Pravilnik o vrstama nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica Ministarstva unutarnjih poslova te uvjetima i postupku njihove dodjele

NN 67/2012 (20.6.2012.), Pravilnik o vrstama nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica Ministarstva unutarnjih poslova te uvjetima i postupku njihove dodjele

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1575

Na temelju članka 84. stavka 4. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O VRSTAMA NAGRADA, MEDALJA, PRIZNANJA I ZAHVALNICA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA, TE UVJETIMA I POSTUPKU NJIHOVE DODJELE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Nagrade, medalje, priznanja i zahvalnice Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) dodjeljuju se policijskim službenicima.

Drugim državnim službenicima, državnim i drugim tijelima, jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave, organizacijama, zajednicama, građanima, udrugama građana i stranim državljanima Ministarstvo može dodijeliti priznanje i zahvalnicu.

Ministarstvo može dodijeliti priznanje i zahvalnicu policijskim službenicima stranih država za ostvarenu međunarodnu policijsku suradnju ili uspješno provedeno kriminalističko istraživanje.

Nagrade i priznanja Ministarstva su:

1. godišnja nagrada,

2. prigodna nagrada,

3. medalja,

4. priznanje i

5. zahvalnica.

II. GODIŠNJA NAGRADA

Članak 2.

Godišnja nagrada dodjeljuje se policijskim službenicima za iznimne radne rezultate koji su izravno utjecali na učinkovito, stručno i profesionalno obavljanje policijskih poslova na razini Ministarstva.

Godišnja nagrada dodjeljuje se za razdoblje od 1. rujna prethodne godine do 31. kolovoza tekuće kalendarske godine.

Godišnja nagrada može se dodijeliti svake godine, u pravilu kao jedna skupna i jedna pojedinačna nagrada.

Skupna nagrada može se dodijeliti skupini od, u pravilu, najmanje tri do najviše dvadeset policijskih službenika.

Članak 3.

Skupna godišnja nagrada dodjeljuje se policijskim službenicima koji su u obavljanju policijskih poslova zajedno djelovali pod rukovođenjem nadređene osobe ili su samoinicijativno djelovali, za akciju:

1. koja je značajno utjecala na povećanu sigurnost i zaštitu ljudi i imovine, ili

2. u kojoj su policijski službenici iskazali iznimnu hrabrost, požrtvovnost ili spretnost, ili

3. koja je u javnosti proizvela osobito pozitivan stav i povjerenje u službu, ili

4. planiranoj i izvedenoj stručnošću i inventivnošću kojom se unapređuje taktika i metodologija policijskog postupanja te koja će se u službi koristiti kao pravilo (standard) postupanja.

Nagrada iz stavka 1. ovoga članka može se dodijeliti i policijskim službenicima koji su rezultatima rada pridonijeli poboljšanju kvalitete, efikasnosti i ekonomičnosti rada službe.

Članak 4.

Pojedinačna godišnja nagrada dodjeljuje se policijskom službeniku iz razloga utvrđenih člankom 2. stavak 1. i člankom 3. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Godišnja nagrada dodjeljuje se u novčanom iznosu koji se:

– za pojedinca isplaćuje u visini tri prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u prethodnoj godini u Republici Hrvatskoj.

– za skupinu isplaćuje za svakog člana skupine u visini dvije prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u prethodnoj godini u Republici Hrvatskoj.

Pored novčanog iznosa za godišnju nagradu dodjeljuje se i Plaketa.

Velika plaketa izrađena je od »TOMBAK« materijala pasiviziranog u boji zlata, promjera 70 mm i težine 135 g. Na prednjoj strani na zrakastoj podlozi ispisana su slova RH okružena hrvatskim pleterom. Ispod slova RH nalazi se traka na kojoj su ispisana slova MUP. Na donjem dijelu Plakete ispod hrvatskog pletera ispisana je riječ MINISTAR. Plaketa je smještena u kućištu od prozirnog pleksi-stakla u plavoj kutiji.

Mala plaketa izrađena je od patiniranog »TOMBAK« materijala u boji srebra, promjera 40 mm i težine 26 g. Na prednjoj strani na zrakastoj podlozi ispisana su slova RH okružena hrvat-skim pleterom. Ispod slova RH nalazi se traka na kojoj su ispisana slova MUP. Na donjem dijelu Plakete ispod hrvatskog pletera ispisana je riječ MINISTAR. Plaketa je smještena u kućištu od prozirnog pleksi-stakla u plavoj kutiji.

Velika plaketa dodjeluje se policijskom službeniku kojem je dodjeljena pojedinačna godišnja nagrada, dok se mala plaketa dodjeluje svakom članu skupine kojem je dodjeljena skupna godišnja nagrada.

III. PRIGODNA NAGRADA

Članak 6.

Prigodna nagrada dodjeljuje se pojedincu i skupini za djelo ili izvedenu akciju kojima se osobito pridonosi zaštiti života, prava, sigurnosti i nepovredivosti osobe ili zaštiti imovine; kojima su postignuti iznimni rezultati u sprječavanju i otkrivanju kaznenih djela ili prekršaja ili njihovih počinitelja, ili sprječavanju svih oblika terorističkog djelovanja, ili u obavljanju poslova vještačenja, nadzora državne granice, poslova sa strancima, zaštite osoba i objekata od posebnog interesa, održavanju javnog reda i mira, sigurnosti prometa na cestama, zračnog i pomorskog prometa te drugim policijskim poslovima, kao i za aktivnosti koje su dale dodatni doprinos javnom predstavljanju policije i njenom uključivanju u društvenu zajednicu.

Članak 7.

Prigodna nagrada dodjeljuje se u novcu i to pojedincu i skupini.

Prigodna nagrada dodjeljuje se pojedincu u visini 50% prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u prethodnoj godini u Republici Hrvatskoj.

Prigodna nagrada za skupinu dodjeljuje se u visini 20% prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u prethodnoj godini u Republici Hrvatskoj, za svakog člana skupine.

IV. MEDALJA

Članak 8.

Medalja se dodjeljuje zaslužnim policijskim službenicima za izuzetni pothvat u policijskom postupanju čije je djelovanje izravno utjecalo na zaštitu i spašavanje života te tjelesnog integriteta osobe, kao i na zaštitu i spašavanje imovine većeg opsega, izlažući pri tom opasnosti vlastiti život ili tjelesni integritet.

Medalja se izrađuje unikatnim lijevanjem u patiniranoj leguri, zlatne je boje, okruglog oblika, promjera 40 mm, debljine 2 mm. Na jednoj strani medalje nalazi se utisnuti lik Svetog Mihaela, a na drugoj strani utisnuti oblik službene značke policije na kojoj se, umjesto broja značke, nalazi natpis tiskanim slovima: »ZA IZUZETNI POTHVAT U POLICIJSKOM POSTUPANJU«.

Medalju drži metalna pločica s kopčom u obliku romboida dimenzija 45 x 25 mm koja je obavijena platnenom trakom crveno-bijelo-plave boje (izgled hrvatske trobojnice).

V. PRIZNANJE

Članak 9.

Priznanje se dodjeljuje policijskim službenicima za kontinuiran, višegodišnji doprinos na unapređenju rada i ugleda Ministarstva, te za istaknuto djelovanje u zaštiti temeljnih ustavnih prava i sloboda građana.

Ministarstvo može dodijeliti priznanje drugim državnim službenicima, državnim i drugim tijelima, jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave, organizacijama, zajednicama, građanima, udrugama građana i stranim državljanima, za suradnju, sudjelovanje ili pružanje pomoći policiji u obavljanju policijskih poslova te za širenje sigurnosne kulture i sigurnosti građana.

Ministarstvo može dodijeliti priznanje i policijskim službenicima stranih država za ostvarenu međunarodnu policijsku suradnju ili uspješno provedeno kriminalističko istraživanje.

Priznanje se može dodijeliti svake godine, u pravilu kao jedna pojedinačna i jedna skupna nagrada uz odgovarajuću primjenu odredaba ovog Pravilnika o postupku dodjele godišnje nagrade.

Pored priznanja, dodjeljuje se i mala Plaketa.

VI. ZAHVALNICA

Članak 10.

Zahvalnica se dodjeljuje policijskim službenicima Ministarstva koji su nesebično pomažući ostvarenju prava građana te na sličan način djelujući u njihovu korist, doprinijeli ugledu policije ili na drugi način dali dodatni doprinos policijskom djelovanju u zajednici, a na postupak dodjele zahvalnica na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika.

Zahvalnica se može dodijeliti i drugim državnim službenicima, državnim i drugim tijelima, te tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za izuzetan doprinos u suradnji na poduzimanju mjera radi ostvarenja sigurnosti građana i imovine te drugim tijelima, organizacijama, zajednicama, građanima, udrugama građana, stranim državljanima te policijskim službenicima stranih država za razvijanje partnerstva u sprječavanju ili otkrivanju nedopuštenog ponašanja i počinitelja, uz odgovarajuću primjenu odredaba ovog Pravilnika o postupku dodjele godišnje nagrade.

Pored zahvalnice, dodjeljuje se i mala Plaketa.

VII. POSTUPAK DODJELE NAGRADA, MEDALJA, PRIZNANJA I ZAHVALNICA

Članak 11.

Za postupak dodjele nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica u Ministarstvu se osniva Glavno povjerenstvo.

Predsjednik Glavnog povjerenstva je zamjenik ministra, a članovi su glavni ravnatelj policije i pomoćnik ministra nadležan za upravljanje ljudskim potencijalima.

U Glavnom povjerenstvu ustrojava se Povjerenstvo Ravnateljstva policije i Povjerenstvo za druge ustrojstvene jedinice.

Predsjednik Povjerenstva Ravnateljstva policije je glavni ravnatelj policije, a članovi su zamjenici glavnog ravnatelja policije, načelnici uprava u Ravnateljstvu policije, načelnik Policijske akademije, načelnik Operativno komunikacijskog centra policije, načelnik Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja 'Ivan Vučetić' i zapovjednik Zapovjedništva specijalne policije.

Predsjednik Povjerenstva za druge ustrojstvene jedinice je pomoćnik ministra nadležan za upravljanje ljudskim potencijalima, a članovi su tajnik Kabineta ministra i rukovoditelji uprava u sjedištu Ministarstva.

Za postupak dodjele nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica u policijskim upravama osniva se Povjerenstvo za policijsku upravu.

Predsjednik Povjerenstva za policijsku upravu je načelnik policijske uprave, koji rješenjem imenuje četiri člana Povjerenstva od kojih je jedan predstavnik sindikata.

Kada u pojedinoj policijskoj upravi djeluje više sindikata, njihovi predstavnici izabrat će zajedničkog predstavnika koji će biti član Povjerenstva za policijsku upravu.

Članak 12.

Glavno Povjerenstvo:

1. pokreće postupak dodjele godišnjih nagrada, priznanja i zahvalnica,

2. prikuplja i ocjenjuje prijedloge za dodjelu nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica,

3. utvrđuje i dostavlja ministru unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministru) prijedlog odluke o dodjeli nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica,

4. predlaže ministru osiguranje financijskih sredstava potrebnih za dodjelu nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica.

Povjerenstva iz članka 11. stavka 3. ovoga Pravilnika:

1. provode postupak dodjele godišnjih nagrada, priznanja i zahvalnica pokrenutog od strane Glavnog povjerenstva,

2. utvrđuju ispunjenje ovim Pravilnikom propisanih mjerila za dodjelu nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica te dostavljaju Glavnom povjerenstvu obrazložene prijedloge,

3. dodjeljuju prigodne nagrade i medalje.

Povjerenstvo policijske uprave prikuplja, obrazlaže i dostavlja prijedloge za dodjelu nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica Povjerenstvima iz članka 11. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Iznimno od članka 12. stavka 3. ovoga Pravilnika, načelnik policijske uprave, uz prethodnu suglasnost ministra, može dodijeliti prigodnu nagradu i medalju policijskom službeniku policijske uprave kojom rukovodi, sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Postupak dodjele godišnjih nagrada, priznanja i zahvalnica započinje najkasnije 1. rujna, a završava najkasnije 25. rujna kalendarske godine u kojoj se dodjeljuju.

Prijedlozi za dodjelu godišnjih nagrada, priznanja i zahvalnica dostavit će se Povjerenstvima iz članka 11. stavka 3. ovoga Pravilnika najkasnije do 5. rujna.

Povjerenstva iz članka 11. stavka 3. ovoga Pravilnika ocijenit će zaprimljene i obrazložene prijedloge za dodjelu godišnjih nagrada, priznanja i zahvalnica te ih dostaviti Glavnom povjerenstvu do 15. rujna.

Glavno povjerenstvo dostavit će ministru prijedloge odluka o dodjeli godišnjih nagrada, priznanja i zahvalnica najkasnije do 25. rujna.

Prijedlozi za dodjelu prigodnih nagrada i medalja dostavit će se Povjerenstvima iz članka 11. stavka 3. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana kada je učinjeno djelo, izvedena akcija ili pothvat, odnosno od dana saznanja za rezultat obavljenog posla.

Članak 15.

Najviše tri obrazložena prijedloga za dodjelu godišnje nagrade, priznanja i zahvalnice, Povjerenstvima iz članka 11. stavka 3. ovoga Pravilnika mogu dostaviti zamjenici glavnog ravnatelja policije, uprave Ministarstva u sjedištu, uprave u Ravnateljstvu policije, Policijska akademija, Operativno komunikacijski centar policije, Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja 'Ivan Vučetić', Zapovjedništvo specijalne policije i povjerenstva policijskih uprava.

Članak 16.

Prijedlog za dodjelu nagrade, medalje, priznanja i zahvalnice mora sadržavati:

– ime i prezime,

– naziv radnog mjesta i osobno zvanje policijskog službenika,

– ustrojstvenu jedinicu u kojoj je zaposlen,

– opis djela, akcije ili pothvata zbog koje se predlaže dodjela nagrade, medalje, priznanja ili zahvalnice,

– utvrđeno činjenično stanje i obrazloženje razloga za dodjelu nagrade, medalje, priznanja ili zahvalnice utvrđenih ovim Pravilnikom.

Odredbe stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na dodjelu zahvalnica iz članka 10. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Ministar dodjeljuje, a ministar ili osoba koju on ovlasti uručuje godišnju nagradu, priznanja i zahvalnice prigodom obilježavanja »Dana policije«, 29. rujna.

Predsjednici povjerenstva iz članka 11. stavka 4. i 5. ovoga Pravilnika ili osobe koje oni za to ovlaste, uručuju prigodne nagrade i medalje koje su povjerenstva dodijelila na temelju članka 12. stavka 2. točke 3. ovoga Pravilnika.

Načelnik policijske uprave uručuje prigodnu nagradu i medalju dodijeljenu na temelju članka 13. ovoga Pravilnika.

Članak 18.

Nagrade, medalje, priznanja i zahvalnice dodjeljuju se na svečani način i mogu se javno objaviti.

Neće se javno objaviti osobni podaci osobe, odnosno drugi podaci vezani uz dodjelu nagrade, medalje, priznanja i zahvalnice, ako bi njihova objava mogla ugroziti sigurnost osobe ili daljnje obavljanje policijskog posla ili ako bi se objavljivanjem ovih podataka otkrila tajna te ako osoba zatraži da se njeni osobni podaci ne objave.

VI. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 19.

Novčana sredstva za nagrade, medalje, priznanja i zahvalnice te materijalne troškove u svezi s njihovom dodjelom, osiguravaju se iz sredstava tekućih rashoda planiranih za rad Ministarstva u sjedištu.

Članak 20.

Izgled obrasca zahvalnice, godišnje nagrade i priznanja otisnuti su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o nagradama i priznanjima Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine«, broj: 149/2002. i 197/2003.).

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-57111/2011.

Zagreb, 12. lipnja 2012.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.67 20.06.2012 Pravilnik o vrstama nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica Ministarstva unutarnjih poslova te uvjetima i postupku njihove dodjele 67 20.06.2012 Pravilnik o vrstama nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica Ministarstva unutarnjih poslova te uvjetima i postupku njihove dodjele