Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tržišnim standardima za meso peradi

NN 67/2012 (20.6.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tržišnim standardima za meso peradi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1577

Na temelju članka 18. stavka 3. i članka 34. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, broj 149/09 i 22/11), te članka 20. stavka 5. i članka 94. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07 i 55/11) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TRŽIŠNIM STANDARDIMA ZA MESO PERADI

Članak 1.

U Pravilniku o tržišnim standardima za meso peradi (»Narodne novine« broj 78/11) u članku 2. točki 13. riječi: »Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo poljoprivrede«.

Članak 2.

U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Posebno odobrenje iz stavka 1. ovoga članka na temelju Zahtjeva klaonice izdaje nadležno tijelo«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Klaonice iz stavka 3. ovoga članka moraju voditi posebnu evidenciju o podrijetlu peradi obzirom na način uzgoja koja uključuje sljedeće podatke:

(a) imena i adrese proizvođača peradi;

(b) broj peradi koju pojedini proizvođač uzgaja u svakome proizvodnom ciklusu;

(c) broj i ukupno isporučenu i prerađenu živu masu ili masu trupova peradi;

(d) pojedinosti prodaje, uključujući imena i adrese kupaca, najmanje šest mjeseci nakon otpreme.«.

Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. brišu se.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 5., a riječi: »sukladnosti s člankom 13. ovoga Pravilnika i stavkom od 1. do 5. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »označavanja mesa peradi prema načinu uzgoja«.

U točki (a) riječi: »na poljoprivrednom gospodarstvu« zamjenjuju se riječima: »kod proizvođača peradi«.

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 6.

Članak 3.

Iza članka 14. dodaje se članak 14a. koji glasi:

»Članak 14a.

(1) Proizvođači peradi iz članka 14. stavka 4. točka (a) moraju biti upisani u Upisnik proizvođača prema načinu uzgoja.

(2) Proizvođač peradi iz stavka 1. ovoga članka podnosi Zahtjev za upis u Upisnik proizvođača prema načinu uzgoja nadležnom tijelu.

(3) Proizvođači iz stavka 1. ovoga članka moraju pri podnošenju Zahtjeva za upis u Upisnik iz stavka 1. ovoga članka ispuniti uvjete iz Priloga II. ovoga Pravilnika ovisno o tome za koji način uzgoja se upisuju.

(4) Udovoljavanje uvjetima iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje nadležno tijelo.

(5) Proizvođači peradi iz stavka 1. ovoga članka moraju najmanje šest mjeseci od dana otpreme peradi čuvati ažurirane evidencije o broju peradi po načinu uzgoja, uključujući broj prodane peradi, imena i adrese kupaca te količine i dobavljače stočne hrane. Proizvođači koji koriste sustav slobodnog uzgoja moraju voditi i evidenciju o datumu prvoga puštanja peradi u ispust.

(6) Dobavljači stočne hrane moraju najmanje šest mjeseci od dana otpreme stočne hrane čuvati evidenciju iz koje je vidljivo da je sastav stočne hrane koja je isporučena proizvođačima za način uzgoja iz članka 13. stavak 1. točka (a) ovoga Pravilnika sukladan oznakama koje se odnose na hranu.

(7) Valionice moraju najmanje šest mjeseci od dana otpreme čuvati evidenciju o peradi koja pripada pasminama odnosno linijama za koje je poznato da sporo rastu, a koja je isporučena proizvođačima za način uzgoja iz članka 13. stavak 1. točka (d) i (e) ovoga Pravilnika.«.

Članak 4.

Članak 18. mijenja se na način da glasi:

»Članak 18.

(1) Ako postoje ozbiljni razlozi za sumnju na nepravilnosti prilikom stavljanja na tržište smrznutih ili brzo smrznutih pilećih trupova, mogu se obaviti ne diskriminirajući nasumični pregledi smrznutih ili brzo smrznutih pilećih trupova kako bi se provjerilo udovoljava li pošiljka zahtjevima odredbi članka 16. i 17. ovoga Pravilnika.

(2) Pregledi iz stavka 1. ovoga članka obavljaju se na odredištu robe ili na drugome prikladnom mjestu, pod uvjetom da u ovom drugom slučaju odabrano mjesto nije na granici i da što je moguće manje ometa prijevoz robe te da se prijevoz robe može normalno nastaviti do odredišta nakon što se uzme odgovarajući uzorak. Navedeni se proizvodi ne smiju prodavati krajnjem korisniku dok se ne dobiju rezultati pregleda.

Pregledi se moraju obaviti u što kraćem roku kako se ne bi nepotrebno odgodilo stavljanje robe na tržište ili prouzročila kašnjenja koja bi mogla negativno utjecati na kvalitetu mesa.

O rezultatima pregleda te svim kasnijim odlukama i razlozima njihova donošenja obavještavaju se pošiljatelj, primatelj ili njihovi predstavnici u roku od najviše dva radna dana od uzorkovanja.

Ako to zahtijeva pošiljatelj ili njegov predstavnik, navedene odluke i razlozi njihova donošenja dostavljaju mu se u pisanome obliku zajedno s poukom o pravnom lijeku koji mu je na raspolaganju prema važećim propisima te o postupku i rokovima koji se pri tom primjenjuju.

(3) Ako rezultat pregleda iz stavka 1. ovoga članka pokazuje da su prekoračene dopuštene granice, vlasnik navedene serije može zahtijevati da se obavi ponovna analiza u referentnom laboratoriju i to istom metodom koja je korištena u prvoj analizi. Troškove ponovne analize snosi vlasnik serije.

(4) Ako se nakon pregleda obavljenog sukladno stavku 1. i 2. ovoga članka i nakon ponovne analize, utvrdi da smrznuti ili brzo smrznuti pilići ne udovoljavaju odredbama članka 16. i 17. ovoga Pravilnika, nadležna inspekcija primjenjuje postupke predviđene člankom 17. stavkom 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika.

(5) U slučajevima iz stavka 3. i 4. ovoga članka nadležna inspekcija odmah stupa u kontakt s nadležnim tijelom otpremne države članice Europske unije. Nadležna tijela otpremne države članice Europske unije poduzimaju sve potrebne mjere i obavještavaju nadležnu inspekciju o vrsti obavljenih pregleda, donesenim odlukama i razlozima njihova donošenja.

(6) O odlukama iz stavka 2. ovoga članka koje donese nadležna inspekcija i o razlozima njihova donošenja obavještava se nadležno tijelo otpremne države članice Europske unije.«.

Članak 5.

U članku 19. stavku 3. iza riječi: »države članice« dodaju se riječi: »Europske unije«.

Članak 6.

U članku 20. stavku 1. brojka: »IV.« zamjenjuje se brojkom: »V.«.

Članak 7.

U članku 21. stavku 1. iza broja: »14.« stavlja se zarez i dodaje se broj: »14a.«, a tekst: »stavak 4.« zamjenjuje se tekstom: »i 20.«.

Članak 8.

U Prilogu VI. točka 9. riječi: »nadležno tijelo« zamjenjuju se riječima: »sukladno posebnom propisu«.

Članak 9.

Proizvodi koji nisu označeni sukladno odredbama ovoga Pravilnika mogu se stavljati na tržište najkasnije do 1. siječnja 2013. godine i nalaziti se na tržištu do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim odredbi članka 18. stavka 5. i 6. ovoga Pravilnika koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/11-01/113

Urbroj: 525-07/0725-12-9

Zagreb, 21. svibnja 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.