Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

NN 69/2012 (27.6.2012.), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

69 27.06.2012 Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

MINISTARSTVO KULTURE

1633

Na temelju članka 10a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90, 27/93 i 38/09) ministrica kulture Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

O IZBORU I UTVRĐIVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se rokovi, kriteriji i postupak izbora kulturnih projekata i akcija, te utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u državnom proračunu.

POSTUPAK IZBORA PROGRAMA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

Članak 2.

Utvrđivanje kulturnih programa od interesa za Republiku Hrvatsku i njihovo uvrštavanje u program javnih potreba u kulturi provodi se putem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske što ga raspisuje Ministarstvo kulture (u daljnjem tekstu: Poziv).

Članak 3.

Poziv se objavljuje u javnim glasilima i na web-stranici Ministarstva kulture i otvoren je najmanje mjesec dana od dana objave.

Poziv se objavljuje najkasnije do kraja mjeseca srpnja za sljedeću proračunsku godinu za godišnje i trogodišnje programe/projekte.

Obvezu višegodišnjeg financiranja Ministarstvo kulture preuzima ugovorom kojim se uređuje plaćanje u sljedećim godinama, sukladno članku 44. stavku 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08). Obveze po investicijskim projektima mogu se preuzeti tek po provedenom stručnom vrednovanju i ocijenjenoj opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta.

Ako za vrijeme trajanja ugovora iz stavka 3. ovoga članka dođe do smanjenja sredstava državnog proračuna za područje kulture u takvom obimu, da kulturni program ili projekt nije više moguće financirati u utvrđenom opsegu, višegodišnji ugovor će se izmijeniti u skladu s promijenjenim okolnostima odnosno raskinuti.

U slučaju raskida ugovora iz stavka 3. ovoga članka, korisnik sredstava obvezan je izvršiti dio programa ili projekta koji odgovara do raskida primljenim sredstvima u skladu s ugovorom, osim ako takvo ispunjenje nema svrhe. U tom slučaju korisnik je obvezan vratiti primljena sredstva Ministarstvu kulture koja nisu upotrijebljena za izvršenje programa ili projekta koji je bio predmet ugovora.

Članak 4.

Pravo podnošenja programa na Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, građani i udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Potpore za programe koji se odnose na knjigu i nakladništvo mogu se dodijeliti i fizičkim i pravnim osobama koje obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluju u prometu roba i usluga. Navedeni programi se prethodno prijavljuju Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja.

Članak 5.

Prijavnice je obvezno ispuniti na web-stranicama Ministarstva kulture.

Prijavnice ispunjene na web-stranicama Ministarstva kulture obvezno je ispisati i sa svim prilozima navedenim u prijavnici odnosno Pozivu poslati u Ministarstvo kulture do datuma određenog u Pozivu.

Javne ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač ili suosnivač Republika Hrvatska koje prijavljuju programe javnih potreba u kulturi dužne su u prilozima prijavnici dostaviti strateški plan ustanove.

Za prijavu trogodišnjih programa/projekata javnih potreba u kulturi svi zainteresirani, bez obzira na status, dužni su u prilozima prijavnici dostaviti strateški plan.

Za prijavu programa/projekata za zaštitu i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara svi zainteresirani, bez obzira na status, dužni su u prilozima prijavnici dostaviti dokaz o vlasništvu na nepokretnom kulturnom dobru (izvadak iz zemljišne knjige).

Umjetničke organizacije i udruge koje prijavljuju programe javnih potreba u kulturi dužne su u prilozima prijavnici dostaviti izlistaj iz Registra neprofitnih organizacija.

Prijavnice koje nisu ispunjene na web-stranici Ministarstva kulture te nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Članak 6.

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga provode kulturna vijeća i stručna povjerenstva za:

1. glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti,

2. dramske umjetnosti,

3. knjigu i nakladništvo,

4. likovne umjetnosti,

5. nove medijske kulture,

6. međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije,

7. kulturno-umjetnički amaterizam,

8. informatizaciju,

9. investicije i

10. zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i nematerijalne kulturne baštine.

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga za djelatnosti za koje je prema posebnom zakonu osnovano stručno vijeće (Hrvatsko muzejsko vijeće, Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, Hrvatsko knjižnično vijeće i Hrvatsko arhivsko vijeće) provodi nadležno stručno vijeće.

Članak 7.

Pri stručnom vrednovanju podnesenih prijedloga vijeća i povjerenstva iz članka 6. ovoga Pravilnika primjenjivat će sljedeće temeljne kriterije:

1. kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa,

2. značaj programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta,

3. primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje,

4. ekonomičnost i dugoročnost programa,

5. promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte,

6. opći interes za kulturni razvitak kao i posebni interesi prema područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma itd.,

7. promicanje programa za djecu i mlade,

8. sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom,

9. podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa,

10. podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa te

11. financijska potpora iz drugih izvora.

UTVRĐIVANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI

Članak 8.

Nakon provedenog postupka vrednovanja prijedloga, vijeća i povjerenstva dostavljaju ministru kulture svoj prijedlog. Prijedlog mora sadržavati popis programa čije se financiranje predlaže s prijedlogom iznosa financijske potpore.

Članak 9.

Ministar kulture će razmotriti prijedloge iz članka 8. ovoga Pravilnika te donijeti o njima odluku. Podnositelji prijedloga programa bit će obaviješteni o donesenoj odluci.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« br. 137/08, 57/09 i 62/09) te posebni kriteriji za vrednovanje programa objavljeni na web-stranici Ministarstva kulture sukladno tom Pravilniku.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu danom objave.

Klasa: 612-01/12-01/0417

Urbroj: 532-10-03/4-12-4

Zagreb, 21. lipnja 2012.

Ministrica
prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić, v. r.