Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za zajedničku upotrebu zračnog prostora i operativnih procedura za izbjegavanje sudara u zraku

NN 69/2012 (27.6.2012.), Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za zajedničku upotrebu zračnog prostora i operativnih procedura za izbjegavanje sudara u zraku

69 27.06.2012 Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za zajedničku upotrebu zračnog prostora i operativnih procedura za izbjegavanje sudara u zraku

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1630

Na temelju članka 149. stavka 3. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine», broj 69/09 i 84/11), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU ZAHTJEVA ZA ZAJEDNIČKU UPOTREBU ZRAČNOG PROSTORA I OPERATIVNIH PROCEDURA ZA IZBJEGAVANJE SUDARA U ZRAKU

Područje primjene

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se zahtjevi za zajedničku upotrebu zračnog prostora i operativne procedure za izbjegavanje sudara u zraku koje moraju ispunjavati:

(a) Operatori zrakoplova iz članka 4(1)(b) i (c) Uredbe (EZ-a) br. 216/2008 koji obavljaju letove u Uniju, unutar Unije ili iz Unije, i

(b) Operatori zrakoplova iz članka 4(1)(d) Uredbe (EZ-a) br. 216/2008 koji lete u zračnom prostoru iznad teritorija zemalja na koje se primjenjuje Ugovor, kao i nekom drugom zračnom prostoru gdje države članice primjenjuju Uredbu (EZ-a) br. 551/2004 Europskog parlamenta i Vijeća.

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije i drugim međunarodnim propisima

Članak 2.

(1) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa Uredbom Komisije (EZ) br. 1332/2011 od 16. prosinca 2011. o utvrđivanju zahtjeva za zajedničku upotrebu zračnog prostora i operativnih procedura za izbjegavanje sudara u zraku.

(2) U slučaju razlika između teksta, nejasnoća u tumačenju i nedostataka odredaba ovoga Pravilnika koristit će se tekst Uredbe iz Dodatka ovoga Pravilnika na engleskom jeziku, kako je objavljen u Službenom listu Europske unije.

Pojmovi i definicije

Članak 3.

(1) U smislu ovoga Pravilnika primjenjuju se definicije iz članka 2. Uredbe EZ-a br. 1332/2011 objavljene u Dodatku ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pojmovi »Ugovor o funkcioniranju Europske unije«, »Službeni list Europske unije« i »država članica« iz Uredbe iz Dodatka ovoga Pravilnika, čitat će se u skladu s točkama 2. i 3. Dodatka II ECAA Sporazuma.

Nadležna tijela i ovlasti

Članak 4.

Tijelo nadležno za provedbu ovoga Pravilnika je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u okviru ovlasti propisanih Zakonom o zračnom prometu i ovim Pravilnikom.

Dodatak

Članak 5.

Uredba Komisije (EZ-a) br. 1332/2011 od 16. prosinca 2011. o utvrđivanju zahtjeva za zajedničku upotrebu zračnog prostora i operativnih procedura za izbjegavanje sudara u zraku tiskana je u Dodatku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Stupanje na snagu

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/55

Urbroj: 530-09-12-2

Zagreb, 12. lipnja 2012.

Ministar
pomorstva, prometa i infrastrukture
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

DODATAK

UREDBA EUROPSKE KOMISIJE (EU) br. 1332/2011
od 16. prosinca 2011. o utvrđivanju zahtjeva za zajedničku upotrebu zračnog prostora i operativnih procedura za izbjegavanje sudara u zraku
(Uredba vrijedi za Europsko gospodarsko područje)

EUROPSKA KOMISIJA JE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ-a) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa kojom se opozivaju Direktive Vijeća 91/670/EEZ-a, Uredbe (EZ-a) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ-a([1]), i posebno članaka 8(1), 8(5) i 9(4) Uredbe,

budući da:

(1) bi sigurnosni zahtjevi trebali biti obvezni za operatore zrakoplova koji su registrirani u državi članici ili u trećoj državi ako njima operira operator iz Unije i za operatore zrakoplova koje upotrebljavaju operatori iz trećih država unutar Unije.

(2) je nakon niza bliskih susreta u zraku, kod kojih nisu poštivana sigurnosna razdvajanja, uključujući nesreću kod mjesta Yaizu (Japan) 2001. godine i kod mjesta Überlingen (Njemačka) 2002. godine, potrebno unaprijediti trenutni softver sustava za izbjegavanje sudara u zraku. Rezultati istraživanja pokazuju da je, s upotrebom postojećeg softvera sustava za izbjegavanje sudara u zraku, vjerojatnost rizika sudara zbog bliskih susreta zrakoplova u zraku 2,7x10-8 po satu leta. Zato se postojeća ACAS II 7.0 verzija smatra neprihvatljivim rizikom za sigurnost.

(3) je potrebno uvesti novu verziju softvera za sustav za izbjegavanje sudara u zraku (ACAS ll) kako bi se izbjegli sudari zrakoplova zbog bliskih susreta, svih zrakoplova koji lete u zračnom prostoru, koji je obuhvaćen Uredbom (EZ-a) br. 216/2008.

(4) je radi osiguravanja postizanja najviših mogućih standarda sigurnosti, i za zrakoplove za koje ne postoji obaveza da budu opremljeni s ACAS II, a koji su opremljeni s ACAS II prije stupanja na snagu ove Uredbe, trebaju ugraditi ACAS II koji ima posljednju verziju softvera za izbjegavanje sudara.

(5) radi osiguravanja postizanja povećanja sigurnosti u vezi s novom verzijom softvera, svi se zrakoplovi moraju opremiti, u što kraćem vremenu. Ipak je neophodno postaviti realne vremenske rokove, da zrakoplovna industrija može udovoljiti ovoj Uredbi uzimajući u obzir raspoloživost nove opreme.

(6) je Agencija pripremila nacrt provedbenog propisa i proslijedila ga u obliku mišljenja, Komisiji, u skladu s člankom 19(1) Uredbe (EZ-a) br. 216/2008.

(7) su mjere propisane u ovoj Uredbi u skladu s mišljenjem Odbora Europske agencije za sigurnost zračnog prometa, koji je osnovan u skladu s člankom 65 Uredbe (EZ-a) br. 216/2008.

USVOJILA SLJEDEĆU UREDBU:

Članak 1.
Predmet i područje primjene

Ovom se Uredbom propisuju zahtjevi za zajedničku upotrebu zračnog prostora i operativne procedure za izbjegavanje sudara u zraku koje moraju ispunjavati:

(a) Operatori zrakoplova iz članka 4(1)(b) i (c) Uredbe (EZ-a) br. 216/2008 koji obavljaju letove u Uniju, unutar Unije ili iz Unije, i

(b) Operatori zrakoplova iz članka 4(1)(d) Uredbe (EZ-a) br. 216/2008 koji lete u zračnom prostoru iznad teritorija zemalja na koje se primjenjuje Ugovor, kao i nekom drugom zračnom prostoru gdje države članice primjenjuju Uredbu (EZ-a) br. 551/2004 Europskog parlamenta i Vijeća ([2]).

Članak 2.
Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1) »Sustav za izbjegavanje sudara u zraku (Airborne Collision Avoidance System – ACAS)« je sustav zrakoplova koji na osnovi signala transpondera sekundarnog nadzornoga radara (Secondary Surveillance Radar – SSR), koji radi nezavisno od zemaljske opreme, daje savjet pilotu o zrakoplovima koji ga potencijalno ugrožavaju, a koji su opremljeni SSR transponderima.

(2) »Sustav za izbjegavanje sudara u zraku II (Airborne Collision Avoidance System II- ACAS II)« je sustav zrakoplova za izbjegavanje sudara u zraku koji daje, osim prometnog upozorenja, dodatno savjete za vertikalno razdvajanje.

(3) »Indikacija obveznog vertikalnog razdvajanja (Resolution Advisory – RA)« je indikacija koja posadi zrakoplova preporučuje manevar kome je svrha otklanjanje svih prijetnji ili ograničava manevar kako bi se održalo postojeće razdvajanje.

(4) »Indikacija prometnog upozorenja (Traffic Advisory – TA)« je indikacija koja posadu upozorava kako je blizina drugog zrakoplova potencijalna ugroza.

Članak 3.
Sustav za izbjegavanje sudara u zraku (ACAS)

1. Zrakoplovi koji su navedeni u Odjeljku I. Priloga ovoj Uredbi moraju biti opremljeni i djelovati u skladu s odredbama i procedurama iz Priloga.

2. Države članice moraju osigurati, da operiranje zrakoplova navedenih u članku 1(2)(a) Uredbe (EZ-a) br. 216/2008 udovoljava odredbama i procedurama propisanim u Prilogu u skladu s uvjetima propisanim u tom članku.

Članak 4.
Posebne odredbe koje se primjenjuju na operatore zrakoplova na koje se odnosi uredba vijeća (EEZ-a) br. 3922/91([3])

1. Odstupanjem od odredbi OPS 1.668 i 1.398 Aneksa III Uredbe (EEZ-a) br. 3922/91, članak 3. i Prilog ove Uredbe se primjenjuju i na operatore zrakoplova navedene u članku 1(a).

2. Sve druge obveze koje operatorima zrakoplova nameće Uredba (EEZ-a) br. 3922/91 koji se odnose na odobrenje, ugradnju ili rad opreme vrijedi i za ACAS II.

Članak 5.
Stupanje na snagu i primjena

1. Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od njezine objave u Službenom listu Europske unije.

2. Članci 3. i 4. primjenjuju se od 1. ožujka 2012.

3. Odstupanjem od stavka 2., u slučaju zrakoplova kojima je svjedodžba o plovidbenosti izdana prije 1. ožujka 2012., odredbe članaka 3. i 4. se primjenjuju od 1. prosinca 2015.

Ova Uredba je u cijelosti obvezujuća i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Briselu, 16. prosinca 2011.

Za Komisiju
Predsjednik
José Manuel Barroso, v. r.

PRILOG

SUSTAV ZA IZBJEGAVANJE SUDARA U ZRAKU (ACAS) II
(Dio-ACAS)

Odjeljak l. – oprema ACAS II

AUR.ACAS.1005 Zahtjev performanse

(1) Sljedeći avioni pokretani turbinskim motorima moraju biti opremljeni za izbjegavanje sudara s logikom verzije 7.1 ACAS-a II.

(a) avioni s najvećom dozvoljenom masom pri polijetanju većom od 5 700 kg; ili

(b) avioni u kojima je dopušteno prevoziti više od 19 putnika.

(2) Zrakoplovi, koji nisu navedeni u točki 1. ali koji će biti dobrovoljno opremljeni s ACAS II., moraju biti opremljeni za izbjegavanje sudara s logikom verzije 7.1.

(3) Točka 1. se ne primjenjuje na sustave bespilotnih zrakoplova.

Odjeljak II – Operacije

AUR.ACAS.2005 Upotreba ACAS II

(1) ACAS II se mora upotrebljavati tijekom leta, osim kako je navedeno u listi minimalne opreme i specificirano u Aneksu III Uredbe (EEZ-a) br. 3922/91, u modu koji omogućuje indikaciju obveznog vertikalnog razdvajanja (RA), koji je namijenjen letačkoj posadi, kad se otkrije neprimjerena blizina drugog zrakoplova, osim ako nije onemogućena varijanta indikacije RA (korištenja samo indikacije prometnog upozorenja (TA) ili ekvivalentnoga), koja traži poduzimanje izvanrednih procedura ili zbog uvjeta koji ograničavaju performanse.

(2) Kada ACAS II pokazuje indikaciju obveznog vertikalnog razdvajanja (RA):

(a) pilot koji upravlja zrakoplovom mora odmah postupiti po uputi indikacije obveznog vertikalnog razdvajanja (RA), čak i ako je to u suprotnosti s uputama kontrole zračnog prometa, osim ukoliko bi time ugrozio sigurnost zrakoplova;

(b) posada zrakoplova mora odmah, kada to dopusti radno opterećenje, obavijestiti odgovarajuću jedinicu kontrole zračnog prometa o svakoj indikaciji obveznog vertikalnog razdvajanja (RA) koje zahtijeva odstupanje od važećih uputa ili odobrenja kontrole zračnog prometa.

(c) kada je konflikt riješen, zrakoplov:

(i) se mora odmah vratiti odobrenim uputama ili odobrenjima kontrole zračnog prometa i mora se o poduzetom manevru obavijestiti kontrolu zračnog prometa; ili

(ii) mora udovoljiti izmijenjenim odobrenjima ili uputama dobivenim od kontrole zračnog prometa.

AUR.ACAS.2010 ACAS II osposobljavanje

Operatori zrakoplova moraju uspostaviti operativne postupke i programe osposobljavanja za ACAS II, kako bi se letačka posada odgovarajuće osposobila i bila stručna za upotrebu opreme ACAS II.

[1](1) OJ L 79, 19. 3. 2009, str. 1.

[2](2) OJ L 96, 31. 3. 2004., str. 20.

[3](3) OJ L 373, 31. 12. 1991., str. 4.