Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske digitalne električne termometre za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela

NN 67/2012 (20.6.2012.), Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske digitalne električne termometre za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1579

Na temelju članka 16. stavak 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 163/03, 194/03 i 111/07) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MEDICINSKE DIGITALNE ELEKTRIČNE TERMOMETRE ZA MJERENJE NAJVIŠE TEMPERATURE LJUDSKOGA TIJELA

I. OPĆA ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi koje moraju zadovoljavati medicinski digitalni električni termometri za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela (u daljnjemu tekstu: termometri) pri redovnom ili izvanrednom ovjeravanju.

II. MJERITELJSKI ZAHTJEVI

Članak 2.

Mjerna je jedinica temperature Celzijev stupanj, a znak je °C.

Članak 3.

Najveća dopuštena pogreška termometra za mjerno područje od 35,5 °C do 42,0 °C je 0,1 °C pri rasponu temperature okoliša od 18 °C do 28 °C.

Najveća dopuštena pogreška termometra izvan mjernog područja od 35,5 °C do 42,0 °C ili izvan raspona temperature okoliša od 18 °C do 28 °C je 0,2 °C.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske digitalne električne termometre za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela (»Narodne novine« br. 17/00).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-03/07

Urbroj: 558-01/1-12-1

Zagreb, 14. lipnja 2012.

Ravnatelj

Državnog zavoda za mjeriteljstvo

Ismar Avdagić, dipl. iur., v. r.