Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske električne termometre za kontinuirano mjerenje temperature

NN 67/2012 (20.6.2012.), Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske električne termometre za kontinuirano mjerenje temperature

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1580

Na temelju članka 16. stavak 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 163/03, 194/03 i 111/07) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MEDICINSKE ELEKTRIČNE TERMOMETRE ZA KONTINUIRANO MJERENJE TEMPERATURE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi koje moraju zadovoljavati medicinski električni termometri za kontinuirano mjerenje temperature ljudskoga tijela ili tijela životinja (u daljnjemu tekstu: termometri) pri redovnom ili izvanrednom ovjeravanju.

Termometri se upotrebljavaju za praćenje temperature tijela za vrijeme operativnog zahvata ili intenzivne njege.

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) medicinski električni termometar za kontinuirano mjerenje temperature – termometar koji kontinuirano mjeri temperaturu pacijenta (ljudi ili životinja) na određenim mjestima na tijelu. Sastoji se od jedinice za pokazivanje i priključene temperaturne sonde, koji mogu, ali ne moraju biti rastavljivi;

b) jedinica za pokazivanje – sastavni dio termometra koji obrađuje izlazni signal temperaturne sonde i pokazuje iznos izmjerene temperature;

c) temperaturna sonda – sastavni dio termometra koji se dovodi u dodir s tijelom i pretvara temperaturu tijela u električni signal koji obrađuje jedinica za pokazivanje.

II. MJERITELJSKI ZAHTJEVI

Članak 3.

Mjerna je jedinica temperature Celzijev stupanj, a znak je °C.

Članak 4.

Najveća dopuštena pogreška termometra (u daljnjemu tekstu NDP) za mjerno područje od 25 °C do 45 °C jest ± 0,2 °C.

Ako je mjerno područje veće od područja od 25 °C do 45 °C, pogreška mjerenja izvan mjernog područja od 25 °C do 45 °C ne smije biti veća od dvostrukog iznosa NDP za mjerno područje od 25 °C do 45 °C.

Ako se jedinica za pokazivanje i temperaturna sonda kod rastavljivog termometra ispituju odvojeno, iznosi NDP jedinice za pokazivanje i temperaturne sonde jesu:

a) jedinica za pokazivanje    : ± 0,1 °C

b) temperaturna sonda:         ± 0,1 °C

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za medicinske električne termometre za kontinuirano mjerenje temperature (»Narodne novine« br. 55/05).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-03/06

Urbroj: 558-01/1-12-1

Zagreb, 14. lipnja 2012.

Ravnatelj

Državnog zavoda za mjeriteljstvo

Ismar Avdagić, dipl. iur., v. r.

67 20.06.2012 Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske električne termometre za kontinuirano mjerenje temperature