Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 69/2012 (27.6.2012.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

69 27.06.2012 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1634

Na osnovi članka 87. stavka 1. točke 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 158/09., 71/10., 139/10., 49/11., 22/12. i 57/12.) i članka 26. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10. i 8/11.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 11. sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 67/09., 116/09., 4/10., 13/10., 88/10., 131/10., 1/11., 16/11., 87/11., 137/11. i 39/12.) u članku 35. stavku 1., 2. i 3. riječi : »specijalistička uputnica« zamjenjuje se riječima: »interna uputnica« u odgovarajućem rodu i padežu.

Članak 2.

U članku 109. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Ako su rješenja iz stavka 3. i 4. ovog članka temeljena na nalazu, mišljenju i ocjeni ovlaštenog doktora, odnosno liječničkih povjerenstava Zavoda nalaz, mišljenje i ocjena prilaže se uz rješenje koje se dostavlja osiguranoj osobi, kao i uz rješenje koje se dostavlja izabranom doktoru osigurane osobe i čini sastavni dio rješenja.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/12-01/125
Urbroj: 338-01-01-12-1
Zagreb, 20. lipnja 2012.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.