Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru

NN 69/2012 (27.6.2012.), Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1617

Na temelju članka 25. stavka 6. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (»Narodne novine«, br. 152/2008 i 55/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine donijela

UREDBU

O UGOVARANJU I PROVEDBI ENERGETSKE USLUGE U JAVNOM SEKTORU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se način ugovaranja energetske usluge i sadržaj ugovora o energetskoj usluzi kojim se uređuju prava i obveze pružatelja i naručitelja energetske usluge kao ugovornih strana, te način praćenja provedbe energetske usluge.

Članak 2.

Ova Uredba sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktiva 2010/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. godine o energetskom svojstvu zgrada (izmijenjena) (SL L 153, 18. 6. 2010)

– Direktiva 2006/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. godine o učinkovitosti korištenja krajnje energije i energetskih usluga, te o ukidanju Direktive Vijeća 93/76/EEZ (Tekst značajan za Europski gospodarski prostor) (SL L 114, 27. 4. 2006).

Članak 3.

Odredbe ove Uredbe odnose se na proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (u daljnjem tekstu: naručitelji energetske usluge), te na pružatelje energetske usluge.

Članak 4.

Ugovor o pružanju energetske usluge u smislu ove Uredbe je ugovor o energetskom učinku (u daljnjem tekstu: ugovor) u smislu Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, koji se sklapa nakon postupka javne nabave, a u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuju obvezni odnosi.

Članak 5.

Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju značenja utvrđena Zakonom o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji i drugim posebnim propisima i drugim posebnim zakonima iz područja javne nabave i graditeljstva.

II. JAVNA NABAVA ENERGETSKE USLUGE

Članak 6.

(1) Prije početka postupka javne nabave energetske usluge, naručitelj, odnosno vlasnik građevine mora osigurati provođenje energetskog pregleda građevine sukladno zakonu, osim u slučajevima kada je za određenu građevinu izrađen projektni zadatak na poziv ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva, koji sadrži podatke analize postojeće građevine u energetskom smislu, račune o potrošnji energije i vode predmetne građevine za prethodne tri kalendarske godine, podatke o potrošnji energije i vode i tehničkim sustavima u građevini, te po potrebi drugu raspoloživu dokumentaciju.

(2) Dokumentacija za nadmetanje u postupku javne nabave za energetske usluge u građevini naručitelja ili vlasnika obuhvaća i izvješće o provedenom energetskom pregledu i/ili projektni zadatak iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 7.

Naručitelj energetske usluge prikuplja podatke o provedenim mjerama i ostvarenim uštedama iz ugovora za koje je izvršena energetska usluga i podnosi polugodišnji izvještaj ministarstvu nadležnom za poslove graditeljstva, do kraja veljače, odnosno kolovoza mjeseca za prethodno izvještajno razdoblje.

III. UGOVARANJE ENERGETSKE USLUGE

Članak 8.

Ugovorom se pružatelj energetske usluge obvezuje osigurati energetsku uslugu naručitelju energetske usluge primjenom mjera poboljšanja energetske učinkovitosti uz jamstvo uštede energije.

Obveze pružatelja energetske usluge

Članak 9.

Pružatelj energetske usluge u postupku javne nabave mora dokazati stručnu osposobljenost za izvršenje poslova energetske usluge.

Članak 10.

(1) Pružatelj energetske usluge obvezuje se primijeniti mjere poboljšanja energetske učinkovitosti na način propisan ovom Uredbom i ugovorom.

(2) Primjena mjera poboljšanja energetske učinkovitosti može uključivati i druge povezane aktivnosti prema prirodi posla i opsegu ulaganja, a posebno: projektiranje, građenje, rekonstrukciju, održavanje, upravljanje tehničkim sustavom građevine, opskrbu energijom, na način detaljno uređen ugovorom iz članka 4. ove Uredbe.

(3) Pružatelj energetske usluge obvezuje se primijeniti skupne (integralne) mjere poboljšanja energetske učinkovitosti građevina, čija primjena u ovisnosti o postojećem stanju građevine i opravdanosti ulaganja posebice uključuje:

– za zgrade: mjere poboljšanja toplinskih karakteristika vanjske ovojnice, vanjske stolarije, tehničkih sustava u građevini (grijanje, priprema potrošne tople vode, hlađenje, ventilacija i klimatizacija), rasvjete te korištenje alternativnih izvora energije (obnovljivi izvori energije kao što su sunčeva energija, biomasa, geotermalna energija, daljinsko grijanje i hlađenje, kogeneracija, te dizalice topline koje koriste okoliš kao izvor energije, itd.) prema uvjetima lokacije,

– za javnu rasvjetu: mjere obnove i/ili zamjene svjetiljaka energetski učinkovitijima i primjenu mjera regulacije intenziteta svjetlosnog toka.

Obveze naručitelja energetske usluge

Članak 11.

(1) Naručitelj energetske usluge obvezuje se osigurati plaćanje usluga pružatelju na način utvrđen ugovorom.

(2) Plaćanje usluga pružatelju energetske usluge temelji se na ostvarenim i verificiranim uštedama na način predviđen ugovorom.

(3) Naručitelj energetske usluge obvezuje se ugovorom pružatelju energetske usluge omogućiti pristup građevini kako bi pružatelj mogao izvršiti ugovorene poslove i provesti mjere poboljšanja energetske učinkovitosti, upravljati sustavom, ukoliko je ta usluga ugovorena, te pratiti ostvarenje ušteda energije i izvršavati sve ostale obveze kako je to detaljno određeno ugovorom.

(4) Ugovor sklopljen protivno odredbama ovoga članka je ništetan.

Sadržaj ugovora o energetskom učinku

Članak 12.

(1) Ugovor o energetskom učinku sadrži naročito:

1. naziv naručitelja energetske usluge,

2. naziv pružatelja energetske usluge,

3. režim korištenja građevine, po danima u tjednu i mjesecima,

4. brojčane vrijednosti:

– referentne potrošnje energije i/ili vode, referentnih klimatskih vanjskih i unutarnjih uvjeta građevine,

– neto površinu zgrade i površine grijanog i hlađenog dijela zgrade,

– predviđene potrošnje energije i/ili vode nakon primjene mjera poboljšanja energetske učinkovitosti,

– zajamčene uštede energije i/ili vode, po energentima,

5. obveze i odgovornosti naručitelja energetske usluge,

6. obveze i odgovornosti pružatelja energetske usluge,

7. opis energetske usluge, odnosno mjere poboljšanja energetske učinkovitosti,

8. plan primjene mjera poboljšanja energetske učinkovitosti,

9. plan praćenja, mjerenja i verifikacije ušteda energije u skladu s Međunarodnim protokolom za mjerenje i verifikaciju učinka,

10. cijene energije po izvorima važeće u vrijeme sklapanja ugovora s obračunatim porezom na dodanu vrijednost,

11. tehničke specifikacije opreme koja se ugrađuje, a osobito detaljni kvantitativno-vrijednosni račun za predložene mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti,

12. vrijednost ugovorenih ulaganja, koja uključuju sve predviđene radove i materijale, troškove izrade investicijske, projektne i tehničke dokumentacije, troškove financiranja, osiguranja od rizika te ukupnu vrijednost ugovorenih ulaganja s obračunatim porezom na dodanu vrijednost,

13. strukturu i dinamiku planiranih ulaganja za primjenu mjera energetske učinkovitosti,

14. plan plaćanja energetske usluge i plan otplate kredita, ukoliko se investicija financira kreditom,

15. odredbe o cesiji prema financijskoj instituciji koja kreditira radove, ukoliko se investicija financira kreditom,

16. plan uštede,

17. razdoblje trajanja ugovora,

18. odredbe o ugovornoj kazni u slučaju neispunjavanja ugovorenih obveza,

19. odredbe o otkazu ugovora,

20. odredbe o instrumentima osiguranja plaćanja,

21. nadležnost za rješavanje sporova iz ugovora.

IV. PROVEDBA UGOVORA O ENERGETSKOM UČINKU

Članak 13.

(1) Nakon izvršenja energetske usluge moraju biti ispunjeni zahtjevi, sukladno određenoj funkcionalnoj specifikaciji utvrđenoj ugovorom.

(2) Pružatelj energetske usluge dužan je po izvršenju radova, a prije predaje završnog izvješća iz članka 14. ove Uredbe, ishoditi energetski certifikat.

Završno izvješće o primjeni mjera poboljšanja energetske učinkovitosti

Članak 14.

(1) Nakon izvršenja ugovorenih poslova, odnosno primjene mjera poboljšanja energetske učinkovitosti, pružatelj energetske usluge obvezan je naručitelju energetske usluge predati završno izvješće o primjeni mjera poboljšanja energetske učinkovitosti.

(2) Sadržaj izvješća određuje se ugovorom.

Praćenje i verifikacija ušteda energije

Članak 15.

(1) Ostvarena ušteda energije utvrđuje se prema planu praćenja, mjerenja i verifikacije ušteda energije, na način određen ugovorom.

(2) Naručitelj energetske usluge može, na vlastiti trošak, zatražiti nezavisnu verifikaciju ušteda energije koju obavlja osoba ovlaštena za energetski pregled.

V. PRAĆENJE PROVEDBE ENERGETSKE USLUGE

Financijsko knjiženje energetske usluge

Članak 16.

(1) Kada su investicijska ulaganja ugovorna obveza pružatelja energetske usluge, tada ugovaranje energetske usluge temeljem ugovora sklopljenog, sukladno ovoj Uredbi, nije proračunsko zaduživanje naručitelja energetske usluge.

(2) Davanje jamstava naručitelja energetske usluge za ispunjenje obveze isplate ostvarenih ušteda temeljem ugovora iz stavka 1. ovoga članka provodi se u skladu s odredbama Zakona o proračunu.

(3) Troškovi ulaganja iz ugovora evidentiraju se, sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, kao rashodi poslovanja (razred 3 računskog plana) ili rashodi dodatnih ulaganja (skupina 45 Računskog plana) u ovisnosti o vrsti ulaganja.

(4) Ukoliko se troškovi ulaganja iz stavka 3. ovoga članka odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, tada se takvi rashodi evidentiraju u okviru odjeljka 3232.

(5) Ukoliko se troškovi ulaganja iz stavka 3. ovoga članka odnose na ulaganja kojima se produžuje vijek upotrebe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine, tada se takvi rashodi evidentiraju u okviru računa skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskom imovini.

Članak 17.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/12-01/15

Urbroj: 5030116-12-1

Zagreb, 20. lipnja 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.