matične knjige službenika i namještenika, osobne očevidnike i druge propisane evidencije o službenicima i namještenicima carinarnice; obavlja poslove vezane uz planiranje izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika i namještenika, vježbenika i novoprimljenih državnih službenika; surađuje sa Carinskim centrom za obuku u svim pitanjima vezanim uz izobrazbu i stručno usavršavanje; surađuje s organizacijskim jedinicama drugih carinarnica koje rade na poslovima izobrazbe i stručnog usavršavanja, vodi brigu o dokumentaciji vezanu za izobrazbu državnih službenika i namještenika, o rokovima za polaganje državnih stručnih ispita; zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva registraturnu građu po propisanim rokovima čuvanja; vrši izlučivanje registraturne građe protekom roka čuvanja, izdaje predmete iz arhive putem reversa; izdaje ovjerene preslike iz arhive na zahtjev stranaka, carinarnice i drugih državnih tijela; obavlja poslove zaštite na radu; poslove u svezi s voznim parkom; vodi brigu o ispravnosti i održavanju vozila; obavlja poslove dostave službenih akata; vodi brigu o tehničkom održavanju objekata, uređaja i opreme carinarnice; organizira poslove telefonske službe, poslove održavanja čistoće prostorija, rukovanja uređajima za grijanje i hlađenje; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

6.5.2. Odjel za obvezna davanja

Odjel za obvezna davanja vodi evidenciju svih carinskih i poreznih obveznika, provodi postupke prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiži zaduženja po poreznim rješenjima; knjiži rješenja o povratu; prati financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku; postupa povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga; prati izvršenje obveza po rješenjima za odgodu, odnosno obročnu otplatu; donosi rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslove prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donosi prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava po žalbama u prvom stupnju; donosi rješenja za kamate; izdaju potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama; prati objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži zaduženja i uplate na evidentni račun na temelju izvoda iz Financijske agencije, sastavlja temeljnice uplata, kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna; povezuju otvorene uplate, provodi diobe uplata, povrata pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja; rješava po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku; obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima, o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; vodi evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima; postupa po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprima mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuju mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima; vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u Aplikaciji WOMIS; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

6.5.3. Odjel za računovodstvo

Odjel za računovodstvo obavlja poslove organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; zaprima račune dobavljača, ovjerava ispravnost računa nakon obavljene kontrole, te ih dostavlja u Središnji ured na plaćanje; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; postupa po ugovorima o djelu; podnosi zahtjeve za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, podiže gotovinu u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje i priprema naloge za službena putovanja i obračunava putne troškove; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata – zaprima i raspodjeljuje sredstava potrebna za rad; izrađuje narudžbenice; obavlja poslove i vodi evidencije vezano za pečate s državnim grbom, štambilje i faksimile, kao i distribuiranje istih korisnicima; obavlja poslove i vodi evidencije vezane za carinska kliješta; traži suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje prijedloge za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavlja poslove koji se odnose na korištenje i održavanje imovine, objekata i opreme na objektima; prati i analizira troškove službenih vozila; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

U Carinarnici I Zadar ustrojavaju se carinske ispostave I i II, a u ispostavama carinski odjeljci i to kako slijedi:

A) Carinske ispostave I. kategorije:

1. Carinska ispostava Zadar (robno-granična)

1.1. Carinski odjeljak I Sali (granični, sezonski)

1.2. Carinski odjeljak I Božava (granični, sezonski)

1.3. Carinski odjeljak I Senj (robno-granični)

B) Carinske ispostave II. kategorije:

1. Carinska ispostava Ličko Petrovo Selo (granična)

1.1. Carinski odjeljak I Užljebić (granični)

1.2. Carinski odjeljak I Donji Vaganac (pogranični, sezonski)

1.3. Carinski odjeljak I Ličko Dugo Polje (granični)

1.4. Carinski odjeljak I Lička Kaldrma (pogranični)

2. Carinska ispostava Gospić (robna)

3. Carinska ispostava Zračna luka Zadar (robno-granična).«.

Članak 33.

Naslov iznad članka 66. i članak 66. mijenjaju se i glase:

»7. CARINARNICA I VARAŽDIN

Članak 66.

U Carinarnici I Varaždin ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

7.1. Služba za upravni postupak

7.2. Služba za prekršajni postupak

7.3. Služba za nadzor

7.3.1. Odjel za inspekcijski nadzor

7.3.2. Odjel za provjere

7.3.3. Odjel za upravljanje rizicima i istrage

7.4. Služba za trošarine i posebne poreze

7.4.1. Odjel za trošarine

7.4.2. Odjel za posebne poreze

7.5. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

7.5.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

7.5.2. Odjel za obvezna davanja

7.5.3. Odjel za računovodstvo.

7.1. Služba za upravni postupak

Služba za upravni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe, postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone i druge propise iz upravnih područja carine, trošarina i posebnih poreza, odnosno propise carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; u prvostupanjskom postupku osobito rješava o otvaranju i zatvaranju carinskih skladišta, o naplati, povratu i otpustu carinskog duga i zateznih kamata; o uništenju robe pod carinskim nadzorom; o oduzimanju robe; o poništenju jedinstvene carinske deklaracije; utvrđuje ispravne i konačne podatke u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji; o odobravanju pojednostavljenog postupka razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; rješenja o oslobođenju od plaćanja carine; o utvrđenoj carinskoj vrijednosti u slučaju sumnje da deklarirana vrijednost ne predstavlja stvarno plaćenu cijenu, o otkupu robe oduzete pravomoćnom odlukom carinskog ili pravosudnog tijela; o naplati i povratu trošarine i posebnih poreza i oslobođenju od plaćanja posebnih poreza; o odobrenju pojednostavljenih postupaka za ambalažu u svezi postupaka privremenog uvoza i privremenog izvoza, te sukladno posebnim ovlaštenjima o odobrenju pojednostavljenih postupaka za ambalažu u svezi postupaka privremenog uvoza i privremenog izvoza, te sukladno posebnim ovlaštenjima o odobrenju pojednostavnjenih postupaka deklariranja temeljem komercijalnih isprava uz pregled robe na granici i odobrenja vezana na privremeni uvoz/izvoz i ponovni izvoz/uvoz ambalaže te druga odobrenja iz nadležnosti Središnjeg ureda Carinske uprave za koje je posebno ovlaštena; provodi prethodni postupak za donošenje odobrenja u vezi s pojednostavnjenjima postupka provoza i izvoza (stjecanje statusa ovlaštenog primatelja, ovlaštenog pošiljatelja i ovlaštenog izvoznika) za koje je nadležan Središnji ured Carinske uprave; provodi postupak davanja obavijesti i jamstvenih zahtjeva jamstvenim udruženjima za nerazdužene karnete ATA i TIR, u žalbenom postupku ispituje da li je žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe; ispituje zakonitost, odnosno ocjenjuje svrhovitost rješenja koje se žalbom osporava te donosi rješenja o odbacivanju žalbe; zamjenjuje pobijano rješenje novim ili žalbu sa spisom predmeta dostavlja na odlučivanje Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija; utvrđuje izvršnost rješenja; prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-upravnom postupku te daje upute, tumačenja i smjernice za njihovu pravilnu i ujednačenu primjenu; prati i proučava sudsku praksu; provodi službene radnje knjiženja duga, pruža pravnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama carinarnice; te izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe.

7.2. Služba za prekršajni postupak

Služba za prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe, prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-prekršajnom i trošarinsko-prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima; surađuje s pravosudnim i državnim tijelima, provodi prvostupanjske prekršajne postupke za prekršaje iz djelokruga rada Carinske uprave po službenoj dužnosti temeljem prijava o počinjenom prekršaju, provodi prvostupanjske prekršajne postupke temeljem optužnih prijedloga ovlaštenih tužitelja koji su ovlašteni neposredno provoditi ili nadzirati provođenje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave te u drugim slučajevima propisanim odredbama Prekršajnog zakona; naredbom određuje vrijeme i mjesto održavanja glavne rasprave, upućuje pozive kojima na glavnu raspravu poziva okrivljenike i druge osobe čija je nazočnost potrebna, provodi glavnu raspravu na kojoj ispituje pozvane osobe, te izvodi dokaze, sastavlja zapisnike o radnjama poduzetim tijekom prekršajnog postupka, provodi žurni prekršajni postupak u slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, donosi rješenja o prekršaju i izdaje prekršajne naloge, donosi rješenja o pokretanju prekršajnog postupka, primjeni mjera opreza, spajanju ili razdvajanju postupaka, jamčevini, odbačaju, obročnoj otplati novčanih kazni, izdvajanju nezakonitih dokaza, stavljanju izvan snage prekršajnih naloga, te izdaje dovedbene naloge, razmatra podnesene žalbe, donosi rješenja o odbačaju žalbi koje su nedopuštena i nepravodobna, kao i u drugim slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, dostavlja žalbe sa spisima Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja; prati i proučava sudsku praksu; preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle, provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava i druge strane robe, poziva stranke radi stavljanja roba za koje nije propisana mjera oduzimanja u odgovarajuće carinski dopušteno postupanje ili uporabu, izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe, skrbi o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje prijevoznih sredstava od strane Hrvatskog autokluba, izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za besplatnu dodjelu te provodi administrativne i stručne poslove u vezi s provedbom besplatne dodjele robe, provodi službene radnje knjiženja duga, izrađuje statistička izvješća i izvješća o kaznenoj evidenciji, te izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe.

7.3. Služba za nadzor

Služba za nadzor temeljem godišnjeg plana rada obavlja poslove inspekcijskog nadzora i provjera kod carinskih i trošarinskih obveznika posebnih poreza i drugih davanja; obavlja nadzor na području zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; sudjeluje u pripremi izrade godišnjeg plana rada inspekcijskog nadzora i provjera; podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; prikuplja podatke i informacije; obrađuje i analizira prikupljene podatke; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); razmjenjuje informacije o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; obavlja poslove otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih, trošarinskih i poreznih prijevara; sprječava krijumčarenja svih vrsta roba, droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine; kontrolira izvoz robe dvojne namjene; suzbija širenje oružja za masovno uništavanje; suzbija ostale oblike carinskih i trošarinskih prijevara te prijevara vezanih uz posebne poreze; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja u suradnji i koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice Sektora za nadzor; aktivno prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrađuje izvješća o rezultatima rada, događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; sastavlja zapisnike i provodi upravni postupak po okončanju nadzora, odnosno provjere, provodi službene radnje knjiženja duga.

U Službi za nadzor, ustrojavaju se:

7.3.1. Odjel za inspekcijski nadzor

7.3.2. Odjel za provjere

7.3.3. Odjel za upravljanje rizicima i istrage.

7.3.1. Odjel za inspekcijski nadzor

Odjel za inspekcijski nadzor obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom carinskih, trošarinskih, propisa o posebnim porezima i drugih propisa za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, koji obuhvaća nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna; obavlja inspekcijski nadzor na području zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; sudjeluje u pripremi i izradi godišnjeg plana rada inspekcija na osnovi kojeg daje prijedloge za izradu mjesečnih planova rada; sudjeluje u provođenju neplaniranih aktivnosti; analizira i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora; sastavlja zapisnike o obavljenom inspekcijskom nadzoru; provodi upravni postupak po okončanju nadzora; provodi službene radnje knjiženja duga, podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje obveznika javnih davanja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i nadležnim tijelima državne uprave iz područja djelokruga rada Odjela; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-

-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; unosi rezultate inspekcijskih nadzora u sustav za upravljanje rizicima i baze podataka; izvješćuje o rezultatima rada.

7.3.2. Odjel za provjere

Odjel za provjere obavlja poslove provjera sukladno Carinskom zakonu, Zakonu o trošarinama, zakonima o posebnim porezima i drugim zakonskim propisima za čiju je primjenu nadležna Carinska uprava; obavlja naknadne provjere jedinstvenih carinskih deklaracija, izdanih odobrenja te poslovne dokumentacije i podataka koji se odnose na uvozne i izvozne carinske postupke; obavlja poslove vezane uz ATA i TIR karnete; provodi provjere temeljem zahtjeva stranih administracija, stručnih službi i drugih tijela državne uprave; obavlja nadzor nad prometom i uporabom trošarinskih proizvoda te proizvoda na koje se plaća poseban porez; obavlja provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima; provodi poslove prethodnih provjera gospodarskih subjekata prije donošenja odobrenja za ovlaštene gospodarske subjekte, pojednostavnjene postupke deklariranja, postupke s gospodarskim učinkom i druge postupke iz nadležnosti Carinske uprave; obavlja prethodne provjere vezano uz provođenje zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; izrađuje mjesečne planove provjera; sastavlja zapisnike; provodi upravni postupak po okončanju nadzora odnosno provjere; provodi službene radnje knjiženja duga, podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; surađuje s carinarnicama i drugim nadležnim tijelima državne uprave iz područja djelokruga rada Odjela; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-

-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; unosi rezultate nadzora i provjera u sustav za upravljanje rizicima i baze podataka; izvješćuje o rezultatima rada.

7.3.3. Odjel za upravljanje rizicima i istrage

Odjel za upravljanje rizicima i istrage prikuplja informacije i podatke radi procjene rizika i prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima koje dostavlja Sektoru za nadzor Središnjeg ureda; prikuplja, obrađuje i analizira podatke važne za provedbu carinskih, trošarinskih i poreznih istraga i poslova na suzbijanju krijumčarenja; pruža analitičku podršku drugim ustrojstvenim jedinicama; izrađuje izvješća o aktivnostima od značaja za poslove carinske službe; ustrojava, podržava, razvija i upravlja bazama podataka; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); otkriva, sprječava i istražuje prekršajna i kaznena djela iz područja carinskih, trošarinskih i poreznih prijevara; provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim i poreznim prijevarama, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba u suradnji i koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice Sektora za nadzor; pruža operativnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama; organizira i sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području carinarnice, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i drugim državnim tijelima pri vođenju postupaka u svezi s prekršajima i kaznenim djelima iz područja carinskih, trošarinskih i poreznih prijevara te pronalaskom i otkrivanjem počinitelja; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; izvješćuje o rezultatima rada.

7.4. Služba za trošarine i posebne poreze

Služba za trošarine i posebne poreze surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; izrađuje mišljenja na upite poreznih obveznika te daje upute za rad službenika unutar carinarnice; pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; surađuje u izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama i posebnim porezima te naputaka i mišljenja; nadzire pravilnu provedbu propisa, naputaka i mišljenja u vezi trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika; organizira i nadzire u vezi rukovanja markicama, kao i pomoćnog trezora za duhanske proizvode; vodi i ažurira registre poreznih obveznika; vodi porezne evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnih poreza; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog skladišta; prati kapacitete poreznih obveznika; po potrebi izvršiti kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; provjerava i utvrđuje uvjete bitne za ispunjavanje rada prijavljenih posebnih skladišta; sve poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim nazorom; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnih poreza; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; pruža stručnu pomoć gospodarstvenicima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; pruža informacije o novim zakonskim i provedbenim postupanjima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje; godišnji plan rada i izvješća iz djelokruga rada Službe.

U Službi za trošarine i posebne poreze, ustrojavaju se:

7.4.1. Odjel za trošarine

7.4.2. Odjel za posebne poreze.

7.4.1. Odjel za trošarine

Odjel za trošarine surađuje s nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; izrađuje mišljenja na upite poreznih obveznika te davanje uputa za rad službenika unutar carinarnice; pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa o trošarinama; surađuje u izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama te naputaka i mišljenja; vrši nadzor na pravilnom provedbom propisa, naputaka i mišljenja o trošarinama; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika; organiziranja i nadziranja u vezi rukovanja markicama, kao i pomoćnog trezora za duhanske proizvode; vodi i ažurira registar poreznih obveznika; vodi porezne evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom postupku; prati i pokreće naplatu s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za ne pravodobno podmirenje porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnih poreza; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; vrši provjere o ispunjavanju propisanih općih uvjeta rada trošarinskog skladišta kod ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta; prati kapacitete poreznih obveznika; izvršava po potrebi kontrole kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; kontrole i označavanja mjerila protoka i vage; provjerava i utvrđuje uvjete bitne za ispunjavanje rada prijavljenih posebnih skladišta; sve poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim nazorom; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Odjela; pruža stručnu pomoć gospodarstvenicima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; pruža informacije o novim zakonskim i provedbenim postupanjima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa; izrađuje statističke izvještaje; izrađuje godišnji plan rada i izvješća o radu.

7.4.2. Odjel za posebne poreze

Odjel za posebne poreze obavlja poslove suradnje s nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; izrađuje mišljenja na upite poreznih obveznika te daje upute za rad službenika unutar carinarnice; pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa o posebnim porezima; surađuje u izradi stručnih podloga za donošenje propisa o posebnim porezima te naputaka i mišljenja; vrši nadzor na pravilnom provedbom propisa, naputaka i mišljenja o posebnim poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; organizira i nadzire u vezi rukovanja markicama; vodi i ažurira registar poreznih obveznika; vodi porezne evidencije; pokreće po službenoj dužnosti naplatu posebnih poreza; prati kapacitete poreznih obveznika; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja posebnog poreza; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede posebnih poreza; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Odjela; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje; izrađuje godišnji plan rada i izvješća o radu.

7.5. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavlja poslove praćenja napredovanja službenika raspoređenih u carinarnici; predlaže plan prijema; prati potrebe i daje prijedloge za obrazovanje službenika, te izrađuje godišnje obrazovne planove za carinarnicu, kao i druge poslove planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima; priprema i izrađuje prijedloge rješenja o svim pravnim institutima službeničkog i ravnopravnog statusa službenika i namještenika u carinarnici; obavlja poslove pisarnice, arhive i zaštite na radu; poslove vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provodi postupke prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiži zaduženja po poreznim rješenjima, knjiži rješenja o povratu, donosi rješenja za kamate, postupa povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donosi rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži izvode, prazni prihode na propisane račune proračuna, obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuje mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima, vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u Aplikaciji WOMIS; organizira praćenje izvršenja financijskih poslova sukladno zakonu, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; vodi blagajničko poslovanje; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata; prati i analizira troškove službenih vozila; surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, ostalim tijelima državne uprave o pitanjima iz svoga djelokruga rada; nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama carinarnice u poslovima iz svoga djelokruga rada; analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Službe.

U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije, ustrojavaju se:

7.5.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

7.5.2. Odjel za obvezna davanja

7.5.3. Odjel za računovodstvo.

7.5.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave; analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici; pruža stručnu pomoć ustrojstvenim jedinicama carinarnice; izrađuje akte s naslova korištenja prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i iste dostavlja Središnjem uredu te kontrolira njihovo korištenje; izrađuje prijedloge rješenja za raspored, ocjenjivanje, premještaje, privremena upućivanja, napredovanja, prestanak državne službe, rješenja za korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta službenika i namještenika carinarnice, te poslove u vezi s ostvarivanjem drugih prava i obveza službenika i namještenika; očituje se po žalbama na rješenja i daje očitovanja na tužbe; provodi postupak prijama u redovnom i izvanrednom postupku u carinarnici, te Središnjem uredu podnosi prijedloge za prijam u državnu službu; pruža stručnu pomoć pročelniku carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti; priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena; podnosi zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju; vodi matične knjige službenika i namještenika, osobne očevidnike i druge propisane evidencije o službenicima i namještenicima carinarnice; obavlja poslove vezane uz planiranje izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika i namještenika, vježbenika i novoprimljenih državnih službenika; surađuje sa Carinskim centrom za obuku u svim pitanjima vezanim uz izobrazbu i stručno usavršavanje; surađuje s organizacijskim jedinicama drugih carinarnica koje rade na poslovima izobrazbe i stručnog usavršavanja, vodi brigu o dokumentaciji vezanu za izobrazbu državnih službenika i namještenika, o rokovima za polaganje državnih stručnih ispita; zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva registraturnu građu po propisanim rokovima čuvanja; vrši izlučivanje registraturne građe protekom roka čuvanja, izdaje predmete iz arhive putem reversa; izdaje ovjerene preslike iz arhive na zahtjev stranaka, carinarnice i drugih državnih tijela; obavlja poslove zaštite na radu; poslove u svezi s voznim parkom; vodi brigu o ispravnosti i održavanju vozila; obavlja poslove dostave službenih akata; vodi brigu o tehničkom održavanju objekata, uređaja i opreme carinarnice; organizira poslove telefonske službe, poslove održavanja čistoće prostorija, rukovanja uređajima za grijanje i hlađenje; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

7.5.2. Odjel za obvezna davanja

Odjel za obvezna davanja vodi evidenciju svih carinskih i poreznih obveznika, provodi postupke prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiži zaduženja po poreznim rješenjima; knjiži rješenja o povratu; prati financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku; postupa povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga; prati izvršenje obveza po rješenjima za odgodu odnosno obročnu otplatu; donosi rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslove prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donosi prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava po žalbama u prvom stupnju; donosi rješenja za kamate; izdaju potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama; prati objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži zaduženja i uplate na evidentni račun na temelju izvoda iz Financijske agencije, sastavlja temeljnice uplata, kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna; povezuju otvorene uplate, provodi diobe uplata, povrata pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja; rješava po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku; obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima, o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; vodi evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima; postupa po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprima mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuju mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima; vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u Aplikaciji WOMIS; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

7.5.3. Odjel za računovodstvo

Odjel za računovodstvo obavlja poslove organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; zaprima račune dobavljača, ovjerava ispravnost računa nakon obavljene kontrole, te ih dostavlja u Središnji ured na plaćanje; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; postupa po ugovorima o djelu; podnosi zahtjeve za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, podiže gotovinu u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje i priprema naloge za službena putovanja i obračunava putne troškove; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata – zaprima i raspodjeljuje sredstava potrebna za rad; izrađuje narudžbenice; obavlja poslove i vodi evidencije vezano za pečate s državnim grbom, štambilje i faksimile, kao i distribuiranje istih korisnicima; obavlja poslove i vodi evidencije vezane za carinska kliješta; traži suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje prijedloge za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavlja poslove koji se odnose na korištenje i održavanje imovine, objekata i opreme na objektima; prati i analizira troškove službenih vozila; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

U Carinarnici I Varaždin ustrojavaju se carinske ispostave I i II, a u ispostavama carinski odjeljci i to kako slijedi:

A) Carinske ispostave I. kategorije:

1. Carinska ispostava Varaždin (robna)

1.1. Carinski odjeljak I Slobodna zona Varaždin (robni)

1.2. Carinski odjeljak I Pošta Varaždin (robni)

2. Carinska ispostava Goričan (robno-granična)

3. Carinska ispostava Čakovec (robno-granična)

3.1. Carinski odjeljak I Murakeresztur (granični)

B) Carinske ispostave II. kategorije:

1. Carinska ispostava Mursko Središće (granična)

1.1. Carinski odjeljak I Bukovje (granični)

1.2. Carinski odjeljak I Sveti Martin na Muri (pogranični)

2. Carinska ispostava Trnovec (granična)

2.1. Carinski odjeljak I Banfi (pogranični)

2.2. Carinski odjeljak I Preseka (pogranični)

3. Carinska ispostava Gola (granična)

4. Carinska ispostava Terezino Polje (granična)

5. Carinska ispostava Dubrava Križovljanska (granična)

5.1. Carinski odjeljak I Otok Virje (granični)

5.2. Carinski odjeljak I Cvetlin (pogranični)

5.3. Carinski odjeljak I Gornja Voća (pogranični)

6. Carinska ispostava Koprivnica (robna)

6.1. Carinski odjeljak I Gyekenyes (granični)

6.2. Carinski odjeljak I Bjelovar (robni)

7. Carinska ispostava Virovitica (robna).«.

Članak 34.

Članci 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75. i 76. i naslovi iznad njih brišu se.

Članak 35.

U članku 78. stavak 7. mijenja se i glasi:

»Radom službe u sektoru u Središnjem uredu upravlja voditelj službe, a radom odjela u službi upravlja voditelj odjela.«.

Stavci 8., 11., 16. i 18. brišu se.

Članak 36.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva određen je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 37.

Ministar financija, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva financija s odredbama ove Uredbe, u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 38.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/12-01/09

Urbroj: 5030116-12-3

Zagreb, 20. lipnja 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA FINANCIJA

MINISTARSTVO FINANCIJA (uži dio)

Redni broj

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice

Broj službenika i namještenika
1.

KABINET MINISTRA

15

2.

GLAVNO TAJNIŠTVO

1


neposredno u Glavnom tajništvu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.1.

Služba za pravne poslove

11

2.2.

Služba za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima

10

2.3.

Služba za razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala

11

2.4.

Služba za opće poslove

1

2.4.1.

Odjel za opće poslove

5

2.4.1.1.

Pododsjek pisarnica

12

2.4.2.

Odjel za sigurnosne, obrambene i tehničke poslove

6

2.4.2.1.

Pododsjek za tehničke i pomoćne poslove

27

2.5.

Služba za financijsko-planske i računovodstvene poslove

1

2.5.1.

Odjel za računovodstvene poslove

12

2.5.2.

Odjel za financijsko upravljanje i kontrole

5

2.6.

Služba za informatiku

1


neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.6.1.

Odjel za sistemsku podršku

5

2.6.2.

Odjel za komunikacijsku tehnologiju

5

2.7.

Služba za informiranje

1

2.7.1.

Odjel za odnose s javnošću i informiranje užeg dijela Ministarstva

5

2.7.2.

Odjel za odnose s javnošću i informiranje Porezne uprave

5

2.7.3.

Odjel za odnose s javnošću i informiranje Carinske uprave

5

GLAVNO TAJNIŠTVO – ukupno

131

3.

UPRAVA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE, GOSPODARSTVO, FINANCIJSKI SUSTAV, EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE


neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.1.

ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE I PLANIRANJE

1


neposredno u Zavodu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

3.1.1.

Služba za fiskalna istraživanja i planiranje

1

3.1.1.1.

Odjel fiskalnih analiza i projekcija

5

3.1.1.2.

Odjel za koordinaciju i upravljanje vlastitim sredstvima Europske unije

5

3.1.2.

Služba za makroekonomska istraživanja i statistiku

1

3.1.2.1.

Odjel makroekonomskih istraživanja i prognoza

5

3.1.2.2.

Odjel fiskalne statistike

5


ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE I PLANIRANJE – ukupno

25

3.2.

SEKTOR ZA GOSPODARSTVO

1


neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.2.1.

Služba za koncesije i javno-privatno partnerstvo

1

3.2.1.1.

Odjel za Registar koncesija

6

3.2.1.2.

Odjel za javno-privatno partnerstvo

6

3.2.2.

Služba za trgovačka društva u državnom vlasništvu i restrukturiranje gospodarskih subjekata, državne potpore i elementarne nepogode

1

3.2.2.1.

Odjel za analizu poslovanja trgovačkih društva u državnom vlasništvu i restrukturiranje gospodarskih subjekata

5

3.2.2.2.

Odjel za državne potpore i elementarne nepogode

8


SEKTOR ZA GOSPODARSTVO – ukupno

29

3.3.

SEKTOR ZA FINANCIJSKI SUSTAV

1


neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.3.1.

Služba za bankarstvo, osiguranje, platne sustave, financijsko izvještavanje i reviziju

1

3.3.1.1.

Odjel za bankarstvo i platne sustave

5

3.3.1.2.

Odjel za osiguranje

5

3.3.1.3.

Odjel za financijsko izvještavanje, računovodstvo i reviziju

5

3.3.2.

Služba za financijska tržišta, fondove, usluge i instrumente

1

3.3.2.1.

Odjel za financijska tržišta

5

3.3.2.2.

Odjel za financijske usluge, fondove i instrumente

5

3.3.3.

Služba za potrošače i financijsku pismenost, licenciranje i nadzor

1

3.3.3.1.

Odjel za potrošače i financijsku pismenost

5

3.3.3.2.

Odjel za licenciranje i nadzor

5


SEKTOR ZA FINANCIJSKI SUSTAV – ukupno

40

3.4.

SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE

1


neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.4.1.

Služba za Europsku uniju

1

3.4.1.1.

Odjel za koordinaciju poslova Europske unije

7

3.4.1.2.

Odjel za praćenje i provedbu programa pomoći Europske unije

6

3.4.2.

Služba za međunarodne financijske odnose

1

3.4.2.1.

Odjel za međunarodne financijske institucije

7

3.4.2.2.

Odjel za financijsko praćenje međunarodnih financijskih ugovora

6


SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE – ukupno

30

UPRAVA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE, GOSPODARSTVO, FINANCIJSKI SUSTAV I EUROPSKU UNIJU- ukupno

125

4.

DRŽAVNA RIZNICAneposredno u Državnoj riznici izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1.

SEKTOR ZA PRIPREMU PRORAČUNA DRŽAVE I FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1


neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1.1.

Služba za pripremu i izradu proračuna države i pripremu financijskih planova izvanproračunskih korisnika

1

4.1.1.1.

Odjel za pripremu i izradu državnog proračuna

11

4.1.1.2.

Odjel za pripremu financijskih planova izvanproračunskih korisnika i konsolidaciju proračuna

5

4.1.2.

Služba za proračunske analize i ocjenu kapitalnih projekata

1

4.1.2.1.

Odjel za procjenu fiskalnog učinka i proračunske analize

5

4.1.2.2.

Odjel za ocjenu kapitalnih projekata

5

4.1.3.

Služba za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

1

4.1.3.1.

Odjel za sustav evidencija i fiskalno izravnanje

5

4.1.3.2.

Odjel za analize fiskalnog kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

5


SEKTOR ZA PRIPREMU PRORAČUNA DRŽAVE I FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE – ukupno

41

4.2.

SEKTOR ZA IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA

1


neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.2.1.

Služba za upravljanje likvidnošću državnog proračuna i financijske analize

1

4.2.1.1.

Odjel za planiranje i upravljanje financijskim tokovima državnog proračuna

5

4.2.1.2.

Odjel za financijske analize izvršavanja državnog proračuna

5

4.2.2.

Služba za platni promet

1

4.2.2.1.

Odjel za kunski platni promet

6

4.2.2.2.

Odjel za devizni platni promet

5

4.2.3.

Služba za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija

1

4.2.3.1.

Odjel za uređenje računovodstvenog sustava proračuna i analizu financijskih izvještaja

5

4.2.3.2.

Odjel za državno knjigovodstvo

5

4.2.3.3.

Odjel za neprofitno računovodstvo

5


SEKTOR ZA IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA – ukupno

41

4.3.

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM

1


neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.3.1.

Služba za upravljanje javnim dugom

1

4.3.1.1.

Odjel za zaduživanja

4

4.3.1.2.

Odjel za upravljanje javnim dugom i rizicima

3

4.3.1.3.

Odjel za evidenciju javnog duga

5

4.3.2.

Služba za državna jamstva, financijske obveze i potraživanja po javnom dugu

1

4.3.2.1.

Odjel za izdavanje i evidenciju državnih jamstava

5

4.3.2.2.

Odjel za naplatu državnih jamstava, potraživanja po javnom dugu i ovrhu

5


SEKTOR ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM – ukupno

26

4.4.

SEKTOR ZA PODRŠKU DRŽAVNOJ RIZNICI

1


neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.4.1.

Služba za normativno-pravne poslove

1

4.4.1.1.

Odjel za normativne poslove

5

4.4.1.2.

Odjel za pravne poslove

5

4.4.2.

Služba za razvoj i podršku poslovno-informacijskom sustavu Državne riznice

1

4.4.2.1.

Odjel za razvoj i implementaciju projekata sustava Državne riznice

6

4.4.2.2.

Odjel za informatičku i operativnu podršku sustavu Državne riznice

7


SEKTOR ZA PODRŠKU DRŽAVNOJ RIZNICI – ukupno

27

4.5.

SEKTOR ZA POSLOVE NACIONALNOG FONDA

1


neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.5.1.

Služba za financijsko upravljanje

6

4.5.2.

Služba za financijske kontrole

6

4.5.3.

Služba za računovodstvene poslove i praćenje sustava financijskog upravljanja i kontrola pretpristupnim programima

6


SEKTOR ZA POSLOVE NACIONALNOG FONDA – ukupno

20

DRŽAVNA RIZNICA – ukupno

156

5.

UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJU REVIZIJU I NADZORneposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.1.

FINANCIJSKI INSPEKTORAT

1

5.1.1.

Služba za kreditne institucije i pružatelje platnih usluga

1

5.1.1.1.

Odjel za kreditne institucije

5

5.1.1.2.

Odjel za pružatelje platnih usluga

5

5.1.2.

Služba za financijske institucije i financijsko posredovanje

1

5.1.2.1.

Odjel za ovlaštene mjenjače

5

5.1.2.2.

Odjel za financijsko posredovanje

5

5.1.3.

Služba za nefinancijske subjekte

1

5.1.3.1.

Odjel za nefinancijske subjekte

5

5.1.3.2.

Odjel za samostalne profesije

5

5.1.4.

Služba za procjenu rizika i međunarodnu suradnju

1

5.1.4.1.

Odjel za procjenu rizika i izvješćivanje

6

5.1.4.2.

Odjel za međunarodnu suradnju i pomoć obveznicima

5

5.1.5.

Služba za prekršajni postupak I

8

5.1.6.

Služba za prekršajni postupak II

8

5.1.7.

Služba za međuinstitucionalnu suradnju

1

5.1.7.1.

Odjel za devizni nadzor

5

5.1.7.2.

Odjel za međuinstitucionalnu suradnju

5


FINANCIJSKI INSPEKTORAT – ukupno

73

5.2.

URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

1

5.2.1.

Služba za financijsko-obavještajnu analitiku

1

5.2.1.1.

Odjel za sumnjive transakcije

12

5.2.1.2.

Odjel za strategijske analize i informacijski sustav

7

5.2.2.

Služba za prevenciju i nadzor obveznika

1

5.2.2.1.

Odjel za financijske i nefinancijske institucije

8

5.2.2.2.

Odjel za međuinstitucionalnu i međunarodnu suradnju

6


URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA – ukupno

36

5.3.

SEKTOR ZA HARMONIZACIJU UNUTARNJE REVIZIJE I FINANCIJSKE KONTROLE

1


neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.3.1.

Služba za metodologiju i standarde

9

5.3.2.

Služba za koordinaciju izobrazbe i provjeru kvalitete

8

5.3.3.

Služba za međunarodne aktivnosti

8


SEKTOR ZA HARMONIZACIJU UNUTARNJE REVIZIJE I FINANCIJSKE KONTROLE – ukupno

27

5.4.

SEKTOR ZA PRORAČUNSKI NADZOR I NADZOR KONCESIJA

1


neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.4.1.

Služba za proračunski nadzor proračunskih korisnika državnog proračuna

1

5.4.1.1.

Odjel za proračunski nadzor središnjih tijela državne uprave

5

5.4.1.2.

Odjel za proračunski nadzor pravnih osoba koje su proračunski korisnici državnog proračuna

5

5.4.2.

Služba za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih i fizičkih osoba kojima su doznačena sredstva državnog proračuna

1

5.4.2.1.

Odjel za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika, pravnih i fizičkih osoba kojima su doznačena sredstva iz državnog proračuna

5

5.4.2.2.

Odjel za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

5

5.4.3.

Služba za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

1

5.4.3.1.

Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

6

5.4.3.2.

Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – područna jedinica Rijeka

6

5.4.3.3.

Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – područna jedinica Zadar

6

5.4.3.4.

Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – područna jedinica Split

6

5.4.3.5.

Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – područna jedinica Osijek

6


SEKTOR ZA PRORAČUNSKI NADZOR I NADZOR KONCESIJA – ukupno

55

5.5.

SLUŽBA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA

1


neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.5.1.

Odjel za pripremu i projektiranje

5

5.5.2.

Odjel za izgradnju i održavanje

7


SLUŽBA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA – ukupno

14

5.6.

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

1


neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.6.1.

Odjel za unutarnju reviziju sustava Državne riznice i fondova Europske unije

5

5.6.2.

Odjel za unutarnju reviziju carinskog sustava

4

5.6.3.

Odjel za unutarnju reviziju poreznog sustava

4


SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU – ukupno

15

5.7.

SLUŽBA ZA UNUTARNJI NADZOR

8

UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJU REVIZIJU I NADZOR – ukupno

229

6.

SAMOSTALNI SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK

1


neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.1.

Služba za drugostupanjski porezni postupak

1

6.1.1.

Odjel za poreze od djelatnosti i ovrhu

6

6.1.2.

Odjel za imovinske i lokalne poreze

6

6.2.

Služba za drugostupanjski carinski postupak

1

6.2.1.

Odjel za trošarinski sustav

5

6.2.2.

Odjel za carinski postupak

5

6.3.

Služba za upravni nadzor i zastupanje

1

6.3.1.

Porezni odjel za upravni nadzor i zastupanje

12

6.3.2.

Carinski odjel za upravni nadzor i zastupanje

3

6.3.3.

Područna jedinica Rijeka – samostalni izvršitelji

3

6.3.4.

Područna jedinica Split – samostalni izvršitelji

5

6.3.5.

Područna jedinica Osijek – samostalni izvršitelji

3

SAMOSTALNI SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK – ukupno

53

7.

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA

1

7.1.

Odjel za prikupljanje i analizu podataka i izvještavanje o nepravilnostima

3

7.2.

Odjel za praćenje postupanja po prijavljenim nepravilnostima i koordinaciju s nadležnim tijelima

3

7.3.

Odjel za izobrazbu i upravljanje rizicima

3

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA – ukupno

10

MINISTARSTVO FINANCIJA (uži dio) – ukupno

719

POREZNA UPRAVA

 

SREDIŠNJI URED

1

 

neposredno u Središnjem uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

SEKTOR ZA POREZNI SUSTAV

1

 

neposredno u sektoru

1

1.1.

Služba za porez na dodanu vrijednost

11

1.2.

Služba za porez na dobit, dohodak i doprinose

11

1.3.

Služba za opći porezni zakon, nekretnine i izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

11

1.4.

Služba za osobni identifikacijski broj

11

1.5.

Služba za postupke, evidencije i statistike sustava osobnog identifikacijskog broja

11

 

SEKTOR ZA POREZNI SUSTAV – ukupno

57

2.

SEKTOR ZA APLIKATIVNA RJEŠENJA, POREZNE EVIDENCIJE, STATISTIKU I REGISTRE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.1.

Služba za aplikativna rješenja ISPU

11

2.2.

Služba za porezne evidencije

11

2.3.

Služba za poreznu statistiku i izvješćivanje

11

2.4.

Služba za registre i druge opće podatke

11

 

SEKTOR ZA APLIKATIVNA RJEŠENJA, POREZNE EVIDENCIJE, STATISTIKU I REGISTRE – ukupno

46

3.

SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.1.

Služba za projektiranje, izradu i implementaciju rješenja

11

3.2.

Služba za održavanje sustava i pomoć korisnicima

11

3.3.

Služba za servis poreznim obveznicima

11

 

SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV – ukupno

35

4.

SEKTOR ZA NADZOR

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1.

Služba za nadzor poreznih obveznika

11

4.2.

Služba za nadzor poreza na dodanu vrijednost

11

4.3.

Služba za nadzor igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara

11

4.4.

Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela

11

 

SEKTOR ZA NADZOR – ukupno

46

5.

SEKTOR ZA OVRŠNI POSTUPAK

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.1.

Služba za naplatu

11

5.2.

Služba za ovrhu

11

5.3.

Služba za stečajeve i likvidacije

11

5.4.

Služba za usklađivanje i ujednačavanje rada ovršnog postupka

11

 

SEKTOR ZA OVRŠNI POSTUPAK – ukupno

46

6.

SEKTOR ZA IGRE NA SREĆU I LOKALNE POREZE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.1.

Služba za igre na sreću i zabavne igre

11

6.2.

Služba za lokalne poreze

11

 

SEKTOR ZA IGRE NA SREĆU I LOKALNE POREZE – ukupno

24

7.

SEKTOR ZA PLANIRANJE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, RAZVOJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE LJUDSKIH POTENCIJALA

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

7.1.

Služba za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima

16

7.2.

Služba za razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala

11

 

SEKTOR ZA PLANIRANJE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, RAZVOJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE LJUDSKIH POTENCIJALA – ukupno

29

8.

SEKTOR ZA OPĆE, PRAVNE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

8.1.

Služba za opće poslove

10

8.1.1.

Odjel – Pisarnica

8

8.2.

Služba za pravne poslove

11

8.3.

Služba za računovodstvene poslove

19

8.4.

Služba za javnu nabavu

11

 

SEKTOR ZA OPĆE, PRAVNE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE – ukupno

61

9.

SEKTOR ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLU

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

9.1.

Služba za prethodnu kontrolu

11

9.2.

Služba za naknadnu kontrolu

11

9.3.

Služba – Kontakt centar

11

 

SEKTOR ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLU – ukupno

35

10.

SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU RAZMJENU INFORMACIJA

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

10.1.

Služba za europske poslove

10

10.2.

Služba za međunarodnu razmjenu informacija

10

 

SEKTOR ZA EUROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUNARODNU RAZMJENU INFORMACIJA – ukupno

22

11.

SEKTOR ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE

1


neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

11.1.

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa za velike porezne obveznike – financijske institucije

10

11.2.

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa za velike porezne obveznike – ostale djelatnosti

20

11.3.

Služba za nadzor velikih poreznih obveznika – financijskih institucija

15

11.4.

Služba za nadzor velikih poreznih obveznika – ostale djelatnosti

31

11.5.

Služba za ovrhu velikih poreznih obveznika

5


SEKTOR ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE – ukupno

83

 

UKUPNO SREDIŠNJI URED

491
 

PODRUČNI URED ZAGREB

1

 

neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.

SEKTOR ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

1

1.1.

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

1

1.1.1.

Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

17

1.1.2.

Odjel za porezne evidencije

9

1.2.

Služba za registar poreznih obveznika, osobni identifikacijski broj i PBZO

14

1.3.

Služba za povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima

10

 

SEKTOR ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA – ukupno

52

2.

SEKTOR ZA NADZOR POREZNIH OBVEZNIKA

1

2.1.

Služba za planiranje, pripremu i analize nadzora

1

2.1.1.

Odjel za planiranje i pripremu nadzora

11

2.1.2.

Odjel za analize nadzora

12

2.2.

Služba za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika

1

2.2.1.

Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika I

15

2.2.2.

Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika II

15

2.2.3.

Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika III

14

2.2.4.

Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika IV

14

2.3.

Služba za nadzor fizičkih osoba

1

2.3.1.

Odjel za nadzor fizičkih osoba I

13

2.3.2.

Odjel za nadzor fizičkih osoba II

12

2.3.3.

Odjel za nadzor fizičkih osoba III

11

2.3.4.

Odjel za nadzor igara na sreću i zabavnih igara

12

2.4.

Služba za nadzor PDV-a

1

2.4.1.

Odjel za nadzor PDV-a I

12

2.4.2.

Odjel za nadzor PDV-a II

13

2.4.3.

Odjel za nadzor PDV-a III

12

2.4.4.

Odjel za nadzor PDV-a IV

11

2.4.5.

Odjel za nadzor PDV-a V

11

 

SEKTOR ZA NADZOR POREZNIH OBVEZNIKA – ukupno

193

3.

Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela

1

3.1.

Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela I

7

3.2.

Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela II

7

3.3.

Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela III

8

3.4.

Odjel za pravne poslove

7

 

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA – ukupno

30

4.

Služba za ovrhu

1

4.1.

Odjel za pokretnine I

18

4.2.

Odjel za pokretnine II

19

4.3.

Odjel za stečajeve, likvidacije i nekretnine

22

 

SLUŽBA ZA OVRHU– ukupno

60

5.

Služba za prekršajni postupak

33

6.

Služba za opće poslove

25

7.

ISPOSTAVA ZAGREB – CENTAR

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

7.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe I

15

7.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe II

15

7.3.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I

15

7.4.

Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

7

 

ISPOSTAVA ZAGREB – CENTAR – ukupno

56

8.

ISPOSTAVA ZAGREB – MEDVEŠČAK

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

8.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

18

8.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

19

8.3.

Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

7

 

ISPOSTAVA ZAGREB – MEDVEŠČAK – ukupno

48

9.

ISPOSTAVA ZAGREB – TREŠNJEVKA

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

9.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe I

15

9.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe II

15

9.3.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe III

13

9.4.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I

16

9.5.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe II

13

9.6.

Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

9

 

ISPOSTAVA ZAGREB – TREŠNJEVKA – ukupno

85

10.

ISPOSTAVA ZAGREB – TRNJE

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

10.1.

Odjel za utvrđivanje poreza pravne osobe

17

10.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

18

10.3.

Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

6

 

ISPOSTAVA ZAGREB – TRNJE – ukupno

45

11.

ISPOSTAVA ZAGREB – DUBRAVA

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

11.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe I

14

11.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe II

13

11.3.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

15

11.4.

Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

6

 

ISPOSTAVA ZAGREB – DUBRAVA – ukupno

52

12.

ISPOSTAVA ZAGREB – MAKSIMIR

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

12.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

19

12.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

18

12.3.

Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

6

 

ISPOSTAVA ZAGREB – MAKSIMIR – ukupno

47

13.

ISPOSTAVA ZAGREB – SUSEDGRAD

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

13.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe I

13

13.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe II

13

13.3.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

13

13.4.

Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

7

 

ISPOSTAVA ZAGREB – SUSEDGRAD – ukupno

50

14.

ISPOSTAVA ZAGREB – ČRNOMEREC

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

14.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

15

14.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

16

14.3.

Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

6

 

ISPOSTAVA ZAGREB – ČRNOMEREC – ukupno

41

15.

ISPOSTAVA ZAGREB – NOVI ZAGREB

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

15.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe I

16

15.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe II

17

15.3.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

17

15.4.

Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

7

 

ISPOSTAVA ZAGREB – NOVI ZAGREB – ukupno

61

16.

ISPOSTAVA ZAGREB – PEŠĆENICA

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

16.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

14

16.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

14

16.3.

Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

6

 

ISPOSTAVA ZAGREB – PEŠĆENICA – ukupno

38

17.

ISPOSTAVA ZAGREB ZA POREZE GRAĐANA

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

17.1.

Odjel za poreze građana I

29

17.2.

Odjel za poreze građana II

31

 

ISPOSTAVA ZAGREB ZA POREZE GRAĐANA – ukupno

65

18.

ISPOSTAVA ZAGREB ZA NEKRETNINE

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

18.1.

Odjel za nekretnine I

16

18.2.

Odjel za nekretnine II

16

18.3.

Odjel za nekretnine III

17

 

ISPOSTAVA ZAGREB ZA NEKRETNINE – ukupno

55

19.

ISPOSTAVA DUGO SELO

22

20.

ISPOSTAVA IVANIĆ GRAD

22

21.

ISPOSTAVA JASTREBARSKO

22

22.

ISPOSTAVA SAMOBOR

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

22.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

16

22.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

20

22.3.

Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

3

 

ISPOSTAVA SAMOBOR – ukupno

42

23.

ISPOSTAVA SESVETE

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

23.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

19

23.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

20

23.3.

Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

3

 

ISPOSTAVA SESVETE – ukupno

45

24.

ISPOSTAVA SVETI IVAN ZELINA

18

25.

ISPOSTAVA VELIKA GORICA

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

25.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

16

25.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

18

25.3.

Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

3

 

ISPOSTAVA VELIKA GORICA – ukupno

40

26.

ISPOSTAVA VRBOVEC

18

27.

ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

27.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

14

27.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

14

27.3.

Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

3

 

ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ – ukupno

34

 

UKUPNO PODRUČNI URED ZAGREB

1301
 

PODRUČNI URED SPLIT

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

1.

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

10

2.

SEKTOR ZA NADZOR

1

2.1.

Služba za nadzor velikih poreznih obveznika

19

2.2.

Služba za nadzor I

17

2.3.

Služba za nadzor II

17

2.4.

Služba za nadzor III

17

2.5.

Služba za nadzor IV

17

2.6.

Služba za nadzor V

16

2.7.

Služba za nadzor VI

11

 

SEKTOR ZA NADZOR – ukupno

115

3.

Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela

21

4.

Služba za ovrhu

27

5.

Služba za prekršajni postupak

11

6.

Služba za opće poslove

14

7.

ISPOSTAVA HVAR

11

8.

ISPOSTAVA IMOTSKI

16

9.

ISPOSTAVA KAŠTELA

17

10.

ISPOSTAVA MAKARSKA

18

11.

ISPOSTAVA OMIŠ

16

12.

ISPOSTAVA SINJ

17

13.

ISPOSTAVA SOLIN

14

14.

ISPOSTAVA SPLIT

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

14.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe I

35

14.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe II

17

14.3.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I

18

14.4.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe II

19

14.5.

Odjel za velike porezne obveznike

9

14.6.

Odjel za nekretnine i imovinske poreze

7

 

ISPOSTAVA SPLIT – ukupno

109

15.

ISPOSTAVA SUPETAR

11

16.

ISPOSTAVA TROGIR

16

17.

ISPOSTAVA VIS

6

18.

ISPOSTAVA VRGORAC

7

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU SPLIT

459
 

PODRUČNI URED RIJEKA

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

1.

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

8

2.

SEKTOR ZA NADZOR

1

2.1.

Služba za nadzor velikih poreznih obveznika

17

2.2.

Služba za nadzor I

15

2.3.

Služba za nadzor II

15

2.4.

Služba za nadzor III

15

2.5.

Služba za nadzor IV

15

2.6.

Služba za nadzor V

15

 

SEKTOR ZA NADZOR – ukupno

93

3.

Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela

17

4.

Služba za ovrhu

27

5.

Služba za prekršajni postupak

11

6.

Služba za opće poslove

13

7.

ISPOSTAVA CRIKVENICA

20

8.

ISPOSTAVA ČABAR

5

9.

ISPOSTAVA DELNICE

9

10.

ISPOSTAVA KRK

20

11.

ISPOSTAVA MALI LOŠINJ

11

12.

ISPOSTAVA OPATIJA

1

12.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

12

12.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

11

 

ISPOSTAVA OPATIJA – ukupno

24

13.

ISPOSTAVA RAB

10

14.

ISPOSTAVA RIJEKA

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

14.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe I

25

14.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe II

25

14.3.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I

23

14.4.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe II

19

14.5.

Odjel za velike porezne obveznike

11

14.6.

Odjel za nekretnine i imovinske poreze

7

 

ISPOSTAVA RIJEKA – ukupno

115

15.

ISPOSTAVA VRBOVSKO

6

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU RIJEKA

392
 

PODRUČNI URED OSIJEK

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

1.

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

6

2.

SEKTOR ZA NADZOR

1

2.1.

Služba za nadzor velikih poreznih obveznika

17

2.2.

Služba za nadzor I

18

2.3.

Služba za nadzor II

15

 

SEKTOR ZA NADZOR – ukupno

51

3.

Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela

12

4.

Služba za ovrhu

17

5.

Služba za prekršajni postupak

10

6.

Služba za opće poslove

7

7.

ISPOSTAVA BELI MANASTIR

12

8.

ISPOSTAVA DONJI MIHOLJAC

9

9.

ISPOSTAVA ĐAKOVO

20

10.

ISPOSTAVA NAŠICE

12

11.

ISPOSTAVA OSIJEK

1

11.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

23

11.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I

26

11.3.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe II

17

 

ISPOSTAVA OSIJEK – UKUPNO

67

12.

ISPOSTAVA VALPOVO

12

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU OSIJEK

238
 

PODRUČNI URED PAZIN

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

1.

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

9

2.

SEKTOR ZA NADZOR

1

2.1.

Služba za nadzor I

16

2.2.

Služba za nadzor II

14

2.3.

Služba za nadzor III

14

2.4.

Služba za nadzor IV

16

 

SEKTOR ZA NADZOR – ukupno

61

3.

Služba za ovrhu

18

4.

Služba za prekršajni postupak

6

5.

Služba za opće poslove

10

6.

ISPOSTAVA BUZET

10

7.

ISPOSTAVA LABIN

17

8.

ISPOSTAVA PAZIN

14

9.

ISPOSTAVA POREČ – PARENZO

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

9.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

13

9.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

14

 

ISPOSTAVA POREČ – PARENZO – ukupno

29

10.

ISPOSTAVA PULA – POLA

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

10.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

20

10.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

20

10.3.

Odjel za nekretnine i imovinske poreze

15

 

ISPOSTAVA PULA – POLA – ukupno

59

11.

ISPOSTAVA ROVINJ – ROVIGNO

18

12.

ISPOSTAVA UMAG – UMAGO

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

12.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

12

12.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

12

 

ISPOSTAVA UMAG – UMAGO ukupno

26

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU PAZIN

280
 

PODRUČNI URED KRAPINA

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

7

2.

Služba za nadzor

1

2.1.

Odjel za nadzor I

12

2.2.

Odjel za nadzor II

12

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

25

3.

Služba za ovrhu

14

4.

Služba za prekršajni postupak

3

5.

ISPOSTAVA DONJA STUBICA

14

6.

ISPOSTAVA KLANJEC

9

7.

ISPOSTAVA KRAPINA

15

8.

ISPOSTAVA PREGRADA

10

9.

ISPOSTAVA ZABOK

17

10.

ISPOSTAVA ZLATAR

13

 

UKUPNO PODRUČNI URED KRAPINA

134


 


 

PODRUČNI URED SISAK

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

7

2.

Služba za nadzor

1

2.1.

Odjel za nadzor I

15

2.2.

Odjel za nadzor II

15

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

31

3.

Služba za ovrhu

14

4.

Služba za prekršajni postupak

3

5.

ISPOSTAVA DVOR

4

6.

ISPOSTAVA GLINA

6

7.

ISPOSTAVA GVOZD

4

8.

ISPOSTAVA HRVATSKA KOSTAJNICA

5

9.

ISPOSTAVA KUTINA

19

10.

ISPOSTAVA NOVSKA

11

11.

ISPOSTAVA PETRINJA

12

12.

ISPOSTAVA SISAK

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

12.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

18

12.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

14

 

ISPOSTAVA SISAK – ukupno

34

 

UKUPNO PODRUČNI URED SISAK

157


 


 

PODRUČNI URED KARLOVAC

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

7

2.

Služba za nadzor

1

2.1.

Odjel za nadzor I

14

2.2.

Odjel za nadzor II

14

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

29

3.

Služba za ovrhu

13

4.

Služba za prekršajni postupak

4

5.

ISPOSTAVA DUGA RESA

11

6.

ISPOSTAVA KARLOVAC

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

6.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

18

6.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

14

 

ISPOSTAVA KARLOVAC – ukupno

35

7.

ISPOSTAVA OGULIN

12

8.

ISPOSTAVA OZALJ

8

9.

ISPOSTAVA SLUNJ

6

10.

ISPOSTAVA VOJNIĆ

4

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU KARLOVAC

136


 


 

PODRUČNI URED VARAŽDIN

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

1.

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

11

2.

Služba za nadzor

1

2.1.

Odjel za nadzor I

17

2.2.

Odjel za nadzor II

17

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

35

3.

Služba za ovrhu

13

4.

Služba za prekršajni postupak

4

5.

ISPOSTAVA IVANEC

12

6.

ISPOSTAVA LUDBREG

10

7.

ISPOSTAVA NOVI MAROF

11

8.

ISPOSTAVA VARAŽDIN

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

8.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

26

8.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

23

 

ISPOSTAVA VARAŽDIN – ukupno

51

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU VARAŽDIN

151


 


 

PODRUČNI URED KOPRIVNICA

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

7

1.

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

6

2.

Služba za nadzor

1

2.1.

Odjel za nadzor I

11

2.2.

Odjel za nadzor II

11

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

23

3.

Služba za ovrhu

11

4.

Služba za prekršajni postupak

4

5.

ISPOSTAVA ĐURĐEVAC

12

6.

ISPOSTAVA KOPRIVNICA

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

15

6.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

9

 

ISPOSTAVA KOPRIVNICA – ukupno

26

7.

ISPOSTAVA KRIŽEVCI

14

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU KOPRIVNICA

104


 


 

PODRUČNI URED BJELOVAR

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

1.

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

6

2.

Služba za nadzor

1

2.1.

Odjel za nadzor I

12

2.2.

Odjel za nadzor II

11

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

24

3.

Služba za ovrhu

12

4.

Služba za prekršajni postupak

4

5.

ISPOSTAVA BJELOVAR

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

5.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

20

5.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

10

 

ISPOSTAVA BJELOVAR – ukupno

33

6.

ISPOSTAVA ČAZMA

7

7.

ISPOSTAVA DARUVAR

12

8.

ISPOSTAVA GAREŠNICA

9

9.

ISPOSTAVA GRUBIŠNO POLJE

6

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU BJELOVAR

119


 


 

PODRUČNI URED GOSPIĆ

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

1.

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

7

2.

Služba za nadzor

9

3.

Služba za ovrhu

9

4.

Služba za prekršajni postupak

4

5.

ISPOSTAVA DONJI LAPAC

2

6.

ISPOSTAVA GOSPIĆ

15

7.

ISPOSTAVA KORENICA

4

8.

ISPOSTAVA OTOČAC

6

9.

ISPOSTAVA SENJ

7

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU GOSPIĆ

69


 


 

PODRUČNI URED VIROVITICA

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

5

2.

Služba za nadzor

14

3.

Služba za ovrhu

11

4.

Služba za prekršajni postupak

3

5.

ISPOSTAVA ORAHOVICA

8

6.

ISPOSTAVA SLATINA

11

7.

ISPOSTAVA VIROVITICA

1

7.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

15

7.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

11

 

ISPOSTAVA VIROVITICA – ukupno

27

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU VIROVITICA

86


 


 

PODRUČNI URED POŽEGA

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

5

2.

Služba za nadzor

12

3.

Služba za ovrhu

11

4.

Služba za prekršajni postupak

3

5.

ISPOSTAVA PAKRAC

8

6.

ISPOSTAVA POŽEGA

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

6.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

19

6.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

11

 

ISPOSTAVA POŽEGA – ukupno

33

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU POŽEGA

79


 


 

PODRUČNI URED SLAVONSKI BROD

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

7

2.

Služba za nadzor

1

2.1.

Odjel za nadzor I

16

2.2.

Odjel za nadzor II

13

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

30

3.

Služba za ovrhu

13

4.

Služba za prekršajni postupak

3

5.

ISPOSTAVA NOVA GRADIŠKA

16

6.

ISPOSTAVA OKUČANI

5

7.

ISPOSTAVA SLAVONSKI BROD

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

7.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

24

7.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

21

 

ISPOSTAVA SLAVONSKI BROD – ukupno

48

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU SLAVONSKI BROD

129


 


 

PODRUČNI URED ZADAR

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

7

2.

Služba za nadzor

1

2.1.

Odjel za nadzor I

17

2.2.

Odjel za nadzor II

17

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

35

3.

Služba za ovrhu

12

4.

Služba za prekršajni postupak

5

5.

ISPOSTAVA BIOGRAD NA MORU

11

6.

ISPOSTAVA BENKOVAC

6

7.

ISPOSTAVA GRAČAC

4

8.

ISPOSTAVA OBROVAC

6

9.

ISPOSTAVA PAG

6

10.

ISPOSTAVA ZADAR

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

10.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

32

10.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

26

 

ISPOSTAVA ZADAR – ukupno

60

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU ZADAR

159
 

PODRUČNI URED ŠIBENIK

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

1.

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

7

2.

Služba za nadzor

1

2.1.

Odjel za nadzor I

11

2.2.

Odjel za nadzor II

11

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

23

3.

Služba za ovrhu

14

4.

Služba za prekršajni postupak

3

5.

ISPOSTAVA DRNIŠ

8

6.

ISPOSTAVA KNIN

7

7.

ISPOSTAVA ŠIBENIK

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

7.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

22

7.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

16

 

ISPOSTAVA ŠIBENIK – ukupno

40

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU ŠIBENIK

107


 


 

PODRUČNI URED VUKOVAR

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

10

2.

Služba za nadzor

1

2.1.

Odjel za nadzor I

14

2.2.

Odjel za nadzor II

13

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

28

3.

Služba za ovrhu

12

4.

Služba za prekršajni postupak

3

5.

ISPOSTAVA VINKOVCI

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

5.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

17

5.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

15

 

ISPOSTAVA VINKOVCI – ukupno

35

6.

ISPOSTAVA VUKOVAR

18

7.

ISPOSTAVA ŽUPANJA

18

8.

ISPOSTAVA ILOK

5

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU VUKOVAR

136


 


 

PODRUČNI URED DUBROVNIK

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

7

2.

Služba za nadzor

1

2.1.

Odjel za nadzor I

11

2.2.

Odjel za nadzor II

12

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

24

3.

Služba za ovrhu

13

4.

Služba za prekršajni postupak

3

5.

ISPOSTAVA DUBROVNIK

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

22

5.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

18

 

ISPOSTAVA DUBROVNIK – ukupno

42

6.

ISPOSTAVA KORČULA

15

7.

ISPOSTAVA LASTOVO

3

8.

ISPOSTAVA METKOVIĆ

12

9.

ISPOSTAVA PLOČE

8

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU DUBROVNIK

134


 


 

PODRUČNI URED ČAKOVEC

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

1.

Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa

7

2.

Služba za nadzor

1

2.1.

Odjel za nadzor I

12

2.2.

Odjel za nadzor II

12

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

25

3.

Služba za ovrhu

14

4.

Služba za prekršajni postupak

4

5.

ISPOSTAVA ČAKOVEC

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

5.1.

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

25

5.2.

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

17

 

ISPOSTAVA ČAKOVEC – ukupno

45

6.

ISPOSTAVA MURSKO SREDIŠĆE

7

7.

ISPOSTAVA PRELOG

14

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU ČAKOVEC

121

POREZNA UPRAVA – ukupno

4982

CARINSKA UPRAVASREDIŠNJI URED

 

neposredno u Središnjem uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

1.

SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE SREDIŠNJEG UREDA – URED RAVNATELJA

1

 

– neposredno u sektoru

1

1.1.

Služba za statističko izvješćivanje, strateško planiranje i zajedničke poslove

1

1.1.1.

Odjel za statističko izvješćivanje, strateško planiranje i zajedničke poslove

10

1.1.2.

Odjel za INTRASTAT

65

1.2.

Služba za operativnu komunikaciju i podršku informacijsko-komunikacijskim sustavima (Help Desk)

50

 

SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

SREDIŠNJEG UREDA – URED RAVNATELJA- ukupno

128

2.

SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU

1

 

neposredno u sektoru

1

2.1.

Služba za europske poslove

8

2.2.

Služba za međunarodnu suradnju

8

 

SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I

MEĐUNARODNU SURADNJU – ukupno

18

3.

SEKTOR ZA UNUTARNJI NADZOR I KONTROLU

1

 

-neposredno u sektoru

2

3.1.

Odjel za unutarnju kontrolu Zagreb

5

3.2.

Odjel za unutarnju kontrolu Split

5

3.3.

Odjel za unutarnju kontrolu Rijeka

5

3.4.

Odjel za unutarnju kontrolu Osijek

5

3.5.

Odjel za unutarnji nadzor

6

 

SEKTOR ZA UNUTARNJI NADZOR I KONTROLU – ukupno

29

4.

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, PRAVNE I ORGANIZACIJSKE POSLOVE

1

 

-neposredno u sektoru

1

4.1.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

30

4.2.

Služba za organizaciju i pravne poslove

11

4.3.

Služba, Carinski centar za obuku

10

 

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM

POTENCIJALIMA, PRAVNE I ORGANIZACIJSKE POSLOVE – ukupno

53

5.

SEKTOR ZA FINANCIJE

1

 

-neposredno u sektoru

1

5.1.

Služba za obvezna davanja

1

5.1.1.

Odjel za carinska davanja i tradicionalna vlastita sredstva

6

5.1.2.

Odjel za trošarinska i porezna davanja

5

5.1.3.

Odjel za osiguranje duga

5

5.2.

Služba za računovodstvo

15

5.3.

Služba za nabavu i upravljanje imovinom

1

5.3.1.

Odjel za nabavu

10

5.3.2.

Odjel za upravljanje imovinom

10

 

SEKTOR ZA FINANCIJE – ukupno

55

6.

SEKTOR ZA CARINSKI SUSTAV I PROCEDURE

1

 

– neposredno u sektoru

2

6.1.

Služba za carinski sustav

1

6.1.1.

Odjel za carinsko-porezni sustav

6

6.1.2.

Odjel za carinsko-sigurnosni sustav

5

6.2.

Služba za carinske procedure

1

6.2.1.

Odjel za provedbu carinskih procedura

6

6.2.2.

Odjel za pojednostavnjenja

5

6.2.3.

Odjel za carinsko upravni i prekršajni postupak

5

6.3.

Služba za provozni postupak i granične procedure

8

 

SEKTOR ZA CARINSKI SUSTAV I PROCEDURE – ukupno

40

7.

SEKTOR ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE

1

 

-neposredno u sektoru

1

7.1.

Služba za trošarinski sustav

1

7.1.1.

Odjel za normativne poslove

6

7.1.2.

Odjel za provedbene poslove harmoniziranog trošarinskog sustava

5

7.2.

Služba za trošarinske postupke

1

7.2.1.

Odjel za duhanske proizvode, alkohol i označavanje markicama

7

7.2.2.

Odjel za energente i električnu energiju

5

7.2.3.

Trošarinski odjel za vezu

5

7.3.

Služba za posebne poreze

8

 

SEKTOR ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE – ukupno

40

8.

SEKTOR ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO

1

 

-neposredno u sektoru

1

8.1.

Služba za carinsku tarifu

1

8.1.1.

Odjel za carinsku tarifu

9

8.1.2.

Odjel za TARIC i kvote

15

8.1.3.

Odjel za agrarnu i trgovinsku politiku

5

8.2.

Služba za carinsku vrijednost i podrijetlo

1

8.2.1.

Odjel za carinsku vrijednost

6

8.2.2.

Odjel za podrijetlo robe

9

8.3.

Služba za carinski laboratorij

22

8.4.

Služba za provedbu tarifnih mjera

1

8.4.1.

Odjel za provedbu tarifnih mjera Zagreb

10

8.4.2.

Odjel za provedbu tarifnih mjera Rijeka

8

8.4.3.

Odjel za provedbu tarifnih mjera Split

8

8.4.4.

Odjel za provedbu tarifnih mjera Osijek

8

 

SEKTOR ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO – ukupno

105

9.

SEKTOR ZA NADZOR

1

 

-neposredno u sektoru

3

9.1.

Služba za upravljanje rizicima

12

9.2.

Služba za carinske istrage

1

9.2.1.

Odjel za istrage carinskih prijevara

7

9.2.2.

Odjel za kontrolu robe s ograničenjima

15

9.3.

Služba za mobilne jedinice

1

 

neposredno u službi

9

9.3.1.

Odjel za mobilne jedinice Zagreb

40

9.3.2.

Odjel za mobilne jedinice Rijeka

30

9.3.3.

Odjel za mobilne jedinice Osijek

35

9.3.4.

Odjel za mobilne jedinice Split

25

9.3.5.

Odjel za mobilne jedinice Ploče

30

9.3.6.

Odjel za mobilne jedinice Zadar

15

9.3.7.

Odjel za mobilne jedinice Varaždin

15

9.4.

Služba za inspekcijski nadzor i provjere

9

 

SEKTOR ZA NADZOR – ukupno

248

10.

SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV

1

 

– neposredno u sektoru

1

10.1.

Služba za informacijsku tehnologiju i planiranje informacijskog sustava

11

10.2.

Služba za razvoj i uvođenje aplikativnih rješenja

13

 

SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV, STATISTIKE I ANALIZE – ukupno

26

 

UKUPNO – SREDIŠNJI URED

747
1.

CARINARNICA I ZAGREB

1

 

neposredno u carinarnici

5

1.1.

Služba za upravni postupak

16

1.2.

Služba za prekršajni postupak

16

1.3.

Služba za nadzor

1

1.3.1.

Odjel za inspekcijski nadzor

12

1.3.2.

Odjel za provjere

18

1.3.3.

Odjel za upravljanje rizicima i istrage

9

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

40

1.4.

Služba za trošarine i posebne poreze

1

1.4.1.

Odjel za trošarine

20

1.4.2.

Odjel za posebne poreze

14

 

SLUŽBA ZA

TROŠARINE I POSEBNE POREZE – ukupno

35

1.5.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

1

1.5.1.

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

22

1.5.2.

Odjel za obvezna davanja

20

1.5.3.

Odjel za računovodstvo

10

 

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE – ukupno

53

1.6.

Centralna služba za provozni postupak

26

A)

Carinske ispostave I. kategorije

386

1

Carinska ispostava Macelj (granična)

65

1.1.

Carinski odjeljak I Klenovac Humski (pogranični)

1

1.2.

Carinski odjeljak I Mali Tabor (pogranični)

1

1.3.

Carinski odjeljak I Luke Poljanske (pogranični)

1

1.4.

Carinski odjeljak I Plavić (pogranični)

1

1.5.

Carinski odjeljak I Draše (pogranični)

1

2

Carinska ispostava Jankomir (robna)

55

2.1.

Carinski odjeljak I Slobodna zona Zagreb (robni)

5

3

Carinska ispostava Krapina (robna)

21

3.1.

Carinski odjeljak I Slobodna zona Krapina (robni)

4

3.2.

Carinski odjeljak I Luka (robni)

4

4.

Carinska ispostava Zapadni kolodvor (robna)

25

5.

Carinska ispostava Zračna luka Zagreb (robno-granična)

70

6.

Carinska ispostava Žitnjak (robna)

40

7.

Carinska ispostava Bregana (robno-granična)

75

7.1.

Carinski odjeljak I Harmica (granični)

10

7.2.

Carinski odjeljak I Bregana Naselje (granični)

3

7.3.

Carinski odjeljak I Donji Čemehovec (pogranični)

2

7.4.

Carinski odjeljak I Kraj Donji (pogranični)

1

7.5.

Carinski odjeljak I Novo Selo Žumberačko (pogranični)

1

B)

Carinske ispostave II. kategorije

245

1.

Carinska ispostava Jurovski Brod (granična)

26

1.1.

Carinski odjeljak I Vivodina (pogranični)

1

1.2.

Carinski odjeljak I Obrež (pogranični)

1

1.3.

Carinski odjeljak I Pravutina (pogranični)

2

1.4.

Carinski odjeljak I Prilišće (pogranični)

1

1.5.

Carinski odjeljak I Brezovica (pogranični)

1

1.6.

Carinski odjeljak I Kašt (pogranični)

1

2.

Carinska ispostava Dvor (robno-granična)

16

2.1.

Carinski odjeljak I Hrvatska Kostajnica (granični)

9

2.2.

Carinski odjeljak I Hrvatska Dubica (granični)

7

2.3.

Carinski odjeljak I Volinja (granični)

5

2.4.

Carinski odjeljak I Obljaj (pogranični)

2

3.

Carinska ispostava Lupinjak (granična)

21

3.1.

Carinski odjeljak I Razvor (granični)

11

3.2.

Carinski odjeljak I Hum na Sutli (granični)

5

3.3.

Carinski odjeljak I Mihanović Dol (granični)

1

3.4.

Carinski odjeljak I Miljana (granični)

1

4.

Carinska ispostava Maljevac (granična)

21

4.1.

Carinski odjeljak I Gejkovac (pogranični)

2

4.2.

Carinski odjeljak I Pašin Potok (pogranični)

2

4.3.

Carinski odjeljak I Bogovolja (pogranični)

2

4.4.

Carinski odjeljak I Kordunski Ljeskovac (pogranični)

2

5.

Carinska ispostava Karlovac (robna)

15

5.1.

Carinski odjeljak I Pribanjci (granična)

9

6.

Carinska ispostava Sisak (robna)

10

7.

Carinska ispostava Kutina (robna)

10

8.

Carinska ispostava Pošta Zagreb (robno-granična)

20

9.

Carinska ispostava Jasenovac (robno-granična)

21

10.

Carinska ispostava Željeznički kolodvor Zagreb (robno-granična)

20

 

CARINARNICA I ZAGREB – ukupno

823

2.

CARINARNICA I RIJEKA

1

 

neposredno u carinarnici

5

2.1.

Služba za upravni postupak

10

2.2.

Služba za prekršajni postupak

10

2.3.

Služba za nadzor

1

2.3.1.

Odjel za inspekcijski nadzor

7

2.3.2.

Odjel za provjere

10

2.3.3.

Odjel za upravljanje rizicima i istrage

7

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

25

2.4.

Služba za trošarine i posebne poreze

1

2.4.1.

Odjel za trošarine

8

2.4.2.

Odjel za posebne poreze

9

 

SLUŽBA ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE – ukupno

18

2.5.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

1

2.5.1.

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

27

2.5.2.

Odjel za obvezna davanja

12

2.5.3.

Odjel za računovodstvo

11

 

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE – ukupno

51

A)

Carinske ispostave I. kategorije

240

1.

Carinska ispostava Pasjak (granična)

35

1.1.

Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Šapjane (granični)

8

1.2.

Carinski odjeljak I Vele Mune (pogranični)

1

2.

Carinska ispostava Kaštel (granična)

28

2.1.

Carinski odjeljak I Lucija (pogranični)

2

3.

Carinska ispostava Škrljevo (robna)

34

4.

Carinska ispostava Rupa (robno-granična)

46

4.1.

Carinski odjeljak I Lipa (pogranični)

1

5.

Carinska ispostava Luka Rijeka (robno-granična)

77

5.1.

Carinski odjeljak I Bakar (robno-granični)

8

B)

Carinske ispostave II. kategorije

187

1.

Carinska ispostava Brod na Kupi (granična)

10

1.1.

Carinski odjeljak I Blaževci (pogranični)

4

2.

Carinska ispostava Požane (granična)

20

2.1.

Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Lupoglav (granični)

2

2.2.

Carinski odjeljak I Slum (pogranični)

2

2.3.

Carinski odjeljak I Jelovice (granični)

5

3.

Carinska ispostava Plovanija (granična)

20

4.

Carinska ispostava Pazin (robna-granična)

12

4.1.

Carinski odjeljak I Poreč – Parenzo (granični)

4

4.2.

Carinski odjeljak I Zračna luka Vrsar – Orsera (granični, sezonski)

0

5.

Carinska ispostava Pošta Rijeka (robna)

8

6.

Carinska ispostava Prezid (robno-granična)

10

6.1.

Carinski odjeljak I Zamost (pogranični)

2

6.2.

Carinski odjeljak I Čabar (pogranični)

2

6.3.

Carinski odjeljak I Prezid I (pogranični)

2

7.

Carinska ispostava Omišalj (robno-granična)

12

7.1.

Carinski odjeljak I Mali Lošinj (robno-granična)

4

8.

Carinska ispostava Zračna luka Pula – Pola (robno-granična)

10

8.1.

Carinski odjeljak I Rovinj – Rovigno (granični)

4

9.

Carinska ispostava Labin (robno-granična)

7

9.1.

Carinski odjeljak I Bršica (granični)

5

9.2.

Carinski odjeljak I Luka Plomin (granični)

1

10.

Carinska ispostava Luka Pula – Pola (robno-granična)

15

10.1.

Carinski odjeljak I Slobodna zona Pula – Pola (robni)

5

11.

Carinska ispostava Buje – Buie (robno-granična)

15

11.1.

Carinski odjeljak I Umag – Umago (robno-granični)

6

11.2.

Carinski odjeljak I Novigrad – Cittanova (granični, sezonski)

0

11.3.

Carinski odjeljak I Marina Umag – Umago (granični, sezonski)

0

 

CARINARNICA I RIJEKA – ukupno

547

3.

CARINARNICA I OSIJEK

1

 

neposredno u carinarnici

5

3.1.

Služba za upravni postupak

10

3.2.

Služba za prekršajni postupak

14

3.3.

Služba za nadzor

1

3.3.1.

Odjel za inspekcijski nadzor

7

3.3.2.

Odjel za provjere

7

3.3.3.

Odjel za upravljanje rizicima i istrage

5

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

20

3.4.

Služba za trošarine i posebne poreze

1

3.4.1.

Odjel za trošarine

5

3.4.2.

Odjel za posebne poreze

5

 

SLUŽBA ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE – ukupno

11

3.5.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

1

3.5.1.

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

23

3.5.2.

Odjel za obvezna davanja

11

3.5.3.

Odjel za računovodstvo

10

 

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE – ukupno

45

A)

Carinske ispostave I. kategorije

306

1.

Carinska ispostava Bajakovo (robno-granična)

100

2.

Carinska ispostava Slavonski Brod (robno-granična)

36

2.1.

Carinski odjeljak I Slobodna zona Slavonski Brod (robni)

4

3.

Carinska ispostava Osijek (robno-granična)

20

3.1.

Carinski odjeljak I Pošta Osijek (robni)

6

3.2.

Carinski odjeljak I Slobodna zona Osijek (robni)

3

3.3.

Carinski odjeljak I Zračna luka Osijek (robno-granični)

2

4.

Carinska ispostava Vinkovci – Tovarnik (robno-granična)

21

5.

Carinska ispostava Županja – most (robno-granična)

35

5.1.

Carinski odjeljak I Burumi (pogranični, sezonski)

1

6.

Carinska ispostava Stara Gradiška (robno-granična)

50

6.1.

Carinski odjeljak I Davor (pogranični)

1

7.

Carinska ispostava Erdut (robno-granična)

27

B)

Carinske ispostave II. Kategorije

177

1.

Carinska ispostava Gunja (granična)

18

1.1.

Carinski odjeljak I Strošinci (pogranični)

1

2.

Carinska ispostava Duboševica (granična)

20

2.1.

Carinski odjeljak I Baranjsko Petrovo Selo (granični)

5

2.2.

Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Beli Manastir (robno-granični)

5

3.

Carinska ispostava Tovarnik (granična)

19

4.

Carinska ispostava Batina (granična)

9

5.

Carinska ispostava Vukovar (robno-granična)

9

5.1.

Carinski odjeljak I Slobodna zona Vukovar (robni)

4

6.

Carinska ispostava Ilok (robno-granična)

18

6.1.

Carinski odjeljak I Ilok I (granični)

5

6.2.

Carinski odjeljak I Ilok II (granični)

5

6.3.

Carinski odjeljak I Ilok III (granični)

5

6.4.

Carinski odjeljak I Bapska (granični)

1

7.

Carinska ispostava Slavonski Šamac (robno-granična)

32

7.1.

Carinski odjeljak I Svilaj (pogranični)

4

7.2.

Carinski odjeljak I Dubočica (pogranični)

1

8.

Carinska ispostava Donji Miholjac – most (robno-granična)

16

 

CARINARNICA I OSIJEK – ukupno

589

4.

CARINARNICA I SPLIT

1

 

neposredno u carinarnici

5

4.1.

Služba za upravni postupak

10

4.2.

Služba za prekršajni postupak

11

4.3.

Služba za nadzor

1

4.3.1.

Odjel za inspekcijski nadzor

7

4.3.2.

Odjel za provjere

7

4.3.3.

Odjel za upravljanje rizicima i istrage

5

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

20

4.4.

Služba za trošarine i posebne poreze

1

4.4.1.

Odjel za trošarine

5

4.4.2.

Odjel za posebne poreze

5

 

SLUŽBA ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE – ukupno

11

4.5.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

1

4.5.1.

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

13

4.5.2.

Odjel za obvezna davanja

7

4.5.3.

Odjel za računovodstvo

8

 

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE – ukupno

29

A)

Carinske ispostave I. kategorije

98

1.

Carinska ispostava Sjeverna Luka (robna)

30

2.

Carinska ispostava Luka Split (robno-granična)

30

2.1.

Carinski odjeljak I Slobodna zona Split (robni)

11

2.2.

Carinski odjeljak I Komiža (granični, sezonski)

0

2.3.

Carinski odjeljak I Vis (granični, sezonski)

0

2.4.

Carinski odjeljak I Hvar (granični, sezonski)

0

2.5.

Carinski odjeljak I Stari Grad (granični, sezonski)

0

3.

Carinska ispostava Šibenik (robno-granična)

27

3.1.

Carinski odjeljak I Primošten (granični, sezonski)

0

3.2.

Carinski odjeljak I Žirje-Muna (granični, sezonski)

0

B)

Carinske ispostave II. kategorije

160

1.

Carinska ispostava Kamensko (granična)

21

1.1.

Carinski odjeljak I Aržano (granični)

13

1.2.

Carinski odjeljak I Bili Brig (pogranični)

1

1.3.

Carinski odjeljak I Aržano Pazar (pogranični)

1

2.

Carinska ispostava Strmica (granična)

16

3.

Carinska ispostava Pošta Split (robna)

6

4.

Carinska ispostava Dugopolje (robna)

16

5.

Carinska ispostava Zračna luka Split (robno-granična)

21

5.1.

Carinski odjeljak I Brač (granični, sezonski)

0

6.

Carinska ispostava Vinjani Donji (robno-granična)

35

6.1.

Carinski odjeljak I Vinjani Gornji (granični)

13

6.2.

Carinski odjeljak I Dvorine (pogranični)

1

6.3.

Carinski odjeljak I Ričice (pogranični)

1

6.4.

Carinski odjeljak I Jovića Most (pogranični)

1

6.5.

Carinski odjeljak I Sebišina (pogranični)

1

6.6.

Carinski odjeljak I Slivno (pogranični)

1

7.

Carinska ispostava Orah (granična)

11

7.1.

Carinski odjeljak I Podprolog (pogranični)

1

 

CARINARNICA I SPLIT – ukupno

345

5.

CARINARNICA I PLOČE

1

 

neposredno u carinarnici

3

5.1.

Služba za upravni postupak

8

5.2.

Služba za prekršajni postupak

8

5.3.

Služba za nadzor

1

5.3.1.

Odjel za inspekcijski nadzor

5

5.3.2.

Odjel za provjere

5

5.3.3.

Odjel za upravljanje rizicima i istrage

5

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

16

5.4.

Služba za trošarine i posebne poreze

1

5.4.1.

Odjel za trošarine

5

5.4.2.

Odjel za posebne poreze

5

 

SLUŽBA ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE – ukupno

11

5.5.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

1

5.5.1.

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

9

5.5.2.

Odjel za obvezna davanja

5

5.5.3.

Odjel za računovodstvo

7

 

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE – ukupno

22

A)

Carinske ispostave I. kategorije

110

1.

Carinska ispostava Karasovići (robno-granična)

31

1.1.

Carinski odjeljak I Vitaljina (granični)

5

2.

Carinska ispostava Metković (robno-granična)

34

3.

Carinska ispostava Luka Ploče (robno-granična)

40

B)

Carinske ispostave II. kategorije

132

1.

Carinska ispostava Gornji Brgat (granična)

10

2.

Carinska ispostava Zaton Doli (granična)

17

2.1.

Carinski odjeljak I Imotica (pogranični)

1

2.2.

Carinski odjeljak I Čepikuće (pogranični)

1

2.3.

Carinski odjeljak I Slano (pogranični)

0

3.

Carinska ispostava Mali Prolog (granična)

11

4.

Carinska ispostava Klek (granična)

17

4.1.

Carinski odjeljak I Vukov Klanac (pogranični)

0

5.

Carinska ispostava Pošta Dubrovnik (robno-granična)

4

6.

Carinska ispostava Dubrovnik (robno-granična)

17

7.

Carinska ispostava Zračna luka Dubrovnik (robno-granična)

17

7.1.

Carinski odjeljak I Cavtat (granični, sezonski)

0

8.

Carinska ispostava Željeznički kolodvor i Luka Metković (robno-granična)

10

8.1.

Carinski odjeljak I Gabela I (granični)

9

8.2.

Carinski odjeljak I Prud (granični)

5

8.3.

Carinski odjeljak I Gabela II (pogranični)

1

8.4.

Carinski odjeljak I Unka (pogranični)

1

9.

Carinska ispostava Korčula (robno-granična)

6

9.1.

Carinski odjeljak I Vela Luka (robno-granična)

4

9.2.

Carinski odjeljak I Ubli Lastovo (granični)

1

 

CARINARNICA I PLOČE – ukupno

311

6.

CARINARNICA I ZADAR

1

 

neposredno u carinarnici

3

6.1.

Služba za upravni postupak

8

6.2.

Služba za prekršajni postupak

8

6.3.

Služba za nadzor

1

6.3.1.

Odjel za inspekcijski nadzor

5

6.3.2.

Odjel za provjere

5

6.3.3.

Odjel za upravljanje rizicima i istrage

5

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

16

6.4.

Služba za trošarine i posebne poreze

1

6.4.1.

Odjel za trošarine

5

6.4.2.

Odjel za posebne poreze

5

 

SLUŽBA ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE – ukupno

11

6.5.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

1

6.5.1.

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

12

6.5.2.

Odjel za obvezna davanja

5

6.5.3.

Odjel za računovodstvo

5

 

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE – ukupno

23

A)

Carinske ispostave I. kategorije

32

1.

Carinska ispostava Zadar (robno-granična)

30

1.1.

Carinski odjeljak I Sali (granični, sezonski)

0

1.2.

Carinski odjeljak I Božava (granični, sezonski)

0

1.3.

Carinski odjeljak I Senj (robno-granični)

2

B)

Carinske ispostave II. kategorije

54

1.

Carinska ispostava Ličko Petrovo Selo (granična)

30

1.1.

Carinski odjeljak I Užljebić (granični)

5

1.2.

Carinski odjeljak I Donji Vaganac (pogranični, sezonski)

0

1.3.

Carinski odjeljak I Ličko Dugo Polje (granični)

3

1.4.

Carinski odjeljak I Lička Kaldrma (pogranični)

3

2.

Carinska ispostava Gospić (robna)

3

3.

Carinska ispostava Zračna luka Zadar (robno-granična)

10

 

CARINARNICA I ZADAR – ukupno

156

7.

CARINARNICA I VARAŽDIN

1

 

neposredno u carinarnici

3

7.1.

Služba za upravni postupak

10

7.2.

Služba za prekršajni postupak

10

7.3.

Služba za nadzor

1

7.3.1.

Odjel za inspekcijski nadzor

6

7.3.2.

Odjel za provjere

8

7.3.3.

Odjel za upravljanje rizicima i istrage

5

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

20

7.4.

Služba za trošarine i posebne poreze

1

7.4.1.

Odjel za trošarine

8

7.4.2.

Odjel za posebne poreze

7

 

SLUŽBA ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE – ukupno

16

7.5.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

1

7.5.1.

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

19

7.5.2.

Odjel za obvezna davanja

7

7.5.3.

Odjel za računovodstvo

8

 

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE – ukupno

35

A)

Carinske ispostave I. kategorije

144

1.

Carinska ispostava Varaždin (robna)

34

1.1.

Carinski odjeljak I Slobodna zona Varaždin (robni)

4

1.2.

Carinski odjeljak I Pošta Varaždin (robni)

6

2.

Carinska ispostava Goričan (robno-granična)

70

3.

Carinska ispostava Čakovec (robno-granična)

24

3.1.

Carinski odjeljak I Murakeresztur (granični)

6

B)

Carinske ispostave II. kategorije

171

1.

Carinska ispostava Mursko Središće (granična)

21

1.1.

Carinski odjeljak I Bukovje (granični)

5

1.2.

Carinski odjeljak I Sveti Martin na Muri (pogranični)

2

2.

Carinska ispostava Trnovec (granična)

25

2.1.

Carinski odjeljak I Banfi (pogranični)

5

2.2.

Carinski odjeljak I Preseka (pogranični)

2

3.

Carinska ispostava Gola (granična)

13

4.

Carinska ispostava Terezino Polje (granična)

17

5.

Carinska ispostava Dubrava Križovljanska (granična)

28

5.1.

Carinski odjeljak I Otok Virje (granični)

10

5.2.

Carinski odjeljak I Cvetlin (pogranični)

5

5.3.

Carinski odjeljak I Gornja Voća (pogranični)

2

6.

Carinska ispostava Koprivnica (robna)

12

6.1.

Carinski odjeljak I Gyekenyes (granični)

9

6.2.

Carinski odjeljak I Bjelovar (robni)

7

7.

Carinska ispostava Virovitica (robna)

8

 

CARINARNICA I VARAŽDIN – ukupno

410

 

UKUPNO CARINARNICE

3181

 

UKUPNO CARINSKA UPRAVA

3928
MINISTARSTVO FINANCIJA – UKUPNO

9629

67 20.06.2012 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija