Pravilnik o dopuni Pravilnika o popisu predviđenih namjena korištenja hrane za životinje za posebne hranidbene namjene

NN 68/2012 (26.6.2012.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o popisu predviđenih namjena korištenja hrane za životinje za posebne hranidbene namjene

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1597

Na temelju članka 65. alineje 3., 5. i 7. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07 i 55/11) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O POPISU PREDVIĐENIH NAMJENA KORIŠTENJA HRANE ZA ŽIVOTINJE ZA POSEBNE HRANIDBENE NAMJENE

Članak 1.

(1) U Pravilniku o popisu predviđenih namjena korištenja hrane za životinje za posebne hranidbene namjene (»Narodne novine«, broj 61/10)[1] Dodatak, Dio B. dopunjuje se na način da se u popisu između retka »Potpora funkciji kože u slučaju dermatoza i prekomjernog gubitka dlake« i retka »Smanjenje rizika pojave puerperalne pareze (mliječne groznice)« umeće sljedeći redak: »Potpora metabolizmu zglobova u slučaju osteoartritisa«:

Posebna hranidbena namjena

Osnovna hranidbena svojstva

Vrsta ili kategorija životinje

Podaci o označavanju

Preporučeno razdoblje korištenja

Ostali zahtjevi

Potpora metabolizmu zglobova u slučaju osteoartritisa

Psi:

Minimum suhe tvari sadržane u ukupnoj količini omega – 3 masnim kiselinama 3,3% i u eikosapentaenoičnoj kiselini (EPA) 0,38%.

Primjerena razina vitamina E.

Mačke:

Minimum suhe tvari sadržane u ukupnoj količini omega – 3 masnim kiselinama 1,2% i dokosaheksaenoična kiselina (DHA) 0,28%.

Povećana razina metionina i mangana.

Primjerena razina vitamina E.

Psi i mačke

Psi:

– Ukupne omega – 3 masne kiseline

– Ukupna EPA

– Ukupni vitamin E

– Mačke:

– Ukupne omega – 3 masne kiseline

– Ukupna DHA

– Ukupni metionin

– Ukupni mangan

– Ukupni vitamin E

Početno do 3 mjeseca

»Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja potražiti mišljenje veterinara.«

(2) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

– Uredba Komisije (EU) br. 1070/2010 od 22. studenoga 2010. o izmjeni i dopuni Direktive 2008/38/EZ kojom se popisu predviđenih namjena korištenja hrane za životinje za posebne hranidbene namjene dodaje potpora metabolizmu zglobova u slučaju osteoartritisa u pasa i mačaka (SL L 306, 23. 11. 2010.).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/58

Urbroj: 525-10/0594-12-2

Zagreb, 18. lipnja 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

[1] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Komisije 2008/38 EZ od 5. ožujka 2008. o uspostavi popisa predviđenih namjena korištenja hrane za životinje za posebne hranidbene namjene.